Burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen maken bekend dat zij op 5 juli 2022 hebben ingestemd met het voornemen tot verkoop van de grond gelegen aan het Raadhuisplein 1 te Waddinxveen, kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie D, nummers 2230 (gedeeltelijk) en 3655 (gedeeltelijk), respectievelijk groot 668 m2 en 425 m2 (“het Perceel”), te verkopen aan Woonpartners Midden-Holland (“Woonpartners”) ten behoeve van de realisatie van 37 appartementen in de sociale huursector. Het Perceel maakt onderdeel uit van het Sleutelkwartier.

De gemeente Waddinxveen meent dat Woonpartners de enige serieuze gegadigde is die in aanmerking komt om het Perceel te kopen om de hiernavolgende redenen.

De gemeente Waddinxveen heeft in de Woonvisie (november 2017) het voornemen bekend gemaakt om van het nieuwbouwprogramma 30 % in de sociale huur te realiseren. De gemeente heeft het Sleutelkwartier, meer specifiek het Raadhuisplein 1, uitdrukkelijk toegewezen voor sociale woningbouw. Sinds 2019 is de gemeente in gesprek met Woonpartners, de enige woningcorporatie die actief is in (o.a.) Waddinxveen, over de verkoop en ontwikkeling van de betreffende locatie. Door de verkoop aan Woonpartners wordt gegarandeerd dat de te realiseren woningen blijvend als sociale huurwoning worden ingezet. 

De gemeente Waddinxveen en Woonpartners hebben prestatieafspraken gemaakt over de gewenste hoeveelheid sociale woningen (hierna: “Prestatieafspraken”). Het toevoegen van sociale huurwoningen in het Sleutelkwartier was onderdeel van de prestatieafspraken over 2020 en in 2021. In de prestatieafspraken over 2022 is deze afspraak verder geconcretiseerd en is opgenomen dat het Perceel bestemd is voor de realisatie van 36 sociale huurwoningen door Woonpartners. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het woningbouwprogramma conform de Woonvisie.

Ook zijn in de Prestatieafspraken concrete afspraken gemaakt en doelstellingen vastgesteld aan de hand van de pijlers van de Woonvisie, waarmee Woonpartners maatschappelijke wensen en functies vervult ten behoeve van (onder meer) de leefbaarheid en doelgroepensamenstelling, die niet door een commerciële partij kunnen worden uitgevoerd. Dit geldt des te meer nu overeengekomen is dat Woonpartners bij de oplevering van de nieuwbouwprojecten (waaronder de woningbouwontwikkeling op het Perceel) gebruik gaat maken van exclusief aan haar gemandateerde bevoegdheden op grond van de Huisvestingsverordening Gemeente Waddinxveen 2019. Tot slot is voor de voorgenomen ontwikkeling op het Perceel door Gemeente Waddinxveen in 2021 een subsidie aangevraagd voor sociale woningbouw, die is toegekend onder de voorwaarde dat voor 1 juli 2023 moet zijn gestart met de bouw van de locatie. De gemeente neemt aan dat alleen Woonpartners aan dit vereiste, alsmede de andere hiervoor beschreven criteria kan voldoen.

Indien andere potentiële gegadigden menen dat er voor het maken van onderscheid geen objectieve en redelijke rechtvaardiging is en zij op grond van de toepasselijke criteria eveneens in aanmerking komen, dan kan dat binnen een vervaltermijn van één kalendermaand na de datum van deze publicatie deugdelijk gemotiveerd bij de gemeente Waddinxveen worden gemeld als volgt: per aangetekend schrijven aan de gemeente Waddinxveen t.a.v. de heer F. de Bruijne en mevrouw M. Berghout, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen en tevens per e-mail aan f.debruijne@waddinxveen.nl en m.berghout@waddinxveen.nl. Berichten die niet zowel per aangetekende brief als e-mail door de gemeente Waddinxveen zijn ontvangen, worden niet-ontvankelijk verklaard. 

Als de gemeente Waddinxveen concludeert dat eventuele gegadigden, die zich tijdig binnen de voormelde termijn hebben gemeld, mede op grond van de hierboven omschreven criteria, niet als serieuze gegadigden kunnen worden aangemerkt dan worden die gegadigden door de gemeente Waddinxveen in de gelegenheid gesteld om binnen een termijn van één kalendermaand nadat de gemeente Waddinxveen dit aan de betreffende gegadigden kenbaar heeft gemaakt, de zaak ter beslechting aan de voorzieningenrechter voor te leggen. 

De hiervoor vermelde termijnen zijn vervaltermijnen. Dat impliceert dat bij gebreke van een tijdig gemotiveerde melding c.q. tijdige procedure bij de voorzieningenrechter het recht vervalt om tegen het voornemen van de gemeente Waddinxveen om het Perceel aan Woonpartners te verkopen op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren en worden eventuele rechten geacht te zijn verwerkt. De gemeente Waddinxveen en Woonpartners zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijnen alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen. Na afloop van de hiervoor gestelde termijnen zullen de gegadigden derhalve niet meer ontvankelijk zijn in hun verzoeken c.q. vorderingen.