Burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen maken op grond van arti­kel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat de gemeenteraad op 14 september 2022 op grond van het bepaalde in artikel 5 Wvg heeft besloten de percelen, gelegen in het gebied dat plaatselijk bekend is als de “Locatie waterzuivering” te Waddinxveen, aan te wijzen als percelen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op 16 september 2022  (één dag na publicatie in het Gemeenteblad).

Bekijk de publicatie op officiëlebekendmakingen.nl (externe link)

Ter inzagelegging

Het besluit van de gemeenteraad ligt samen met verdere bijbehorende bijlagen, bevat­ten­de de kadastrale kaarten en een lijst met daarop de kadastrale aanduiding van de in de aanwijzing opgenomen percelen, hun grootte, de grootte van de gedeeltelijke percelen, evenals de namen van de eigenaren en rechthebbenden van de daarop rustende beperkte rechten, een kaart met daarop de aan de percelen toegedachte bestemming en overige relevante gegevens, met ingang van 16 september 2022 tijdens kantooruren ter inzage op het gemeentehuis te Waddinxveen, gedurende zes weken.

Gevolgen

De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat eigenaren en andere rechthebbenden op de aangewezen gronden, wanneer deze die gronden respectievelijk erop gevestigde beperkte rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente Waddinxveen te koop moet aanbieden. De eigenaren en de rechthebbenden op beperkte rechten ontvangen afzonderlijk bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen hiervan.

Rechtsbescherming

Tegen het besluit tot aanwijzing kunnen belanghebbenden binnen 6 weken, ingaande de dag nadat dit besluit bekend is gemaakt in het Gemeenteblad tegen voormeld besluit van de gemeenteraad een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift kan worden ingediend bij de gemeenteraad van de gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien een bezwaarschrift is ingediend, kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.