B&W hebben het voornemen om Burgemeester Trooststraat 22 aan te wijzen als gemeentelijk monument.

Inzage

Het ontwerpbesluit kunt u inzien van 3 december 2020 t/m 13 januari 2021. Hiervoor neemt u contact met ons op via telefoonnummer 14 0182.

Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen een schriftelijke zienswijze indienen over het ontwerpbesluit. Schriftelijke reacties dienen gericht te worden aan het college van B&W. De ontvangen reacties worden betrokken bij de besluitvorming over de vaststelling van het aanwijzingsbesluit. Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer Roeters via 14 0182.