B&W van de gemeente Waddinxveen maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat er op 19 april 2021 een anterieure overeenkomst is gesloten tussen de gemeente Waddinxveen en de exploitant.

Zakelijke beschrijving

Deze overeenkomst is met de exploitant aangegaan voor het wijzigen van het huidige bestemmingsplan (Waddinxveen Noord West). Hierdoor kan door en voor rekening van de exploitant het plan gerealiseerd worden dat bestaat uit:

  • Realisatie van een bedrijfshal in het kader van de Ruimte-voor-ruimteregeling, onder voorwaarde dat (bestaande) bebouwing (kassen en eventuele overige gebouwen en bebouwing) wordt gesloopt;
  • Concentratie van de bestaande bouwvlakken op de percelen aan/achter het Noordeinde 46, 46bis en 46a tot één bouwvlak aan/achter het Noordeinde 46 en 46bis;
  • Wijziging van de bestemming van de bestaande woningen en omliggende grond aan het Noordeinde 46bis en het Noordeinde 46a naar ‘Agrarisch’ met de functieaanduiding ‘plattelandswoning’. De woning aan het Noordeinde 46 behoudt binnen de bestemming ‘Agrarisch’ de functieaanduiding ‘bedrijfswoning’. Deze kan later als plattelandswoning worden omgezet wanneer aan de hieraan gestelde voorwaarden in het bestemmingsplan kan worden voldaan.

Daarbij is overeengekomen dat eventuele planschade die voortvloeit uit de vaststelling van een bestemmingsplan te zijner tijd, voor rekening komt van de exploitant.

Inzage

Conform artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) ligt de zakelijke beschrijving van de inhoud van deze anterieure overeenkomst binnen twee weken na het sluiten van de overeenkomst ter inzage in het gemeentehuis van Waddinxveen, Beukenhof 1 te Waddinxveen.

Status zakelijke beschrijving

Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.