Klacht over ambtenaar of bestuurder indienen

U kunt een klacht indienen als u niet tevreden bent over de manier waarop u door een medewerker of het gemeentebestuur bent behandeld. Bijvoorbeeld:

 • als u geen antwoord krijgt op uw brief of daarop veel te lang moet wachten;
 • als de gemeente toezeggingen of afspraken niet nakomt;
 • als u zonder reden gevraagde informatie niet ontvangt;
 • als u van het kastje naar de muur gestuurd wordt;
 • als u vindt dat u niet netjes behandeld bent;
 • het gedrag van een medewerker of bestuurder.
DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Klacht indienen over het handelen van een ambtenaar of bestuurder

De medewerker die de klacht behandelt, neemt binnen een week na ontvangst van de klacht telefonisch of schriftelijk contact met u op. U krijgt dan:

 • Een be­ves­ti­ging van de in­houd van uw klacht. Misschien vraagt de ge­meen­te meer informatie aan u om de klacht beter te kunnen beoordelen.
 • Uit­leg over de af­han­de­ling van uw klacht.
 • In­for­ma­tie of het mogelijk is om uw klacht toe te lich­ten.
 • De naam van de per­soon die uw klacht be­han­delt. Bij hem of haar kunt u te­recht met alle vra­gen over de af­han­de­ling. Dit is nooit de per­soon over wie de klacht gaat.
 • Beslissing of uw klacht vol­le­dig is en dus wordt be­han­deld.

U krijgt antwoord binnen zes weken

U krijgt binnen zes weken, na ontvangst van uw klacht, schriftelijk  antwoord. Behalve als er een andere afspraak met u is gemaakt. Daarin staat:

 • Een sa­men­vat­ting van uw klacht.
 • De re­sul­ta­ten uit het on­der­zoek naar uw klacht.
 • Het oordeel van de ge­meen­te.
 • De stap­pen die de ge­meen­te neemt door uw klacht.

Als de gemeente meer dan zes weken nodig heeft om uw klacht te beantwoorden, kan zij de termijn met vier weken verlengen. U krijgt hierover binnen zes weken na ontvangst van de klacht bericht. Niet tevreden? Bent u het niet eens met de manier waarop we uw klacht hebben afgehandeld? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Nationale Ombudsman. Hij onderzoekt uw klacht dan opnieuw. De Ombudsman is onafhankelijk van de gemeente.

 • Meldingen over de openbare ruimte, bijvoorbeeld een gat in het wegdek, een scheve stoeptegel of zwerfvuil. Dit soort klachten meldt u via Fixi.
 • Meldingen over overlast, bijvoorbeeld parkeer- of geluidsoverlast of overlast van hangjongeren. Hiervan doet u online melding via Fixi
 • Over gedrag of een actie waartegen u bezwaar had kunnen maken of beroep had kunnen instellen.
 • Over iets waarover de rechtbank een uitspraak heeft gedaan
 • Regels (beleid) van de gemeente
 • Over iets wat meer dan een jaar geleden is gebeurd.
 • Iets waarover u al eerder een klacht hebt doorgegeven.
 • Over gedrag dat al onderzocht wordt door de politie/Justitie.

U kunt uw klacht online indienen, maar ook per post. Wilt u documenten meesturen? Stuur dan geen originele exemplaren mee, maar alleen kopieën. Stuur uw brief naar: Gemeente Waddinxveen Postbus 400 2740 AK Waddinxveen Vermeld in uw brief uw volledige naam en woonadres. Zonder deze informatie kunnen wij uw klacht niet in behandeling nemen.

In deze Klachtenregeling staat meer informatie over het indienen van een klacht. Bekijk de Klachtenregeling