Het Centraal Stembureau van Waddinxveen heeft op 9 november 2021 besloten het verzoek tot wijziging van de aanduiding van de onderstaande politieke partij bij de gemeenteraadsverkiezing in te willigen:

  • Weerbaar Waddinxveen met de aanduiding: WeWa (Weerbaar Waddinxveen)

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden rechtstreeks beroep instellen. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag. Het beroepschrift moet uiterlijk 6 dagen na publicatie van dit besluit worden ingediend en er worden griffierechten berekend. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Ook voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.