Digitale kaart van woningbouwprojecten

Op deze digitale kaart vindt u een overzicht van woningen die nieuw gebouwd gaan worden in Waddinxveen. In deze lijst staan alleen projecten waar minimaal 10 woningen worden gebouwd in de periode tot en met 2031. Wanneer het project klaar is en de woningen zijn bewoond, wordt het project uit deze lijst gehaald. Het is een indicatieve lijst. Dat betekent dat de informatie een schatting is. De lijst kan altijd aangepast worden. Elke drie maanden werken wij de informatie bij. De laatste aanpassing is geweest op 01-05-2023.

Plannaam

De naam voor de woningbouwontwikkeling van 10 of meer woningen.

Opdrachtgever Type

Hieronder staan de verschillende soorten partijen die de opdracht geven voor het woningbouwproject:

Gemeente

De woningen worden gebouwd in opdracht van de gemeente.

Woningcorporatie

De woningen worden gebouwd in opdracht van woningcorporatie, woningbouwverenigingen en andere toegelaten instellingen voor de sociale woningbouw.

Projectontwikkelaar

De woningen worden gebouwd in opdracht van projectontwikkelaars, makelaars, aannemers die op eigen risico bouwen, financiële instellingen zoals banken, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen.

Particulieren

De woningen worden gebouwd in opdracht van opdrachtgevers die (laten) bouwen voor eigen gebruik, zoals particuliere personen, bedrijven en stichtingen met uitzondering van stichtingen die tot de toegelaten instellingen voor de sociale woningbouw behoren.

Meerdere

De woningen worden gebouwd in opdracht van meerdere soorten partijen die een opdracht geven.

Anders

De woningen worden gebouwd in opdracht van een andere opdrachtgever.

(Nog) Onbekend

Het is nog niet bekend in opdracht van wie de woningen worden gebouwd.

Eerste oplevering

Dit is het jaar waarin de eerste woning wordt opgeleverd.

Laatste oplevering

Dit is het jaar waarin de laatste woning wordt opgeleverd.

Opmerkingen Basis

Het woningbouwprogramma dat gewenst is met de verschillende soorten woningen.

Plantype

Dit zijn de verschillende soorten woningbouwplannen:

Transformatie

Het plangebied heeft nu een andere functie dan wonen, zoals bijvoorbeeld een bedrijventerrein.

Verdichting

Het gaat om een woningbouwlocatie die binnen de bebouwde kom ligt. Het plangebied is nu onbebouwd.

Herstructurering

Het plangebied ligt in een bestaand woongebied. Er wordt gesloopt voor de nieuwe woningbouw.

Uitleg

Het is een woningbouwlocatie die buiten de bebouwde kom ligt. Het plangebied is nu onbebouwd, bijvoorbeeld land- of akkerbouw.

Projectfase

Dit zijn de verschillende projectfases van de plannen:

Studie

Idee of kans, er is nog geen besluit genomen of de haalbaarheid van het plan onderzocht gaat worden.

Start

Het plan is een project geworden.

Initiatief

Vooronderzoek over het karakter en grootte van de bouw en bekijken waar behoefte aan is en wat de mogelijkheden zijn. Partijen onderzoeken of ze het in deze fase met elkaar eens zijn en kijken welk resultaat van dit plan haalbaar is. Hier worden ook de uitgangspunten beschreven. Deze fase wordt afgesloten met een besluit over het plan.

Definitie

Met de informatie uit het vooronderzoek worden de eisen, waaraan het project moet voldoen, tot in detail beschreven. Deze fase wordt afgesloten met een besluit over het programma van eisen.

Ontwerp

Het ontwerp wordt uitgewerkt. Eerst tot een voorlopig en later tot een definitief ontwerp. Deze fase wordt afgesloten met een besluit over het definitieve ontwerp.

Voorbereiding

De bestek-, constructie- en installatietekeningen worden uitgewerkt en de aanvraag voor een omgevingsvergunning om te mogen bouwen wordt aangevraagd. Als de vergunning wordt verleend, start bij koopwoningen dan de verkoop.

Bouwvoorbereiding

Bouwrijp maken van locatie: dit betekent dat het gebied klaar wordt gemaakt om te beginnen met de bouw.

Realisatie tot eerste woning

De eerste woningen worden gebouwd maar nog geen enkele woning uit het project is opgeleverd.

Realisatie tot laatste woning

Dit is de fase waarin de eerste woning is opgeleverd, maar de andere woningen nog in aanbouw zijn.

Nazorg

De omgeving van opgeleverde woningen wordt ingericht. De woningen zijn nu in gebruik, de financiën en de nodige registraties zijn geregeld.

Afgerond

Alle woningen zijn opgeleverd, de financiën en registraties zijn afgerond.

Status planologisch

Hieronder staan de verschillende soorten statussen van de bestemmingsplannen die gemaakt worden voor de woningbouwplannen:

Optie

Plekken in gebieden die nu nog niet voor woningbouw bedoeld zijn, maar volgens het inzicht van gemeenten, regio of provincie, in de toekomst misschien voor woningbouw in aanmerking komen. Het plan is niet opgenomen in een document die door het college van B&W of de gemeenteraad is goedgekeurd.

Visie

Plekken in gebieden die nu nog niet voor woningbouw bedoeld zijn. Maar deze komen, volgens het huidige gemeentelijke inzicht, in de toekomst misschien voor woningbouw in aanmerking. Het plan is opgenomen in een document die door het college van B&W of de gemeenteraad is goedgekeurd.

In voorbereiding

Plekken in bestemmingsplannen die nog niet door de gemeenteraad zijn vastgesteld, maar waarvoor wel een voorbereidingsbesluit is genomen.

Vastgesteld

De gemeenteraad heeft het plan goedgekeurd. Er is nog wel bezwaar en beroep mogelijk. Dat betekent dat het plan is vastgesteld, maar niet onherroepelijk.

Onherroepelijk

Het bestemmingsplan is vastgesteld en er is geen bezwaar en beroep meer mogelijk.

Bouw Gerealiseerd

Er zijn al (voor een deel) woningen gebouwd.

Sociale huur

Een huurwoning met een maximale huurprijs van € 808,00 euro (prijspeil 2023).

Middenhuur

Een huurwoning met een maximale huurprijs van € 1.100,00 euro (prijspeil 2023).

Betaalbare koop

Een koopwoning met een maximale aankoopprijs van € 355.000,00 euro (prijspeil 2023).