Besluitenlijst B&W openbaar 2 april 2024

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 10:00 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: De dames P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder), F. Vleij (wethouder) en J.M. van Vugt (gemeentesecretaris) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Zaaknummer: 062796427

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 26 maart 2024

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.

Zaaknummer: 0627110400

Duurzame Opvang Vluchtelingen; effecten van de Spreidingswet

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. Het bijgevoegde memo en persbericht ‘Effecten Spreidingswet’ ter informatie door te sturen naar de gemeenteraad.
 2. Het Presidium met bijgevoegd memo te verzoeken een (extra) raadsvergadering te plannen voor de locatie selectie Duurzame Opvang Vluchtelingen in jun 2024.

Samenvatting raad en pers: Op 1 februari 2024 is de Spreidingswet in werking getreden. Deze wet geeft iedere gemeente een taakstelling op het gebied van het aantal plekken voor de duurzame opvang van vluchtelingen. Deze taakstelling staat in de capaciteitsraming per gemeente. Deze is gebaseerd op het aantal inwoners en de sociaaleconomische score van een gemeente. Waddinxveen moet 195 opvangplaatsen voor asielzoekers bieden inclusief 17 opvangplaatsen voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV’s). De gemeenten moeten de toebedeelde plaatsen beschikbaar stellen voor 30 juni 2025. Hierover staat in de toelichting dat een locatie ‘sleutelklaar’ moet worden opgeleverd aan het COA. Onder ‘sleutelklaar’ wordt verstaan dat het COA over de sleutel van een gebouw moet beschikken. Het beschikbaar stellen van een perceel is niet voldoende.

Zaaknummer: 0627108138

Startnotitie regionale woonzorgvisie Midden-Holland

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. De startnotitie samen met bijgevoegd memo ter informatie toe te sturen aan de gemeenteraad.
 2. De startnotitie en bijgevoegde aanbiedingsbrief toe te sturen aan de stakeholders die hebben bijgedragen aan de verkenning.

Samenvatting raad en pers: In 2022 heeft onderzoeks- en adviesbureau Questan voor de regio Midden-Holland een onderzoek gedaan. Dit onderzoek ging over wonen en zorg in de
vijf regiogemeenten: Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas. Door dit onderzoek zijn de vijf regiogemeenten in 2023 verdergegaan met een verkenning over het maken van regionale afspraken over onderwerpen binnen wonen en zorg. Die verkenning is opgeschreven in een startnotitie. De startnotitie is het beginpunt voor het opstellen van een ‘regionale woonzorgvisie Midden-Holland’ in 2024. Het college heeft op 2 april 2024 besloten om de startnotitie te delen met de gemeenteraad en met verschillende organisaties die hebben meegedacht in de verkenning.

Zaaknummer: 0627120347

Beantwoording schriftelijke vragen art.32 RvO VVD inzake zoekgeraakte beelden

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. De beantwoording van de schriftelijke vragen volgens artikel 32 Reglement van Orde van de raad van VVD inzake het zoekraken van beelden in de openbare ruimte vast testellen.

Samenvatting raad en pers: Op 11 maart 2024 stelde de fractie van de VVD schriftelijke vragen volgens artikel 32 van het Regelement van Orde van de raad over het zoekraken van beelden in de openbare ruimte. De vragen worden met dit collegebesluit beantwoord.

  Zaaknummer: 0627123501

  Jaarverantwoording Onderwijsachterstanden (LEA/vve) 2023

  1. Het College van B&W stemt in met het vaststellen van de Jaarverantwoording Onderwijs achterstandenbeleid (LEA/vve) 2023.

  Samenvatting raad en pers: Gemeenten zijn wettelijk verplicht om via de Jaarverantwoording Onderwijsachterstanden het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van informatie te voorzien op het gebied van bevordering van gelijke kansen voor alle kinderen in het onderwijs.