B&W van de gemeente Waddinxveen maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat er op 19 april 2021 een anterieure overeenkomst is gesloten tussen de gemeente Waddinxveen en de exploitant.

Zakelijke beschrijving

Deze overeenkomst is met de exploitant aangegaan voor het wijzigen van het huidige bestemmingsplan (Waddinxveen Noord West). Hierdoor kan door en voor rekening van de exploitant het plan gerealiseerd worden dat bestaat uit:

  • Het omzetten van de bestaande bedrijfswoning met bijgebouwen en een voormalige sorteerruimte gelegen aan het Noordeinde 4 te Waddinxveen in een ‘plattelandswoning’ met bijbehorende bouwwerken binnen de (nieuwe) bestemming ‘agrarisch met waarde’;
  • De mogelijkheid om in het kader van de Ruimte-voor-ruimteregeling, naast vorenbedoelde bestaande woning, maximaal één (1) compensatiewoning, met de bestemming ‘wonen’, te realiseren in het plangebied, onder de voorwaarden dat het sierteeltbedrijf volledig wordt gesaneerd en tenminste ca. 560 m² aan (bestaande) opstallen in het plangebied zal worden gesloopt en verhardingen ten dienste van het sierteeltbedrijf worden opgeruimd.

Daarbij is overeengekomen dat eventuele planschade die voortvloeit uit de vaststelling van een bestemmingsplan te zijner tijd, voor rekening komt van de exploitant.

Inzage

Conform artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) ligt de zakelijke beschrijving van de inhoud van deze anterieure overeenkomst binnen twee weken na het sluiten van de overeenkomst ter inzage in het gemeentehuis van Waddinxveen, Beukenhof 1 te Waddinxveen.

Status zakelijke beschrijving

Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.