Besluit ontheffing geluidshinder N456, 2024 week 16

Op 4 april 2024 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens de gemeente Waddinxveen een besluit genomen op de aanvraag met kenmerk 2024-00002190. Het is voor het uitvoeren van groot onderhoud aan de asfaltconstructie van de N456 tussen hectometerpaal 0.050 en 0.400 in Waddinxveen. De werkzaamheden zijn van maandag 22 tot en met vrijdag 26 april 2024, tussen 20:00 uur en 06:00 uur.

Waar kunt u terecht voor informatie over het besluit?

Voor informatie over het besluit kunt u bellen met het Team Geluid en Lucht van de ODMH via telefoonnummer 088 – 54 50 000. U kunt uw vragen ook per e-mail naar de ODMH sturen. Dat kan via info@odmh.nl. Wilt u het besluit en de stukken die daarbij horen op het gemeentehuis inzien? Maak dan een afspraak met de gemeente via telefoonnummer 14 0182.

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt de gemeente laten weten dat u het niet eens bent met het besluit. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als het besluit tegen uw belangen ingaat. De termijn voor het indienen van bezwaar bedraagt zes weken. De termijn start op de dag na de verzending van het besluit. Het bezwaarschrift dient uiterlijk op 17 mei 2024 te zijn ingediend. Het besluit blijft ook bij het indienen van een bezwaarschrift gewoon geldig. U kunt uw bezwaar per post indienen. Dit kunt u sturen naar: college van B&W van de gemeente Waddinxveen, t.a.v. de commissie bezwaarschriften, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. U kunt uw bezwaar ook digitaal indienen. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD) of eHerkenning) nodig. Zorgt u ervoor dat u in uw bezwaar in ieder geval uw naam en adres, het kenmerk en de datum van het besluit of een duidelijke omschrijving van het besluit en de reden van uw bezwaar noemt? Noem bij voorkeur ook uw telefoonnummer en uw e-mailadres. Dan kunnen wij u sneller helpen. Zorg er ook voor dat u uw bezwaar ondertekent en voorziet van een dagtekening.

Wilt u de start van de activiteiten tegenhouden?

Als u niet kunt wachten op de beslissing op uw bezwaar, kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Met een voorlopige voorziening vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter. U kunt uw verzoek sturen naar de voorzieningenrechter van de rechtbank, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Dit kan ook digitaal. Daarvoor heeft u wel DigiD nodig. Kijk op de website https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor meer informatie over het digitaal indienen van een verzoek om voorlopige voorziening. De behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening brengt kosten met zich mee. U kunt alleen een verzoek om voorlopige voorziening aanvragen als u ook bezwaar heeft gemaakt.

Ontvangst aanvraag ontheffing geluid N207 rotonde bij Gouwedreef 6

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft op 8 april 2024 een aanvraag ontvangen om andere geluidsvoorschriften toe te mogen passen. Het gaat over asfaltwerkzaamheden aan de N207 op de rotonde bij Gouwedreef 6 in Reeuwijk. De werkzaamheden zijn aangevraagd (tijdens de avond- en nachtperiode) van 3 juni 2024 tot 8 juni 2024 tussen 20:00 uur en 06:00 uur. Op dinsdag 4 juni en woensdag 5 juni 2024 wordt ook overdag gewerkt. De aanvraag heeft kenmerk 2024-00008018.

Procedure

Nadat de aanvraag is beoordeeld, neemt de Omgevingsdienst Midden-Holland namens gemeente Waddinxveen een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Het besluit wordt bekendgemaakt in het online gemeenteblad. U kunt nu geen bezwaar maken. Als het besluit op deze aanvraag is genomen, publiceren wij een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over het besluit bekijken en bezwaar maken.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team Geluid en Lucht van de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088 54 50 000.