De gemeenteraad van Waddinxveen heeft op 18 maart 2020 een besluit genomen ter voorbereiding van een paraplubestemmingsplan. Dit voorbereidingsbesluit sluit uit dat:

  • een biomassa gestookte stookinstallatie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 130 kW gebouwd en in werking gesteld kan worden; of
  • een biomassa gestookte stookinstallatie gebouwd en in werking gesteld kan worden geheel of gedeeltelijk gericht op levering aan derden.

Het voorbereidingsbesluit geldt voor het gehele grondgebied van de gemeente Waddinxveen. Met dit voorbereidingsbesluit wordt de bouw van nieuwe biomassa installaties uitgesloten, de plannen voor reeds aangevraagde en vergunde centrales worden hiermee niet geraakt.

Ga naar het officieel gepubliceerde bestemmingsplan(externe link)

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking de dag na publicatie, te weten op 26 maart 2020.

Het voorbereidingsbesluit ligt, samen met de bijbehorende verbeelding, met ingang van 26 maart 2020 gedurende zes weken (t/m 6 mei 2020) voor iedereen ter inzage bij de Publieksbalie op het gemeentehuis aan Beukenhof 1. De stukken zijn raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) (identificatienummer: NL.IMRO.0627.vbbiomassainstalla-0401) en via de gemeentelijke website onder ‘op dit moment ter inzage’. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het concern Ruimte, bereikbaar op telefoonnummer 14 0182.

Op basis van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 8.5 van de Algemene Wet Bestuursrecht kan tegen dit besluit geen bezwaar of beroep worden ingesteld.