Vredenburghzone: een groene long aan de zuidkant van Waddinxveen.

Het is prettig om dicht bij huis te recreëren of een rondje met de hond te lopen. Dat wil de gemeente ook mogelijk maken in de Vredenburghzone. De Vredenburghzone is het gebied tussen de woonwijken Zuidplas en Park Triangel en de Vredenburghlaan. De gemeente wil minstens de helft van dit buitengebied ontwikkelen tot een natuur- en recreatiegebied.

Gebiedsvisie

In 2018 en 2019 stelden we samen met de inwoners een gebiedsvisie op. In die visie staat wat de ruimtelijke grenzen zijn voor de ontwikkelingen in het gebied. De gebiedsvisie is op 12 juni 2019 vastgesteld door de raad. U kunt de gebiedsvisie onderaan deze pagina bekijken.

Ontwikkelstrategie

Het is onze wens om minimaal de helft van de Vredenburghzone in te richten als natuur- en recreatiegebied. Dit gebeurt niet in een keer maar in stapjes. Alleen de gebieden waar de gemeente eigenaar van is, ontwikkelen wij. Op dit moment zijn wij eigenaar van 5 percelen.

Eerste ontwerpen

Vanuit de gebiedsvisie is in 2021 een ontwerp gemaakt voor de eerste deelgebieden. Dit zijn de percelen die grenzen aan de Zuidelijke Rondweg en de Vredenburghlaan. In het deelgebied langs de Zuidelijke Rondweg combineren wij de ontwikkeling van natuur met extra ruimte voor water. Als er veel neerslag valt, is er een plek voor waterberging. In het deelgebied langs de Vredenburghlaan maken we, naast een plas-draszone, een grondwal. Die schermt de Vredenburghlaan af.

Deze eerste ontwerpen hebben wij toegelicht in de online-informatie op 2 september 2021. De presentatie en de informatie kunt u onderaan deze pagina terugkijken.

Voorlopig ontwerp

Na de eerste ontwerpen werken we verder aan de uitwerking van het oostelijke deel van de Vredenburghzone. We doen dit met de gebiedsvisie, samen met een klankbordgroep. Die bestaat uit betrokken inwoners. We verwachten dat het voorlopige ontwerp in het voorjaar van 2022 klaar is. Dit voorlopige ontwerp voeren we daarna in stapjes uit. Dat kan wanneer de gemeente ook eigenaar is van de stukken grond die we nodig hebben. 

Werkzaamheden Vredenburghzone

Begin maart 2022 zijn we gestart met werkzaamheden in het oostelijke deel van de Vredenburghzone. We gaan de bestaande watergangen aanpassen. Daardoor is het gebied minder toegankelijk. De werkzaamheden duren ongeveer 3 maanden. In juni 2022 verwachten we klaar te zijn. 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de projectleider Frank Eikenaar via telefoonnummer 14 0182 of e-mailadres f.eikenaar@waddinxveen.nl.

Gebiedsvisie Vredenburghzone

De gebiedsvisie en de informatieavond zijn op de website geplaatst als niet-digitaal toegankelijke pdf-documenten. 

Informatieavond 2 september 2021

Bekijk hieronder de opname van de informatieavond. 

Presentatie informatieavond Vredenburghzone 2 september 2021

De informatieavond kunt u terug kijken en beluisteren via youtube

Vragen en antwoorden informatieavond 2 september 2021

 • 1. Komen de plannen die vanavond gepresenteerd worden ook nog langs in de gemeenteraad?

De ontwerpen komen niet in de gemeenteraad. Deze worden vastgesteld door het college van B&W. Wijziging van het bestemmingsplan gaat wel langs de gemeenteraad.

 • 2. Waarom komt er geen directe aansluiting is gerealiseerd vanuit de wijk Triangel op de nieuwe Vredenburglaan?

Een nieuwe verbinding van Park Triangel naar de Vredenburghlaan vormt geen onderdeel van de inrichting van de Vredenburghzone als natuur- en recreatiegebied.

 • 3. Hoeveel mensen zijn er aanwezig bij deze webinar?      

Bij de presentatie waren ruim 100 deelnemers aanwezig.

 • 4. In verband met de veiligheid van spelende kinderen, voetgangers en fietsers wordt de randweg rond de wijk een 50 km/h weg i.p.v. de huidige geldende 80 km/h?   

De Zuidelijke Rondweg wordt op termijn aangepast en heringericht. De snelheid zal worden verlaagd naar 50 kilometer per uur en er worden oversteekplaatsen gecreëerd naar de Vredenburghzone. Deze oversteekplaatsen zijn aangepast op de aan te leggen wandelpaden in de Vredenburghzone. Het definitieve ontwerp van de Zuidelijke Rondweg is nog niet afgerond. Ook de start van de werkzaamheden is nog niet bekend.

 • 5. Valt het landje dat achter het cyclus terrein ligt en momenteel voor wandelaars/hondenuitlaters niet onder de plannen? Wat gaat hiermee gebeuren?

Het landje wat bedoeld wordt is het nieuwe tijdelijke hondenlosloopterrein. Dit terrein is 1.5 jaar beschikbaar als hondenlosloopterrein, maar valt niet onder de Vredenburghzone. Dit gebied valt onder Park Triangel en zal op termijn ontwikkeld worden voor woningbouw.

 • 6. Worden de gebieden links en rechts van de Beijerincklaan op een of andere wijze met elkaar verbonden?

Deze vraag is onderzocht bij het maken van de gebiedsvisie. Het betreft niet alleen de Beijerincklaan, maar ook de sloten en parallelwegen met de bestaande bebouwing er omheen. De kosten van een brug hier overheen zijn te hoog. In het vervolgtraject gaat er wel gekeken worden of er voldoende verbindingen gemaakt kunnen worden. Dit zal waarschijnlijk via de bestaande structuren als de Beijerincklaan zijn, en niet er overheen.

 • 7. Heeft de gemeente alle gronden binnen de Vredenburghzone in eigendom om dit als geheel te kunnen ontwikkelen of is er nog veel in handen van particulieren/ondernemers? Ofwel, hoe realistisch is het?    

Niet alle grond binnen de Vredenburghzone is in eigendom van de gemeente. Er zijn gesprekken gaande met grondeigenaren om te kijken wie hieraan wil deelnemen. Inmiddels zijn er gronden van de provincie aangekocht en zijn er ook particuliere kavels in eigendom. Het is niet de ambitie om de Vredenburghzone in één keer te realiseren, maar in fases. Dit is afhankelijk van de grondverwerving.

 • 8. Wordt de zuidelijke randweg een 50km/h weg i.p.v. 80 km/h in verband met de veiligheid van spelende kinderen, voetgangers en fietsers?       

Zie beantwoording vraag 4.

 • 9. In de gebiedsvisie is een hondenlosloop zone opgenomen. Wordt deze omheind? De plaatjes die in het document staan geven wel die indruk.  

We gaan kijken of we binnen de Vredenburghzone een definitieve locatie voor een hondenlosloopgebied kunnen maken, dicht bij de bebouwde kom. Dit terrein zal ook omheind of begrensd zijn, zodat natuurontwikkeling samen kan gaan met een hondenlosloopgebied.

 • 10. Wordt het gebied rolstoel toegankelijk?

Niet de gehele Vredenburghzone zal rolstoeltoegankelijk zijn. Afhankelijk van (de verharding van) wandelpaden zullen gedeeltes wel of niet toegankelijk zijn voor rolstoelen.

 • 11. Wat houdt de vraag precies in van Oasen? Een leiding? En waar loopt die dan naartoe? Of waterwinning?         

Oasen gaat een nieuwe drinkwaterleiding aanleggen, die gedeeltelijk door de Vredenburghzone zal lopen.

 • 12. Wat is de planning van de gemeente, beter gezegd, wanneer is de verwachting dat het gebied toegankelijk is voor publiek    

De eerste werkzaamheden starten eind 2021. Wanneer er gewerkt wordt is het voormalige hondenlosloopgebied minder of niet toegankelijk. Voor de gronden die tot voor kort van de provincie waren moeten de ontwerpen nog worden aangepast en zal er een bestemmingsplanprocedure doorlopen moeten worden. Hier staat circa een jaar voor. Pas daarna kan op deze gronden gestart worden met de werkzaamheden.

 • 13. Het gebied langs de Vredenburghlaan wat in eigendom is, gaat dat ook onderhouden worden?

Voor het perceel langs de Vredenburghlaan wordt het ontwerp van de grondwal nog aangepast. Ook moet de bestemmingsplanprocedure doorlopen worden. Het zal circa een jaar duren voordat de werkzaamheden daar kunnen starten. Na de aanleg wordt het gebied in onderhoud genomen.

 • 14. Waarom is het gedeelte rechtsboven (Grondel, Zonnebaars, etc.) niet ingetekend? Is dit een oudere tekening?  

De meest recente tekeningen van Park Triangel zijn nog niet opgenomen in de presentatie.

 • 15. Komt er ook ruimte voor opvang van extra water bij piekberging?          

Ja. In het gepresenteerde ontwerp is ruimte voor extra water, onder andere in de plas-dras zones, op momenten dat er veel neerslag valt.

 • 16. Rondweg is momenteel een 50/80km weg, zonder fietspaden. Wat is hier de planning mee?

Zie beantwoording vraag 4.

 • 17. Als er grotere waterdiepte wordt gecreëerd, levert dat dan ook materiaal op waarmee hoogteverschillen gecreëerd (kunnen) worden? en indien ja, kan er dan meegedacht worden over het gebruik daarvan?    

Er wordt op dit moment onderzocht wat de samenstelling van de grond is, en of de bestaande grond in het gebied gebruikt kan worden. De grond die vrijkomt bij de geplande werkzaamheden heeft al een bestemming.

 • 18. Zou graag zien dat de rijksnelweg en de daar achterliggende bedrijfsterreinen zo ook de Vredenburghlaan met ook de Wagro onzichtbaar worden gemaakt d.m.v. bomen en hoge struiken. Is hieraan gedacht?          

Het inpassen van onder andere de Vredenburghlaan is een ambitie uit de gebiedsvisie. Onder andere door bomenlijnen en bosschages willen we bepaalde elementen in het gebied onzichtbaar te maken.

 • 19. Wordt de ontsluiting vanuit Park Triangel doorgetrokken naar het fietspad aan de A12?

Zie beantwoording vraag 4.

 • 20. Wie is de contactpersoon van de klankgroep voor de inrichting van het hondenuitlaatgebied?

De klankbordgroep voor het vervolgtraject moet nog gevormd worden.

 • 21. Wanneer is de geplande oplevering?    

De Vredenburghzone wordt is fases ontwikkeld en zal niet in een keer opgeleverd worden. Zie beantwoording vraag 12.

 • 22. Ik ben benieuwd of er een omheind uitlaatveld komt voor honden. Hoe wordt deze ingericht, met uitzicht op de behoefte van de hond en de veiligheid voor de omgeving?        

De inrichting van het toekomstige hondenlosloopgebied wordt in het vervolgtraject verder opgepakt. Zie beantwoording vraag 9.

 • 23. Gaan de kassen achter de wijk Zuidplas weg of blijven deze?    

De toekomst van de kassen bij Zuidplas is op dit moment nog onduidelijk.

 • 24. Al die nattigheid houdt dat ook een hoger waterpeil in de sloten in? i.v.m. de aanwezigheid van weilanden die dan te nat kunnen worden.       

In een deel van het gebied wordt het waterpeil verhoogd. Hierbij wordt er rekening gehouden met omliggende weilanden. Het waterpeil in de sloten buiten de gemaakte ontwerpen wordt niet verhoogd. Hierover vindt afstemming met het Hoogheemraadschap plaats.

 • 25. Komt er vanuit de Zonnebaars een veilig oversteek naar het nieuw aangelegde fietspad bij de Vredenburghzone?

Zie beantwoording vraag 4.

 • 26. Komt er ook een omheind hondenlosloop gebied?        

Zie beantwoording vraag 9.

 • 27. Wie gaat het beheer betalen van dit immense natuur- en recreatiegebied?

Voor het beheer van de Vredenburghzone wordt nog onderzocht of dit in het beheer van de gemeente komt, of van een andere partij.

 • 28. Ik hoor dat er een hondenlosloopgebied komt. Is de rest van het park wel de optie om met de hond aan de lijn te lopen? Of worden honden uit dit gebied compleet geweerd?  

In het vervolg wordt er gekeken waar in het gebied loslopende of aangelijnde honden wel of niet welkom zijn. Dit wordt meegenomen in het vervolgtraject.

 • 29. Wordt het gebied ook toegankelijk voor recreatie vanaf de wijk Zuidplas of via de Plasweg?

Zie beantwoording vraag 6.

 • 30. Waarom uitsluitend aan de Park Triangel zijde verder ontwerpen en niet aan de Zuidplas zijde? Zuidplas heeft nu geen mogelijkheid om de Vredenburghzone in te lopen.       

De gemeente heeft aan de zijde van Park Triangel de meeste grond in bezit, vandaar dat hier ook de start gemaakt kon worden. Hier is dus ook de mogelijkheid om tot een groter natuur- een recreatiegebied te komen. In het deel onder Zuidplas zijn er, met uitzondering van de strook langs de Vredenburghlaan, geen gronden in eigendom. Aan de strook langs de Vredenburghlaan wordt zo snel mogelijk invulling gegeven. Wanneer er in het gebied onder Zuidplas extra grond in eigendom komt wordt dit meegenomen in het vervolgtraject.

 • 31. Kan er naar het tijdelijke losloop gebied gekeken worden naar hoe we er tijdelijk veilig kunnen lopen?

Naar de inrichting van het tijdelijke hondenlosloopgebied wordt nog gekeken. Dit aspect wordt daarin meegenomen.

32. Waar komt het hondenlosloop gebied?

Er is nog geen definitieve locatie voor een hondenlosloopgebied.

 • 33. Komt er ook een verbinding voor voetgangers en fietsers tussen beide gebieden?         

Zie beantwoording vraag 6.

 • 34. Het tijdelijk uitlaatveld zoals hij nu is ingericht, is erg onveilig voor honden en de omgeving, wordt dit nog aangepast?     

Zie beantwoording vraag 31.

 • 35. Hoe kansrijk is dat de paardenweide aan de Sterrenlaan wordt geïntegreerd in het noordelijke deel?      

Op dit moment is er geen zicht op het aankopen van gronden in dit deel van de Vredenburghzone

 • 36. Wat voor verbinding is er gepland tussen de beide gebieden, anders dan de rotonde?

Zie beantwoording vraag 6.

 • 37. Komen er ook nog dieren, bijvoorbeeld Schotse Hooglanders, in de Vredenburghzone? 

Schotse Hooglanders hebben een groot gebied leefgebied nodig. Er zal gekeken moeten worden of de schaal van de Vredenburghzone groot genoeg is voor grote grazers.

 • 38. Zijn er al ontwerp ideeën hoe de oversteken worden opgepakt bij de Zuidelijke Rondweg?

Zie beantwoording vraag 4.

39. Wordt de ontsluiting vanuit Park Triangel doorgetrokken naar fietspad A12/Moerkapellepad?

Zie beantwoording vraag 4.

 • 40. Wat kunnen we verwachten op de locatie waar nu de kassen staan? Wat is jullie visie daarop?

Zie beantwoording vraag 23.

 • 41. Waar komt het hondenlosloop gebied? Misschien is het een idee om een hondenstrand te realiseren, waar honden met elkaar kunnen spellen en afkoelen op warme dagen.          

Dit idee wordt meegenomen in het vervolgtraject.

 • 42. Wordt er ook begroot op speelgelegenheden voor kinderen?     

Dit wordt meegenomen. Het is een voorwaarde dat alle leeftijdsgroepen gebruik kunnen maken van de Vredenburghzone.

 • 43. Wordt de ecologische verbindingszone ook verlegd naar de Vredenburghzone

De ecologische verbindingszone loopt niet door de Vredenburghzone. Het is voor de natuurontwikkeling wel interessant om in de toekomst hiermee een verbinding te maken, om zo robuuste natuur te creëren en de Vredenburghzone een onderdeel te laten zijn van een grotere ecologische structuur.

 • 44. Het zou fantastisch zijn als er Alpaca’s kunnen komen. Zou dit een mogelijkheid kunnen zijn?

Het houden van dieren in de Vredenburghzone moet verder worden onderzocht.

 • 45. Vlakbij de Vredenburghzone staan 2 biomassacentrales gepland. Of ze er komen is de vraag, maar zo wel, komt er een aanzienlijke hoeveelheid stikstof/fijnstof vrij. Is dat niet schadelijk voor de flora en fauna?    

Onafhankelijk van de eventuele realisatie van biomassacentrales wordt de Vredenburghzone ingericht als natuur- en recreatiegebied.

 • 46. Hoe zit het met de ecologische verbindingszone in het gebied? 

Zie beantwoording vraag 43.

 • 47. De zone wordt omgeven door weg(en), is dat geen groot risico voor de fauna die zich daar straks zal huisvesten?     

Er wordt in het vervolgtraject gekeken welke maatregelen zijn getroffen voor faunapassages bij de omliggende wegen.

 • 48. Komt er koppeling met het park/wandelgebied in de Glasparel?

De mogelijkheid voor een verbinding met Glasparel is een mooie kans en zal verder onderzocht worden.

 • 49. Hoe ver is het ontwerp van de toegankelijkheid, met nadruk op de kruising met de Zuidelijke Rondweg? Wordt bijvoorbeeld deze weg in de toekomst 50km/uur?

Zie beantwoording vraag 4.

 • 50. Een natuurspeeltuin zoals het floddertje in Bergschenhoek zou leuk zijn!           

Een inspirerend voorbeeld wat we verder gaan verkennen.

 • 51. Is er nog woningbouw gepland in de Vredenburghzone en zo ja, waar?  

De Vredenburghzone wordt ontwikkeld tot een natuur- en recreatiegebied. Afgezonderd van de (bestaande) lintbebouwing worden de gronden groen ingericht. Er is in de Vredenburghzone geen ruimte voor woningbouw.

 • 52. Mag ik ook in de sloten zwemmen?       

In de gebiedsvisie en huidige ontwerpen is geen zwemwater opgenomen. De mogelijkheid voor zwemmen zal in het vervolgtraject verder onderzocht worden.

 • 53. Kan er niet eenvoudig een voetpad naast de rotonde Beijerincklaan worden gemaakt?  

Zie beantwoording vraag 6.

54. Komt er een groot hondenuitlaat gebied en hoe zien jullie dit voor jullie, en staan jullie open voor een gesprek met honden uitlaatservices om te kijken naar mogelijkheden?

Zie beantwoording vraag 9. We staan open voor een gesprek met hondenuitlaatservices.

55. Wordt het water toegankelijk voor hobbyvissers.

Het gebied wordt een leefgebied voor meerdere vissoorten, dus mogelijkheden voor hengelsport worden onderzocht in het vervolgtraject.

 • 56. Voor welke delen is een herziening van het bestemmingsplan nodig? Of past het binnen het vigerende bestemmingsplan.       

Voor alle gronden, behalve het gebied wat al in eigendom was van de gemeente, moet eerst het bestemmingsplan worden gewijzigd.

 • 57. Is deze groenzone ontworpen om een verbinding te maken met de groene verbindingszone tussen het vijfde dorp en het Bentwoud?

Zie beantwoording vraag 43.

 • 58. Wordt dit een stiltegebied?       

De Vredenburghzone wordt als geheel geen stiltegebied. We gaan kijken welke gebieden we zo snel mogelijk kunnen openstellen voor recreatief gebruik en welke gebieden tijd nodig hebben voor natuurontwikkeling en minder of niet toegankelijk zijn.

 • 59. Parkeergelegenheid, zoals die er nu is, blijft die?

Voorlopig blijft de parkeerplek bestaan. Er is in de plannen voor dit gebied nog geen plek opgenomen voor een parkeerplaats, omdat het gebied in de toekomst toegankelijk is vanuit Park Triangel.

 • 60. Als er dan toch gekeken wordt naar de natuurspeeltuin Floddertje denk dan vooral ook aan een fietsbaantje zoals daar, maar dan wat spannender (pumptrack bijv.).

De suggestie wordt meegenomen in het vervolgtraject.

 • 61. Kunnen er bijzondere dieren geplaatst worden, bijvoorbeeld Alpaca's o.i.d.?     

Naar bijzondere dieren in de Vredenburghzone kan gekeken worden. Er moet in ieder geval rekening gehouden worden met de vereiste leefomgeving van deze dieren.

 • 62. Komt er een verbod op hondenuitlaatservices, om te voorkomen dat mensen, kinderen, al dan niet een eigen hond uitlatend, worden overvallen door de overlast van te grote groepen (loslopende) honden.  

Er is op dit moment geen sprake van een verbod op hondenuitlaatservices in het gebied. Een eventueel verbod is afhankelijk van de toekomstige herziening van het hondenbeleid.

 • 63. De Zuidelijke Rondweg zou deze een aansluiting kunnen krijgen op die snelweg ter hoogte van Toyota en Kia autodealers? Zodoende wordt de Zuidelijke Rondweg door het Triangelgebied minder druk bereden.     

De herinrichting van de Zuidelijke Rondweg maakt geen onderdeel uit van de inrichting van de Vredenburghzone als natuur- en recreatiegebied.

 • 64. Is de intentie om de natuur door te trekken naar de zijde van de Sterrenlaan? Zou ook fijn zijn als de wensen worden meegenomen van de steeds meer jonge gezinnen die hier wonen         

Zie beantwoording vraag 30.

 • 65. Kan er een fiets/mountainbike pad geïntegreerd worden in de plannen voor de Vredenburghzone?        

Naar een fietsroute is onderzoek gedaan bij de gebiedsvisie. Hier bleek de maat en schaal van de Vredenburghzone te klein voor. Het onderwerp wordt wel meegenomen in het vervolgtraject, om te kijken wat er mogelijk is voor fietsers.

 • 66. Wat is de rol van de gemeenteraad? Wat wordt er vastgesteld?

Zie beantwoording vraag 1. De bestemmingsplannen worden wel vastgesteld door de gemeenteraad.

 • 67. Wat zijn de plannen aan de andere kant van de Vredenburghlaan          

De andere kant van de Vredenburghlaan, de zuidzijde, valt buiten het projectgebied van de Vredenburghzone.

 • 68. Komt er ook een stuk ingericht als een bos?

Bosschages en bomenrijen zijn nadrukkelijk benoemd in de gebiedsvisie en zullen ook in het vervolgtraject een plek krijgen.

 • 69. Hoe ver is het ontwerp toegankelijk, met name de kruisingen met de Zuidelijke Rondweg?

Zie beantwoording vraag 4.

 • 70. Op wat voor termijn verwachten jullie dat er meer bekend wordt aan de kant van de Zuidplas over de stukken grond die nu nog in particulier eigendom zijn?   

Zie beantwoording vraag 30.

 • 71. De doorgaande Zuidelijke Rondweg, word daar de snelheid aangepast naar hooguit 30 km?

Zie beantwoording vraag 4.

 • 72. Worden er rotondes aangebracht bij elke weg die aansluiting heeft op de rondweg om de snelheid eruit te halen?             

Zie beantwoording vraag 4.

Kaart plangebied

Op de kaart staat de Vredenburgzone. Deze zone ligt tussen de Beijenrinklaan en de wijk Zuidplas en Park Triangel. Langs deze zone ligt ook de toekomstige Vredenburghlaan.