Op deze pagina vindt u de openbare besluitenlijsten van de collegevergaderingen.

Wilt u oudere besluitenlijsten bekijken? Ga dan naar het Webarchief. Of neem contact op met het bestuurssecretariaat via 140182.

Besluitenlijst B&W openbaar 23 februari 2021

Locatie via Zoom

Aanvang: 09:30

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Openbaar: Ja

Aanwezig: de dames A.B. Blomme (gemeentesecretaris), C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder) en C.J.M. Schippers (wethouder) en de heren M. Kortleven (wethouder) en E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Afwezig -

Zaak - Doc.nr.    Z/21/065321 - 138768

Onderwerp: Verplanten 18 lindes Parklaan

Besluit: De raad wordt met bijgevoegd memo en persbericht op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen ten aanzien van de verplanting van 18 lindes langs de Parklaan in Park Triangel.

Samenvatting raad en pers: de gemeenteraad wordt via bijgevoegd memo op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen ten aanzien van de verplanting van 18 lindes langs de Parklaan in Park Triangel.

Zaak - Doc.nr.    Z/21/065414 - 139382

Onderwerp: Leveren gronden deelplan F, G3 en H en I (deel 2) van gemeente aan GEM CV Park Triangel

Besluit: Er wordt ingestemd met de verkoop van een deel van deelplan F, G3 en H en I1 aan de GEM CV Park Triangel conform de uitgangspunten zoals bepaald in de Samenwerkingsovereenkomst en latere relevante besluitvorming omtrent grondleveranties aan de GEM CV Park Triangel.

Samenvatting raad en pers: In verband met de voortgang van de ontwikkeling van Park Triangel in relatie tot de actuele ontwikkelingen in deelplan F, deelplan G3, en deelplan H en I1 heeft de GEM CV Park Triangel de gemeente verzocht om een deel van deze deelplannen in te brengen bij de GEM. Het College heeft daarmee ingestemd.

Zaak - Doc.nr.    Z/20/051761 - 140199

Onderwerp: Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 16 februari 2021

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: N.v.t.

 

Zaak - Doc.nr.    Z/21/065393 - 139309

Onderwerp: Managementletter 2020

Besluit: De Managementletter 2020 wordt vertrouwelijk aan de raad gezonden. Geheimhouding wordt opgelegd op de Managementletter 2020 op grond van artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet. De raad wordt voorgesteld de opgelegde geheimhouding te bekrachtigen op grond van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet.

Samenvatting raad en pers: Voor een oordeel over de Jaarstukken 2020 voert de accountant onder andere de interim controle uit. Het doel van deze controle is het vaststellen van de werking van de administratieve organisatie en de daarin opgenomen interne beheersmaatregelen. Dit inclusief de IT omgeving. De bevindingen en  aanbevelingen uit deze controle zijn opgenomen in de Managementletter 2020. Ook worden hierin door de accountant aandachtpunten bij de samenstelling van de Jaarstukken 2020 meegegeven. De managementletter 2020 is vertrouwelijk voor het college. Het college heeft daarom besloten op grond van artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet hierop geheimhouding op te leggen. In de Auditcommissie is afgesproken dat de Managementletter 2020 vertrouwelijk aan de raad wordt gezonden. Het college heeft daarom aan de raad het voorstel gedaan de geheimhouding in de raadvergadering van 24 maart 2021, op grond van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet, te bekrachtigen.

 

Zaak - Doc.nr.    Z/21/065484 - 139557

Onderwerp: Zienswijze ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening

Besluit: Er wordt ingestemd met de zienswijze op de ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening.

Samenvatting raad en pers: Op 15 januari 2021 heeft Minister Van Nieuwenhuizen de ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening (hierna: het ontwerp) met bijbehorende stukken gepubliceerd. Tot 26 februari 2021 kan iedereen zijn reactie geven op het ontwerp. In het ontwerp wordt de nieuwe hoofdstructuur van het Nederlandse luchtruim bepaald. Het doel hiervan is om te komen tot een efficiënter gebruik en beheer van het luchtruim. Ook wordt ingezet op het beperken van de impact van vliegroutes op de omgeving en het klimaat. Er wordt in het ontwerp ingegaan op diverse maatregelen zoals een vierde toegang het Nederlandse luchtruim in, vaste naderingsroutes, continue klim- en daal- operaties (glijvluchten) en het verplicht volgen van de vertrekroutes tot 6000 voet (circa 1800 meter). De potentie van de nieuwe hoofdstructuur om de  impact van het vliegen op de omgeving te verminderen is er. Uit het ontwerp wordt niet duidelijk in hoeverre alle maatregelen bijdragen aan een verbetering voor iedereen. Er is een zienswijze nodig om aandacht te vragen voor de gevolgen op het woon-leefklimaat en mogelijke belemmeringen voor woningbouw. Het college heeft besloten een zienswijze in te dienen bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Besluitenlijst B&W openbaar 16 februari 2021

Locatie: via Zoom

Aanvang: 09:30

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Openbaar: Ja

Aanwezig: De dames A.B. Blomme (gemeentesecretaris), C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder) en C.J.M. Schippers (wethouder) en de heren M. Kortleven (wethouder) en E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Afwezig: -

Zaak - Doc.nr.      Z/21/064530 - 136692

Onderwerp: Teruggekomen bijdrage versnelling A20 toewijzen aan mobiliteitsmanagement A20

Besluit:

De raad wordt voorgesteld:

 • Een bedrag van € 37.500,- beschikbaar te stellen voor de bijdrage aan het mobiliteitsmanagement A20.
 • De last van € 37.500 te dekken door een onttrekking van hetzelfde bedrag uit de reserve “Investeren in vernieuwen” (waar het terug te komen bedrag van de versnelde aanpak A20 in wordt gestort).

Samenvatting raad en pers: De versnelling van het project "verbreding A20" is vertraagd. Daardoor krijgt de gemeente Waddinxveen € 37.500,- terug van het Rijk. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de raad voor te stellen om dit bedrag te gebruiken voor een vernieuwde aanpak om de gewenste resultaten van het project weer te versnellen. Door het beïnvloeden van de manier van reizen van mensen zal er namelijk minder drukte op de A20 en andere wegen ontstaan.

Zaak - Doc.nr.      Z/21/064799 - 137447

Onderwerp: Doorhaling en rangordewisseling Distripark, percelen 6565, 6583 en 6570

Besluit:

 1. Er wordt besloten tot het gedeeltelijk doorhalen van het hypotheekrecht dat gevestigd is op de percelen 6565, 6568 en 6570, gelegen in Distripark Doelwijk.
 2. Er wordt medewerking verleend aan het voor laten gaan (rangordewisseling) van (nieuw) te vestigen erfdienstbaarheden op het hypotheekrecht.

Samenvatting raad en pers: Eind 2006 is ten behoeve van de gemeente een hypotheekrecht gevestigd op de wegen en paden in Distripark Doelwijk. Bij het kadaster is dit hypotheekrecht niet alleen ingeschreven op de wegen en paden maar ook op een groot gedeelte van het bedrijventerrein.

Omdat een stuk grond waarop het hypotheekrecht is gevestigd wordt verkocht moet het hypotheekrecht gedeeltelijk verwijderd worden.

Het college heeft hiermee ingestemd. Ook wordt ingestemd dat nieuw te vestigen erfdienstbaarheden voorgaan op het hypotheekrecht. De erfdienstbaarheden blijven hierdoor in stand als de gemeente gebruik maakt van het  hypotheekrecht.

Zaak - Doc.nr.      Z/21/064803 - 137276

Onderwerp: Convenant stichting Platform, Sport, Spel en Bewegen

Besluit:

 1. Er wordt ingestemd met het sluiten van een convenant met de stichting Platform Sport, Spel & Bewegen.
 2. Er wordt een volmacht verleend aan de portefeuillehouder Sport om het convenant namens de gemeente Waddinxveen te ondertekenen.
 3. Er wordt aan stichting Platform, Sport, Spel & Bewegen een subsidie toegekend van € 2.500.

Samenvatting raad en pers: Voortvloeiend uit het lokaal Sportakkoord is er een stichting Platform Sport, Spel & Bewegen opgericht. Met het convenant wordt de samenwerking bekrachtigd tussen de gemeente en het Sportplatform. Het Sportplatform is gericht op verbinding, belangenbehartiging, ondersteuning en inspiratie voor en door sportaanbieders in Waddinxveen. Het Sportplatform wordt voor de gemeente een belangrijke partner in het overleg met en over de sport in de breedste zin van het woord.

Zaak - Doc.nr.      Z/21/064551 - 136742

Onderwerp: Bestuurlijke reactie op onderzoek (duurzaamheid) Groene Hart Rekenkamer

Besluit: De bestuurlijke reactie op de aanbevelingen van het Groene Hart Rekenkamer onderzoek Duurzaamheid wordt vastgesteld en aangeboden aan de raad.

Samenvatting raad en pers: Op 1 juli 2020 heeft de gemeenteraad het onderzoek ‘’Kansen voor duurzaamheid in Waddinxveen’’ van Groene Hart Rekenkamer besproken en het college van B&W om een reactie op de aanbevelingen uit het onderzoek gevraagd. In algemene zin onderschrijft het College van B&W de aanbevelingen uit het onderzoek Duurzaamheid van de Groene Hart Rekenkamer. Daarom is de bestuurlijke reactie vastgesteld en doorgestuurd aan de raad.

Zaak - Doc.nr.      Z/21/064734 - 137123

Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan Middelburgseweg 5

Besluit:

 1. Er wordt ingestemd met de vormvrije m.e.r.-beoordeling en er wordt besloten geen milieueffectrapportage (MER) op te stellen.
 2. De anterieure overeenkomst wordt vastgesteld.
 3. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Middelburgseweg 5’ (NL.IMRO.0627.BPMiddelburgseweg5-0301) wordt ter inzage gelegd en voor wettelijk verplicht vooroverleg vrijgegeven.
 4. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Middelburgseweg 5’ wordt ter kennisneming aangeboden aan de gemeenteraad.

Samenvatting raad en pers: Het bestemmingsplan 'Middelburgseweg 5' maakt de bouw van een woning dichter bij de Middelburgseweg mogelijk. De nieuwe woning wordt als plattelandswoning bestemd omdat de binding tussen de bestaande bedrijfswoning en de achterliggende bedrijfsactiviteiten verloren is gegaan. De bestaande bedrijfswoning wordt gesloopt. Het college legt het ontwerpbestemmingsplan 'Middelburgseweg 5' voor de periode van zes weken ter inzage en het wettelijk verplicht vooroverleg wordt gestart. Het college heeft de anterieure overeenkomst ondertekend en het besluit genomen dat een vormvrije m.e.r.-beoordeling voldoende is gelet op de beperkte omvang van het plan en de uitkomst van de onderzoeken naar de milieuomgevingsaspecten.

 

Zaak - Doc.nr.      Z/20/051761 - 138377

Onderwerp: Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 9 februari 2021

Besluit      Akkoord.

Samenvatting raad en pers      N.v.t.

 

Zaak - Doc.nr.      Z/21/065062 - 137966

Onderwerp: Herijking subsidiebeleid

Besluit: 

 1. De notitie Uitvoering moties herijking subsidiebeleid wordt vastgesteld en ter kennisname aan de gemeenteraad voorgelegd.
 2. De gemeenteraad wordt voorgesteld de Algemene subsidieverordening Waddinxveen 2021 vast te stellen en deze in werking te laten treden de dag volgend op haar bekendmaking.

Samenvatting raad en pers: In dit voorstel wordt een vervolg gegeven aan de door de gemeenteraad vastgestelde notitie Herijking subsidiebeleid. Bij de bespreking van de notitie heeft de gemeenteraad een drietal moties aangenomen. Ter uitvoering van de moties stelt het college de notitie Uitvoering moties herijking subsidiebeleid vast en legt de notitie aan de gemeenteraad voor. Verder stelt het college de ontwerp-Algemene subsidieverordening Waddinxveen 2021 vast en stelt de raad voor de verordening overeenkomstig het ontwerp vast te stellen. Voorts neemt het college kennis van een vijftal ontwerp-subsidieregelingen en legt die als bijlagen bij het raadsvoorstel aan de gemeenteraad voor.

Zaak - Doc.nr.      Z/21/065250 - 138596

Onderwerp: Bestuurlijk proces Transitievisie Warmte

Besluit: De raad wordt met bijgevoegd memo geïnformeerd over het bestuurlijke proces van de Transitievisie Warmte.

Samenvatting raad en pers: In het nationale Klimaatakkoord (2019) is opgenomen dat gemeenten, samen met de betrokkenheid van stakeholders, uiterlijk eind 2021 een Transitievisie Warmte (TVW) vaststellen. De gemeenteraad heeft tijdens de themabijeenkomst van 27 januari 2021 vragen gesteld over haar (wettelijke) bevoegdheden en het bestuurlijke proces met betrekking tot de Transitievisie Warmte. De gemeenteraad wordt daarom via bijgevoegd memo geïnformeerd over haar bevoegdheden en het bestuurlijke proces.

Besluitenlijst B&W openbaar 9 februari 2021

Locatie via Zoom

Aanvang 09:30

Voorzitter E.J. Nieuwenhuis

Openbaar Ja

Aanwezig De dames A.B. Blomme (gemeentesecretaris), C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder) en C.J.M. Schippers (wethouder) en de heren M. Kortleven (wethouder) en E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Afwezig -

Zaak - Doc.nr. Z/21/063997 - 135139

Onderwerp Verkoop grond Noordeinde 113

Besluit: De gemeentegrond ter hoogte van Noordeinde 113 wordt te koop aangeboden aan de bewoners van Noordeinde 113. 2. De verkoopprijs wordt vastgesteld op €10,- /m2 waarmee de totale som uitkomt op €6.180,-.

Samenvatting raad en pers: Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om gemeentegrond ter hoogte van Noordeinde 113 te koop aan te bieden aan de bewoners van het Noordeinde 113.

Zaak - Doc.nr. Z/21/063747 - 134476

Onderwerp Verkiezing leden Tweede Kamer

Besluit:

 1. Er worden voor de verkiezingsdag 17 maart 2021 zeventien stembureaus ingesteld zoals vermeld in bijlage 1.
 2. Er worden voor het vervroegd stemmen op 15 en 16 maart 2021 drie stembureaus ingesteld zoals vermeld in bijlage 2.
 3. Per stembureau worden de leden benoemd zoals vermeld in bijlage 3 evenals de plaatsvervangende leden zoals vermeld in bijlage 4.
 4. Er wordt per persoon een vergoeding van € 220,- betaald aan de voorzitters van de stembureaus, € 155,- aan de stembureauleden, € 45,- aan elke stemmenteller, € 70,- contant aan de stembureauleden die zijn ingedeeld in het kader van de tegenprestatie op basis van de Participatiewet en € 20,- contant aan de tellers die zijn ingedeeld in het kader van de tegenprestatie op basis van de Participatiewet.
 5. Er worden twee briefstembureaus ingesteld die worden bemenst door gemeenteambtenaren. 
 6. Het afgiftepunt voor inlevering van briefstemmen wordt extra geopend op donderdag 11 maart 2021 van 17.00 tot 20.00 uur en op zaterdag 13 maart 2021 van 9.00 tot 12.00 uur.

Samenvatting raad en pers: Op woensdag 17 maart 2021 wordt de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer georganiseerd. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om voor de verkiezingsdag op 17 maart zeventien stembureaus in te stellen. Er zijn drie wijzigingen ten opzichte van de vorige verkiezing in 2019: kiezers kunnen nu stemmen in het SK Lab (en niet in huize Souburgh), in Gouwebad De Sniep (en niet in de Rehobothschool) en er komt een extra stembureau bij de gemeentewerf op bedrijventerrein Coenecoop voor kiezers uit de wijk Triangel. Het totale overzicht van de stembureaus publiceren wij binnenkort op www.waddinxveen.nl/verkiezingen. In verband met de coronacrisis kunnen kiezers van 70 jaar en ouder ook per brief stemmen. Van 10 tot en met 17 maart 2021 kunnen deze kiezers hun briefstemmen per post naar ons toesturen of (laten) inleveren bij de receptie van het gemeentehuis. Vervroegd stemmen op maandag 15 en dinsdag 16 maart is vooral bedoeld voor kiezers met een kwetsbare gezondheid. De locaties hiervoor zijn het gemeentehuis, het voormalige schoolgebouw aan de Wingerd en de Morgensterkerk.

Besluitenlijst B&W openbaar 2 februari 2021

Locatie: via Zoom Aanvang: 09:30

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Openbaar: Ja

Aanwezig: De dames A.B. Blomme (gemeentesecretaris), C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder) en C.J.M. Schippers (wethouder) en de heren M. Kortleven (wethouder) en E.J. Nieuwenhuis (burgemeester) Afwezig: -

Zaakkenmerk: Z/21/063841

Onderwerp: Aanwijzing toezichthouders (sociaal domein) 2021

Besluit:

Het ‘Aanwijzingsbesluit toezichthouders 2021’ wordt vastgesteld. Samenvatting raad en pers: Een van de doelstellingen van de gemeente Waddinxveen is om rechtmatige verstrekking van uitkeringen te bevorderen en fraude binnen het sociaal domein te voorkomen en te bestrijden. Het is dan ook noodzakelijk dat gecontroleerd wordt of de regels van de diverse wetgeving welke de gemeente uitvoert worden nageleefd. Middels dit collegebesluit en de bekendmaking hiervan wordt het toezichthouderschap voor de gemeente Waddinxveen geregeld. De gemeente heeft gekozen voor het aanstellen van een onbezoldigd ambtenaar.

Zaakkenmerk: Z/21/064122

Onderwerp: Dienstverleningsovereenkomst ProWork

Besluit

Er wordt een dienstverleningsovereenkomst gesloten met ProWork BV voor het verzorgen van dienstverlening in het kader van de Participatiewet, inclusief bijlage (productportfolio).

Samenvatting raad en pers: ProWork is een onder de GR Promen vallende BV. Met ingang van 1 januari 2018 vindt vanuit deze BV de Participatiewet (PW)-dienstverlening aan de deelnemende gemeenten plaats. Dit zoals vastgelegd in het Hoofdlijnenakkoord 2017 van aan de GR Promen deelnemende gemeenten. De samenwerking dient te gebeuren op basis van een overeenkomst welke nu ondertekend zal worden voor de periode tot 1 januari 2023. Hierin krijgt ProWork de opdracht de werkzaamheden te continueren. In de loop van 2022 zal gekeken worden naar de wens en noodzaak voor het opstellen van een nieuwe dienstverleningsovereenkomst en inhoudelijke wijzigingen.

Zaakkenmerk: Z/21/062999

Onderwerp: Kostendekkendheid sociaal domein

Besluit:

Aangehouden. Samenvatting raad en pers: Bij de bespreking van de Programmabegroting 2021 - 2024 op 11 november 2020 heeft wethouder Martijn Kortleven met de raad een afspraak gemaakt. Deze afspraak is de raad in het 1e kwartaal 2021 te vertellen of de inkomsten in het sociaal domein voldoende zijn voor de uitgaven. Met de vaststelling van de Memo toezegging overzicht uitgaven en inkomsten sociaal domein komt het college deze afspraak na.

Zaakkenmerk: Z/21/063982

Onderwerp: Verzoek gemeente Gouda om financiële ondersteuning van De Goudse Schouwburg

Besluit:

 • Het college neemt kennis van de door de gemeente Gouda op 4 december 2020 gedane oproep om eenmalig bij te dragen aan vergoeding van door De Goudse Schouwburg geleden schade als gevolg van Covid-19.
 • De oproep van de gemeente Gouda wordt beantwoord middels bijgaande brief.
 • Dit collegebesluit wordt ter kennisgeving naar de gemeenteraad gestuurd.

Samenvatting raad en pers: De gemeenteraad van Gouda heeft het Goudse college gevraagd om de regiogemeenten op te roepen om ook een financiële bijdrage te doen ten behoeve van de ondersteuning van De Goudse Schouwburg . Het college van Gouda wordt geantwoord met bijgaande brief.


​​​​Zaakkenmerk: Z/21/063062

Onderwerp: Tijdelijke nadere regels Covid-19 Compensatie culturele sector Waddinxveen 2020-2021

Besluit:

 • De extra subsidieregeling ‘Tijdelijke nadere regels Covid-19 Compensatie culturele sector  Waddinxveen 2020-2021’ wordt vastgesteld.
 • Er wordt een bedrag ter grootte van € 257.500 (afgerond) beschikbaar gesteld ten behoeve van  deze subsidieregeling.
 • Dit collegebesluit wordt ter kennisgeving naar de gemeenteraad gestuurd.

Samenvatting raad en pers: Het college werkt in dit voorstel de financiële steun voor lokale culturele organisaties en verenigingen uit. Het betreft aanvullende financiële compensatie vanuit het Rijk voor de organisaties en verenigingen die zijn getroffen door de coronacrisis. Hiermee blijft cultuur laagdrempelig en toegankelijk voor de inwoners.

Zaakkenmerk: Z/21/063452

Onderwerp: Vaststellen ODMH jaarprogramma 2021 Milieu en BWT

Besluit:

 •  Met het jaarprogramma 2021 Milieu van de ODMH wordt ingestemd.
 •  Er wordt een verplichting aangegaan voor het jaarprogramma Milieu 2021 voor een bedrag van €   910.000.
 •  Met het jaarprogramma 2021 Bouw- en WoningToezicht van de ODMH wordt ingestemd.
 •  Er wordt een verplichting aangegaan voor het jaarprogramma Bouw- en WoningToezicht 2021   voor een bedrag van € 1.219.000.
 •  De jaarprogramma’s worden ter kennisname aan de gemeenteraad en provincie Zuid-Holland   aangeboden.

Samenvatting raad en pers: Samen met de Omgevingsdienst Midden-Holland streeft de gemeente Waddinxveen naar een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. De Omgevingsdienst Midden-Holland voert milieutaken, vergunningverlening en toezicht voor de gemeente uit. De taken die de Omgevingsdienst Midden-Holland uitvoert en de tijd die zij hier voor nodig hebben zijn vastgelegd in de jaarprogramma’s Milieu en Bouw- en WoningToezicht. Het college van burgemeester en wethouders heeft de jaarprogramma’s vastgesteld. Voor Bouw- en WoningToezicht zal naar verwachting 24.000 euro bij de eerste Burap aangevraagd worden. De uren die hiermee bekostigd worden zijn nodig om de wettelijk verplichte toezicht- en handhavingstaken uit te kunnen voeren.

Zaakkenmerk: Z/21/063093

Onderwerp: Parkeeroplossing Coenecoop 55

Besluit:

Er wordt medewerking verleend aan de parkeeroplossing voor het verzoek aan de Coenecoop 55. Samenvatting raad en pers: Het college heeft op 26 januari 2021 besloten medewerking te verlenen aan de parkeeroplossing voor het initiatief aan de Coenecoop 55. Er worden 33 parkeerplaatsen gemaakt aan de Coenecoop 55. Dit aantal is niet inovereenstemming met het gemeentelijk parkeerbeleid. Er wordt afgeweken van dit beleid omdat het personeelsbestand ongeveer gelijk zal blijven aan de huidige situatie en de 33 parkeerplaatsen daarnaast voldoende zijn voor groei van het personeelsbestand en bezoek.

Zaakkenmerk: Z/21/063242

Onderwerp: Raadsvoorstel wijziging verordening onderwijshuisvesting (verruiming mogelijkheden kinderopvang)

Besluit:

 • Op bijlage 3 wordt geheimhouding opgelegd op grond van artikel 25 lid 2, Gemeentewet juncto art. 10 lid 2 sub b van de Wob.
 • De raad wordt voorgesteld artikel 22 van de "Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Waddinxveen 2017" als volgt te wijzigen: a. de bestaande passage: "het college vordert geen medegebruik ... beschikbare huisvestingscapaciteit" wordt lid 1 van artikel 22 b. de volgende leden worden aan artikel 22 toegevoegd: 2. op verzoek (gecombineerd met een verzoek overeenkomstig art. 26) van het schoolbestuur maakt het college geen gebruik van het vorderingsrecht van de gemeente overeenkomstig artikel 20 e.v., uitsluitend voor de opvang van 2 - 4 jarigen (peuteropvang) gedurende het daadwerkelijke gebruik van maximaal één lokaal per school/gebouw.
 • Voor de opvang van 0 - 2 jarigen (kinderdagverblijf) kan op verzoek van het schoolbestuur het  college besluiten geen gebruik te zullen maken van het vorderingsrecht voor een nader door het  college vast te stellen aantal m2 of lokalen en aantal schooljaren, met een maximum van 10  schooljaren.
 • Voor de toepassing van het derde lid stelt het college beleidsregels vast c. op grond van artikel 25  lid 3 van de Gemeentewet juncto art. 10 lid 2 sub b van de Wob wordt de door het college  opgelegde geheimhouding op bijlage 3 bekrachtigd. 3. De beleidsregels "met betrekking tot de toepassing van artikel 22 “Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Waddinxveen 2017” meerdere jaren niet gebruiken vorderingsrecht" worden vastgesteld overeenkomstig bijlage 2 en treden in werking op de eerste dag van de maand volgend op de datum van het onder punt 2 bedoelde raadsbesluit. 4. Het verzoek van het r.k. - onderwijs om vrijstelling van het vorderingsrecht gemeente voor 10 schooljaren en ca. 250 m2 (3 lokalen) voor de locatie Zuidplashof 1 en 3 (Kard. Alfrinkschool) wordt ingewilligd onder de in bijlage 4 genoemde voorwaarden en alleen indien de gemeenteraad akkoord gaat met het bij punt 2 bedoelde raadsvoorstel. Samenvatting raad en pers: In de vergadering 1 december 2020 is het college akkoord gegaan met het concept - voorstel "wijziging verordening onderwijshuisvesting in verband met het vaststellen beleidskaders verbetering samenwerking basisonderwijs en peuteropvang / kinderdagverblijf. Het voorstel moet leiden tot een verruiming voor de mogelijkheden van huisvesting van kinderopvang in gebouwen die bestemd zijn voor het basisonderwijs. Over dit voorstel is advies gevraagd aan de schoolbesturen. Het voorstel wordt nu ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

Zaakkenmerk: Z/20/051761

Onderwerp: Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 26 januari 2021

Besluit:

Akkoord. Samenvatting raad en pers: N.v.t.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Besluitenlijst B&W openbaar 26 januari 2021

Locatie: via Zoom

Aanvang: 09:30

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Openbaar: Ja

Aanwezig: De dames A.B. Blomme (gemeentesecretaris), C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder) en C.J.M. Schippers (wethouder) en de heren M. Kortleven (wethouder) en E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Afwezig: -

Zaakkenmerk: Z/21/062733

Onderwerp: Gewijzigde financiering huisvestingscomponent JeugdzorgPlus

Besluit: Er wordt ingestemd met het verhogen van de tarieven voor JeugdzorgPlus met de normatieve huisvestingscomponent per 1 januari 2021.

Samenvatting raad en pers: Het college van Burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het verhogen van de tarieven voor JeugdzorgPlus met de normatieve huisvestingscomponent per 1 januari 2021. Het Gemeentefonds (macrobudget Jeugdhulp) bevat vanaf 1 januari 2021 de financiële middelen voor gemeenten om de huisvestingslasten voor JeugdzorgPlus te financieren. Dit is opgenomen in de meicirculaire van 2016.

Zaakkenmerk: Z/21/063093

Onderwerp: Parkeeroplossing Coenecoop 55

Besluit: Aangehouden. Samenvatting raad en pers: Het college heeft op 26 januari 2021 besloten medewerking te verlenen aan de parkeeroplossing voor het initiatief aan de Coenecoop 55. Er worden 33 parkeerplaatsen gemaakt aan de Coenecoop 55. Dit aantal is niet in overeenstemming met het gemeentelijk parkeerbeleid. Er wordt afgeweken van dit beleid omdat het personeelsbestand ongeveer gelijk zal blijven aan de huidige situatie en de 33 parkeerplaatsen daarnaast voldoende zijn voor groei van het personeelsbestand en bezoek.

Zaakkenmerk: Z/21/063540

Onderwerp: Decentralisatie-uitkering integrale lokale kerkenvisies

Besluit:

 1. Er wordt een decentralisatie-uitkering integrale lokale kerkenvisies bij het rijk aangevraagd.
 2. Het advies wordt ter kennisgeving aan de gemeenteraad aangeboden.

Samenvatting raad en pers: Het college wil een kerkenvisie opstellen en hiervoor een financiële bijdrage bij het rijk vragen. De kerkenvisie is een strategische visie op de toekomst van kerkgebouwen. Hierin moet aandacht zijn voor leegstand, instandhouding en herbestemming van kerkgebouwen. De kern van de kerkenvisie moet de dialoog zijn tussen gemeente, kerkgemeentes en bewoners. Betrokken partijen vinden samen oplossingen en beslissen samen wat er met de kerken van hun gemeente of in hun dorp zal gebeuren.

Besluitenlijst B&W openbaar 19 januari 2021

Locatie: via Zoom

Aanvang: 09:30

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Openbaar: Ja

Aanwezig: De dames A.B. Blomme (gemeentesecretaris), C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder) en C.J.M. Schippers (wethouder) en de heren M. Kortleven (wethouder) en E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Afwezig: -

Zaakkenmerk: Z/20/059785

Onderwerp: Convenant bluswatervoorziening

Besluit: Er wordt ingestemd met het convenant bluswatervoorziening VRHM.

Samenvatting raad en pers: Het college van Burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de ondertekening van het convenant bluswatervoorziening. In dit convenant wordt de samenwerking beschreven die gemeenten, drinkwaterbedrijven en veiligheidsregio nastreven bij de vormgeving van een toekomst-bestendige bluswatervoorziening. Door de toekomst-bestendige bluswatervoorziening heeft de brandweer ook de komende jaren voldoende gegarandeerd bluswater beschikbaar.

Zaakkenmerk: Z/20/051761

Onderwerp: Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 12 januari 2021

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: N.v.t.

Zaakkenmerk: Z/21/062746

Onderwerp: Monitor sociaal domein eerste helft 2020

Besluit:

 1. De Monitor Sociaal Domein halfjaarlijkse tussenrapportage 2020 wordt vastgesteld.
 2. De Monitor Sociaal Domein halfjaarlijkse tussenrapportage 2020 wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad en de PAR.

Samenvatting raad en pers: De Monitor Sociaal Domein halfjaarlijkse tussenrapportage 2020 geeft inzicht in de uitgaven en andere kwantitatieve en kwalitatieve informatie op het gebied van het sociaal domein in 2020. Over het algemeen laten de cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet nu een positieve trend zien. Dit betekent dat het sociaal team of de kwaliteit van de hulp en ondersteuning die is of wordt ingezet hoger gewaardeerd wordt. Daarnaast kan op een aantal vlakken wel een volumeontwikkeling en kostenstijging verwacht worden. De gegevens voor 2020 zijn zeker nog niet volledig en de data en informatie wordt ook sterk beïnvloed door de coronacrisis.

Zaakkenmerk: Z/21/063119

Onderwerp: Overeenkomsten jeugd en Wmo: inkoop 2023

Besluit:

 1. De deelovereenkomsten jeugdhulp, jeugdzorgplus en begeleiding (Wmo) voor 2023 en 2024 worden verlengd en dit wordt aan de zorgaanbieders meegedeeld.
 2. In 2021 en 2022 wordt de aandacht gelegd op het sturen op de kosten.
 3. Het huidige inkoopmodel wordt gehanteerd tot 2025.
 4. In 2022 wordt gestart met de voorbereidingen voor het inkoopproces voor het inkoopmodel en de contracten vanaf 1 januari 2025, zodanig dat de nieuwe raden en colleges daar in 2022 de eerste stappen op kunnen zetten.

Samenvatting raad en pers: (Stuk niet openbaar, raad wordt geïnformeerd per memo)

Zaakkenmerk: Z/21/062861

Onderwerp: Decembercirculaire 2020 algemene uitkering

Besluit:

 1. Er wordt besloten de memo Uitkomsten Decembercirculaire 2020 aan de raad te sturen.
 2. De financiële gevolgen van de memo worden verwerkt in de Jaarstukken 2020 en de 1e Burap 2021.

Samenvatting raad en pers: Het college heeft besloten de memo Uitkomsten Decembercirculaire 2020 te verzenden aan de raad. De Decembercirculaire 2020 geeft zoals gewoon het laatste beeld van de algemene uitkering 2020 en verder. De circulaire heeft voornamelijk betrekking op het uitstel van de nieuwe verdeling gemeentefonds naar 1 januari 2023 en het 3e compensatiepakket coronacrisis.

Zaakkenmerk: Z/20/057025

Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan Triangel Zuid-Oost (deelplan G3)

Besluit:

 1. Er wordt ingestemd met de vormvrije m.e.r.-beoordeling en er hoeft geen milieueffectrapportage (MER) opgesteld te worden.
 2. Het ontwerpbestemmingsplan 'Triangel Zuid-Oost' met identificatienummer: NL.IMRO.0627.BPTriangelzuidoost-0301 wordt gepubliceerd en 6 weken ter inzage gelegd en het wettelijk verplicht vooroverleg wordt gestart.
 3. Het ontwerp Hogere Waardenbesluit wegverkeers- en spoorweglawaai wordt ter inzage gelegd.
 4. Het ontwerpbestemmingsplan wordt ter kennisneming aangeboden aan de gemeenteraad.

Samenvatting raad en pers: Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het bestemmingsplan Triangel Zuid-Oost (deelplan G3) als ontwerp ter inzage te leggen. In dit plan worden maximaal 100 middeldure huurwoningen en een multifunctioneel gebouw mogelijk gemaakt. Ook heeft het college besloten om een hogere waardenprocedure voor geluid te starten. Het geluidsniveau op de woningen is namelijk hoger dan de voorkeurswaarde van 48 dB. Iedereen kan binnen 6 weken reageren op de plannen.

Besluitenlijst B&W openbaar 12 januari 2021

Locatie: via Zoom

Aanvang: 09:30

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Openbaar: Ja

Aanwezig: De dames A.B. Blomme (gemeentesecretaris), C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder) en C.J.M. Schippers (wethouder) en de heren M. Kortleven (wethouder) en E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Zaakkenmerk: Z/20/051761

Onderwerp: Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 5 januari 2021

Besluit: Akkoord. Samenvatting raad en pers: N.v.t.

Zaakkenmerk: Z/21/062691

Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen artikel 32 RvO van het CDA over Staringlaan 19-21

Besluit: De schriftelijke vragen volgens artikel 32 van het Reglement van Orde van de raad van het CDA over Staringlaan 19-21 worden met de brief in dit voorstel beantwoord. Samenvatting raad en pers: Op 15 december 2020 stelde de fractie van het CDA schriftelijke vragen volgens artikel 32 van het Reglement van Orde van de raad over de situatie aan de Staringlaan 19-21. De vragen worden met dit collegevoorstel/-besluit beantwoord.

Zaakkenmerk: Z/21/062751

Onderwerp: Bestuurlijke actie nadelige gevolgen herverdeling gemeentefonds

Besluit: De memo aan de raad over de bestuurlijke actie nadelige gevolgen herverdeling gemeentefonds wordt vastgesteld.

Samenvatting raad en pers: Op 15 december 2020 heeft het college niet openbaar besloten deel te nemen aan de bestuurlijke actie tegen de verwachte nadelige gevolgen van de herverdeling Gemeentefonds, onderdeel ‘sociaal domein’. Op dit moment is duidelijk dat de colleges van de betrokken gemeenten Krimpenerwaard, Zuidplas, Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen het allen eens zijn met de bestuurlijke actie. Het college geeft in een memo inzicht aan de raad in de bestuurlijke actie en maakt de besluitvorming van 15 december 2020 openbaar.

Zaakkenmerk: Z/21/062723

Onderwerp: Aansluiting Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ)

Besluit: Er wordt aangesloten op het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ).