Burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat er op 1 juni 2021 een anterieure overeenkomst is gesloten tussen de gemeente Waddinxveen en de initiatiefnemer.

Zakelijke beschrijving

Deze overeenkomst is met initiatiefnemer aangegaan voor het wijzigen van het huidige bestemmingsplan (Bebouwde Kom 2015), zodat het plan bestaande uit de ontwikkeling en realisatie van 62 woningen met aanhorigheden, zijnde 10 dijkwoningen, 12 starterswoningen, 7 stadswoningen en 33 levensloopbestendige appartementen door en voor rekening van Exploitant gerealiseerd kan worden. Daarbij is overeengekomen dat eventuele planschade die voortvloeit uit de vaststelling van een bestemmingsplan te zijner tijd, voor rekening komt van de Exploitant

Terinzagelegging

Conform artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) ligt de zakelijke beschrijving van de inhoud van deze anterieure overeenkomst binnen twee weken na het sluiten van de overeenkomst ter inzage. Neemt u hiervoor contact met ons op via 14 0182. 

Status zakelijke beschrijving

Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

Voorbereiding wijziging bestemmingsplan

In deze fase van de voorbereiding ligt nog geen (voor)ontwerp-bestemmingsplan ter inzage. Te zijner tijd zal een (voor)ontwerp-bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Op dat moment is het mogelijk om daarop te reageren. In het Gemeenteblad zal worden aangekondigd wanneer dat is en hoe u kunt reageren.