Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

Tegen deze besluiten/dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.