De komende jaren gaat Waddinxveen gefaseerd stoppen met het gebruik van aardgas. Hoe dit wordt aangepakt, staat beschreven in de (Ontwerp) Transitievisie Warmte (TVW). Deze visie heeft als doel om alle bestaande woningen en gebouwen in Waddinxveen in 2050 aardgasvrij te hebben. Tussen nu en 2050 gaan wordt het gebruik van aardgas vervangen door duurzame energie. Buurt voor buurt en stap voor stap. Dit betekent voor de inwoners van Waddinxveen dat zij tussen nu en 2050 op een andere manier gaan koken, douchen en verwarmen. Dit jaar moet de TVW van Waddinxveen vastgesteld worden. De vaststelling is een wettelijke verplichting vanuit het Rijk.

Totstandkoming (Ontwerp) Transitievisie Warmte

In 2019 is het nationale Klimaatakkoord ondertekend. Hierin staat onder andere dat iedere gemeente, met betrokkenheid van stakeholders, uiterlijk in 2021 het tijdpad voor aardgasvrij vastlegt. Dit doen gemeenten in de ‘Transitievisie Warmte’. Hierin benoemt de gemeente onder andere in welke buurten voor 2030 wordt gestart. 

De gemeente Waddinxveen heeft samen met inwoners, ondernemers, Woonpartners Midden-Holland, Stedin, Ondernemers Platform Waddinxveen, WaddGroen, Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard en het Hoogheemraadschap van Rijnland gekeken naar de mogelijke oplossingen voor iedere buurt in Waddinxveen. In de (Ontwerp) TVW wordt in kaart gebracht in welke buurt(en) er het beste kan worden gestart.

Transitievisie Warmte is nog maar het begin

De Ontwerp TVW is vastgesteld door het college van B&W en wordt voorgelegd aan de gemeenteraad om hem vast te stellen. De gemeenteraad bepaalt ook of de TVW vrijgegeven wordt voor inspraak, overeenkomstig de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Na de periode van inspraak komt de TVW, samen met het eindverslag van de inspraakreacties, op de agenda van het college van B&W en de gemeenteraad.

Deze visie is nog maar het begin. Na het vaststellen van deze visie wordt er per buurt(cluster) een buurtuitvoeringsplan opgesteld. Samen met inwoners en lokale stakeholders wordt onder andere op buurtniveau onderzocht welke warmtevoorziening past en wat de kosten daarvan zijn. Daarna worden de plannen pas daadwerkelijk uitgevoerd. Inwoners krijgen uiterlijk 8 jaar van tevoren te horen als het aardgas in hun buurt wordt afgesloten.

Wethouder Duurzaamheid Brigitte Leferink

”Om Waddinxveen in 2050 aardgasvrij te hebben moeten we nu samen de eerste stappen zetten. Die samenwerking vind ik heel belangrijk. De gemeente kan en wil dit niet alleen. Wij moeten goed rekening houden met wat inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden belangrijk vinden in de uitvoeringsplannen op buurtniveau”.

Nu al zelf beginnen

Tot de buurtuitvoeringsplannen klaar zijn kunt u als inwoner of bedrijf al beginnen met uw woning of gebouw goed te isoleren of kunt u al overstappen op inductie koken. Zo kunt u nu al energie besparen en u voorbereiden op aardgasvrij wonen, werken en ondernemen. Voor maatwerkadvies aan inwoners heeft de gemeente een onafhankelijk energieloket: ‘Duurzaam Bouwloket’. Inwoners die nu al aan de slag willen, hoeven dus niet te wachten totdat hun buurt aan de beurt is.