Vaststellen hogere geluidswaarden Noordeinde 124 en 126, 2024 week 27

B&W hebben besloten tot het vaststellen van hogere geluidswaarden voor het plan aan het Noordeinde 124 en 126.

Dit besluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 3 juli 2024 gedurende zes weken ter inzage.

 • U kunt het besluit inzien:
 • via de website van de gemeente www.waddinxveen.nl/bestemmingsplannen;
 • via de landelijke website www.omgevingswet.overheid.nl (als bijlage van identificatienummer NL.IMRO.0627.Noordeinde124en126-0401);
 • door contact op te nemen met I. Vriezema via het telefoonnummer 14 0182;
 • tijdens openingsuren bij de Publiekbalie van het gemeentehuis, Beukenhof 1 in Waddinxveen.

Dit besluit is geregistreerd onder kenmerk 2023-00018545.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u een beroepschrift indienen. U heeft daarvoor zes weken de tijd vanaf de dag na de terinzagelegging van het besluit. U kunt alleen beroep indienen als u belanghebbende bent.

U kunt dit op twee manieren doen:

 • Per post. Stuur uw brief naar: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
 • Online. Het is belangrijk dat u beschikt over een elektronische handtekening (DigiD). Wilt u hier meer over weten? Kijk dan op https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/.

Daarnaast is het belangrijk dat u zorgt dat u:

 • het beroepschrift ondertekent. En dat u deze voorziet van uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit en uw motivering,
 • een kopie van het besluit meelevert,
 • aangeeft op welk telefoonnummer en e-mailadres u te bereiken bent.

Zo voorkomt u dat de rechter het beroepschrift niet in behandeling neemt. Aan de behandeling van het beroep zijn wel kosten verbonden. Ook stelt het indienen van beroep de werking van het besluit niet uit.

Wilt u het besluit met spoed laten tegenhouden?

Dan kunt u hier bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State om vragen. Dit heet een ‘voorlopige voorziening’ vragen. U kunt dit doen als u een beroepschrift heeft ingediend. En wanneer u denkt dat uw belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing op uw beroep niet kunt afwachten. U kunt op twee manieren om een voorlopige voorziening vragen:

 • per post aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).
 • digitaal, daar heeft u een elektronische handtekening voor nodig (DigiD). Kijk op de website https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/ voor het digitaal indienen van een verzoek om voorlopige voorziening.

U maakt wel kosten als u een voorlopige voorziening vraagt.