Ontwerp omgevingsvergunning ‘Uitbreiding Gouwe Smash aan de Kanaaldijk 9 in Waddinxveen met een derde padelbaan’ ter inzage, 2023 week 07

B&W maken bekend dat de ontwerp omgevingsvergunning voor de uitbreiding van de Gouwe Smash aan de Kanaaldijk 9 in Waddinxveen met een derde padelbaan ter inzage ligt.

Waar gaat de ontwerp omgevingsvergunning over?

Padel- en tennisvereniging De Gouwe Smash is gevestigd aan de Kanaaldijk 9 in Waddinxveen. Deze vereniging heeft vijf tennisbanen en twee padelbanen. Om in de groeiende behoefte te voorzien is uitbreiding van het sportpark gewenst met één padelbaan. Binnen het bestaande sportcomplex is hiervoor geen ruimte voor. De uitbreiding vindt voor een deel op grond van de gemeente plaats.

Het perceel is in het bestemmingsplan ‘Coenecoop’ bestemd voor ‘Verkeer’. Het oprichten van een padelbaan is hiermee in strijd. Er kan van het bestemmingsplan worden afgeweken als het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. De initiatiefnemer heeft de hiervoor benodigde ruimtelijke onderbouwing aangeleverd.

Inzage

Voordat de omgevingsvergunning wordt verleend ligt de ontwerp omgevingsvergunning en de bijbehorende documenten voor 6 weken ter inzage. Vanaf 16 februari 2023 kunt u deze vinden op www.officielebekendmakingen.nl.

Zienswijzen

U kunt tot en met 29 maart 2023 schriftelijk of mondeling uw zienswijze(n) indienen bij het college van B&W indienen, per adres Omgevingsdienst Midden-Holland, Postbus 45, 2800 AA Gouda. Benoem in de aanhef van uw brief ‘zienswijze op ontwerp omgevingsvergunning Kanaaldijk 9’. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland (telefoon 088 – 5450 000).

Meer informatie

Voor meer informatie over deze publicatie en de ruimtelijke onderbouwing kunt u contact opnemen met de heer K. van der Starre via e-mail (k.vanderstarre@waddinxveen.nl) of telefonisch (14 0182).