Deze pagina is verlopen.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Milieu Wagro B.V. week 52, 2023

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat een ontwerpbesluit is vastgesteld op de aanvraag met kenmerk 2023-00009858.

Het gaat over Waddinxveense Groenrecycling Wagro B.V. gelegen aan de locatie Tweede Bloksweg 54b, 2742 KK Waddinxveen. In het ontwerpbesluit wordt de vergunning verleend. Het ontwerpbesluit gaat over:

  • Revisievergunning voor het onderdeel milieu, fase 1

Het ontwerpbesluit voorziet in de bouw van een hal en de inname van afval/grondstromen. In de hal worden onder gecontroleerde omstandigheden organische afvalstoffen gecomposteerd. Daarnaast wordt tuinbouw gerelateerd afval, sloop- en bouwafval en houtachtige materialen in de hal verwerkt. Op het buitenterrein worden o.a. grond- en baggerspecie opgeslagen. Een totale inname van 764.500 ton aan afval wordt mogelijk gemaakt. De totale inname aan afval/grondstromen verdubbelt. Hierdoor kan de Wagro meer producten maken van de grondstromen die binnenkomen. Een nadere beschrijving van de activiteiten vindt u in de aanvraag of in het ontwerpbesluit onder paragraaf 1.1 ‘projectbeschrijving’.

Inzage

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening maakt het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. In dit geval worden de wijziging van het bestemmingsplan en de aanvraag om omgevingsvergunning gecoördineerd behandeld (besluit gemeenteraad 9 november 2022). Door het toepassen van deze coördinatieregeling worden de betrokken besluiten op de vergunningaanvraag en het bestemmingsplan gezamenlijk voorbereid en bekendgemaakt. Deze besluiten doorlopen één gecombineerde procedure en liggen daarom vanaf 28 december 2023 gezamenlijk ter inzage. Tevens vindt bundeling van rechtsbescherming plaats zodat een belanghebbende tegen de gecoördineerde besluiten één rechtsmiddel kan aanwenden. Let op, voor de gecoördineerde besluiten geldt dus één beroepstermijn.

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende documenten liggen van 28 december 2023 tot en met 7 februari 2024 ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis van gemeente Waddinxveen. De documenten worden ook digitaal ter inzage gelegd op de website van de ODMH.

De inzageperiode is zes weken en start op de eerste werkdag na de publicatiedatum van deze bekendmaking.

Procedure

Gedurende de inzagetermijn kunt u uw zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. U kunt uw zienswijze richten aan gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Vermeld in de aanhef van uw brief ‘reactie ontwerpbestemmingsplan/ omgevingsvergunning Tweede Bloksweg 54b, 58 – Wagro’ en vermeld bij de zienswijzen of deze betrekking hebben op het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning. Na afloop van de inzagetermijn wordt een definitief besluit genomen. Bij de bekendmaking van het definitieve besluit zullen wij u nader informeren over de vervolgprocedure.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ODMH via info@odmh.nl of telefoonnummer 088 – 54 50 000.