B&W hebben op 2 maart 2021 ingestemd met het voorontwerpbestemmingsplan ‘Energy hub’. De stukken liggen vier weken ter inzage. Het wettelijk verplichte vooroverleg vindt ook plaats in deze periode. Het bestemmingsplan ‘Energy hub’ maakt de bouw van een tankstation en circa 76 vrachtwagenparkeerplaatsen mogelijk. Dit is binnen de huidige planologische kaders niet mogelijk.

Ga naar het voorontwerpbestemmingplan(externe link)

Het voorontwerpbestemmingsplan

In het bestemmingsplan wordt geregeld dat ter plaatse van de bestemming 'Bedrijf - Verkooppunt brandstoffen zonder lpg' een tankstation gebouwd mag worden. Er is ook een luifel toegestaan van maximaal 500m² groot en 6 meter hoog. Een luifel is gebruikelijk bij een tankstation. Daarnaast wordt er in het bestemmingsplan geregeld dat ter plaatse van de bestemming 'Verkeer' 76 vrachtwagens mogen parkeren. Overnachten in de vrachtwagen is toegestaan. Er is een gebouw van maximaal 200m² groot en 3,5 meter hoog toegestaan. Hier kan de sanitaire voorziening in gerealiseerd worden. De truckparking en E-Hub kunnen alleen in gebruik worden genomen wanneer het perceel landschappelijk ingepast is, zoals weergegeven in de bijlage 'Landschappelijke inpassing'. Dit is met een voorwaardelijke verplichting in het bestemmingsplan vastgelegd. Aan iedere kant van het perceel komt water en groen te liggen om de overgang naar het bedrijventerrein en de infrastructuur vorm te geven. Langs de A12 wordt een bosschage met een dichte begroeiingsstructuur gerealiseerd. Door het dempen van enkele bestaande sloten en het toevoegen van verharding zal er water gecompenseerd moeten worden. Hier wordt op het eigen terrein in voorzien (bijlage ‘Memo water’).

Terinzagelegging en vooroverleg

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Energy hub’ met bijlagen wordt met ingang van 11 maart 2021 gedurende vier weken (t/m 7 april 2021) ter inzage gelegd en vrijgegeven voor wettelijk verplicht vooroverleg.

Bekijk het plan via officielebekendmakingen.nl(externe link) of via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) (identificatienummer NL.IMRO.0627.BPovn457-0102).

Inspraakreactie

U kunt t/m 7 april 2021 schriftelijk of mondeling uw inspraakreactie over het voorontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Waddinxveen. Voor het indienen van een mondelinge reactie of voor vragen over deze publicatie of het voorontwerpbestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer Leenheer via telefoonnummer 140182. Alle ontvangen reacties op het voorontwerpbestemmingsplan worden gebundeld, samengevat en gezamenlijk beantwoord.