Datalek melden (responsible disclosure)

Gemeente Waddinxveen neemt uitgebreide maatregelen om zijn computersystemen goed te beveiligen. Toch kunnen ook onze systemen (een) zwakke plek(ken) hebben. Wanneer u een zwakke plek in een van onze systemen ontdekt, vernemen wij dit graag van u.

Wij nemen dan snel maatregelen. Door de melding van een zwakke plek verklaart de melder akkoord te gaan met onderstaande afspraken over responsible disclosure. Gemeente Waddinxveen handelt uw melding dan volgens onderstaande afspraken af.

Wij vragen het volgende van u:

 • Mail uw bevindingen naar de gemeente Waddinxveen via ons contactformulier. Versleutel de bevindingen als dat mogelijk is met PGP om te voorkomen dat de informatie in verkeerde handen valt.
 • Geef voldoende informatie om het probleem te reproduceren, zodat we het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.
 • Wij ontvangen ook graag tips die ons helpen het probleem op te lossen. Beperkt u zich daarbij wel graag tot verifieerbare feitelijkheden die gaan over de door u gevonden kwetsbaarheid en vermijd dat uw advies neerkomt op reclame voor specifieke (beveiligings)producten.
 • Laat uw contactgegevens achter zodat we met u in contact kunnen komen om samen te werken aan een veilig resultaat. Laat minimaal ee e-mailadres of telefoonnummer achter. 
 • Dien de melding a.u.b. zo snel mogelijk in na ontdekking van de kwetsbaarheid.

De volgende handelingen zijn niet toegestaan:

 • Het plaatsen van malware, niet op onze systemen en niet op die van anderen.
 • Het zogeheten “bruteforcen” van toegang tot systemen.
 • Het gebruik maken van social engineering, behalve als dat strikt noodzakelijk is om aan te tonen dat medewerkers met toegang tot gevoelige gegevens in het algemeen (ernstig) tekort schieten in hun plicht om daar zorgvuldig mee om te gaan. Dat wil zeggen dat het, op volkomen legale wijze (dus niet via chantage of iets dergelijks), in het algemeen te eenvoudig is hen over te halen tot het verstrekken van dergelijke gegevens aan onbevoegden. U dient ervoor te zorgen dat de betreffende medewerkers zelf geen schade ondervindt. Uw bevindingen zijn alleen gericht op het aantonen van gebreken in de procedures en werkwijze binnen de gemeente en niet op het schaden van individuele personen die bij de gemeente werken. 
 • Het openbaar maken of aan derden verstrekken van informatie over het beveiligingsprobleem voordat het is opgelost.
 • Het verrichten van handelingen die verder gaan dan wat strikt noodzakelijk is om het beveiligingsprobleem aan te tonen en te melden. In het bijzonder waar het gaat om het verwerken (waaronder het inzien of kopiëren) van vertrouwelijke gegevens waar u door de kwetsbaarheid toegang toe heeft gehad. In plaats van een complete database te kopiëren, kunt u volstaan met bijvoorbeeld een directory listing. Het wijzigen of verwijderen van gegevens in het systeem is nooit toegestaan.
 • Het openbaar maken of aan derden verstrekken van gegevens met een vertrouwelijk karakter, zoals privacygevoelige gegevens.
 • Het gebruik maken van technieken waarmee de beschikbaarheid en/of bruikbaarheid van het systeem of services wordt verminderd (DoS-aanvallen).
 • Het op welke manier dan ook misbruik maken van de kwetsbaarheid.

Wat u mag verwachten:

 • Wanneer u aan alle genoemde voorwaarden voldoet, doen wij geen strafrechtelijke aangifte tegen u en spannen we ook geen civielrechtelijke zaak tegen u aan.
 • Als blijkt dat u zich niet aan een van de voorwaarden hebt gehouden, kunnen wij alsnog gerechtelijke stappen tegen u te ondernemen. Wij behandelen een melding vertrouwelijk en delen persoonlijke gegevens van een melder niet zonder toestemming met derden, behalve als wij daar volgens de wet of een rechtelijke uitspraak toe verplicht zijn.
 • Wij delen de ontvangen melding altijd met de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD). Zo zorgen wij ervoor dat gemeenten hun ervaringen op dit vlak met elkaar delen. In onderling overleg kunnen we, als u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker van de gemelde kwetsbaarheid. In alle andere gevallen blijft u anoniem.
 • Wij sturen u binnen een werkdag een (automatische) ontvangstbevestiging.
 • Wij reageren binnen zeven werkdagen op een melding met een (eerste) beoordeling van de melding en eventueel een verwachte datum voor een oplossing.
 • Wij lossen het door u gemelde beveiligingsprobleem zo snel mogelijk op. We houden u op de hoogte van de voortgang. Wij zijn daarbij vaak wel afhankelijk van toeleveranciers. 

In onderling overleg bekijken wij of en op welke manier over het probleem wordt gepubliceerd, nadat het is opgelost.