Gemeente Waddinxveen is van plan te verkopen: 

  • een perceel grond (snippergroen) gelegen aan en nabij de Wagnerlaan 1 te Waddinxveen ter grootte van ongeveer 678 m², deel uitmakend van een perceel kadastraal bekend gemeente Waddinxveen sectie B nummer 8171 (ged.) of zoals dit later vernummerd is.

Het perceel is aangegeven op het bij deze publicatie behorende kaartje. Het perceel mag uitsluitend gebruikt worden in overeenstemming met de regels van het bestemmingsplan en in aansluiting op de bestaande eigendom van de koper. 

U vindt de publicatie met bijbehorende stukken vanaf donderdag 28 juli op www.officielebekendmakingen.nl(externe link)

Uitleg over de verkoop

Op basis van objectieve, redelijke en toetsbare criteria is de gemeente van oordeel dat slechts één serieuze gegadigde voor de aankoop in aanmerking komt. De gemeente verkoopt snippergroen uitsluitend aan aangrenzende particuliere woningeigenaren. Ten aanzien van het te verkopen perceel is er sprake van één aangrenzende particuliere woningeigenaar en daarom één serieuze gegadigde.

Bezwaar tegen de verkoop

Als u het niet eens bent met de genoemde verkoop, omdat u van mening bent dat u zelf ook als kandidaat in aanmerking komt, dan dient u dit binnen 20 dagen na deze publicatie (met redenen) kenbaar te maken. Dit doet u door uw bezwaar en redenen/motivatie waaruit blijkt dat u ook aan de door de gemeente gestelde criteria voor deze verkoop kan voldoen kenbaar te maken door een aangetekende brief te sturen aan de gemeente Waddinxveen t.a.v. mevrouw C. Johannes,  Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen en tevens per e-mail aan c.johannes@waddinxveen.nl. Berichten die niet zowel per aangetekende brief als e-mail door de gemeente Waddinxveen zijn ontvangen, worden niet-ontvankelijk verklaard. 

Als de gemeente concludeert dat eventuele gegadigden, die zich tijdig binnen de voormelde termijn hebben gemeld, mede op grond van de hierboven omschreven criteria, niet als serieuze gegadigden kunnen worden aangemerkt dan worden die gegadigden door de gemeente in de gelegenheid gesteld om binnen een termijn van 20 dagen nadat de gemeente dit aan de betreffende gegadigden kenbaar heeft gemaakt, de zaak ter beslechting aan de voorzieningenrechter voor te leggen. 

Vervaltermijn

Als u niet op tijd kenbaar maakt dat u het niet eens bent met de verkoop en een kort geding start, vervalt het recht om tegen de genoemde verkoop in rechte op te komen en/of daarop enige aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook op te baseren, in ieder geval zijn uw rechten daarop uitgewerkt. De hiervoor genoemde termijn is een vervaltermijn.

Vragen

Heeft u vragen over de voorgenomen verkoop, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Johannes, e-mailadres: c.johannes@waddinxveen.nl of per post naar Beukenhof 1, 2741 HS Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen onder vermelding van “verkoop perceel nabij Wagnerlaan 1”.