Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om Zuidkade 34 (perceel D2180) aan te wijzen als gemeentelijk monument.

Dit besluit is bekendgemaakt op officielebekendmakingen.nl(externe link).

Inzage

Het ontwerpbesluit ligt 6 weken ter inzage. Wilt u het ontwerpbesluit inzien? Hiervoor neemt u contact met ons op via telefoonnummer 14 0182.

Zienswijze

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden een schriftelijke zienswijze indienen over het ontwerpbesluit. Schriftelijke reacties stuurt u aan het college van Burgermeester en Wethouders. De ontvangen reacties betrekken wij bij de besluitvorming over de vaststelling van het aanwijsbesluit.