Vaststellen uitwerkingsplan deelplan I2 Park Triangel, 2023 week 34

B&W maken bekend dat zij op 4 juli 2023 hebben ingestemd met het vaststellen van het uitwerkingsplan Deelplan I2 en het besluit hogere waarden.

Het uitwerkingsplan Deelplan I2 Park Triangel

Het ontwerp uitwerkingsplan Parkhoeve I2 maakt de bouw van maximaal 95 nieuwe woningen mogelijk. Het deelgebied I2 wordt begrensd door de Polderlaan aan de oostzijde en de Tweede Bloksweg aan de westzijde.

Besluit hogere waarden

Uit akoestisch onderzoek naar de geluidsbelasting van het wegverkeer is gebleken dat de voorkeurswaarde wordt overschreden door wegverkeer over de Beijerincklaan en Zuidelijke Rondweg. Hierdoor zijn hogere waarden nodig. De Omgevingsdienst Midden-Holland is bevoegd om de hogere waarden te verlenen omdat wordt voldaan aan de Beleidsregel hogere waarden Regio Midden-Holland 2018.

Wilt u het vastgestelde uitwerkingsplan bekijken?

Dat kan vanaf 24 augustus 2023:

Hoe kunt u beroep instellen?

U kunt alleen in beroep gaan als u belanghebbende bent, èn:

  • als u eerder tijdig een zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders op het ontwerpbesluit naar voren heeft gebracht, òf;
  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was om eerder tijdig een zienswijze naar voren te brengen.  

U gaat in beroep door een brief te sturen aan de Raad van State. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Dit is de beroepstermijn. Stuur uw brief voor 5 oktober 2023 naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Wanneer treedt het besluit in werking?

Het besluit treedt in werking met ingang van 6 oktober 2023. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het besluit in werking treedt op 6 oktober 2023, dan moet u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit treedt dan pas in werking nadat op uw verzoek is beslist. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient moet u daar ook griffierecht voor betalen. Voor meer informatie over deze publicatie, het uitwerkingsplan en het besluit hogere waarden kunt u contact opnemen met de heer W. Verkaik, via 14 0182.