Milieu meldingen, 2024 week 28

Melding bodemkwaliteit

Voor het plaatsen van kleine gesloten bodemenergiesystemen buiten interferentiegebieden of het lozen van grondwater, hemelwater of afvalwater anders dan vanuit een inrichting, is een vergunning niet altijd nodig. In die gevallen kan worden volstaan met een melding van de activiteiten.

B&W hebben de volgende melding ontvangen:

  • Henegouwerweg 21: ophogen van weiland voor verbetering afvalwatering (publicatie 03-07-2024).

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De documenten liggen niet ter inzage.