Vaststelling voorbereidingsbesluit Sleutelkwartier Noord, 2024 week 14

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) maakt bekend dat op basis van artikel 4.14 Omgevingswet, de gemeenteraad op 20 maart jl. een voorbereidingsbesluit heeft vastgesteld ter voorbereiding van de wijziging van het omgevingsplan voor het gebied Sleutelkwartier Noord te Waddinxveen.

Toelichting

Het college van B&W heeft op 30 mei 2023 de bestuursopdracht vastgesteld voor het opstellen van een gebiedsvisie voor het gebied Sleutelkwartier-Noord (het gebied ten noorden van de Kerkweg – Oost, tussen de Nesse, Oranjelaan en Juliana van Stolberglaan). Het doel van deze visie is een kwaliteits- en belevingsimpuls van het gebied, waar de balans tussen behoud van de beste eigenschappen en de groei van Waddinxveen van belang is. Om de gebiedsvisie te verwezenlijken is een wijziging van het omgevingsplan nodig. Naar verwachting wordt het gewijzigde omgevingsplan in 2025 door het college van B&W ter inzage gelegd.

Om activiteiten te voorkomen die naar verwachting niet passend zijn binnen de toekomstige visie, maar vanwege het nog niet gewijzigde omgevingsplan wel kunnen doorgaan, heeft de gemeenteraad op 20 maart jl. het voorbereidingsbesluit genomen. Met het nemen van dit besluit worden er voorbeschermingsregels toegevoegd aan het op dit moment voor het gebied geldende omgevingsplan.

Het voorbereidingsbesluit geldt voor alle omgevingsplan- en bouwactiviteiten, niet zijnde activiteiten ten behoeve van de functie wonen. Om beeldbepalende panden te beschermen zijn er ook beperkingen opgelegd aan het slopen of wijzigen van gevels en daken. Activiteiten die binnen nu en 1,5 jaar worden aangevraagd en geen betrekking hebben op het (her)ontwikkelen van woningen worden afgewezen.

Inwerkingtreding en werkingsduur

Het voorbereidingsbesluit is op 28 maart 2024 in werking getreden. Het besluit heeft een werkingsduur van 1,5 jaar.

Tegen een voorbereidingsbesluit is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Inzage

Het voorbereidingsbesluit is digitaal raadpleegbaar via de website www.omgevingswet.overheid.nl (identificatienummer: NL.IMRO.0627.TAMvbSKNoord-0401).