Het college van burgemeester en wethouders is, op grond van artikel 44, derde lid van het Besluit bodemkwaliteit, voornemens het volgende te besluiten:

  • Ten aanzien van de stofgroep PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) wordt voor grondverzet binnen de regiogemeenten aangesloten bij het bestaande bodembeleid zoals vastgelegd in de Nota bodembeleid 2016, waarbij alleen toetsing op functie van de ontvangende bodem plaatsvindt;
  • Voor het toepassen van PFAS-houdende grond van buiten de regio wordt het “Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS houdende grond en baggerspecie” van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (laatst vastgestelde versie) gehanteerd. Daarbij wordt de zogenaamde “dubbeltoets” toegepast (stand still principe), dat wil zeggen toetsing op kwaliteit en functie. 

Tegen deze kennisgeving staat geen mogelijkheid van bezwaar en/of beroep open. Minimaal een week na deze kennisgeving wordt het definitieve besluit van het college van burgemeester en wethouders voorzien. Dat besluit, waartegen wel de mogelijkheid van bezwaar zal bestaan, wordt te zijner tijd bekendgemaakt via www.officielebekendmakingen.nl(externe link).