Vragen en antwoorden over de Transitievisie Warmte en de alternatieven voor aardgas

Waarom moet Nederland van het aardgas af en krijgt men in Duitsland subsidie als ze op aardgas gaan?

Ook Duitsland moet van het aardgas af om de CO2-doelen te halen, maar in Duitsland is aardgas al stukken beter dan bruinkool. Aardgas is in Duitsland een tussenstap.

Wat is de levensduur van een bodemwarmtepomp?

Een bodem warmtepomp gaat zo’n 15 jaar mee. Een bodemwarmtepomp is duurder dan een lucht-warmtepomp, maar de energieverbruikskosten zijn lager.

Wat als bij zo’n plan voor een bodemlus een bewoner weigert om mee te doen?

Van dwang is geen sprake, dus weigeren kan. De consequentie is wel dat de oplossing dan duurder wordt voor de rest. En dat de meerkosten voor de oplossing die de bewoners wil, bij de bewoner komen te liggen.

Is waterstof een goed alternatief? Als we waterstof van zee naar land transporteren, zoals Wiebes en een aantal energiemaatschappijen stellen, is dat voor bewoners verreweg de goedkoopste oplossing.

Er is veel te doen rond waterstof. Waterstof wordt meegenomen als alternatief, maar het is zeker tot 2030 heel duur om het te maken en niet grootschalig beschikbaar. De verwachting is nu dat waterstof vooral functies gaat vervullen voor: balanceren van het elektriciteitsnet, brandstof voor hoge temperatuurvraag vanuit de industrie, als transportbrandstof voor voertuigen en vliegtuigen. Waterstof is veel minder efficiënt dat een warmtepomp. Voor waterstof zijn 4x meer windmolens nodig dan voor warmtepompen. Wat de kostprijs van waterstof wordt op de langere termijn is nog onzeker en afhankelijk van de beschikbaarheid en prijsdaling van duurzame groene stroom. Vooralsnog zet Nederland niet hard in op waterstof in de gebouwde omgeving. Directe inzet van stroom in de gebouwde omgeving is efficiënter.

Hoeveel buurten gaan van het aardgas af tegen 2030?

Dat weten we op dit moment nog niet. Dat gaan we samen bepalen.

Wat gebeurt er als een bewoner in een straat al veel verder is?

Daar wordt rekening mee gehouden. De investeringskosten om de woning gereed te maken zijn dan waarschijnlijk veel lager. Het moment om over te stappen hangt dan bij voorkeur af van wat een gunstig moment is om de bestaande installaties in de betreffende woning te vervangen.

Hoe wordt gedacht over de warmtetransitie bij appartementen waar warmtepompen niet mogelijk zijn?

Er zijn collectieve warmtepompen en soms kan een WKO-systeem (met warmte-koude-opslag in de bodem) een oplossing zijn. Soms is een warmtenet goedkoper. Alle opties worden naast elkaar gezet. Bij blokverwarming worden vaak kansen gezien om efficiënt over te stappen naar een alternatief.

Ik moet mijn ketel vervangen en wil een warmtepomp kopen. Is dit slim of moet ik wachten tot de gemeente kiest?

Voor dit soort vragen is de TVW belangrijk. Dan weet je als inwoner wat de aangegeven richting is en wanneer jouw buurt aan de beurt komt. Daar kun je dan op anticiperen. Zolang de TVW er niet is en je ketel doet het echt niet meer, dan zou je een nieuwe kunnen huren. Aan de andere kant, het is nog geen 2030, dus je zou er nu ook nog een kunnen kopen. 

Kan de ‘warmterotonde’, het warmtenet dat gevoed wordt vanuit de Maasvlakte in Rotterdam, met transportleidingen van wel 20-30 kilometer, hier komen?

Op dit moment is nog niet bekend hoe duur dat is. Wellicht is een warmtenet dat gevoed wordt vanuit lokale bronnen goedkoper. Maar het is een optie die wordt mee genomen.

Het lijkt logisch om in de wijk Triangel te beginnen. Daar zijn de woningen goed geïsoleerd. Houden jullie rekening met het bouwjaar bij de bepaling van de volgorde?

Er wordt rekening gehouden met de bouwjaren. Begonnen wordt met te bekijken hoe makkelijk of moeilijk de gebouwen in een buurt te isoleren zijn en of gebouwen nu al klaar zijn voor een andere warmtebron (zoals in de Triangel). Bij het bepalen van de volgorde wordt ook gekeken naar de ‘natuurlijke momenten’, waar bij aan gesloten kan worden, bijvoorbeeld bij geplande ingrepen in Meer Jaren Onderhouds Plannen (MJOP’s) van de woningcorporatie en van Verenigingen van Eigenaren (VvE’s).

Wordt dit traject gecombineerd met andere duurzaamheidsinitiatieven in de gemeente?

Jazeker. De Regionale Energie Strategie is bijvoorbeeld al genoemd. Het zal ook afgestemd worden op andere wijkontwikkelplannen.

Raakt bodemwarmte niet gewoon op na een aantal jaren?

Dat hoeft niet. Het systeem moet goed worden ingeregeld, zodat het in evenwicht blijft. Bij WKO’s kan het nodig zijn om de bron te regenereren. Daar wordt bij de aanleg rekening mee gehouden.

Waarom nu al een richting kiezen als de techniek nog in de kinderschoenen staat?

Er zijn al goede, beproefde technieken beschikbaar en de warmtetransitie is zeer arbeidsintensief. We hebben 30 jaar. Die tijd hebben we hard nodig. We hebben niet de luxe om niets te doen. Het aantal woningen dat aardgasvrij moet worden gemaakt is groot. Als we nu (met beschikbare subsidies) betaalbaar kunnen overstappen, dan besparen we ook sneller CO2 en koppelen we de energierekening los van de prijs van aardgas (en olie).

Vragen over de Transitievisie Warmte en alternatieven voor aardgasvrij, die niet zijn beantwoord tijdens de informatieavond

Kunnen bewoners ook zelf keuzes maken en een eigen oplossing uitwerken?

Ja, er is keuzevrijheid. Alleen kan het zijn dat je dan duurder uit bent en zelf deze meerkosten moet dragen.

Is een warmtenet voor rijwoningen niet veel te duur? En is de slappe bodem van Waddinxveen wel geschikt voor warmtenetten?

Inderdaad kan een warmtenet voor rijwoningen duur zijn. Dat hangt van de omgeving af; hoe dicht staan de woningen bij elkaar en als er (appartementen)gebouwen staan met een hoge dichtheid, kunnen rijwoningen daarop ‘meeliften’. En inderdaad is een slappe bodem lastiger dan een stevige ondergrond, een instabiele ondergrond kan bijvoorbeeld leiden tot hogere onderhoudskosten. Dit wordt meegenomen in de kosten-baten berekening.

Kan het zo zijn dat de hele buurt van aardgas af is behalve één bewoner? Wordt hij dan toch afgesloten van het aardgas?

Nu is dat nog niet mogelijk, maar in de toekomst zal het waarschijnlijk wel mogelijk worden om bewoners af te sluiten, als die een redelijk alternatief voor aardgas weigeren.

Worden alle onderzoeken serieus gedaan? Veiligheidsstudies, HZOP, effect studies, eventueel afhankelijk keuze geologische en seismische interpretatie, ontwerp, kan er nog wel meer bedenken…

Er is al veel onderzocht en er wordt gebruik gemaakt van alle onderzoeken die beschikbaar zijn, om te komen tot keuzes voor alternatieven voor aardgas die betaalbaar, duurzaam en betrouwbaar lijken. Voordat over wordt gegaan tot besluitvorming op wijk- en buurtniveau zullen ook zeker alle omgevingsfactoren in kaart gebracht moeten zijn en moet bekend zijn of voldaan wordt aan alle wet- en regelgeving. Maar voor de TVW zijn alle studies tot in detail op wijk-/buurtniveau nog niet nodig.

Zitten de kassen ook in de visie?

Ja, deze worden ook meegenomen.

Met een warmtenet heb je geen vrije keuze van leverancier meer.

Dat klopt. Daarom zal de keuze voor de leverancier (en de leveringsvoorwaarden en transparantie in de tarieven) een belangrijk onderwerp zijn, als voor een warmtenet wordt gekozen. Misschien is een warmtenet dat lokaal eigendom is een optie.

Waddinxveen loopt achter. Het zou mooi zijn als Waddinxveen voorop gaat lopen. Beter dan bio warmte pomp.

Samen gaan we de warmtealternatieven en het tempo van de warmtetransitie bepalen. Niet iedere gemeente hoeft voorop te lopen, het is vooral belangrijk dat we inspelen op kansen, zoals grootschalige ontwikkelingen in wijken en buurten.

Werken jullie nauw samen met de netbeheerder bij het bepalen van de beste alternatieven op lokaal niveau?

Ja, Stedin neemt deel aan de Transitietafel van de gemeente Waddinxveen. Als we zeggen ‘samen’, dan hoort Stedin daar bij. Stedin heeft eigen onderzoek naar geschikte warmtealternatieven en die analyse wordt ook gebruikt in het traject voor de TVW.

Waarom wordt er nog steeds gesproken over palletkachels? Die blijken zo vervuilend te zijn.

Het klopt dat palletkachels in dicht bebouwde en bevolkte gebieden vaak worden afgeraden. Maar in dunbevolkte gebieden, waar wijdverspreid gebouwen staan, kan het een goede oplossing zijn. Maar de beschikbaarheid van duurzaam lokaal hout is zeker beperkt en de milieunadelen maken ook dat de optie niet de voorkeur heeft vanuit milieuoogpunt.

Kunnen we het gasnet niet beter laten liggen en max inzetten op besparing en zonne-energie?

Het is geen kwestie van of-of. Het is een kwestie van en-en. Inzetten op besparing en zonne-energie, overal waar dat kan, en is sowieso noodzakelijk. Daarnaast moeten we af van de fossiele energie die we dan nog nodig hebben.

Denkt u dat ouderen van boven de 75 hier nog aan mee moeten gaan doen? En wat zijn de prijzen van al deze maatregelen?

Er wordt samen op zoek gegaan naar de goedkoopste alternatieven voor aardgas. Die komen in de TVW. Daarna komen er uitvoeringsplannen op buurtniveau. Dan worden de kosten duidelijk en wordt bepaald wat ervoor nodig is om te zorgen dat iedereen mee kan doen, ook de 75-plussers, zowel financieel als praktisch. Deze doelgroep (en andere specifieke doelgroepen) zal wel goed ontzorgd en bijgestaan moeten worden.

Bij dijklichamen mogen geen warmtepompen

Er zal altijd een locatiestudie gedaan worden om geschikte plekken te vinden voor installaties.

Hoe passen deze initiatieven in de Regionale Energie Strategie (RES)?

Tijdens het proces naar een TVW vindt afstemming plaats met de RES. De keuzes in de TVW en wijken/buurten hebben ook impact op de RES. Dus de afstemming werkt twee kanten op.

Kan een wijk na de eerste keuze na bv. 14 jaar overstappen naar een nieuwere, betere oplossing?

Zodra installaties en aangelegde infrastructuur zijn afgeschreven kan in principe overgestapt worden op een alternatief. Dat hangt wel af van de afspraken die contractueel zijn vastgelegd over aansluitplicht en leververplichting.

Wat zijn de criteria voor de startbuurten?

Veel gebruikte criteria in andere gemeenten zijn: aansluiten bij ‘natuurlijke momenten’ in onderhoudsplanningen van netbeheerders en vastgoedeigenaren en beginnen waar het relatief eenvoudig en goedkoop is.

Tegen 2030 is maar 1 buurt overgegaan. Klopt dit?

Dat weten we nog niet. Wat we noodzakelijk en haalbaar achten, gaan we samen bepalen.

Besluitvorming klinkt mooi, maar uiteindelijk bepalen de drie partijen wat er gaat gebeuren. Wij (inwoners) moeten volgen. Hoe opportuun is onze keuze?

De gemeente Waddinxveen vindt de inbreng van bewoners en ondernemers bij de totstandkoming van de TVW belangrijk. Een wethouder of woningbouwcorporatie zal erg zwaar wegen aan het draagvlak van bewoners. Woningbouwcorporaties mogen hun plannen wettelijk alleen doorvoeren als er 70% draagvlak is onder hun huurders. Hun stem weegt dus erg zwaar mee.

Kunnen buurten zich aanmelden voor een proef?

Dat is een leuke suggestie. Want wat is mooier dan dat buurten zelf aangeven dat ze willen. Het is wel belangrijk dat het overgrote deel van de buurt dan wil meedoen. Het rijk heeft het Programma Aardgasvrije Wijken opgezet om startwijken extra te ondersteunen. En er zijn nog meer regelingen waar aanspraak op gemaakt kan worden. Er worden nu veel middelen ingezet vanuit het Rijk. Dus het kan wel voordelen hebben om juist in de komende tien jaar in een buurt of wijk aan de slag te gaan.

Belangrijk om te weten op welke momenten bewoners en ondernemers betrokken worden in dit proces en hoe sterk deze rol wordt.

In het programmaonderdeel ‘Hoe pakt de gemeente Waddinxveen het aan?’ wordt deze vraag beantwoord. Bij de TVW worden inwoners op verschillende manieren betrokken. Zo worden bewonersavonden georganiseerd om input op te halen. Daarnaast wordt gecommuniceerd via websites en andere mediakanalen (kranten, nieuwssites, etc.). Daar waar wijktrajecten specifieker worden zullen ook enquêtes ingezet worden om draagvlak in input van de bewoners op te halen. Door de beugel genomen geldt dat de interactie met bewoners steeds intensiever wordt naarmate we in een buurt concreter nadenken over een specifieke oplossing. Voorafgaand aan besluitvorming zal er een brede peiling onder bewoners plaatsvinden, zodat er echt een goed beeld is omtrent de mate waarin er draagvlak is voor de plannen op wijk- of buurtniveau.

Wanneer gaat de hele gemeente van het aardgas af?

Uiterlijk in 2050. Het eerlijke antwoord is dat het ook afhangt van het innovatietempo. Als alternatieve oplossingen snel goedkoper worden, dan willen we allemaal sneller van het aardgas af. Als alternatieven warmteoplossingen duurder blijven, dan zal het tempo lager liggen. De verwachting is dat aardgas duurder wordt (deels kunstmatig door de Rijksoverheid) en dat alternatieve, aardgasvrije oplossingen goedkoper worden. Juist om daar tijdig op in te kunnen spelen willen we nu starten om ons voor te bereiden op de overstap naar aardgasvrij.

Hoe liggen de verhoudingen van de inbreng van diverse organisaties: woningcorporatie versus eigenaar versus VvE en gemeente, markt?

Er wordt geen gewicht gehangen aan de diverse partijen. De gemeente heeft de regie en stelt, rekening houdend met ieders inbreng, de TVW vast. Als dat een TVW is waar niemand zich in herkent, zal het moeilijk zijn op basis daarvan tot buurtuitvoeringsplannen te komen, dus dat zal de gemeente niet doen.

Hebben bewoners invloed op de criteria voor de startbuurten?

Ja, de criteria worden opgesteld en zijn besproken met de klankbordgroep van inwoners. Ook op bewonersavonden presenteren we de criteria en wordt input gevraagd.

Worden we als bewoners echt gehoord of zijn er nu al vergevorderde plannen?

Ja, jullie worden echt gehoord. Hoe dat vertellen we bij ‘Hoe pakt de gemeente het aan?’. Nee, er zijn nog geen plannen.

Waarom zou je de buurten die lastig aardgasvrij te maken zijn juist niet als eerste aanpakken?

Daar zou je voor kunnen kiezen. De uitdaging is evenwel om de kosten voor de transitie voor iedereen zo laag mogelijk te houden. Maar er zijn voorbeelden van gemeenten en wijken waar juist ingezet wordt op lastige woningen en wijken, juist om daarvan te leren.

Kunnen er voor kleinere (nieuwbouw)wijken ook al voor 2030 oplossingen voorgesteld worden?

Ja, dat kan.

We hebben tijdens de bouw van onze woning bij de aannemer erop aangedrongen om een aardgasvrije woning te krijgen (uiteraard tegen betaling) maar daar gingen ze niet in mee, er werd aangegeven dat het niet verplicht was gesteld door de gemeente.

Dat kan kloppen. Pas bij projecten die na 1 juli 2018 vergund zijn, is aardgasvrij verplicht. Het is heel vervelend voor mensen, zoals u, dat sommige aannemers niet wilden of konden inspelen op uw wens om wel alvast aardgasvrij te wonen.

Vervolg: nu wordt alsnog van ons verwacht dat we van het gas af gaan en daarvoor betalen, terwijl als de woning direct aardgasvrij was gemaakt we nu veel kosten hadden bespaard (onnodige aanleg en verwijderen gasaansluiting).

Dat klopt, die kosten waren dan bespaard. We begrijpen dat dit een nare situatie is. We hopen dat tegen de tijd dat u aan de beurt bent, de overstap betaalbaar en doenlijk zal zijn. Dat is voor iedereen het streven. Er lopen gesprekken met netbeheerders, dat de verwijderingskosten van het aardgasnet niet op de bewoner verhaald moet worden. Die betaalt immers ook jaar na jaar een aansluitbijdrage.

Ik vind dat er teleurstellend weinig mensen aanwezig zijn vanavond. Het lijkt me goed om (nog) meer aandacht te besteden aan het informeren van de inwoners over de volgende informatiebijeenkomst.

De komende tijd zal regelmatig in Hart van Holland en op de gemeentelijke website over het ontwikkeltraject van de TVW worden geschreven. Ook is het streven om de app ‘Waddinxveen denkt mee’ in te zetten. Wellicht is de opkomst dan de volgende keer groter. Wat ons betreft is de kwaliteit van de bewonersinbreng zeker zo waardevol als de kwantiteit.

Vragen over het besluitvormingsproces

Hoe lang duurt het om na besluitvorming een buurt aardgasvrij te maken? Lukt het wel voor 2030?

Dat is inderdaad en hele uitdaging. Een doorlooptijd van 7 à 8 jaar is niet raar. Het is belangrijk dat tijdig bekend wordt wanneer de overstap gemaakt moet zijn.

De doorlooptijd voor het bepalen van oplossingen is vrij kort. Daardoor is het onmogelijk om te leren van andere gemeenten. Iedereen is met hetzelfde probleem bezig. Dat is niet slim.

DWTM is in veel gemeenten actief en neemt alle kennis die elders wordt opgedaan mee naar hier. Ook participeert DWTM in de leerprogramma’s die landelijk georganiseerd worden. En er doet een procesadviseur van de provincie Zuid-Holland mee, die ook aan tafel zit bij andere gemeenten. Zelf vervult DWTM die procesbegeleidersrol in de provincie Noord-Brabant. Sommige gemeenten lopen voorop. Die hebben al een TVW. Die hebben we zelf gemaakt (Veenendaal) of we weten ervan (Amsterdam en Nijmegen).

Volgens de laatste slide zou 1 buurt tegen 2030 over zijn gegaan. Klopt dit?

Dat zou inderdaad uit de slide opgemaakt kunnen worden. Maar hoeveel buurten in 2030 over zijn gegaan, gaan we samen bepalen.

Worden de bewoners niet voor het blok gezet omdat de overige 3 partijen heel veel invloed hebben?

Zonder medewerking van de inwoners zal de warmtetransitie onmogelijk zijn. Daarom hecht de gemeente ook zo zeer aan de inbreng van inwoners bij dit project. Op buurtniveau zullen collectieve keuzes worden gemaakt die aansluiten bij wat de meerderheid wil.

In het voorbeeld van Veenendaal wordt begonnen met 6 wijken. Waar is die keuze op gebaseerd? Leeftijd wijk? Grondgesteldheid? Ligging? En hoe doen we dat hier?

In Veenendaal is de volgende criteria gehanteerd: natuurlijke momenten van vastgoedeigenaren (onderhoud of renovatieplannen van woningcorporaties), natuurlijke momenten van netbeheerders (vervanging gasnet, verzwaring elektriciteitsnet, vervanging van rioleringen of herinrichting van de openbare ruimte), inkomens van huishoudens en de mate waarop er kans is om bewoners te ontzorgen via een collectieve oplossing. Door maatregelen te combineren worden de kosten lager en Veenendaal wil aansturen op ontzorging en juist ook voor lagere inkomens de overstap haalbaar en betaalbaar maken. De criteria voor Waddinxveen zijn nog in ontwikkeling.

Ik mis aandacht voor nog betere isolatie. Warmte die niet verloren gaat, hoef je immers ook niet op te wekken en te betalen.

Er is zeker veel aandacht voor isoleren. Bij de TVW gaat het ook over isoleren en de warmtevraag terugdringen. Pas dan ga je kijken hoe je aan de resterende warmtevraag zonder aardgas kan voldoen.

Gaat het nu over verduurzamen of hebben we gewoon geen gas?

Het gaat over allebei: isoleren (de warmtevraag terugdringen) en aardgas vervangen door een alternatief zonder fossiele brandstoffen en uitstoot van CO2.

Evaluatie elke 5 jaar is geen reëel uitgangspunt, omdat je dan achter de feiten aanloopt. Zie BMC/subsidie pelletkachels ondanks grote vervuiling die dat meebrengt.

De evaluatie elke 5 jaar is bedoeld om in te spelen op nieuwe inzichten en nieuwe technieken. Maar ook om nieuwe kansen en om natuurlijke momenten in kaart te brengen die het interessant maken om in wijken of buurten aardgasvrij te worden. Bijvoorbeeld nieuwe plannen van vastgoedeigenaren of netbeheerders of initiatieven van bewoners. In de jaarlijkse plannen kan ook al ingespeeld worden op nieuwe ontwikkelingen. De TVW wordt om de 5 jaar geheel herzien om het beleid op hoofdlijnen aan te scherpen aan alle ontwikkelingen. Als er echt noodzaak is om dit eerder aan te passen, dan zal hier actie op genomen worden.

Vragen over de aanpak en het betrekken van inwoners en ondernemers

Wanneer wordt deze presentatie beschikbaar gesteld?

Op de website, uiterlijk in juli.

De grootste fout is bij politiek een eenmaal vastgestelde visie niet meer te challengen tijdens het proces (deming circle). Dus hoe bewaken we voortschrijdend inzicht?

Door iedere 5 jaar de TVW te actualiseren en aan te passen aan nieuwe inzichten en daarin ook de geleerde lessen in op te nemen.

Worden wij automatisch voor de volgende informatiebijeenkomst uitgenodigd, omdat we er nu bij zijn?

Vanwege de privacywetgeving kan dat niet. Wanneer u een e-mail stuurt naar duurzaamheid@waddinxveen.nl met het verzoek u uit te nodigen voor de volgende informatiebijeenkomst, zullen we dat doen.

Als er na 20 jaar een betere oplossing beschikbaar is, kan je dan als wijk nog over?

Dat is best denkbaar. Op het moment dat de infrastructuur of installaties zijn afgeschreven is er altijd een kans om over te stappen naar een ander systeem.

Kunnen de deelnemers van vandaag automatisch de Nieuwsbrief krijgen?

Vanwege de privacywetgeving kan dat niet. Wanneer u een e-mail stuurt naar duurzaamheid@waddinxveen.nl met het verzoek u de Nieuwsbrieven toe te sturen, zullen we dat doen.

Denken jullie al in oplossingen? Nv-basalt gekoppeld aan netstabiliteit?

Er wordt nagedacht over warmteoplossingen die passen bij de woonwijken. Op zich wordt op dit moment nog niets uitgesloten. Het experiment dat hiervoor gedaan wordt in Boekel wordt in de gaten gehouden.

Ook de tussenfasen en rapporten beschikbaar maken op een sharepoint of iets dergelijks; dan kunnen ook niet-kernteam-leden input leveren.

We willen alles transparant hebben en online zetten, zodat je als bewoner goed kunt volgen welke keuzes zijn gemaakt en waarom. Reageren kan altijd naar duurzaamheid@waddinxveen.nl.

Hoe past het in de huidige vastgestelde structuurvisie 2030 van Waddinxveen?

Alle dossiers, zoals de Structuurvisie en de TVW moeten in de Omgevingsvisie bij elkaar komen.

Kan deze huidige opzet van vergaderen ook in de toekomst gehanteerd worden?

Deze vorm van vergaderen moet noodgedwongen nog even worden toegepast, maar gehoopt wordt om na de zomer ook fysiek bijeen te kunnen komen. Dat is vaak toch fijner voor een goede onderlinge communicatie. Maar digitale hulpmiddelen kunnen daar een mooie aanvulling op zijn.

Algemene vragen, wensen, opmerkingen en suggesties

Aardgas is nog steeds een van de schoonste bronnen, dus niet zomaar overgaan (het woord Biomassa zegt genoeg over Waddinxveen).

Er zullen zeker niet ‘zomaar’ alternatieven voor aardgas worden gekozen. Daarbij wordt sterk aan inspraak en aan draagvlak gehecht.

In hoeverre krijgt de politiek de ruimte om kleur af te dwingen in een praktische aangelegenheid als transitie? Ik ben huiverig geworden van de starheid bij de biomassacentrales.

De gemeenteraad van Waddinxveen heeft laten weten zwaar te tillen aan de inbreng van inwoners in het proces.

Opmerking: voor zo’n belangrijk onderwerp was het aantal deelnemers beperkt (max 27). Er zal meer aandacht voor dit onderwerp moeten worden gevraagd.

Onze ervaring is dat de TVW voor veel mensen nog erg abstract en ‘ver van mijn bed’ is. Zodra het dichterbij komt, als een buurtuitvoeringsplan gemaakt wordt, neemt de interesse toe. Wij zijn blij met betrokken mensen die al kritisch willen meedenken over de TVW. Daar gaat het vooral om de kwaliteit van de inbreng, minder om de kwantiteit. Dat neemt niet weg dat wij zullen proberen via de media een grotere groep inwoners te informeren en te interesseren.

Comfort is belangrijk maar eigenlijk toch gewoon een randvoorwaarde?

De uitkomst van de beoordeling en prioritering maakt dat het een randvoorwaarde wordt. Er zijn mensen die zeggen: ‘’we moeten zuinig omgaan met energie dus we moeten genoegen nemen met minder warmte en een trui aantrekken als we het koud hebben’’. Zo denken de aanwezigen er duidelijk niet over.

Niet achter de feiten aan blijven lopen met BMC’s en pelletkachels. Deze zijn zéér vervuilend.

Houtpelletkachels hebben vanuit het milieuoogpunt ook niet de voorkeur van de gemeente Waddinxveen. Dat in Waddinxveen de BMC’s gevoelig liggen, daar moeten we natuurlijk rekening mee houden.

Graag nog wat meer over dit onderwerp in de plaatselijke krant, zodat er nog wat meer over bekend wordt bij de inwoners.

Daar wordt voor gezorgd.

Houden jullie ook rekening met de geluidsoverlast van luchtwarmtepompen? In de nachtelijke uren is de lage zoomtoon hinderlijk.

Dit is zeker een aspect dat wordt meegenomen. Gelukkig ontwikkelt de techniek zich snel. De regelgeving (strengere geluidseisen) helpt daarbij. En er zijn recent bijvoorbeeld warmtepompen op de markt gekomen (nu nog alleen voor nieuwbouw) zonder buitenunits.

Hier aan de Noordkade is een redelijke en compacte nieuwbouwwijk. Ik denk een goede mogelijkheid voor een startbuurt in 2030, want dan zijn hier alle gasinstallaties 15 jaar oud en aan vervanging toe.

Bedankt voor de suggestie. Dit is een typisch voorbeeld van een ‘natuurlijk moment’, wat een aanleiding kan zijn om een buurt als startbuurt aan te wijzen.

Meer mensen actief betrekken. Deelname is zeer matig. Hoe wil men Waddinxveen duurzaam maken als nu zo weinig mensen hieraan deelnemen?

We zien vaker dat de belangstelling voor de TVW beperkt is, omdat het nog abstract is en ‘nog maar’ een richting aangeeft. We zijn blij met alle deskundige en kritische input van de aanwezigen en hopen dat zij betrokken blijven. We gaan zeker ons best doen om meer mensen te informeren en te betrekken. Maar ook elders is de ervaring dat dat pas echt goed lukt, zodra er buurtuitvoeringsplannen worden gemaakt. We zien ook dat het onderwerp vaak meer gaat spelen zodra er sprake is van concrete kans om in een buurt aan de slag te gaan en we dichterbij een besluitvormingsmoment komen.

Op de website van de gemeente staat geen informatie over de kopgroep en het kernteam met wat men verwacht, tijdsduur etc.

Er zijn vier ‘discussietafels’ met kernteam en koplopersgroep gepland, in elke fase één. De eerste discussietafel is achter de rug. De tweede is eind juni. De derde is gepland in oktober, de vierde in het nieuwe jaar.  

Wij begrijpen dat u veel vragen heeft over aardgasvrij wonen. Op de website HIER verwarmt(externe link) staat meer informatie over aardgasloos wonen en leest u antwoorden op veel gestelde vragen.