Op deze pagina vindt u de openbare besluitenlijsten van de collegevergaderingen.

Wilt u oudere besluitenlijsten bekijken? Ga dan naar het Webarchief. Of neem contact op met het bestuurssecretariaat via 140182.

Besluitenlijst B&W openbaar 17 november 2020

Locatie: Gemeentewerf

Aanvang: 09:00

Voorzitter: M. Kortleven

Openbaar: Ja

Aanwezig: De dames A.B. Blomme (gemeentesecretaris), C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder) en C.J.M. Schippers (wethouder) en de heer M. Kortleven (wethouder)

Afwezig: De heer E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Zaakkenmerk: Z/20/056415

Onderwerp: Borgstelling geldlening Woonpartners Midden-Holland

Besluit:

 1. Ingestemd wordt met het aangaan van een tertiaire borgstelling voor een lening van € 5 miljoen voor de Stichting Woonpartners Midden-Holland.
 2. De overeenkomst wordt in viervoud door de burgemeester ondertekend.

Samenvatting raad en pers: Het college heeft ingestemd om borg te staan voor een geldlening van de Stichting Woonpartners Midden-Holland. Stichting Woonpartners Midden-Holland sluit een lening van € 5 miljoen. De lening dient voor de financiering van groot onderhoud projecten in Waddinxveen. Voor de lening staat Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw als tweede borg, de gemeente daarna.

Zaakkenmerk: Z/20/051761

Onderwerp: Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 10 november 2020

Besluit: Na een wijziging akkoord. Samenvatting raad en pers: N.v.t.

Zaakkenmerk: Z/20/054928

Onderwerp: Vaststelling IBOR 2021-2024

Besluit:

 1. De raad wordt geadviseerd om in te stemmen met het algemeen deel van het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) 2021-2024.
 2. De disciplinaire beheerplannen en het projectenboek van het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) 2021-2024 worden vastgesteld.
 3. De raad wordt geadviseerd om in te stemmen met het vanaf 2021 activeren en afschrijven van investeringen in openbaar groen en bomen over respectievelijk 20 en 40 jaar.
 4. De raad wordt geadviseerd om in te stemmen met het aanpassen van de afschrijftermijn vanaf 2021 voor betonnen, stalen en composiet bruggen, keermuren en tunnels van 30 naar 60 jaar.
 5. De raad wordt geadviseerd om in te stemmen met de afbouw van de voorziening onderhoud openbare ruimte tot een minimumhoogte van €700.000, waarbij het meerdere per 31/12/2020 vrijvalt.

Samenvatting raad en pers: Beheer en onderhoud van de openbare ruimte is een kerntaak van de gemeente. Een kwalitatief goede openbare ruimte draagt bij aan het welzijn en de veiligheid van onze samenleving. De onderdelen van de openbare ruimte, zoals wegen, bruggen, lantarenpalen, bomen, speelplaatsen en buitensportvelden zijn onze kapitaalgoederen. Het functioneel en goed onderhouden van onze kapitaalgoederen is van groot economisch belang. In de Visie Beheer Openbare Ruimte is aangegeven dat de openbare ruimte wordt beheerd op basis van gedifferentieerde kwaliteitsniveaus. Met het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) 2021-2024 worden onze beleidsdoelstellingen gerealiseerd én wordt inzicht gegeven in hoe en wanneer we onze middelen inzetten om onze kapitaalgoederen in de openbare ruimte in stand te houden. Daarnaast is in het Projectenboek Openbare Ruimte aangegeven welke integrale projecten in de openbare ruimte de komende jaren op het programma staan. Het college heeft de disciplinaire beheerplannen het het Projectenboek Openbare Ruimte 2021-2024 vastgesteld. In de raadsvergadering van 16 december 2020 wordt het algemeen deel van het IBOR 2021-2024 ter besluitvorming aangeboden aan de raad.

Zaakkenmerk: Z/20/051722

Onderwerp: Verordening Sociaal Domein Gemeente Waddinxveen 2020

Besluit:  De raad wordt voorgesteld de Verordening Sociaal Domein Gemeente Waddinxveen 2020 vast te stellen. Samenvatting raad en pers: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen heeft besloten de Verordening Sociaal Domein Gemeente Waddinxveen 2020 ter vaststelling voor te leggen aan de raad. Deze verordening sluit ten opzichte van de versie uit 2018 nog beter aan bij de integrale manier van werken binnen het sociaal domein. De verordening is lezersgericht geschreven en stelt de inwoner nog meer centraal. De verordening draagt bij aan de zelf- en samenredzaamheid van inwoners. Binnen de verordening zijn ook een aantal ombuigingen in het sociaal domein die de raad in 2019 heeft vastgesteld in de kaderbrief meegenomen. Voor inwoners die hulp bij het huishouden ontvangen kan er bij het opnieuw bepalen van de hulp die nodig is iets veranderen. Dit geldt ook voor mantelzorgers van inwoners met een persoonsgebonden budget (PGB) die hulp bij het huishouden of begeleiding ontvangen. Deze inwoners zullen na vaststelling van de verordening per brief worden geïnformeerd. De Verordening Sociaal Domein Gemeente Waddinxveen 2020 gaat in op 1 januari 2021.

Zaakkenmerk: Z/20/055350

Onderwerp: Vaststellen tarieven 2021

Besluit:

 1. De commerciële sporttarieven 2021 worden vastgesteld.
 2. De raad wordt voorgesteld:
 • a. de Verordening rioolheffing 2021 vast te stellen.
 • b. de Verordening afvalstoffenheffing 2021 vast te stellen.
 • c. de Verordening onroerende-zaakbelastingen 2021 vast te stellen.
 • d.de Verordening lijkbezorgingsrechten 2021 vast te stellen.
 • e. de Verordening toeristenbelasting 2021 vast te stellen.
 • f. de Verordening precariobelasting 2021 vast te stellen.
 • g. de Verordening leges 2021 vast te stellen.
 • h. de Verordening marktgelden 2021 vast te stellen.
 • i. het Besluit tot vaststelling van de tarieven voor binnen- en buitensportaccommodaties 2021 vast te stellen.

Samenvatting raad en pers: Het college van burgemeester en wethouders stelt jaarlijks de commerciële sporttarieven vast en de gemeenteraad de tarieven van diverse gemeentelijke belastingen. Het college heeft nu de commerciële sporttarieven voor 2021 vastgesteld. Deze tarieven worden verhoogd met een inflatiecorrectie van 1,8%. Ook heeft het college besloten de raad voor te stellen om voor 2021 meerdere verordeningen met gemeentelijke belastingen vast te stellen. Het tarief begraafrechten blijft gelijk, de rioolheffing wordt verhoogd met 7,5%. Het vaste tarief afvalstoffenheffing wordt met ingang van 1 januari 2021 verhoogd met € 24,60. De tarieven onroerende-zaakbelastingen vast te stellen en geen verhoging toe te passen. De legestarieven (maximaal 100% kostendekking) worden met 1,8% verhoogd. De precariotarieven worden met 1,8% verhoogd met uitzondering van het tarief voor ondergrondse kabels en leidingen. De toeristenbelasting tenslotte wordt verhoogd met € 0,16 tot een tarief van € 0,79 per persoon per overnachting.

Besluitenlijst B&W openbaar 10 november 2020

Locatie: Gouwezaal

Aanvang: 09:30

Voorzitter: M. Kortleven

Openbaar: Ja

Aanwezig: De dames A.B. Blomme (gemeentesecretaris), C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder) en C.J.M. Schippers (wethouder) en de heer M. Kortleven (wethouder)

Afwezig: De heer E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Zaakkenmerk: Z/20/051722

Onderwerp: Verordening Sociaal Domein Gemeente Waddinxveen 2020

Besluit: Aangehouden.

Samenvatting raad en pers: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen heeft besloten de Verordening Sociaal Domein Gemeente Waddinxveen 2020 ter vaststelling voor te leggen aan de raad. Deze verordening sluit ten opzichte van de versie uit 2018 nog beter aan bij de integrale manier van werken binnen het sociaal domein. De verordening is lezersgericht geschreven en stelt de inwoner nog meer centraal. De verordening draagt bij aan de zelf- en samenredzaamheid van inwoners. Binnen de verordening zijn ook een aantal ombuigingen in het sociaal domein die de raad in 2019 heeft vastgesteld in de kaderbrief meegenomen. Voor inwoners die hulp bij het huishouden ontvangen kan er bij het opnieuw bepalen van de hulp die nodig is iets veranderen. Dit geldt ook voor mantelzorgers van inwoners met een persoonsgebonden budget (PGB) die hulp bij het huishouden of begeleiding ontvangen. Deze inwoners zullen na vaststelling van de verordening per brief worden geïnformeerd. De Verordening Sociaal Domein Gemeente Waddinxveen 2020 gaat in op 1 januari 2021.

Zaakkenmerk: Z/20/051761

Onderwerp: Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 3 november 2020

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: N.v.t.

Zaakkenmerk: Z/20/056045

Onderwerp: RMP en Visie Laadinfra

Besluit:

 1. Er wordt ingestemd met het PvA ‘Actualisatie Uitvoeringsprogramma RVVP Midden-Holland en het daarin integraal opnemen van een Regionaal Mobiliteitsprogramma n.a.v. Klimaatakkoord’.
 2. Er wordt ingestemd met het PvA ‘Integrale Visie Laadpaalinfrastructuur Midden-Holland’.
 3. Er wordt een incidenteel bedrag van € 6.000 in 2020 en van € 12.000 in 2021 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van deze PvA’s .
 4. De Memo ‘Management samenvatting plannen van aanpak – Uitvoering van de mobiliteitsafspraken uit het Klimaatakkoord in de regio Midden-Holland’ wordt ter informatie aan de Raad gestuurd.

 

Besluitenlijst B&W openbaar 3 november 2020

 

Locatie: Gemeentewerf

Aanvang: 09:30

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Openbaar: Ja

Aanwezig: De dames A.B. Blomme (gemeentesecretaris), C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder) en C.J.M. Schippers (wethouder) en de heren M. Kortleven (wethouder) en E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Afwezig: -

Zaakkenmerk: Z/20/055787

Onderwerp: Register ontvangen geschenken en giften collegeleden

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Dit register is het gevolg van artikel 5, lid 2 van de Verordening gedragscode voor politieke ambtsdragers gemeente Waddinxveen 2012. In artikel 5, lid 2 staat dat geschenken en giften die een politieke ambtsdrager uit hoofde van zijn functie ontvangt, worden gemeld en geregistreerd.

Zaakkenmerk: Z/20/051761

Onderwerp: Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 27 oktober 2020

Besluit: Akkoord.

Zaakkenmerk: Z/20/055529

Onderwerp: Benoemingen collegeleden in verbonden partijen

Besluit:

 1. Wethouder Kortleven en burgemeester Nieuwenhuis worden aangewezen als lid van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Midden-Holland.
 2. Wethouder Schippers en wethouder Leferink worden aangewezen als plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Midden-Holland.
 3. Wethouder Leferink wordt aangewezen als lid van het Algemeen Bestuur van Werkvoorzieningschap Promen.
 4. Wethouder Schippers wordt aangewezen als plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van Werkvoorzieningschap Promen.
 5. Wethouder Kortleven en wethouder Leferink worden aangewezen als lid van het Algemeen Bestuur van Grondbank RZG Zuidplas.
 6. Burgemeester Nieuwenhuis en wethouder Schippers worden aangewezen als plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van Grondbank RZG Zuidplas.
 7. Wethouder Kortleven wordt aangewezen als lid van Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland.
 8. Wethouder Leferink wordt aangewezen als plaatsvervangend lid van Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland.
 9. Wethouder Kortleven wordt voorgedragen als lid van het bestuur van de Stichting Greenport Boskoop.
 10. De raad wordt voorgesteld:
a. Wethouder Schippers aan te wijzen als lid van het Algemeen Bestuur van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden;
b. Wethouder Kortleven aan te wijzen als plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden;
c. Burgemeester Nieuwenhuis en wethouder Leferink aan te wijzen als lid van het Algemeen Bestuur van de Regio Midden-Holland;
d. Wethouder Schippers en wethouder Kortleven aan te wijzen als plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Regio Midden-Holland;
e. Wethouder Leferink en burgemeester Nieuwenhuis aan te wijzen als lid van het Algemeen Bestuur van Streekarchief Midden-Holland;
f. Wethouder Kortleven en wethouder Schippers aan te wijzen als lid van het Algemeen Bestuur van Bedrijvenschap Regio Gouda (Gouwe Park);
g. Burgemeester Nieuwenhuis en wethouder Leferink aan te wijzen als plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van Bedrijvenschap Regio Gouda (Gouwe Park);
h. Wethouder Schippers en wethouder Kortleven aan te wijzen als lid van het Algemeen Bestuur van Groenalliantie Midden-Holland en omstreken;
i. Burgemeester Nieuwenhuis en wethouder Leferink aan te wijzen als plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van Groenalliantie Midden-Holland en omstreken. Beslispunten voor de burgemeester
 1. Aan wethouder Kortleven wordt door burgemeester Nieuwenhuis volmacht verleend om op te treden als vertegenwoordiger van de gemeente Waddinxveen in de Algemene vergadering van aandeelhouders van de Bank Nederlandse Gemeenten N.V.;
 2. Aan wethouder Kortleven wordt door burgemeester Nieuwenhuis volmacht verleend om op te treden als vertegenwoordiger van de gemeente Waddinxveen in de Algemene raad van aandeelhouders van Oasen N.V.;
 3. Aan wethouder Kortleven wordt door burgemeester Nieuwenhuis volmacht verleend om op te treden als vertegenwoordiger van de gemeente Waddinxveen in de Algemene raad van aandeelhouders van Cyclus N.V.;
 4. Aan wethouder Kortleven wordt door burgemeester Nieuwenhuis volmacht verleend om op te treden als vertegenwoordiger van de gemeente Waddinxveen in de Algemene vergadering van aandeelhouders van Triangel C.V./B.V.

Samenvatting raad en pers: Met de komst van een nieuw college dient ook de vertegenwoordiging in de verbonden partijen geregeld te worden. De aanwijzing van de vertegenwoordigers van Waddinxveen in de verbonden partijen waar Waddinxveen aan deelneemt, is deels een bevoegdheid van het college, deel een bevoegdheid van de raad en deels een bevoegdheid van de burgemeester.

Zaakkenmerk: Z/20/055700

Onderwerp: Nieuwe beslissing op tweetal bezwaarschriften tegen omgevingsvergunning t.b.v. kappen abelen Machtelderf

Besluit:

 1. Het bestreden besluit (kenmerk: 2016227835) van 21 oktober 2016 wordt herroepen en de daaraan ten grondslag liggende aanvraag wordt buiten behandeling gelaten wegens het ontbreken van een wettelijke grondslag voor de verlening van de gevraagde omgevingsvergunning.
 2. Aan beide bezwaarmakers wordt een proceskostenvergoeding toegekend van € 525,-.

Samenvatting raad en pers: In 2016 heeft het college een omgevingsvergunning verleend voor het kappen van zes abelen aan het Machtelderf. Twee bewoners van het Herbarenerf en het Nicolaaserf hebben vanaf 2016 tegen die vergunning geprocedeerd tot aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de twee bewoners in het gelijk gesteld en de gemeente opgedragen een nieuwe beslissing op de bezwaren van de twee bewoners te nemen. Het college heeft een nieuwe beslissing op de twee bezwaarschriften genomen. Daarbij heeft het college geconcludeerd dat voor de kap van de zes abelen geen vergunning nodig is en dat de omgevingsvergunning in 2016 daarom niet had moeten worden verleend.

Zaakkenmerk: Z/20/038916

Onderwerp: Advies commissie bezwaarschriften over een bezwaar gericht tegen het niet-ontvankelijk verklaren van een inzageverzoek

Besluit: 1. De overwegingen uit het advies van de commissie bezwaarschriften worden overgenomen, en het door bezwaarmaker ingediende bezwaarschrift wordt ontvankelijk verklaard; 2. Het besluit van 12 december 2019, waartegen bezwaar is gemaakt, wordt herzien; 3. Geheimhouding wordt opgelegd, volgens art. 55 van de Gemeentewet, op bijlagen nrs. 1 t/m 4.

Samenvatting raad en pers: Een inwoner van de gemeente Venray heeft een inzageverzoek op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ingediend. Het college heeft deze persoon niet-ontvankelijk verklaard in zijn inzageverzoek. Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt. De commissie bezwaarschriften heeft over dit bezwaar advies uitgebracht. Daarin geeft de commissie aan dat het besluit van het college herzien moet worden. Het college heeft het advies overgenomen en besloten het besluit te herzien.

Zaakkenmerk: Z/20/055395

Onderwerp: Portefeuilleverdeling, benoeming locoburgemeesters en onderlinge vervanging per 3 november 2020

Besluit:

 1. De portefeuilleverdeling per 3 november 2020 wordt vastgesteld conform bijlage 1;
 2. Per 3 november 2020 wordt de heer Kortleven benoemd tot eerste locoburgemeester, mevrouw Schippers tot tweede locoburgemeester en mevrouw Leferink tot derde locoburgemeester;
 3. De onderlinge vervanging bij verhindering of ontstentenis van de collegeleden, zoals aangegeven in dit voorstel, wordt vastgesteld.

Samenvatting raad en pers: Nadat de wethouders Atzema, Schippers, Van der Wal en Kraaijestein ontslag hadden genomen, diende er een nieuw college gevormd te worden. Tijdens de Besluitvormende Raad op 28 oktober 2020 zijn 3 nieuwe wethouders benoemd en geïnstalleerd als wethouders van de gemeente Waddinxveen. Dit zijn de heer Kortleven (PCW), mevrouw Schippers (Weerbaar Waddinxveen) en mevrouw Leferink (CDA). Het college heeft de portefeuilleverdeling en de onderlinge vervanging van de wethouders vastgesteld. Tevens heeft het college de locoburgemeesters benoemd.

Zaakkenmerk: Z/20/054858

Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling RDOG Hollands Midden

Besluit:

 1. De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met het voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden tot een collegeregeling.
 2. De raad wordt voorgesteld om het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen tot het vaststellen van deze voorgestelde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg.
 3. Onder voorbehoud van instemming van de raad op de eerste twee beslispuntenpunten, wordt ingestemd met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden met betrekking tot wetswijzigingen, wijzigingen in taken en redactionele wijzigingen.

Samenvatting raad en pers: De gemeente Waddinxveen neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM). De RDOG HM voert voor de achttien gemeenten in Hollands Midden taken uit op het gebied van gezondheid, preventie, jeugdgezondheidszorg en het voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De Gemeenschappelijke Regeling moet aangepast worden om weer volledig aan te sluiten op wetgeving en tussentijds toegevoegde taken. Het college heeft besloten om een aangepaste Gemeenschappelijke Regeling ter instemming voor te leggen aan de raad.

Zaakkenmerk: Z/20/051832

Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan 'Kanaaldijk 6'

Besluit:

 1. De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de 'Nota beantwoording Zienswijzen' en het bestemmingsplan 'Kanaaldijk 6', met IND: NL.IMRO.0627.BPkaweg6-0401 wordt vastgesteld.
 2. De raad wordt voorgesteld om geen exploitatieplan vast te stellen.

Samenvatting raad en pers: Op 3 november 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten het bestemmingsplan 'Kanaaldijk 6' ter besluitvorming aan de raad voor te stellen. Aan de Kanaaldijk 6 ligt een voormalige boerderij en een aantal oude schuren. De smalle strook grond ligt tussen de Overtoom in het noorden, de Molenring aan het Oosten en in het westen door de Kanaaldijk. Het plan bestaat uit herontwikkeling van gronden, de schuren grotendeels te slopen en hier 2 extra woningen te bouwen. Na vaststelling is de raad kan deze ontwikkeling daadwerkelijk gerealiseerd worden.

Zaakkenmerk: Z/20/054234

Onderwerp: 8e wijziging van de APV

Besluit: De raad wordt voorgesteld om de achtste wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Waddinxveen 2009 vast te stellen.

Samenvatting raad en pers: Dit is de achtste wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Waddinxveen 2009. Met de wijzigingen worden de bevoegdheden van de burgemeester uitgebreid om ondermijnende criminaliteit aan te pakken. Drugshandel, witwassen, (belasting)fraude, illegaal gokken, underground banking en uitbuiting zijn voorbeelden van criminele (economische) activiteiten die de samenleving ondermijnen. De aanpak van ondermijnende criminaliteit is één van de prioriteiten van het Beleidsplan Veiligheid & Handhaving 2019-2022.

Zaakkenmerk: Z/20/055142

Onderwerp: Voorbereidingskrediet van tijdelijke lokalen en gymzaal Park Triangel beschikbaar te stellen in 2020

Besluit: 1. Aan de organisatie wordt toestemming verleend om in 2020 alvast uitgaven te doen ten laste van de voorbereidingskredieten voor de tijdelijke schoollokalen en gymzaal in Park Triangel, die in de Raadsvergadering van november worden aangevraagd.

Samenvatting raad en pers: In Park Triangel worden tijdelijke schoollokalen en een gymzaal gebouwd naast het schoolgebouw dat in mei 2020 is opgeleverd. De voorbereidingen voor de tijdelijke schoollokalen en gymzaal zijn al begonnen. Met dit voorstel geeft het college de organisatie toestemming om in 2020 alvast uitgaven te doen ter voorbereiding van de bouw.

Zaakkenmerk: Z/20/054164

Onderwerp: Vaststellen addendum RAW MH 2019 als aanvulling op de RAW MH 2019

Besluit: 1. Het addendum op de RAW MH 2019 als aanvulling op de RAW MH 2019 wordt vastgesteld. 2. Het addendum op de RAW MH 2019 als aanvulling op de RAW MH 2019 wordt ter informatie aan de raad aangeboden.

Samenvatting raad en pers: Gedeputeerde Staten (GS) heeft op 4 december 2019 de Regio formeel geïnformeerd de Regionale Agenda Wonen Midden-Holland 2019 (RAW MH 2019) te accepteren met een aantal kanttekeningen waarin zij om aanvulling vragen. De samenwerkende gemeenten zijn hierover in gesprek gegaan met de Provincie Zuid-Holland. Dit heeft geresulteerd tot een door de regio gemeente geformuleerde addendum op de RAW MH 2019. Dit addendum is op 24 maart 2020 aan GS aangeboden. Op 19 mei 2020 heeft de provincie in een schriftelijke reactie haar waardering uitgesproken voor de samenwerking, de kwaliteit en volledigheid van de aangeleverde informatie, en de RAW MH 2019 definitief aanvaard met inachtneming van de inhoud van het addendum.

Besluitenlijst B&W openbaar 27 oktober 2020

Locatie: via Zoom

Aanvang: 09:00

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Openbaar: Ja

Aanwezig: De dames A.B. Blomme (gemeentesecretaris) en C.P. de Jong (directiesecretaris) en de heer E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Afwezig: -

Zaakkenmerk: Z/20/044423

Onderwerp: Wijziging verordening onderwijshuisvesting in verband met vaststelling beleidskaders verbetering samenwerking basisonderwijs en peuteropvang / kinderdagverblijf

Besluit: Aangehouden.

Samenvatting raad en pers: Het college stelt de raad voor de "Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Waddinxveen 2017" zodanig te wijzigen, dat er een regeling komt voor toestemming voor het afsluiten van meerjarige huurcontracten door de schoolbesturen. Daarmee wordt toegezegd dat het college (onder voorwaarden) geen gebruik zal maken van het "vorderingsrecht leegstaande lokalen". Voor de opvang van maximaal één groep 2-4 jarigen (peuteropvang) loopt deze vrijstelling zolang het gebruik met dit doel plaatsvindt. Voor een vrijstelling van het vorderingsrecht voor de opvang van groepen 0 - 2 jarigen (kinderdagverblijf) worden voorwaarden verbonden op basis van door het college vastgestelde beleidsregels. Doel van deze regeling is om vanuit de wet- en regelgeving onderwijshuisvesting een betere inhoudelijke samenwerking tussen kinder- en peuteropvang en basisonderwijs mogelijk te maken. Het voorstel wordt met de schoolbesturen besproken, voordat het aan de raad wordt voorgelegd.

Zaakkenmerk: Z/20/054643

Onderwerp: Plan van Aanpak RES 1.0 Midden-Holland

Besluit: Aangehouden.

Samenvatting raad en pers: Op 30 september 2020 heeft de gemeenteraad van Waddinxveen de concept-Regionale Energiestrategie (RES) vastgesteld. Een belangrijk onderdeel van het proces richting de RES 1.0 is de communicatie en participatie. Om dit proces goed te begeleiden, heeft een consortium van vijf bureaus een Plan van Aanpak opgesteld waarin wordt beschreven hoe er om gegaan wordt met participatie, communicatie en het ruimtelijke onderzoek. De gemeenteraad van Waddinxveen heeft een motie aangenomen waarin wordt verzocht om het Plan van Aanpak RES 1.0 Midden-Holland ter kennisname te delen met de gemeenteraad.

Zaakkenmerk: Z/20/054949

Onderwerp: Adhesieverklaring Cultuureducatie met Kwaliteit periode 2021-2024

Besluit: 

 • Er wordt ingestemd met de cofinanciering voor de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs voor de periode 2021 tot en met 2024.
 • Er wordt ingestemd met de ondertekening van de adhesieverklaring Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 door burgemeester Nieuwenhuis.

Besluitenlijst B&W openbaar 13 oktober 2020

Locatie: via Zoom

Aanvang: 09:30

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Openbaar: Ja

Aanwezig: dames A.B. Blomme (gemeentesecretaris) en C.P. de Jong (directiesecretaris) en de heer E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Afwezig: -

Zaakkenmerk: Z/20/053630

Onderwerp: Jaarstukken 2019 Commandiet Triangel B.V.

Besluit: De jaarstukken 2019 van de Gemeente Waddinxveen Commandiet Park Triangel B.V. worden vastgesteld.

Samenvatting raad en pers: De Jaarstukken 2019 van de Gemeente Waddinxveen Commandiet Park Triangel B.V. zijn door het college van B&W vastgesteld. De gemeente Waddinxveen is 100% eigenaar van de B.V. Via de B.V. heeft de gemeente € 4,9 miljoen geleend aan de C.V. Park Triangel. Dit voor de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk Triangel.

Zaakkenmerk: Z/20/051761

Onderwerp: Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 6 oktober 2020

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: N.v.t.

Besluitenlijst B&W openbaar 6 oktober 2020

Vergaderdatum: 6 oktober 2020

Locatie: via Zoom

Aanvang: 09:30

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Openbaar: Ja

Aanwezig: De dames A.B. Blomme (gemeentesecretaris) en C.P. de Jong (directiesecretaris) en de heer E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Afwezig: -

Zaakkenmerk: Z/20/052854

Onderwerp: Programmabegroting 2021-2024

Besluit:

 1. De raad wordt voorgesteld de Programmabegroting 2021 – 2024 van de gemeente Waddinxveen voor het jaar 2021 vast te stellen op het niveau van baten, lasten, reservemutaties, investeringsprojecten per programma, groot onderhoudsbudgetten zoals opgenomen in paragraaf - 3 Onderhoud kapitaalgoederen, de bestuurlijke en financiële hoofdlijnen en de verplichte paragrafen;
 2. De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de meerjarenraming 2022 tot en met 2024 in de Programmabegroting 2021 – 2024 van de gemeente Waddinxveen;
 3. Op grond van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet wordt geheimhouding bekrachtigd voor de Bijlage specificatie risico’s grondbedrijfsfunctie 2021 - 2024;
 4. De algemeen directeur (gemeentesecretaris) wordt gemandateerd voor de in de taakveldenraming opgenomen budgetten, zoals weergegeven in bijlage 7 van de programmabegroting 2021 – 2024, nadat deze door de raad is vastgesteld.

Samenvatting raad en pers: De gemeente stelt jaarlijks voor alle taken en activiteiten een begroting op. De Programmabegroting 2021 – 2024 is hiervan de weerslag, waarbij het Coalitieakkoord 2018 – 2022 “Samen verantwoord vernieuwen” de beleidsmatige kaders heeft gesteld. Zie verder persbericht.

Zaakkenmerk: Z/20/052477

Onderwerp: Vaststellen GWP 2012-2025

Besluit:

 1. De raad wordt geadviseerd om in te stemmen met het Gemeentelijk Waterplan (GWP) 2021-2025
 2. De raad wordt geadviseerd om in te stemmen met de financiële gevolgen zoals beschreven in het GWP
 3. De raad wordt geadviseerd om in te stemmen met het beschikbaar stellen van €40.000 structureel voor de doelstellingen met betrekking tot klimaatadaptatie
 4. De raad wordt geadviseerd om in te stemmen met het aanpassen van de afschrijvingstermijn vanaf 2021 voor het civieltechnische deel van pompen en gemalen van 15 naar 30 jaar

Samenvatting raad en pers: Elke gemeente moet een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) hebben, waarin de zorgplichten voor afval-, hemel- en grondwater zijn beschreven. Het GRP in Waddinxveen loopt eind 2020 af, daarom is een nieuwe plan opgesteld. Naast de zorgplichten voor afval-, hemel- en grondwater zijn in dit plan ook de gemeentelijke watertaken op het gebied van oppervlaktewater en klimaatadaptatie toegevoegd. De titel Gemeentelijk Waterplan (GWP) dekt hierdoor beter de lading voor alle gemeentelijke watertaken. In het GWP 2021-2025 zijn de financiën geregeld, die de komende periode nodig zijn om deze taken uit te voeren. Ook zijn de consequenties voor de rioolheffing voor deze periode berekend, welke met de tariefvaststelling in december jaarlijks exact wordt vastgesteld.

Zaakkenmerk: Z/20/053715

Onderwerp: Septembercirculaire 2020 Algemene uitkering

Besluit:

 1. Er wordt besloten de Memo Uitkomsten Septembercirculaire 2020 aan de Raad te sturen.
 2. De financiële gevolgen van de memo worden verwerkt in de 2e Burap 2020.

Samenvatting raad en pers: Het College van B&W heeft besloten de Memo Uitkomsten Septembercirculaire 2020 aan te bieden aan de Raad.De Septembercirculaire 2020 geeft zoals gebruikelijk een actueel beeld over de gemeentefondsuitkeringen voor 2020 en verder, gebaseerd op de Miljoenennota 2021 van het Rijk. De financiële gevolgen voor de gemeente Waddinxveen worden in de memo inzichtelijk gemaakt.

Zaakkenmerk: Z/20/053847

Onderwerp: Voornemen vaststellen beleidsregels grondverzet PFAS-houdende grond

Besluit:

 1. Voorgenomen wordt om beleidsregels vast te stellen die
 2. Voor wat betreft de stofgroep PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) voor grondverzet binnen de regio aansluiten bij het bestaand bodembeleid zoals vastgesteld in de Nota bodembeheer 2016, waarbij alleen toetsing op functie van de ontvangende bodem plaatsvindt;
 3. Voor wat betreft de stofgroep PFAS voor grondverzet van buiten de regio het landelijke “Tijdelijk handelingskader voor hergebruik PFAS-houdende grond en baggerspecie” volgen;
 4. De gemeenteraad wordt geïnformeerd door toezending van bijgaande raadsinformatiebrief.

Samenvatting raad en pers: Op dit moment werken de regiogemeenten aan lokale achtergrondwaarden en bodembeleid voor PFAS (een verzamelnaam voor ruim 6000 chemische stoffen: poly- en perfluoralkylstoffen). Vooruitlopend wil ons college, in overleg met de regiogemeenten, lokaal beleid vaststellen. Hiermee wordt geregeld dat voor het toepassen van grond afkomstig uit de regio (gemeenten Gouda, Krimpenerwaard, Bodegraven-Reeuwijk, Zuidplas, Alphen aan den Rijn en Waddinxveen) wordt gecontroleerd of PFAS onder de norm blijft die geldt voor de functie van de ontvangende bodem. Dit is in lijn met de huidige Nota bodembeheer 2016. Voor grond van buiten de regio wordt het landelijke “Tijdelijk handelingskader voor hergebruik PFAS-houdende grond en baggerspecie” gevolgd. Dit betekent dat er geen verslechtering mag optreden van de bodem. Na de termijn van terinzagelegging neemt het college een definitief besluit.

Zaakkenmerk: Z/19/036934

Onderwerp: Vaststelling huisvestingsprogramma onderwijs 2021

Besluit:

 1. De volgende voorzieningen worden geplaatst op het huisvestingsprogramma 2021 (waarmee deze aanvragen zijn ingewilligd)
  a. vervanging gevelbekleding, incl. rachelwerk en folie Jac. Catslaan 3 basisschool Kleurrijk (€ 104.000)
  b. sanering asbest Lindengaarde 17a Bethelschool (€ 43.890)

  c. verwijdering asbest en oplossen probleem grondwater kruipruimte Sperwerhoek 4 Rehobothschool (€ 54.709)
  d. vervanging dakbedekking Sperwerhoek 6 (€ 150.000)
 2. Via burap 2 - 2020 wordt aan de raad voorgelegd:
  a. een verlaging van het in de kaderbrief geraamde bedrag van € 454.300 naar € 352.599
  b. de bestemmingswijziging deel van dat budget (verlaging budget oplossen probleem grondwater kruipruimte en beschikbaarstelling budget vervanging dakbedekking Sperwerhoek 6). 

Samenvatting raad en pers: Het college heeft het huisvestingsprogramma onderwijs 2021 vastgesteld. Op dit programma staat een aantal onderwijs huisvestingsvoorzieningen die door de schoolbesturen zijn aangevraagd. De gemeente gaat deze voorzieningen in 2021 bekostigen.

Zaakkenmerk: Z/20/053575 Onderwerp:

Vaststelling pilot subsidie Stichting Leergeld - Kindpas 2019 en voorstel besteding Klijnsmagelden 2020/2021 aan Kindpas 2020/ 2021

Besluit:

 1. Er wordt toestemming verleend aan Stichting Leergeld Waddinxveen om het restant bedrag van de Kindpas 2019 (19.059,63 euro) te besteden aan de Winterkledingpas 2020 t.b.v. de doelgroep kinderen van 6 t/m 11 jaar uit gezinnen met ouders met een inkomen tot 130% van het wettelijke sociaal minimum.
 2. Er wordt 75.000 euro beschikbaar gesteld van de Klijnsmagelden 2020/2021 die gemeente Waddinxveen van het Rijk ontvangt ten behoeve van de Kindpas 2020/2021 t.b.v. kinderen in Waddinxveen die opgroeien in minimagezinnen.
 3. Na afronding van de evaluatie minimabeleid wordt beslist over de middelen aan Stichting Leergeld Waddinxveen voor 2022 (en verder).

Samenvatting raad en pers: Het College van Waddinxveen heeft besloten dat Stichting Leergeld Waddinxveen het restantbedrag van de subsidie Kindpas 2019 uit mag geven aan een Winterkledingpas 2020. Deze is bestemd voor kinderen van 6 t/m 11 jaar uit gezinnen met ouders met een inkomen tot 130% van het wettelijke sociaal minimum. De pas kan tussen november 2020 en januari 2021 worden uitgegeven. Daarnaast besluit het College om de stichting opnieuw een subsidiebedrag te verstrekken voor de Kindpas van 2020/2021 voor kinderen tussen de 0 en 18 jaar uit minimagezinnen. Na afronding van de evaluatie minimabeleid zal het College een besluit nemen over het vervolg.

Zaakkenmerk: Z/20/051761

Onderwerp: Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 29 september 2020

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: N.v.t.

Zaakkenmerk: Z/20/053839

Onderwerp: Voorbereiding aanbesteding doelgroepenvervoer

Besluit:

 1. Niet verlengen van het contract van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer.
 2. Instemmen met de in de bijlage van dit advies geformuleerde uitgangspunten voor de aanbesteding van het doelgroepenvervoer.
 3. Instemmen met het versturen van de uitgangspunten voor de aanbesteding aan de adviesraden sociaal domein van de 5 gemeenten.
 4. Instemmen met het penvoerderschap van Gouda bij de aanbesteding van het doelgroepenvervoer. 

Samenvatting raad en pers: Het college heeft ingestemd met de geformuleerde uitgangspunten voor de regionale aanbesteding van het doelgroepenvervoer.

Zaakkenmerk: Z/20/053864

Onderwerp: Addendum doorbetaling vervoerder CVV in coronatijd

Besluit: Instemmen met (de afspraken in) het addendum geldend vanaf 1 juli 2020 tot einde contract voor het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV / GroeneHartHopper).

Samenvatting raad en pers: Als vervolg op de besluitvorming van 30 maart 2020, waarbij het college besloten heeft tot een de zogenoemde 80% vergoeding voor CVV / Groene Hart Hopper tot 1 juli 2020, heeft het college besloten deze vergoeding te continueren tot en met 31 december 2020. Deze besluitvorming vindt eveneens plaats bij de andere 4 gemeenten in de regio Midden-Holland.