De gemeente Waddinxveen (hierna: ‘de gemeente’) heeft het voornemen om de verkoop van het (voormalig) schoolgebouw met ondergrond, bijbehorende grond en overige opstallen gelegen aan en nabij de Oranjelaan 3 te Waddinxveen, kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie B, nummer 6800 ter grootte van circa 3.146 m² (hierna: ‘het verkochte’) aan Huisartsenpraktijk Oranjelaan via een daartoe door een aantal huisartsen van opgerichte vennootschap (hierna: ‘de huisartsen’) gestand te doen en het verkochte op 30 december 2022 aan de huisartsen te leveren.

Motivering

De gemeente is een koopovereenkomst aangegaan met de huisartsen voor de realisatie en exploitatie van een gezondheidscentrum (inclusief huisartsenpraktijk) op het verkochte.

Naar het oordeel van de gemeente zijn de huisartsen de enige serieuze gegadigden die in aanmerking komen voor de koop en levering van het verkochte. De huisartsen hebben te kennen gegeven de bestaande praktijkruimte aan de Oranjelaan 7B te Waddinxveen binnen afzienbare termijn te zullen verlaten. De gemeente acht het van groot belang dat huisartsenzorg in de wijk gewaarborgd blijft. Gezien de verwachte groei van het aantal inwoners en de complexere zorgvraag is er toenemende behoefte aan zorg in de wijk. Het risico van het verdwijnen van de huisartsenpraktijk uit de wijk wordt met de verkoop van het verkochte aan de huisartsen afgedekt.

Gelet op het voorgaande is de gemeente van oordeel dat op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria alleen de huisartsen als enige serieuze gegadigden kwalificeren voor de koop en levering van het verkochte.

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met de verkoop van het verkochte en de levering daarvan door de gemeente aan de huisartsen, omdat u meent daarvoor zelf als gegadigde in aanmerking te komen, dan kunt u uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na heden een kort geding procedure aanhangig maken bij de bevoegde voorzieningenrechter te ’s-Gravenhage en dient u de gemeente hiervan onverwijld in kennis te stellen middels betekening van de dagvaarding op het adres van de gemeente en onder toezending per e-mail van een exemplaar van de dagvaarding aan mevrouw M. Berghout van de gemeente Waddinxveen op het mailadres:  m.berghout@waddinxveen.nl

De hiervoor vermelde termijn is een vervaltermijn. Dat impliceert dat bij gebreke van een tijdige procedure bij de voorzieningenrechter en kennisgeving aan de gemeente het eventuele recht vervalt om tegen het voornemen van de gemeente op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren en worden eventuele rechten geacht te zijn verwerkt. Na afloop van de hiervoor gestelde termijn zullen eventuele gegadigden derhalve niet meer ontvankelijk zijn in hun verzoeken c.q. vorderingen.