Op deze pagina vindt u de openbare besluitenlijsten van de collegevergaderingen.

Wilt u oudere besluitenlijsten bekijken? Ga dan naar het Webarchief. Of neem contact op met het bestuurssecretariaat via 140182.

Besluitenlijst B&W openbaar 5 oktober 2021

Locatie: Raadzaal

Aanvang: 09.30 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Openbaar: Ja

Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder) en C.J.M. Schippers (wethouder) en de heren M. Kortleven (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester) en A.J. Six (1e loco-secretaris)

Afwezig: Mevrouw A.B. Blomme (gemeentesecretaris)

Zaaknummer: Z/20/051761 - 186265

Onderwerp: Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 28 september 2021

Besluit: Akkoord

Samenvatting raad en pers: niet van toepassing.

 

Zaaknummer: Z/21/081213 - 185927

Onderwerp: Zienswijze op Ontwerp regionaal waterprogramma Zuid-Holland

Besluit:

 1. De brief “ Zienswijze op het Ontwerp regionaal waterprogramma Zuid-Holland” wordt ingediend als zienswijze op het Ontwerp regionaal waterprogramma Zuid-Holland.

Samenvatting raad en pers: Provincie Zuid-Holland heeft vanaf 13 juli het Ontwerp regionaal waterprogramma Zuid-Holland ter inzage gelegd. De provincie roept gemeenten en overige betrokkenen op om hierop te reageren. Het college heeft besloten te reageren via een brief.

 

Zaaknummer: Z/21/081523 - 186237

Onderwerp: Voortzetting verbeteragenda Gecertificeerde Instellingen (GI)/financiering caseloadverlaging Gecertificeerde Instellingen

Besluit:

 1. Er wordt ingestemd met de voortzetting van de bovenregionale verbeteragenda van Jeugdbescherming West, William Schrikker Groep JB/JR en Leger des Heils JB/JR voor de regio Midden-Holland in 2022.
 2. Er wordt ingestemd met het verlengen van de incidentele financiering van de caseloadverlaging voor het jaar 2022: € 600.000,- niveau Midden-Holland (aandeel Waddinxveen € 70.680,-).
 3. Er wordt ingestemd met het informeren van de gemeenteraad via een raadsmemo.

Samenvatting raad en pers: Het College van B&W stemt in met de voortzetting in 2022 van de bovenregionale verbeteragenda voor de jeugdbescherming en jeugdreclassering. In 2019 bracht de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd het rapport ‘Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’ uit. Daarin werd geconcludeerd dat jeugdigen met een ernstige ontwikkelingsbedreiging onvoldoende bescherming kregen, en dat de hulpverlenende organisaties hun wettelijke taak onvoldoende kunnen uitvoeren o.a. door de zwaarte van de doelgroep, personeelstekorten, verloop en verzuim en onvoldoende financiële zekerheid. Na een eerdere beoordeling om 2020 kwam de inspectie in juli van dit jaar met een nieuwe rapportage over de tijdige beschikbaarheid van jeugdbeschermers en van passende hulp. Over het eerste punt stelde de Inspectie dat de regio Zuidwest, waaronder Waddinxveen valt, voldeed aan de gestelde eisen. Over het tweede punt stelde de Inspectie echter dat er nog te weinig voortgang was. Door het collegebesluit ontvangen de organisaties die jeugdbescherming en jeugdreclassering uitvoeren in de regio in 2022 extra middelen om jeugdigen tijdige passende hulp te kunnen bieden.

 

Zaaknummer: Z/21/080824 - 184447

Onderwerp: Collegevoorstel beantwoording Artikel 32 vragen RvO van het CDA over het leerlingenvervoer

Besluit:

 1. De schriftelijke vragen volgens artikel 32 van het Reglement van Orde van de raad van het CDA over het leerlingenvervoer worden met de brief in dit voorstel beantwoord.

Samenvatting raad en pers: Op 6 september 2021 stelde de fractie van het CDA schriftelijke vragen volgens artikel 32 van het Reglement van Orde van de raad over het leerlingenvervoer. De vragen worden met dit collegevoorstel/-besluit beantwoord.

 

Zaaknummer: Z/21/080409 - 183644

Onderwerp: Derde wijziging GR Groenalliantie

Besluit:

 1. De raad wordt voorgesteld de derde aanpassing van de Gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Hollands Midden e.o. vast te stellen.

Samenvatting raad en pers: Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de derde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Hollands-Midden e.o. vast te stellen. Deze wijziging regelt dat de berekening voor de kostenverdeling voor alle deelnemers op dezelfde manier gebeurt. Daarnaast voegt het de gebiedsadviescommissie van de Reeuwijkse Plassen en van de Krimpenerwaard (twee groepen van raadsleden die advies geven over nieuwe projecten en de kwaliteit van het onderhoud) samen tot één gebiedsadviescommissie.

 

Zaaknummer: Z/20/059489 - 129849

Onderwerp: Eindverantwoording Scholenbouw Waddinxveen Noord

Besluit: 

 1. De ‘eindverantwoording scholenbouw Waddinxveen Noord’ wordt vastgesteld.

Samenvatting raad en pers: Het college heeft de eindverantwoording scholenbouw Waddinxveen Noord vastgesteld. Met deze verantwoording wordt verslag gedaan van de inhoudelijke aspecten van de bouw van het gebouw aan de Willem de Zwijgerlaan 53 – 57 waarin De Regenboog, Koning Willem-Alexanderschool en Quadrant kinderopvang zijn gevestigd.

 

Zaaknummer: Z/21/080274 - 186308

Onderwerp: Programmabegroting 2022 -2025

Besluit:

 1. De raad wordt voorgesteld de Programmabegroting 2022 – 2025 van de gemeente Waddinxveen voor het jaar 2022 vast te stellen op het niveau van baten, lasten, reservemutaties, investeringsprojecten per programma, groot onderhoudsbudgetten zoals opgenomen in paragraaf - 3 Onderhoud kapitaalgoederen, de bestuurlijke en financiële hoofdlijnen en de verplichte paragrafen.
 2. De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de meerjarenraming 2023 tot en met 2025 in de Programmabegroting 2022 – 2025 van de gemeente Waddinxveen.
 3. Op grond van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet wordt geheimhouding bekrachtigd voor de Bijlage specificatie risico’s grondbedrijfsfunctie 2022 - 2025.
 4. De algemeen directeur (gemeentesecretaris) wordt gemandateerd voor de in de taakveldenraming opgenomen budgetten, zoals weergegeven in bijlage 7 van de programmabegroting 2022 – 2025, nadat deze door de raad is vastgesteld.

Samenvatting raad en pers: De gemeente stelt jaarlijks voor alle taken en activiteiten een begroting op. De Programmabegroting 2022 – 2025 is hiervan de weerslag, waarbij het Coalitieakkoord 2018 – 2022 “Samen verantwoord vernieuwen” de beleidsmatige kaders heeft gesteld. Zie verder persbericht.

Besluitenlijst B&W openbaar 21 september 2021

Locatie: Gouwezaal
Aanvang: 09:30
Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis
Openbaar: Ja
Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder) en C.J.M. Schippers (wethouder) en de heren M. Kortleven (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester) en A.J. Six (1e loco-secretaris)

Afwezig: Mevrouw A.B. Blomme (gemeentesecretaris)

Zaak - Doc.nr.Z/21/080182 - 182713

Onderwerp Afsprakenbrief Oasen waterleiding Vredenburghzone

Besluit:

 1. De afspraken over het tracé van de drinkwaterleiding in de Vredenburghzone worden vastgelegd.
 2. Op grond van artikel 55 lid 1 van de Gemeentewet, in combinatie met art. 10 lid 1 sub g van de Wet openbaarheid van bestuur wordt er tijdelijk geheimhouding op de afsprakenbrief (bijlage 1) en tekening (bijlage 2) gelegd totdat Oasen derden op de hoogte heeft gesteld van dit tracé.

Samenvatting raad en pers

Drinkwaterbedrijf Oasen en de gemeente Waddinxveen hebben afspraken gemaakt over het tracé van een nieuwe drinkwaterleiding, die gedeeltelijk door de Vredenburghzone loopt. Deze afspraken zijn vastgelegd in een afsprakenbrief en tekening.

Zaak - Doc.nr.Z/21/080187 - 182729

Onderwerp Regionale Projectenlijst Woningbouw 2021 (RPW 2021)

Besluit:

 

 1. Het gemeentelijk aandeel in de Regionale Projectenlijst Woningbouw Midden-Holland (RPW2021) wordt vastgesteld.
 2. Er wordt kennisgenomen van de brief waarmee de regio de RPW2021 aanbiedt aan Gedeputeerde Staten.

Samenvatting raad en pers

Het college stemt in met de Regionale Projectenlijst Woningbouw Midden-Holland (RPW) die de regio aanbiedt aan Gedeputeerde Staten. Ieder jaar stelt de Provincie Zuid-Holland vast wat de woningbehoefte is in de regio. Dit heet de Trendraming 2021. Met deze RPW voldoet het woningbouwprogramma van de regio aan de woningbehoefte in de regio zoals de Provincie Zuid-Holland in de Trendraming voorspelt. In het RPW is voor Waddinxveen een totaal van 2.657 woningen opgenomen voor de komende 10 jaar.

De regio mag 18.850 woningen plannen

Tussen 2021- 2030 voorspelt de provincie dat er binnen de regio behoefte is aan 16.100 woningen. Hiervan mogen de gemeenten in de regio maximaal 90% laten bouwen. Een aantal van 14.500 woningen. Van dit aantal mogen gemeenten 30% meer woningen inplannen dan nodig is volgens de woonbehoeftevoorspellingen. In totaal mag de regio dan 18.850 woningen plannen. 
De Regionale Projectenlijst bevat op dit moment 16.185 woningen. De regio mag dus nog meer woningen toevoegen.

Zaak - Doc.nr.Z/21/079656 - 182494

Onderwerp Verminderen van corona-gerelateerde wachttijden specialistische jeugdhulp 2021

Besluit:

 

 1. Er wordt ingestemd met een tijdelijke financiële bijdrage in 2021 in een coördinator crisis en spoed Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ) die mandaat heeft voor snelle plaatsing zonder contra-indicatie bij de meest strategische SGGZ-partners in de regio.
 2. Er wordt ingestemd met een tijdelijke financiële bijdrage in de versterking van de huidige coördinatiefunctie op specialistische jeugdhulp om de wachtlijsten en toewijzing van zorg te verbeteren met als doel weerstand te bieden aan de verhoogde aantallen crisis en spoedgevallen in 2021.
 3. De financiële bijdrage voor de coördinatiefuncties van € 12.096,- voor de gemeente Waddinxveen wordt meegenomen in de 2e Burap 2021 en komt ten laste van de incidentele middelen jeugd ontvangen in de Meicirculaire 2021 voor dit doel.
 4. Er worden vanaf 2022 geen extra gemeentelijke middelen ingezet voor de coördinator crisis en spoed Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ) en de huidige coördinatiefunctie op specialistische jeugdhulp.
 5. Deze investering wordt meegenomen in het plan van aanpak voor de inspectie jeugdbescherming.

Samenvatting raad en pers

Het college heeft besloten om samen met regio Midden-Holland een tijdelijke bijdrage in 2021 te doen in een coördinator crisis en spoed Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ) en het versterken van de huidige coördinatiefunctie op specialistische jeugdhulp. Het doel is om de corona-gerelateerde wachttijden te verminderen. De bijdrage wordt bekostigd uit in 2021 ontvangen incidentele middelen jeugd vanuit het Rijk.

Zaak - Doc.nr.Z/20/051761 - 183645

Onderwerp Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 14 september 2021

Besluit:

Akkoord.

Samenvatting raad en pers

Niet van toepassing.

Zaak - Doc.nr. Z/21/080557 - 183679

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen artikel 32 RvO van de VVD over De Naald

Besluit:

 1. De schriftelijke vragen volgens artikel 32 van het Reglement van Orde van de raad van de VVD over De Naald worden met de brief in dit voorstel beantwoord.

Samenvatting raad en pers

Op 23 augustus 2021 stelde de fractie van de VVD schriftelijke vragen volgens artikel 32 van het Reglement van Orde van de raad over De Naald. De vragen worden met dit collegevoorstel/-besluit beantwoord.

Besluitenlijst B&W openbaar 14 september 2021

Locatie: Raadzaal

Aanvang: 09:30

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Openbaar: Ja

Aanwezig: De dames I.C. Breedijk (2e loco-secretaris), C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder) en C.J.M. Schippers (wethouder) en de heren M. Kortleven (wethouder) en E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Afwezig: Mevrouw A.B. Blomme (gemeentesecretaris)

Zaak - Doc.nr.: Z/21/073319 - 165733

Onderwerp: Memo "motie rotonde Koningin Wilhelminaplein" voorleggen aan de raad

Besluit:

 1. Er wordt besloten geen uitvoering te geven aan de 'motie rotonde Koningin Wilhelminaplein'.
 2. De raad wordt via de memo 'motie rotonde Koningin Wilhelminaplein' geïnformeerd dat deze motie niet wordt uitgevoerd.

Samenvatting raad en pers:

Op 8 juli 2020 heeft de raad de motie 'Rotonde KW-plein' aangenomen. Hierin werd het college van Burgemeester en wethouders gevraagd om de huidige verkeerslichten aan het Koningin Wilhelminaplein niet te vervangen door nieuwe verkeerslichten, maar op de plek van de huidige kruising een rotonde zonder verkeerslichten aan te leggen. Het college heeft besloten de motie niet uit te voeren. Dit is besloten omdat de kosten hoger zijn dan verwacht. Bovendien kan de doorstroming van het verkeer beter worden geregeld met een slim verkeerslicht. Via een memo wordt de raad hiervan op de hoogte gebracht. Pas nadat de memo in de raad is besproken, wordt de voorbereiding op de vervanging van de huidige verkeerslichten gestart.

 

Zaak - Doc.nr. Z/20/051761 - 182669

Onderwerp: Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 7 september 2021

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.

 

Zaak - Doc.nr. Z/21/071494 - 182084

Onderwerp: Achtervangovereenkomst WSW/gemeente

Besluit: 

 1. Er wordt ingestemd met het aangaan van een nieuwe achtervangovereenkomst met ingang van 1 augustus 2021.
 2. Er wordt kennis genomen van de aankondiging van WSW dat er enkele wijzigingen in bestaande achtervangovereenkomsten worden voorbereid. Deze worden later dit jaar ter besluitvorming aan uw college voorgelegd.
 3. Er wordt besloten dat wethouder Martijn Kortleven gemandateerd is om de overeenkomst te tekenen.

Samenvatting raad en pers:

Het college heeft ingestemd met het aangaan van een nieuwe achtervangovereenkomst met Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) per 1 augustus 2021. Het betreft een standaard overeenkomst voor alle gemeenten die is afgestemd met de VNG en het Ministerie van BZK. Vorig jaar heeft 80% van de gemeenten ingestemd met de nieuwe werkwijze en de nu voorliggende vernieuwde achtervangovereenkomst. Daarnaast heeft het college kennis genomen van de aankondiging van de WSW dat er enkele wijzigingen in de bestaande achtervangovereenkomsten worden voorbereid. Deze worden later dit jaar ter besluitvorming aan het college voorgelegd.

 

Zaak - Doc.nr. Z/21/080089 - 182452

Onderwerp: Ontwerpen Vredenburghzone deel 1

Besluit: 

Het ontwerp van deelgebied B0 in de Vredenburghzone wordt vastgesteld.

Samenvatting raad en pers:

De gemeente gaat starten met de inrichting van de Vredenburghzone. Deze inrichting zal gefaseerd plaatsvinden. Het eerste ontwerp voor de inrichting van de Vredenburghzone is met dit collegevoorstel vastgesteld. Dit betekent dat er gestart kan worden met de inrichting van dit gebied.

 

Zaak - Doc.nr. Z/21/079381 - 180259

Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen artikel 32 RvO van de VVD over het Grondstoffenplein

Besluit:

De schriftelijke vragen volgens artikel 32 van het Reglement van Orde van de raad van de VVD over het Grondstoffenplein worden met de brief in dit voorstel beantwoord.

Samenvatting raad en pers:

Op 12 augustus 2021 stelde de fractie van de VVD schriftelijke vragen volgens artikel 32 van het Reglement van Orde van de raad over het Grondstoffenplein op Coenecoop 53. De vragen worden met dit collegevoorstel/-besluit beantwoord.

Besluitenlijst B&W openbaar 7 september 2021

Locatie: Gouwezaal

Aanvang: 09:30

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Openbaar: Ja

Aanwezig: De dames A.B. Blomme (gemeentesecretaris), C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder) en C.J.M. Schippers (wethouder) en de heren M. Kortleven (wethouder) en E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Afwezig: -

 

Zaak - Doc.nr. Z/21/077645 - 175466

Onderwerp: Transitievisie Warmte

Besluit: De raad wordt voorgesteld de Nota van beantwoording zienswijzen vast te stellen en de Transitievisie Warmte Waddinxveen gewijzigd vast te stellen.

Samenvatting raad en pers: De Transitievisie Warmte (TVW) Waddinxveen beschrijft hoe alle gebouwen, buurten en bedrijventerreinen in de gemeente Waddinxveen tegen 2050 duurzaam verwarmd kunnen worden. Ook geeft de visie globaal inzicht in wanneer buurten aardgasvrij worden gemaakt. De Ontwerp TVW heeft 6 weken (maandag 14 juni tot en met maandag 26 juli) ter inzage gelegen voor inspraak. Er zijn 7 zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn, waar nodig, verwerkt in de TVW Waddinxveen. Het college van burgemeester en wethouders heeft kennisgenomen van de ingediende zienswijzen. De Nota van beantwoording zienswijzen en de TVW Waddinxveen worden aan de gemeenteraad gestuurd voor vaststelling in de vergadering op 13 oktober 2021.

 

Zaak - Doc.nr. Z/21/076412 - 175612

Onderwerp: Benoeming lid Raad van Toezicht stichting Klasse

Besluit: De gemeenteraad wordt voorgesteld in te stemmen met de benoeming van mevrouw J.H.M. de Heij en de herbenoeming van mevrouw drs. J.J. Kraeima als lid van de Raad van Toezicht Stichting Klasse.

Samenvatting raad en pers: De leden van de Raad van Toezicht Stichting Klasse (openbaar basisonderwijs) worden (her)benoemd door de gemeenteraden van de vier deelnemende gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Woerden. De gemeenteraad wordt voorgesteld in te stemmen met de benoeming van mevrouw J.H.M. de Heij en de herbenoeming van mevrouw drs. J.J. Kraeima als lid van de Raad van Toezicht Stichting Klasse.

 

Zaak - Doc.nr. Z/21/076700 - 173071

Onderwerp: Nieuwe vlaginstructie gemeente Waddinxveen

Besluit: 

Met de Nederlandse vlag wordt door de gemeente Waddinxveen gevlagd:

 • a. volgens de Algemene Vlaginstructie en eventuele bijzondere vlaginstructies zoals uitgevaardigd door de Minister-President;
 • b. bij bijzondere omstandigheden, waarbij het college bepaalt of er in dat geval gevlagd wordt of niet.

Met themavlaggen wordt door de gemeente Waddinxveen gevlagd:

 • a. volgens de bijgevoegde en door het college te beheren ‘Jaaragenda themavlaggen’ (bijlage 1);
 • b. als lokale organisaties, stichtingen en verenigingen daartoe via een online formulier een aanvraag doen en het college positief over de aanvraag beslist;
 • c. bij bijzondere omstandigheden, waarbij het college bepaalt of er in dat
 • geval gevlagd wordt of niet.

De ‘Vlaginstructie gemeente Waddinxveen’ van 28 augustus 2018 wordt ingetrokken.

Samenvatting raad en pers: De vlaginstructie is op verzoek van de gemeenteraad gewijzigd. In de vlaginstructie staat wanneer wij vlaggen met de Nederlandse vlag en met themavlaggen. Voor de Nederlandse vlag volgen we de Algemene Vlaginstructie. Met themavlaggen vlaggen we als lokale organisaties, stichtingen en verenigingen daartoe een aanvraag doen en het college positief op de aanvraag beslist. Daarnaast volgen we de 'Jaaragenda themavlaggen'. Nieuwe aanvragen kunnen aan deze Jaaragenda worden toegevoegd. De vlaginstructie beschrijft ook hoe we omgaan met vlaggen bij bijzondere omstandigheden, voor zowel de Nederlandse vlag als voor themavlaggen.

 

Zaak - Doc.nr. Z/21/076666 - 172922

Onderwerp: Collegevoorstel subsidieaanvragen inzet overgebleven OAB-middelen

Besluit: De door het onderwijs aangevraagde subsidies in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid worden verleend. 2. Het niet uitgegeven budget onderwijsachterstanden wordt ook voor 2022 beschikbaar gesteld.

Samenvatting raad en pers: Voor het tegengaan van onderwijsachterstanden heeft het college dit voorjaar € 200.000 ter beschikking gesteld voor 2021. Onderwijsinstellingen hebben subsidieaanvragen ingediend ter waarde van in totaal € 103.503. Het college heeft besloten om dit bedrag voor schooljaar 2021-2022 toe te kennen. Het resterend bedrag gaat terug naar de begroting en wordt ter beschikking gesteld bij een nieuwe subsidieronde.

 

Zaak - Doc.nr. Z/21/075915 - 181020

Onderwerp: Voornemen tot aanwijzen Zuidkade 34 als gemeentelijk monument

Besluit: 

 1. Voorgenomen wordt Zuidkade 34 (perceel D2180) aan te wijzen als gemeentelijk monument.
 2. Dit advies wordt ter kennisneming aan de gemeenteraad aangeboden.

Samenvatting raad en pers: Het college is van plan Zuidkade 34 als gemeentelijk monument aan te wijzen. Na de bekendmaking ligt het voornemen zes weken ter inzage. In die periode kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen. Na de termijn van terinzagelegging neemt het college een definitief besluit.

 

Zaak - Doc.nr. Z/21/068651 - 180930

Onderwerp: Aanwijzen Zuidkade 33 gemeentelijk monument

Besluit:

 1. Zuidkade 33 (perceel D1875) wordt aangewezen als gemeentelijk monument.
 2. Dit advies wordt ter kennisneming aan de gemeenteraad aangeboden.

Samenvatting raad en pers: Het college heeft besloten om Zuidkade 33 als gemeentelijk monument aan te wijzen. Na de bekendmaking op officielebekendmakingen.nl ligt het besluit zes weken ter inzage. In die periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Als er geen bezwaren zijn ingediend binnen de bezwaartermijn van zes weken is de aanwijzing van Zuidkade 33 als gemeentelijk monument onherroepelijk.

 

Zaak - Doc.nr. Z/21/078000 - 176442

Onderwerp: Collegevoorstel extra inzet jeugd vanuit vierde pakket compensatie corona

Besluit: De aangevraagde subsidies t.b.v. extra inzet op jeugd worden verleend.

Samenvatting raad en pers: De gemeente Waddinxveen zet extra middelen in ter versterking van de Waddinxveense jeugd. Als gevolg van de coronapandemie hebben jongeren elkaar minder kunnen ontmoeten. Ook zijn er signalen dat stress en eenzaamheid zijn toegenomen. Tot 31-12-2021 wordt er door Kwadraad en SJJMH extra ingezet op mentale weerbaarheid bij (kwetsbare) jongeren en het organiseren van zinvolle vrijetijdbesteding. Stichting Epic Youth heeft coronaproof online zomeractiviteiten verzorgd.

 

Zaak - Doc.nr. Z/21/079545 - 181169

Onderwerp: Zienswijze op de Ontwerp Herziening 2021 Omgevingsbeleid van de Provincie Zuid-Holland.

Besluit: Er wordt een zienswijze ingediend op de Ontwerp Herziening 2021 Omgevingsbeleid van de Provincie Zuid-Holland.

Samenvatting raad en pers: Het college van burgemeester en wethouders hebben besloten een zienswijze in te dienen op de Ontwerp Herziening 2021 Omgevingsbeleid van de provincie Zuid-Holland. Er zijn diverse opmerkingen gemaakt op het kaartmateriaal dat behoort bij deze herziening.

 

Zaak - Doc.nr. Z/21/079416 - 180330

Onderwerp: Beantwoording vragen ex art. 32 van het RvO van het CDA

Besluit: De schriftelijke vragen volgens artikel 32 van het Reglement van Orde van de raad van het CDA met betrekking tot toewijzing nieuwbouwwoningen worden met de brief in dit voorstel beantwoord.

Samenvatting raad en pers: Op 4 augustus stelde de fractie van het CDA schriftelijke vragen volgens artikel 32 van het Reglement van Orde van de raad over de toewijzing met betrekking tot toewijzing nieuwbouwwoningen. De vragen worden met dit collegevoorstel/-besluit beantwoord.

 

Zaak - Doc.nr. Z/21/079112 - 179436

Onderwerp: Voorstel besteding Klijnsmagelden 2021 aan Kindpas 2021

Besluit: Van de Klijnsmagelden 2021 wordt € 75.000,- beschikbaar gesteld aan Stichting Leergeld Waddinxveen, voor de verstrekking van de Kindpas aan kinderen die opgroeien in minimagezinnen.

Samenvatting raad en pers: Het college heeft besloten om Stichting Leergeld Waddinxveen een subsidiebedrag te verstrekken voor de Kindpas. De Kindpas is een tegoedkaart waarmee kinderen uit minimagezinnen, in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar, vooral aankopen kunnen doen bij winkels in de omgeving. Het doel van de Kindpas is dat kinderen die opgroeien in armoede, net zoals andere kinderen, volwaardig mee kunnen doen.

 

Zaak - Doc.nr. Z/20/051761 - 181489

Onderwerp: Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 31 augustus 2021

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.

Besluitenlijst B&W openbaar 31 augustus 2021

Locatie: Gouwezaal

Aanvang: 09:30

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Openbaar: Ja

Aanwezig: De dames A.B. Blomme (gemeentesecretaris), C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder) en C.J.M. Schippers (wethouder) en de heren M. Kortleven (wethouder) en E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Afwezig: -

 

Zaak - Doc.nr. Z/21/078911 - 179019

Onderwerp: Eenmalige flexibiliteitsvergoeding medewerkers 2021

Besluit:

 • Aan medewerkers, die zowel op 1 januari 2021 als 31 augustus 2021, op grond van een arbeidsovereenkomst in dienst van de gemeente Waddinxveen waren/zijn en voor wie de Cao Gemeenten geldt, wordt bij het salaris van september 2021 een eenmalige flexibiliteitsvergoeding van € 250 netto betaald.
 • Aan medewerkers die na 1 januari 2021 op grond van een arbeidsovereenkomst in dienst van de gemeente Waddinxveen zijn gekomen en voor wie de Cao Gemeenten geldt, wordt deze flexibiliteitsvergoeding naar rato bij het salaris van september 2021 betaald.

Samenvatting raad en pers: De Coronacrisis heeft grote impact op de maatschappij in het algemeen en op het werk en de werkomstandigheden bij de gemeente in het bijzonder. Het college van Burgemeester en wethouders wil daarom de flexibele inzet, die de medewerkers van de gemeente in deze moeilijke en onzekere tijd hebben laten zien waarderen. Daarom heeft het college besloten dat medewerkers, die aan bepaalde voorwaarden voldoen, in september 2021 een eenmalige vergoeding krijgen van € 250 netto.

 

Zaak - Doc.nr. Z/20/051761 - 179579

Onderwerp: Concept openbare besluitenlijsten van de vergaderingen van B&W van 20 en 27 juli en van 3 en 24 augustus 2021

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.

 

Zaak - Doc.nr. Z/20/055787 - 179593

Onderwerp: Register ontvangen geschenken en giften collegeleden

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Dit register is het gevolg van artikel 5, lid 2 van de Verordening gedragscode voor politieke ambtsdragers gemeente Waddinxveen 2012. In artikel 5, lid 2 staat dat geschenken en giften die een politieke ambtsdrager uit hoofde van zijn functie ontvangt, worden gemeld en geregistreerd.

 

Zaak - Doc.nr. Z/21/078926 - 179065

Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen artikel 32 RvO van de VVD over de abelen aan het Machtelderf

Besluit: De schriftelijke vragen volgens artikel 32 van het Reglement van Orde van de raad van de VVD m.b.t. abelen (12 bomen Machtelderf) worden met de brief in dit voorstel beantwoord.

Samenvatting raad en pers: Op 28 juli 2021 stelde de fractie van de VVD schriftelijke vragen volgens artikel 32 van het Reglement van Orde van de raad over de 12 abelen aan het Machtelderf. De vragen worden met dit collegevoorstel/-besluit beantwoord.

 

Zaak - Doc.nr. Z/21/075358 - 169615

Onderwerp: 1ste Burap 2021

Besluit: De Raad wordt voorgesteld:

 1. De eerste Burap 2021 en de structurele doorwerking in de begroting hiervan vast te stellen.
 2. Het opheffen van de Bedrijfsreserve Zwembad en het resterende saldo te storten in de Algemene Bedrijfsreserve Algemene Dienst.
 3. De in de eerste Burap voorgestelde wijzigingen in reserves vast te stellen.
 4. De in de eerste Burap voorgestelde wijzigingen in de investeringskredieten vast te stellen.

Samenvatting raad en pers: Het College van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om de 1ste Bestuursrapportage (Burap) over 2021 op 22 september 2021 aan de gemeenteraad voor te leggen. Via deze Burap vertelt het college de raad of de (beleids)doestellingen uit de begroting 2021 volgens de planning verlopen.

 

Zaak - Doc.nr. Z/21/076492 - 172859

Onderwerp: Inclusieve gemeente

Besluit: De raad wordt met bijgevoegd memo 'Inclusieve gemeente' geïnformeerd over de uitvoering van de motie 'Inclusieve gemeente' van 20 januari 2021.

Samenvatting raad en pers: We willen dat Waddinxveen toegankelijk en inclusief is voor iedereen. Ongeacht leeftijd, geaardheid, opleidingsniveau, eventuele beperking, religie of wat dan ook. Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties geven we invulling aan die inclusieve samenleving. Dat doen we stapsgewijs, al jaren. Want inclusie is niet nieuw: al sinds jaar en dag spannen we ons in voor een samenleving waarin mensen vrij kunnen kiezen waar, met wie en hoe zij willen wonen en leven. Waarin ze de beschikking hebben over zorg en diensten die hen waar nodig ondersteunen bij het participeren in de samenleving. En waarin ze toegang hebben tot informatie, producten, openbare voorzieningen, maatschappelijke diensten, gebouwen en openbare ruimte. Op verzoek van de gemeenteraad hebben we aangegeven op welke wijze en op welke gebieden we invulling geven aan inclusie.

 

Zaak - Doc.nr. Z/21/072685 - 162688

Onderwerp: Verlenging geldigheid bodemkwaliteitskaart (BKK)

Besluit: 

 1. De bodemkwaliteitskaart (BKK) die hoort bij de Nota Bodembeheer regio Midden-Holland wordt verlengd met vijf jaar.
 2. De gemeenteraad wordt geïnformeerd door toezending van een raadsmemo.

Samenvatting raad en pers: De huidige bodemkwaliteitskaart (BKK) loopt af op 25 januari 2022. De BKK moet voor die datum worden aangepast, of de BKK moet worden verlengd waarbij de kaarten niet veranderen. Zonder verlenging of aanpassing vervalt deze bodemkwaliteitskaart. Aanpassen kost tijd en moet zorgvuldig gebeuren. We kiezen nu dan ook voor verlenging. Hierdoor kunnen we dit jaar en komend jaar de tijd kunnen nemen om de BKK zorgvuldig te aan te passen.

Besluitenlijst B&W openbaar 24 augustus 2021

Locatie: Vergadering is schriftelijke afgedaan.

Aanvang: 09:30

Voorzitter: M. Kortleven

Openbaar: Ja

Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaris) en B.J.A. Leferink (wethouder) en de heren M. Kortleven (wethouder) en A.J. Six (1e loco-secretaris)

Afwezig: De dames A.B. Blomme (gemeentesecretaris) en C.J.M. Schippers (wethouder) en de heer E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

 

Zaak - Doc.nr. Z/21/074786 - 168020

Onderwerp: Ontwerp Bodemkwaliteitskaart PFAS en aanvullende beleidsregel PFAS

Besluit: 

 1. Het ontwerp Bodemkwaliteitskaart PFAS en aanvullende beleidsregels PFAS worden vastgesteld.
 2. Het ontwerp Bodemkwaliteitskaart PFAS en aanvullende beleidsregels PFAS worden voor zes weken ter inzage gelegd.

 

Samenvatting raad en pers:

Op dit moment moet bij elke verplaatsing van grond onderzoek worden gedaan naar PFAS (een groep chemische stoffen die in de bodem voorkomt). Voor andere stoffen wordt gebruik gemaakt van de Nota bodembeheer en de bijbehorende bodemkwaliteitskaart. Op basis van deze bodemkwaliteitskaart kan grond worden verplaatst zonder een aanvullend onderzoek. Om voor PFAS ook een kaart op te stellen is aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd. De resultaten van die onderzoeken zijn verwerkt in een bodemkwaliteitskaart PFAS. Ook zijn nieuwe regels opgesteld. Voordat de gemeenteraad een besluit neemt over de bodemkwaliteitskaart en de regels, wordt het ontwerp zes werken ter inzage gelegd.

Besluitenlijst B&W openbaar 28 september

Locatie: Gouwezaal

Aanvang: 10.00 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Openbaar: Ja

Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder) en C.J.M. Schippers (wethouder) en de heren M. Kortleven (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester) en A.J. Six (1e loco-secretaris)

Afwezig: Mevrouw A.B. Blomme (gemeentesecretaris)

Zaaknummer: Z/20/051761 - 185084


Onderwerp: Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 21 september 2021

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers

Niet van toepassing.

Zaaknummer: Z/21/080982 - 184850

Onderwerp: Ontwerp openbare ruimte Sleutelkwartier

Besluit:

 1. Het ontwerp voor de openbare ruimte Sleutelkwartier wordt vastgesteld zoals beschreven in bijlage 1.
 2. Voor twee bijlagen bij dit voorstel, namelijk bijlage 2 kostenraming openbare ruimte Sleutelkwartier en bijlage 3 Memo realisatie park en parkeerplaats Beukenhof , wordt geheimhouding opgelegd als bedoeld in artikel 55 van de Gemeentewet totdat het werk is uitgevoerd.

Samenvatting raad en pers

Het project Sleutelkwartier dat is gestart in 2019 bestaat uit het ontwikkelen van diverse ontwikkellocaties en een kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte tussen het station en de hefbrug. Het college heeft het ontwerp voor de openbare ruimte vastgesteld. Het ontwerp voor de openbare ruimte bestaat uit plannen voor de Beukenhof, Kerkweg – Oost (inclusief rotonde) en de Passage. Het doel van het ontwerp is kwaliteitsverbetering, om samenhang en beleving te realiseren.

Zaaknummer: Z/21/080962 - 184800

Onderwerp:Convenant en directe borgstelling GasUnie inzake aansluiting Oostland op WarmtelinQ

Besluit:

 1. Er wordt een directe borgstelling afgegeven aan Gasunie voor het aanbrengen van een T-stuk met een capaciteit van 100 MW in WarmtelinQ voor de levering van restwarmte aan Oostland op basis van gelijke verdeling tussen de 5 Oostland-gemeenten. Waddinxveen staat garant voor € 60.000.
 2. Er wordt een convenant aangegaan voor de aansluiting van Oostland op WarmtelinQ met Gasunie, Provincie Zuid-Holland, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZ), Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) en Glastuinbouw Nederland.
 3. Wethouder Leferink wordt gevolmachtigd om de garantstelling en het convenant namens de gemeente Waddinxveen te tekenen.

Samenvatting raad en pers

Waddinxveen neemt deel binnen de Warmte Samenwerking Oostland (WSO) om de grote warmtevraag in de glastuinbouw en delen van de gebouwde omgeving te verduurzamen. Dit willen zij doen met aardwarmte en restwarmte. Om deze restwarmte naar Oostland te krijgen is een aansluiting op WarmtelinQ noodzakelijk. Gasunie, Provincie Zuid-Holland, het Rijk en de WSO hebben de handen ineen geslagen samen te werken voor het aansluiten van Oostland op WarmtelinQ. Iedere partij doet dit vanuit haar eigen rol en vermogen. Waddinxveen staat, samen met de andere gemeenten binnen de WSO (Zuidplas, Zoetermeer, Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp), garant voor de kosten van een T-stuk in WarmtelinQ ter hoogte van Delft Zuid. Daarnaast sluit zij, samen met deze partijen een convenant met Gasunie over de verdere ontwikkeling.

Zaaknummer: Z/21/074932 - 177386

Onderwerp: Kredietonttrekking projecten openbare ruimte 2021

Besluit:

 1. Een krediet van €65.000 wordt beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van de projecten Parkeerplaats Willem de Rijkelaan, Troelstrahoeve, Baggeren 2021-2025 en HWA Coenecoop.
 2. Een krediet van €60.000 wordt beschikbaar gesteld voor de voorbereiding en uitvoering van het project Speelplaats Bomenwijk.
 3. Een krediet van €209.000 wordt beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de groenwerkzaamheden van de projecten Bomenwijk en Zeeheldenbuurt.
 4. Een krediet van €102.000 wordt beschikbaar gesteld voor het Uitvoeringsplan Groen 2021-2024.
 5. Het project Planmatig Verjongen wordt afgesloten en het restantkrediet wordt overgeheveld naar het Uitvoeringsplan Groen 2021-2024.

Samenvatting raad en pers

Het college heeft besloten krediet beschikbaar te stellen voor de voorbereiding en uitvoering van verschillende projecten in de openbare ruimte. Het krediet wordt ingezet voor de voorbereiding van de projecten Parkeerplaats Willem de Rijkelaan, Troelstrahoeve, Baggeren 2021-2025 en HWA Coenecoop en voor de uitvoering van het project Speelplaats Bomenwijk. Verder is krediet beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de deelprojecten uit het Uitvoeringsplan Groen 2021-2024. Daarmee leveren we een bijdrage aan de doelstellingen uit het Groenstructuur en -beleid Waddinxveen.