Besluitenlijst B&W openbaar 7 maart 2023

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 09:30 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: de dames L. Jannes (bestuurssecretaresse), B.J.A. Leferink (wethouder), F. Vleij (wethouder) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J Nieuwenhuis (burgemeester) en A.J. Six (waarnemend gemeentesecretaris)

Afwezig: –

Zaaknummer: 06272903

Concept openbare besluitenlijsten van de vergaderingen van B&W van 16 februari 2023 en 21 februari 2023

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.


Zaaknummer: 06277834

Beantwoording art. 32 RVO – Werkzaamheden Beethovenlaan

Besluit:

 1. De schriftelijke vragen artikel 32 RvO van de PCW over het opknappen Beethovenlaan worden met de brief in dit voorstel beantwoord.

Samenvatting raad en pers: Op 7 februari stelde de fractie PCW schriftelijke vragen volgens artikel 32 van het Reglement van Orde van de raad over het opknappen van de Beethovenlaan. De vragen worden met dit collegevoorstel beantwoord.


Zaaknummer: 06276858

Het geactualiseerde uitvoeringsplan Schone Lucht Akkoord wordt vastgesteld

Besluit:

 1. Het uitvoeringsplan Schone Lucht Akkoord 2023 wordt vastgesteld.

Samenvatting raad en pers: Het college stemt in met het geactualiseerde uitvoeringsplan voor het Schone LuchtAkkoord 2023. Op 13 januari 2020 heeft Waddinxveen het landelijke Schone LuchtAkkoord ondertekend en in 2021 het eerste uitvoeringsplan opgesteld. Dit uitvoeringsplan moet jaarlijks worden bijgewerkt. In het plan staan maatregelen op het gebied van verkeer en vervoer, mobiele werktuigen, industrie, houtstook, landbouw, energie, groen en communicatie/participatie. Door het uitvoeren van de maatregelen (voor het grootste deel volgens afgesproken beleid) draagt Waddinxveen bij aan een schonere lucht.


Zaaknummer: 06276180

indexatie pleegzorgtarief

Besluit:

 1. Er wordt ingestemd met het tarief van de dienst pleegzorg te indexeren met 11,46% in het jaar 2023, wat leidt tot een tarief van €49,21 per etmaal.
 2. Er wordt besloten om het tarief onder beslispunt 1 op te nemen in het tarievenoverzicht sociaal domein 2023.

Samenvatting raad en pers: Door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is een aanpassing doorgevoerd per 1 januari 2023 in de pleegzorgvergoeding die pleegouders ontvangen voor de kosten voor de verzorging en opvoeding van pleegkinderen. Deze vergoedingen zijn met 14,3% gestegen. In Midden-Holland is het tarief van pleegzorg opgebouwd uit meerdere onderdelen, waaronder de pleegzorgvergoeding. Door de forse stijging van de pleegzorgvergoeding, moet het tarief voor pleegzorg per 1 januari 2023 worden geïndexeerd. Deze indexering sluit niet aan bij de jaarlijks afgesproken indexatiepercentages voor het jaar 2023. Met dit voorstel heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met een aanpassing van het tarief en daarmee gewijzigde indexatiesystematiek voor de dienst pleegzorg per 1 januari 2023. Het tarief voor
pleegzorg wordt € 49,21 per etmaal.


Zaaknummer: 06277466

Zienswijze op Concept-Notitie Rijkwijdte en Detailniveau

Besluit:

 1. Er wordt ingestemd met de zienswijze op de Concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau;
 2. Het collegebesluit wordt ter kennisname naar de gemeenteraad verstuurd.

Samenvatting raad en pers: Het college heeft ingestemd met de inhoudt van de zienswijze op de Concept-NotitieReikwijdte en Detailniveau (hierna: NRD). De NRD is de eerste stap naar een nieuw luchthavenbesluit voor Rotterdam The Hague Airport. In deze notitie worden toekomstscenario’s van de luchthaven en onderzoeksmethoden beschreven. Er wordt een milieueffectrapportage voor deze scenario’s uitgevoerd. Hieruit wordt per scenario duidelijk wat de gevolgen zijn voor mens en milieu. Het is daarom van belang dat de juiste scenario’s en onderzoeksmethode toegepast worden. Gouda, Zuidplas en Waddinxveen hebben een aantal punten van kritiek op de gekozen scenario’s en onderzoekmethodiek. Daarom wordt gezamenlijk een zienswijze ingediend.


Zaaknummer: 06277999

Advies commissie bezwaarschriften over bezwaarschrift namens omwonenden gericht tegen een omgevingsvergunning die komst kinderopvang en oprichten geluidsscherm aan de v Mecklenburg Schwerinlaan 1 mogelijk maakt.


Besluit:

 1. De overwegingen uit het advies van de commissie bezwaarschriften worden overgenomen, en het namens de bewoners, woonachtig aan de van Mecklenburg Schwerinlaan 2 tot en met 19, ingediende bezwaarschrift wordt ontvankelijk maar ongegrond verklaard;
 2. Het namens bezwaarmakers, woonachtig aan de van Mecklenburg Schwerinlaan 25 en29,ingediende bezwaarschrift wordt nietontvankelijk verklaard;
 3. Het bestreden besluit van 5 oktober 2021 wordt in stand gelaten;
 4. Geheimhouding volgens artikel 55 van de Gemeentewet wordt opgelegd op de bijlagen 1 t/m 4.

Samenvatting raad en pers: Op 5 oktober 2021 is namens het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning afgegeven die de komst van een kinderopvang en het plaatsen van een geluidsscherm aan de v Mecklenburg Schwerinlaan 1 in Waddinxveen mogelijk maakt. De commissie bezwaarschriften heeft over dit bezwaar een advies uitgebracht. Allereerst merkt zij daarin op dat het bezwaarschrift namens een tweetal bezwaarmakers niet ontvankelijk dient te worden verklaard, omdat zij niet voldoen aan het afstands- en zichtcriterium. Niet aannemelijk is dat zij gevolgen van enige betekenis ervaren door de komst van de ontwikkeling die het bestreden besluit mogelijk maakt. Voor wat betreft de overige bezwaarmakers dient het bezwaarschrift ontvankelijk maar ongegrond te worden verklaard. De commissie concludeert dat het besluit van het college rechtmatig en redelijk is. Het college heeft het advies van de commissie overgenomen en besloten de bezwaarschriften van een tweetal bezwaarmakers niet-ontvankelijk te verklaren, en het bezwaarschrift van de overige bezwaarmakers ontvankelijk maar ongegrond te verklaren.


Zaaknummer: 06278019

Advies commissie bezwaarschriften over bezwaar gericht tegen omgevingsvergunning voor transformeren van een voormalig kantoorpand naar zes woonstudio’s Brugweg 1a t/m 1f

Besluit:

 1. De overwegingen uit het advies van de commissie bezwaarschriften worden overgenomen, en het namens de bewonersgroep van de Brugweg ingediende bezwaarschrift wordt ontvankelijk, maar ongegrond verklaard.
 2. Het besluit van 15 juli 2022 wordt in stand gelaten.
 3. Het verzoek om proceskostenvergoeding wordt afgewezen.
 4. Geheimhouding volgens artikel 55 van de Gemeentewet wordt opgelegd op de bijlagen 1 t/m 4

Samenvatting raad en pers: Op 15 juli 2022 is namens het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning afgegeven die het mogelijk maakt een voormalig kantoorpand aan de Brugweg 1 te transformeren naar zes woonstudio’s. De commissie bezwaarschriften heeft over dit bezwaar een advies uitgebracht. Daarin geeft de commissie aan dat het besluit van het college rechtmatig en redelijk is. Het college heeft het advies van de commissie overgenomen en besloten het bezwaarschrift ontvankelijk maar ongegrond te verklaren.