B&W maken bekend dat zij op 1 juni 2021 hebben ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan ‘Energy hub’ en het ontwerpbesluit ‘Energy hub’ en dat de stukken voor een periode van 6 weken ter inzage liggen. Het bestemmingsplan ‘Energy hub’ maakt de bouw van een tankstation en circa 76 vrachtwagenparkeerplaatsen mogelijk. Dit is binnen de huidige planologische kaders niet mogelijk. In het ontwerpbesluit ‘Energy hub’ zijn voorwaarden voor de bouw en het gebruik opgenomen. De terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan heeft niet geleid tot inhoudelijke reacties. De regels en verbeelding van het bestemmingsplan zijn niet aangepast. 

Bekijk het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit(externe link)

Het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit

In het bestemmingsplan wordt geregeld dat ter plaatse van de bestemming 'Bedrijf - Verkooppunt brandstoffen zonder lpg' een tankstation gebouwd mag worden. Er is ook een luifel toegestaan van maximaal 500m² groot en 6 meter hoog. Een luifel is gebruikelijk bij een tankstation. Daarnaast wordt er in het bestemmingsplan geregeld dat ter plaatse van de bestemming 'Verkeer' 76 vrachtwagens mogen parkeren. Overnachten in de vrachtwagen is toegestaan. Er is een gebouw van maximaal 200m² groot en 3,5 meter hoog toegestaan. Hier kan de sanitaire voorziening in gerealiseerd worden. De truckparking en E-Hub kunnen alleen in gebruik worden genomen wanneer het perceel landschappelijk ingepast is, zoals weergegeven in de bijlage 'Landschappelijke inpassing'. Dit is met een voorwaardelijke verplichting in het bestemmingsplan vastgelegd. Aan iedere kant van het perceel komt water en groen te liggen om de overgang naar het bedrijventerrein en de infrastructuur vorm te geven. Langs de A12 wordt een bosschage met een dichte begroeiingsstructuur gerealiseerd. Door het dempen van enkele bestaande sloten en het toevoegen van verharding zal er water gecompenseerd moeten worden. Hier wordt op het eigen terrein in voorzien (bijlage ‘Memo water’). In het ontwerpbesluit wordt het bouwplan aangegeven en staan regels ten aanzien van de bouw en het gebruik. 

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Energy hub’ en het ontwerpbesluit ‘Energy hub’ met bijlagen ligt van 17 juni 2021 t/m 28 juli 2021 (6 weken) ter inzage.

Reageren op het plan

U kunt tot en met 28 juli 2021 schriftelijk of mondeling uw zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit naar voren brengen. Schriftelijke reacties richt u aan de gemeenteraad van de gemeente Waddinxveen, postbus 400, 2740 AK te Waddinxveen. Voor het indienen van een mondelinge reactie of voor vragen over deze publicatie of de stukken kunt u contact opnemen met de heer Leenheer via telefoonnummer 14 0182. Alle ontvangen reacties op het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit worden gebundeld, samengevat en gezamenlijk beantwoord.