Op deze pagina vindt u de openbare besluitenlijsten van de collegevergaderingen.

Wilt u oudere besluitenlijsten bekijken? Ga dan naar het Webarchief. Of neem contact op met het bestuurssecretariaat via 140182.

Besluitenlijst B&W openbaar 10 mei 2022

Locatie: 't Suytende

Aanvang: 10.00 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Openbaar: Ja

Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder) en C.J.M. Schippers (wethouder) en de heren M. Kortleven (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester) en A.J. Six (waarnemend secretaris)

Afwezig: Mevrouw A.B. Blomme (gemeentesecretaris)

Zaak - Doc.nr. Z/22/097817 - 226401

Onderwerp: Afronding RRE-regeling

Besluit:

De raad wordt met bijgevoegd memo geïnformeerd over het aflopen van de Regeling Reductie Energiegebruik.

Samenvatting raad en pers: Gemeenten konden in 2019 een aanvraag indienen voor de specifieke uitkering ‘Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)’. Deze uitkering was bedoeld om huiseigenaren te helpen energie te besparen. Met deze regeling konden gemeenten projecten opzetten die huiseigenaren aanmoedigen tot kleine maatregelen in huis waarmee energie wordt bespaard. Deze regeling is op 31 december 2021 beëindigd. Omdat de gemeenteraad op 24 juni 2020 de ‘Subsidieverordening Reductie Energiegebruik Waddinxveen’ (inclusief de subsidielijst) heeft vastgesteld, wordt de gemeenteraad geïnformeerd over het aflopen van de Regeling Reductie Energiegebruik.

Zaak - Doc.nr.: Z/20/051761 - 231562

Onderwerp: Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 26 april 2022

Besluit:

Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.

Zaak - Doc.nr. Z/22/098822 - 231122

Onderwerp: Wet open overheid

Besluit:

 1. Het ambitieniveau Basis, het volgen van de wettelijke fasering voor de implementatie van de Wet open overheid, wordt vastgesteld.
 2. De juridisch controller en de adviseur informatiebeheer worden aangewezen als Wet open overheid contactpersonen (Woo-contactpersonen).

Samenvatting raad en pers: Op 1 mei 2022 treedt de Wet open overheid in werking. Met de komst van deze wet is de gemeente verplicht om stukken gefaseerd actief openbaar te maken. Voor het openbaar maken van stukken moet de gemeente gebruik maken van het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI). Landelijk was er lange tijd onduidelijkheid over de implementatie van PLOOI en hoe de stukken via PLOOI openbaar gemaakt zouden worden. Om deze reden is het starten met het ambitieniveau Basis de meest wenselijke. In de loop van komend jaar zal dan toegewerkt gaan worden naar een steeds hoger ambitieniveau. Tevens zijn de adviseur informatiebeheer en de juridisch controller aangewezen als Wet open overheid contactpersonen (Woo-contactpersonen).

Zaak - Doc.nr. Z/22/096608 - 232650

Onderwerp: Reactie brief Zonneveld Achterhof

Besluit:

De reactie op de brief betreffende Zonneveld Achterhof wordt vastgesteld en verzonden aan de initiatiefnemer.

Samenvatting raad en pers: De gemeenteraad van Waddinxveen heeft een brief ontvangen betreffende een initiatief voor een zonneveld in polder Achterhof. De raad heeft het college verzocht deze brief te beantwoorden. In de reactie van het college wordt er antwoord gegeven op de gestelde vragen betreffende versnelling van de omgevingsvergunning en de mogelijkheid voor uitstel van leges.

Zaak - Doc.nr. Z/22/099724 - 232343

Onderwerp: Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Middelburgseweg 1a

Besluit:

De raad wordt voorgesteld:

 1. De ontwerpverklaring van geen bedenkingen (zoals bedoeld in artikel 2.12 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 5.20 en 6.5 Besluit omgevingsrecht) gedurende 6 weken ter inzage te leggen ten behoeve van:
 • transformatie van het perceel met kantoorgebouw aan de Middelburgseweg 1a naar 9 appartementen;
 • uitbreiding van de tweede bouwlaag (ten behoeve van de realisatie appartementen);
 • realisatie van bergingen buiten het bouwvlak;
 • realisatie van een erfafscheiding bij de bergingen;
 • realisatie van een loopbrug.

2. De ontwerp omgevingsvergunning voor 6 weken ter inzage te leggen.

Samenvatting raad en pers: Er is besloten de raad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor te leggen. Deze ontwerpverklaring heeft betrekking op de aanpassing van een kantoorgebouw naar 9 appartementen aan de Middelburgseweg 1a in Waddinxveen. Het gebruik van het gebouw wordt gewijzigd, er wordt een tweede bouwlaag toegevoegd op een gedeelte van het gebouw en er worden bergingen en een erfafscheiding gerealiseerd. Om dit mogelijk te maken is een omgevingsvergunning nodig waarbij de raad verklaard geen bedenkingen te hebben. De raad wordt voorgesteld de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de ontwerp omgevingsvergunning voor 6 weken ter inzage te leggen.

Zaak - Doc.nr. Z/21/075297 - 231244

Onderwerp: Raad informeren over Tennishal

Besluit:

De gemeenteraad wordt geïnformeerd met bijgaande memo over de stand van zaken over de Sniepweg 13F.

Samenvatting raad en pers: De gemeenteraad van Waddinxveen wordt met een memo geïnformeerd over de stand van zaken rondom de Sniepweg 13F (voormalige tennishal). Het college van B&W heeft meer tijd nodig om een beslissing te nemen over de toekomst van de hal.

Zaak - Doc.nr. Z/22/100477 - 233306

Onderwerp: Zienswijze primitieve begroting Promen en ProWork 2023.

Besluit:

 1. Het college neemt kennis van de inhoud van de primitieve begrotingen van Promen en ProWork 2023.
 2. Het college besluit aan de gemeenteraad voor te stellen een zienswijze in te dienen op de primitieve begrotingen van Promen en ProWork 2023 door middel van bijgevoegde brief.

Samenvatting raad en pers: Promen voert namens zeven gemeenten - waaronder de gemeente Waddixveen – de wettelijke verplichting uit om zich als gemeente in te spannen om mensen met een arbeidsbeperking zoveel als mogelijk door middel van arbeid te laten participeren in de samenleving. Dat kan zijn door het bieden van een beschutte werkplek of door mensen toe te leiden naar een plek bij een reguliere werkgever. De Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en de Participatiewet vormen daarvoor de basis. Promen verzoekt de gemeente om een reactie te geven op de voorlopige begrotingen van Promen en het daaraan verbonden Prowork. De begrotingen worden aan de gemeenteraad aangeboden met het verzoek tot het indienen van een zienswijze op de begrotingen.

Zaak - Doc.nr. Z/22/100526 - 233377

Onderwerp: Zienswijze jaarstukken Promen en ProWork 2021

Besluit:

 1. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de jaarstukken Promen 2021 en hierop geen zienswijze in te dienen.
 2. De raad wordt voorgesteld het maatschappelijk jaarverslag Prowork 2021 ter kennisname aan te nemen.

Samenvatting raad en pers: Promen voert namens zeven gemeenten - waaronder de gemeente Waddixveen – de wettelijke verplichting uit om zich als gemeente in te spannen om mensen met een arbeidsbeperking zoveel als mogelijk door middel van arbeid te laten participeren in de samenleving. Dat kan zijn door het bieden van een beschutte werkplek of door mensen toe te leiden naar een plek bij een reguliere werkgever. De Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en de Participatiewet vormen daarvoor de basis. Promen verzoekt de gemeente om een reactie te geven op de jaarstukken van 2021 van Promen en het daaraan verbonden Prowork. Deze jaarstukken worden aan de gemeenteraad aangeboden.

Zaak - Doc.nr. Z/22/098842 - 233266

Onderwerp: Zienswijze programmabegroting Streekarchief Hollands Midden 2023-2026

Besluit:

Aan de raad wordt voorgesteld de zienswijze vast te stellen op de concept programmabegroting 2023-2026 van Streekarchief Midden-Holland.

Samenvatting raad en pers: In de afgelopen periode zijn de ontwerpbegrotingen 2023 van de gemeenschappelijke regelingen (GR'en) aan de raad aangeboden met een verzoek om een zienswijze in te dienen. Voor iedere gemeenschappelijke regeling is een zienswijze opgesteld. De raad wordt voorgesteld deze zienswijzen vast te stellen en aan de besturen van de betreffende gemeenschappelijke regelingen aan te bieden.

Zaak - Doc.nr. Z/21/065654 - 233153

Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan Kerkstraat 19-23

Besluit:

 1. Het ontwerpbestemmingsplan Kerkstraat 19-23 (NL.IMRO.0627.BPkerkstraat19en23-0301) wordt ter inzage gelegd en voor wettelijk verplicht vooroverleg vrijgegeven.
 2. Er wordt ingestemd met de vormvrije m.e.r.-beoordeling. Het m.e.r.-beoordelingsbesluit wordt ondertekend en ter inzage gelegd.
 3. De anterieure overeenkomst wordt vastgesteld.
 4. Het ontwerpbestemmingsplan Kerkstraat 19-23 wordt ter kennisneming aangeboden aan de Gemeenteraad.

Samenvatting raad en pers: Het Ontwerpbestemmingsplan Kerkstraat 19-23 maakt de bouw van 20 appartementen juridisch-planologisch mogelijk. Daarom is besloten het ontwerpbestemmingsplan Kerkstraat 19-23 voor de periode van zes weken ter inzage te leggen en het wettelijk verplicht vooroverleg te starten. Besloten is dat een vormvrije m.e.r.-beoordeling volstaat. Het plan is namelijk beperkt van omvang en er zijn geen belangrijke nadelige effecten op het milieu. De anterieure overeenkomst is vastgesteld en het Ontwerpbestemmingsplan wordt ter kennisneming aangeboden aan de Gemeenteraad.

Zaak - Doc.nr. Z/22/095374 - 230304

Onderwerp: Verantwoording aankoop en aanvraag budget Kerkweg-Oost 226

Besluit:

De gemeenteraad wordt voorgesteld om;

 1. Voor het strategisch aangekocht vastgoed aan de Kerkweg-Oost 226 een investeringskrediet beschikbaar te stellen van €1,25 mln.
 2. Het mandaat van het college van B&W voor strategische aankopen vastgoed weer te verhogen tot het budgetplafond van €2,5 mln.
 3. De aankoop van de Kerkweg-Oost 226 te activeren voor €0,8 mln. En de eenmalige waarde correctie á €450.000,- euro, samen met de structurele rentelasten á €12.000,- per jaar, te verwerken in de Programmabegroting 2022-2025.
 4. Het pand aan de Kerkwerg-Oost 226 in te zetten voor de opvang van vluchtelingen en hiervoor een investeringskrediet beschikbaar te stellen van €300.000,- euro in 2022 en de hiermee samenhangende lasten á €104.500,- per jaar in de Programmabegroting 2022-2025 te verwerken.
 5. De locatie Kerkweg-Oost 226 na de periode van opvang in te zetten voor ontwikkeling en hiervoor een voorbereidingsbudget beschikbaar te stellen in 2022 ter hoogte van €200.000,-

Samenvatting raad en pers: Het College van B&W heeft besloten om voormalig hotel de Unie aan de Kerkweg-Oost 226 de komende maanden geschikt te maken voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Hiervoor vraagt het College instemming aan de gemeenteraad voor de benodigde middelen. Ook vraagt het College goedkeuring voor het maken van een plan voor de toekomst van de locatie. Als laatste verantwoord het College zich richting de gemeenteraad voor de aankoop van het vastgoed. Als de gemeenteraad instemt met het voorstel dan is de verwachting dat het voormalig hotel over enkele maanden gereed is als opvanglocatie.

Zaak - Doc.nr. Z/22/099747 - 231503

Onderwerp: Zienswijze begroting 2023-2026 gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Besluit:

De raad wordt voorgesteld de zienswijze vast te stellen op de meerjarenbegroting 2023-2026 van Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland.

Samenvatting raad en pers: In de afgelopen werken zijn de ontwerpbegrotingen 2023 van de gemeenschappelijke regelingen (GR'en) aan de raad aangeboden met een verzoek om een zienswijze in te dienen. De raad ontvangt een memo die ingaat op de belangrijkste ontwikkelingen. Voor iedere gemeenschappelijke regeling is een zienswijze opgesteld. De raad wordt voorgesteld deze zienswijzen vast te stellen en aan de besturen van de betreffende gemeenschappelijke regelingen aan te bieden. Ook op de meerjarenbegroting 2023-2026 van de BSGR wordt een zienswijze ter vaststelling aangeboden.

Zaak - Doc.nr. Z/22/100014 - 232090

Onderwerp: Zienswijze programmabegroting 2023 Hecht

Besluit:

De raad wordt voorgesteld de zienswijze vast te stellen op de concept programmabegroting 2023 van Hecht.

Samenvatting raad en pers: In de afgelopen weken zijn de ontwerpbegrotingen 2023 van de gemeenschappelijke regelingen (GR’en) aan de raad aangeboden met een verzoek om een zienswijze in te dienen. De raad ontvangt een memo die ingaat op de belangrijkste ontwikkelingen. Voor iedere gemeenschappelijke regeling is een zienswijze opgesteld. De raad wordt voorgesteld deze zienswijzen vast te stellen en aan de besturen van de betreffende gemeenschappelijke regelingen aan te bieden.

Zaak - Doc.nr. Z/22/099732 - 231423

Onderwerp: Zienswijze Programmabegroting 2023 - 2026 ODMH

Besluit:

De raad wordt voorgesteld de zienswijze vast te stellen op de Programmabegroting 2023 - 2026 van de Omgevingsdienst Midden-Holland.

Samenvatting raad en pers: In de afgelopen weken zijn de ontwerpbegrotingen 2023 van de gemeenschappelijke regelingen (GR’en) aan de raad aangeboden met een verzoek om een zienswijze in te dienen. De raad ontvangt een memo die ingaat op de belangrijkste ontwikkelingen. Voor iedere gemeenschappelijke regeling is een zienswijze opgesteld. De raad wordt voorgesteld deze zienswijzen vast te stellen en aan de besturen van de betreffende gemeenschappelijke regelingen aan te bieden.

Zaak - Doc.nr. Z/22/099255 - 230182

Onderwerp: Zienswijze begroting 2023 GR Grondbank

Besluit:

De raad wordt voorgesteld de zienswijze vast te stellen op de ontwerpbegroting 2023 van de Grondbank RZG Zuidplas

Samenvatting raad en pers: In de afgelopen weken zijn de ontwerpbegrotingen 2023 van de gemeenschappelijke regelingen (GR'en) aan de raad aangeboden met een verzoek om een zienswijze in te dienen. De raad ontvangt een memo die ingaat op de belangrijkste ontwikkelingen. Voor iedere gemeenschappelijke regeling is een zienswijze opgesteld. De raad wordt voorgesteld deze zienswijzen vast te stellen en aan de besturen van de betreffende gemeenschappelijke regelingen aan te bieden. Ook op de ontwerpbegroting 2023 van de Grondbank RZG Zuidplas wordt een zienswijze ter vaststelling aangeboden.

Zaak - Doc.nr. Z/22/098495 - 231629

Onderwerp: Zienswijze concept Programmabegroting 2023 Groenalliantie Midden-Holland e.o.

Besluit: 

De raad wordt voorgesteld de zienswijze vast te stellen op de Programmabegroting 2023 van Groenalliantie Midden-Holland e.o.

Samenvatting raad en pers: In de afgelopen weken zijn de ontwerpbegrotingen 2022 van de gemeenschappelijke regelingen (GR’en) aan de raad aangeboden met een verzoek om een zienswijze in te dienen. De raad ontvangt een memo die ingaat op de belangrijkste ontwikkelingen. Voor iedere gemeenschappelijke regeling is een zienswijze opgesteld. De raad wordt voorgesteld deze zienswijzen vast te stellen en aan de besturen van de betreffende gemeenschappelijke regelingen aan te bieden.

Zaak - Doc.nr. Z/22/098227 - 229588

Onderwerp: Zienswijze Programmabegroting 2023-2026 Regio Midden-Holland

Besluit: 

De raad wordt voorgesteld de zienswijze vast te stellen op de programmabegroting Regio Midden-Holland 2023-2026.

Samenvatting raad en pers: In de afgelopen weken zijn de ontwerpbegrotingen 2023 van de gemeenschappelijke regelingen (GR’en) aan de raad aangeboden met de vraag om een zienswijze in te dienen. De raad ontvangt een memo die ingaat op de belangrijkste ontwikkelingen. Voor iedere gemeenschappelijke regeling is een zienswijze opgesteld. De raad wordt voorgesteld deze zienswijzen vast te stellen en aan de besturen van de betreffende gemeenschappelijke regelingen aan te bieden. Ook op de Programmabegroting Regio Midden-Holland 2023-2026 wordt een zienswijze ter vaststelling aangeboden.

Besluitenlijst B&W openbaar 26 april 2022

Locatie: 't Suytende
Aanvang: 12.00 uur
Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis
Openbaar: Ja
Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaris) en C.J.M. Schippers (wethouder) en de heren M. Kortleven (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester) en A.J. Six (waarnemend secretaris)
Afwezig: De dames A.B. Blomme (gemeentesecretaris) en B.J.A. Leferink (wethouder)

Zaak - Doc.nr. Z/22/098734 - 230144

Onderwerp: Principeverzoek Henegouwerweg 105

Besluit:

De bereidheid wordt uitgesproken om in principe medewerking te verlenen aan het initiatief voor de Henegouwerweg 105.

Samenvatting raad en pers: Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 februari 2022 besloten in principe medewerking te verlenen aan het initiatief voor de Henegouwerweg 105. De initiatiefnemer heeft de wens om een bestaande loods uit te breiden. Daarnaast worden een vervallen stal en hooiberg gesloopt, waar een nieuwe schuur voor in de plaats komt. Ook wordt een bestaande schuur gesloopt en herbouwd.


Zaak - Doc.nr. Z/22/099153 - 230120

Onderwerp: Kredietonttrekking beheerprojecten 2022-1

Besluit:

 1. Een krediet van €1.318.000 wordt beschikbaar gesteld voor de realisatie van het project Fazantdreef.
 2. Een krediet van €591.000 wordt beschikbaar gesteld voor de realisatie van het project Wadde.
 3. Een krediet van €902.000 wordt beschikbaar gesteld voor de realisatie van het project Zuidkade.

Samenvatting raad en pers: Voor de voorbereiding van diverse integrale projecten in de openbare ruimte heeft het college krediet beschikbaar gesteld. Met deze kredieten zijn gedragen ontwerpen gemaakt middels participatietrajecten. Met dit voorstel vragen we de totale kredieten aan voor de realisatie van drie projecten. Het betreft de Fazantdreef, de Wadde en de Zuidkade.


Zaak - Doc.nr. Z/22/098960 - 229414

Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst Project N207-Zuid

Besluit: 

 1. De Samenwerkingsovereenkomst Project N207-Zuid wordt vastgesteld. Dit onder voorwaarde dat de provincie en gemeente Alphen aan den Rijn de overeenkomst ook vaststellen.
 2. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.
 3. De portefeuillehouder wordt gemachtigd redactionele tekstaanpassingen te verwerken.

Samenvatting raad en pers: Op 26 april 2022 heeft het college de Samenwerkingsovereenkomst Project N207-Zuid vastgesteld. Met deze samenwerkingsovereenkomst hebben provincie en de gemeente Alphen aan den Rijn en Waddinxveen afspraken gemaakt over de realisatie van de Bentwoudlaan, Verlengde Bentwoudlaan, Verlengde Beethovenlaan (met bijbehorende fiets- en wandelpaden en ecologische verbindingszone) en maatregelen in Hazerswoude-Dorp.

Zaak - Doc.nr. Z/20/051761 - 230135

Onderwerp: Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 19 april 2022

Besluit: 
Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.

Zaak - Doc.nr. Z/22/098961 - 229421

Onderwerp: Toekenningen subsidies controle coronatoegangsbewijs

Besluit: 

 1. De aangevraagde subsidies uit het overzicht ‘Subsidietoekenningen controle coronatoegangsbewijs 2022’ worden toegekend.
 2. De hardheidsclausule zoals benoemd in artikel 11 van de Subsidieregeling controle coronatoegangsbewijzen Waddinxveen 2022 wordt toegepast op de subsidieaanvragen van Broer & Zus en Restaurant De Landerij.

Samenvatting raad en pers: In de eerste maanden van 2022 waren verschillende organisaties verplicht om coronatoegangsbewijzen te controleren. Het controleren van deze bewijzen kostte extra tijd en geld. Via de ‘Subsidieregeling controle coronatoegangsbewijzen’ konden organisaties subsidie aanvragen voor de extra kosten die zij gemaakt hebben. 13 organisaties hebben hier gebruik van gemaakt. Het college heeft besloten in totaal € 15.035 aan subsidies toe te kennen.


Zaak - Doc.nr. Z/22/098852 - 229146

Onderwerp: FG jaarverslag 2021 en AVG jaarplan 2022

Besluit: 

 1. Er wordt kennisgenomen van het FG jaarverslag 2021.
 2. Het AVG jaarplan 2022 wordt vastgesteld.

Samenvatting raad en pers: Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) brengt de functionaris gegevensbescherming (FG) jaarlijks verslag uit aan het College van Burgemeester en Wethouders over de maatregelen die de gemeente Waddinxveen getroffen heeft om te kunnen waarborgen en aantonen dat de verwerkingen van persoonsgegevens in overeenstemming zijn met de AVG. Naar aanleiding van dit verslag van de FG stellen we een AVG jaarplan op. In het jaarplan wordt beschreven welke acties, ten behoeve van de bescherming van persoonsgegevens en het uitvoeren van de AVG, worden uitgevoerd.
 

Besluitenlijst B&W openbaar 19 april 2022

Locatie: 't Suytende
Aanvang: 09:30
Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis
Openbaar: Ja
Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder) en C.J.M. Schippers (wethouder) en de heren M. Kortleven (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester) en A.J. Six (waarnemend secretaris)
Afwezig: Mevrouw A.B. Blomme (gemeentesecretaris)

Zaak - Doc.nr. Z/22/098391 - 227990


Onderwerp: Regionale Projectenlijst Woningbouw Midden Holland 2021


Besluit: 

Er wordt ingestemd met het informeren van de raad door bijgaande raadsmemo over de Regionale Projectenlijst Woningbouw Midden Holland 2021.

Samenvatting raad en pers: Het college is geïnformeerd door Gedeputeerde Staten over de goedkeuring van de Regionale Projectenlijst Woningbouw Midden Holland 2021 (RPW 2021). Het college informeert de gemeenteraad hierover via een raadsmemo. De RPW 2021 geeft inzicht in de actuele woningbouwplannen met 10 en meer nieuwbouwwoningen van de gemeenten in de regio Midden-Holland.


Zaak - Doc.nr. Z/20/051761 - 228708


Onderwerp: Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 12 april 2022


Besluit:
Akkoord.


Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.


Zaak - Doc.nr. Z/22/098245 - 227567


Onderwerp: Afwijken VBOR en LIOR Vredenburghzone


Besluit: 
Bij de inrichting van de Vredenburghzone wordt afgeweken van de Visie Beheer Openbare Ruimte (VBOR) en de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR).

Samenvatting raad en pers: De gemeente Waddinxveen wijkt bij de inrichting van de Vredenburghzone bewust af van het gemeentelijk beleid. De Visie Beheer Openbare Ruimte gaat niet in op natuur- en recreatiegebieden. Omdat deze visie niet het juiste kader is, wordt er bij de inrichting van de Vredenburghzone afgeweken van de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte. De Vredenburghzone wordt ingericht aan de hand van de kaders uit de Gebiedsvisie (2019).


Zaak - Doc.nr. Z/22/097774 - 226313


Onderwerp: Mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden-Holland


Besluit: 

 1. Het Mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden-Holland 2022 wordt vastgesteld.
 2. Het Mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden-Holland 2019 wordt ingetrokken

Samenvatting raad en per: Op 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo). Als gevolg hiervan heeft het college besloten een nieuw mandaatbesluit te nemen voor de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH). In dit Mandaatbesluit ODMH 2022 heeft het college de directeur ODMH gemandateerd om bepaalde besluiten te nemen namens het college. In het Mandaatbesluit ODMH 2022 zijn de mandaten voor de Wob vervangen door de mandaten voor de Woo.


Zaak - Doc.nr. Z/22/098736 - 228844


Onderwerp: Overeenkomst met stichting Enver (Jeugdzorg)


Besluit:

 1. De wethouder jeugd van de gemeente Waddinxveen wordt gemandateerd tot het ondertekenen van de “Overeenkomst Enver-MH 2022”, de samenwerking tussen stichting Enver en de gemeentes in de regio Midden-Holland;
 2. De wethouder jeugd van de gemeente Gouda wordt gemandateerd tot het ophogen van het budgetplafond van stichting Enver voor de ambulante behandeling van € 3.624.303,- tot € 4.159.383,-. En bij het voldoen aan de voorwaarden op peildatum 1 juli 2022 tot het ophogen van het budgetplafond tot € 4.426.923,-;
 3. Een deel van de door leegstand veroorzaakte verliezen in de behandelgroepen (verblijf) bij Enver wordt vergoed met € 21.930,-

Samenvatting raad en pers: Stichting Enver is in de regio Midden-Holland de grootste aanbieder van Jeugd- en opvoedhulp. Enver levert goede kwaliteit van zorg. En speelt een goede rol bij de transformatie van de jeugdzorg. Enver heeft echter in 2021 zijn budget met € 1,4 miljoen overschreden. Hierop heeft Enver onvoldoende gestuurd. De 5 regiogemeenten willen nu investeren in een betere samenwerking met Enver. Om dergelijke overschrijdingen in de toekomst te voorkomen. En aan Enver voor 2022 een extra budget toekennen van afgerond maximaal € 800.000,- Ook wordt aan Enver een leegstandsvergoeding betaald vanwege de ombouw van verblijfszorg naar ambulante zorg. Voor Waddinxveen komt dat neer op een bedrag van afgerond € 22.000,-. Natuurlijk worden er tegelijkertijd harde afspraken met Enver gemaakt over de verbetering van de bedrijfsvoering. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten hiermee in te stemmen. Wethouder Leferink ondertekent daarom binnenkort een ‘overeenkomst Enver-MH 2022’ met stichting Enver om de afspraken vast te leggen.


Zaak - Doc.nr. Z/22/095538 - 219488


Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan Stationsstraat 5


Besluit:

 1. Er wordt ingestemd met de vormvrije mer-beoordeling en het mer-beoordelingsbesluit wordt ondertekend en ter inzage gelegd.
 2. Het ontwerpbestemmingsplan Stationsstraat 5 (NL.IMRO.0627.BPStationsstraat5-0301) wordt ter inzage gelegd en voor wettelijk verplicht vooroverleg vrijgegeven.
 3. Het ontwerpbestemmingsplan Stationsstraat 5 wordt ter kennisneming aangeboden aan de gemeenteraad.

Samenvatting raad en pers: De initiatiefnemer wil aan de Stationsstraat 5 maximaal 34 appartementen en een kleine horecavoorziening bouwen. De Stationsstraat 5 is direct tegenover het station gelegen, tussen het Spoorpad, de Stationsstraat en de Jan Dorrekenskade-Oost. Vroeger was hier het postsorteercentrum van Post NL in gebruik. Het pand staat nu leeg. Dit plan is in strijd met het bestaande bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan (bijlage 1) maakt de 34 appartementen met horecavoorziening juridisch planologisch mogelijk. Het college heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan en het mer-beoordelingsbesluit. De stukken liggen voor een periode van 6 weken ter inzage.


Zaak - Doc.nr. Z/22/097789 - 226331


Onderwerp: ENSIA 2021

Besluit:

1. De Collegeverklaring ENSIA 2021 Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet Waddinxveen wordt vastgesteld, samen met de bijlagen:

 • a. Collegeverklaring ENSIA 2021 Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet Waddinxveen - Bijlage 1 DigiD 1000293 SIMform;
 • b. Collegeverklaring ENSIA 2021 Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet Waddinxveen - Bijlage 1 DigiD 1002576 Mijnuitkering.
 • c. Collegeverklaring ENSIA 2021 Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet Waddinxveen - Bijlage 1 DigiD 1002025 iBurgerzaken.
 • d. Collegeverklaring ENSIA 2021 Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet Waddinxveen - Bijlage 2 Suwinet.

2. De ENSIA-Verantwoordingsrapportage-BAG-BGT-BRO-2021-Waddinxveen wordt vastgesteld.
3. De ENSIA-Verantwoordingsrapportage-WOZ-2021-Waddinxveen wordt vastgesteld.

Samenvatting raad en pers: De Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) helpt gemeenten in één keer slim verantwoording af te leggen aan gemeenteraad en toezichthouders over informatieveiligheid, gebaseerd op de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid). De collegeverklaring voor de Digitale persoonsidentificatie (DigiD) en de Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Suwinet) en de rapportages voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO) en Waardering Onroerende zaken (WOZ) zijn verplichte onderdelen van deze verantwoording. Het college heeft besloten de verklaring en rapportages vast te stellen.


Zaak - Doc.nr. Z/22/098612 - 228396


Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan Noordeinde 4, 46, 46bis en 46a

Besluit:

 1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Noordeinde 4, 46, 46bis en 46a’ (NL.IMRO.0627.BPnoordeinde4en46-0301) wordt ter inzage gelegd en voor wettelijk verplicht vooroverleg vrijgegeven.
 2. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Noordeinde 4, 46, 46bis en 46a’ wordt ter kennisneming aangeboden aan de gemeenteraad.
 3. Er wordt ingestemd met de vormvrije m.e.r.-beoordeling, het m.e.r.-beoordelingsbesluit wordt ondertekend en ter inzage gelegd.
 4. Er wordt ingestemd met de anterieure overeenkomsten en deze worden ondertekend.
 5. Wethouder Kortleven wordt door de burgemeester gemachtigd om namens het college de anterieure overeenkomsten te tekenen.

Zaak - Doc.nr. Z/22/098244 - 227565


Onderwerp: Beantwoording vragen VVD bomenkap Vredenburghzone


Besluit:
De schriftelijke vragen volgens artikel 32 van het Reglement van Orde van de raad van de VVD over het verwijderen van bomen in de Vredenburghzone worden met de brief in dit voorstel beantwoord.


Samenvatting raad en pers: Op 26 maart 2022 stelde de fractie van de VVD schriftelijke vragen volgens artikel 32 van het Reglement van Orde van de raad over het verwijderen van bomen in de Vredenburghzone. De vragen worden met dit collegevoorstel/-besluit beantwoord.


Zaak - Doc.nr. Z/22/098633 - 228538


Onderwerp: Inbrengen gronden deelplan H en I, I2 en J bij GEM CV Park Triangel


Besluit:
Er wordt besloten tot de verkoop van een deel van de gronden van deelplan H en I, J en I2 aan GEM CV Park Triangel.


Samenvatting raad en pers: Het college heeft ingestemd met de verkoop van een deel van de gronden van deelplan H en I, I2 en J aan GEM CV Park Triangel. Dit is gebeurd op verzoek van GEM CV Park Triangel vanwege de ontwikkelingen in de wijk.


Zaak - Doc.nr. Z/22/097994 - 226862


Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen artikel 32 RvO van het CDA over de energietoeslag


Besluit: 

De schriftelijke vragen volgens artikel 32 van het Reglement van Orde van de raad van het CDA over de energietoeslag worden met de brief in dit voorstel beantwoord.

Samenvatting raad en pers: Op 4 april 2022 stelde de fractie van het CDA schriftelijke vragen volgens artikel 32 van het Reglement van Orde van de raad over de energietoeslag. De vragen worden met dit collegevoorstel/-besluit beantwoord.

Besluitenlijst B&W openbaar 12 april 2022

Locatie: 't Suytende

Aanvang:11.00 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Openbaar: Ja

Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder) en C.J.M. Schippers (wethouder) en de heren M. Kortleven (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester) en A.J. Six (waarnemend secretaris)

Afwezig: Mevrouw A.B. Blomme (gemeentesecretaris)

Zaak - Doc.nr.: Z/20/055787 - 226900

Onderwerp: Register ontvangen geschenken en giften collegeleden

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Dit register is het gevolg van artikel 5, lid 2 van de Verordening gedragscode voor politieke ambtsdrager gemeente Waddinxveen 2012. In artikel 5, lid 2 staat dat geschenken en giften die een politieke ambtsdrager uit hoofde van zijn functie ontvangt, worden gemeld en geregistreerd.

Zaak - Doc.nr.: Z/21/078721 - 178421

Onderwerp: Actualiseren Afvalstoffenverordening

Besluit:

 1. Er wordt ingestemd met het openbaar maken van de concept afvalstoffenverordening 2022 van de gemeente Waddinxveen voor participatie.
 2. Geheimhouding ex artikel 55 van de Gemeentewet wordt opgelegd op bijlage 2 totdat het College het Uitvoeringsbesluit 2022 heeft vastgesteld.

Samenvatting raad en pers: De Afvalstoffenverordening Waddinxveen 2004 moet worden aangepast. De aanpassingen zijn nodig door het Besluit Gescheiden Inzameling Huishoudelijke Afvalstoffen en de Wet dieren. Daarnaast biedt de aanpassing de mogelijkheid om het opstellen van meer regels over de manier van ophalen van afval in Waddinxveen over te laten aan het College. Het College heeft ermee ingestemd om het concept Afvalstoffenverordening Waddinxveen 2022 openbaar te maken. Nu kan iedereen die ermee te maken heeft opmerkingen maken.

Zaak - Doc.nr.: Z/21/082391 - 226458

Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Bredeweg achter 15,16 en 17

Besluit:

 1. De Raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Bredeweg achter 15, 16 en 17 (NL.IMRO.0627.BPbredewegachter15-0401) ongewijzigd vast te stellen.
 2. De Raad wordt voorgesteld geen exploitatieplan vast te stellen.

Samenvatting raad en pers: Het ontwerpbestemmingsplan achter Bredeweg 15, 16 en 17 heeft 6 weken ter inzage gelegen. Tijdens de terinzagelegging zijn er geen zienswijzen ontvangen. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het bestemmingsplan Bredeweg achter 15, 16 en 17 ter besluitvorming aan de Gemeenteraad voor te leggen. Dit bestemmingsplan maakt de bouw van 3 woningen mogelijk.

Zaak - Doc.nr.: Z/22/097273 - 226008

Onderwerp: Zienswijze begroting 2023 gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden

Besluit:

 1. De raad wordt voorgesteld de zienswijze vast te stellen op de ontwerpbegroting 2023-2026 van Veiligheidsregio Hollands Midden.

Samenvatting raad en pers: Overeenkomstig de door de raad vastgestelde ‘Leidraad sturing en grip op verbonden partijen’ worden alle begrotingen gelijktijdig door de raad behandeld en voorzien van een zienswijze. Echter gelet op de door de Veiligheidsregio Hollands Midden gevraagde reactietermijn wordt de zienswijze op de begroting van de Veiligheidsregio Hollands Midden al op 11 mei 2022 door de raad behandeld. Voor iedere gemeenschappelijke regeling is een zienswijze opgesteld. De raad wordt voorgesteld deze zienswijzen vast te stellen en aan de besturen van de betreffende gemeenschappelijke regelingen aan te bieden.

Zaak - Doc.nr.: Z/20/051761 – 226836

Onderwerp: Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 5 april 2022

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.

Besluitenlijst B&W openbaar 5 april 2022

Locatie: 't Suytende

Aanvang: 11:00

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Openbaar: Ja

Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder) en C.J.M. Schippers (wethouder) en de heren M. Kortleven (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester) en A.J. Six (waarnemend secretaris)

Afwezig: Mevrouw A.B. Blomme (gemeentesecretaris)

Zaak - Doc.nr. Z/22/097301 - 224737

Onderwerp: Nieuwe dienst MDFT (jeugdzorg)

Besluit

 1. De dienst ‘Individuele Behandeling MDFT’ wordt per 1 januari 2022 met een tarief van € 101,40 per uur (inclusief indexatie 2022) regionaal ingekocht.
 2. Er wordt aangesloten bij de bekostigingssystematiek van de Specialistische GGZ uit artikel 11.9 van deelovereenkomst Jeugdhulp, waardoor zowel cliëntgebonden uren als niet cliëntgebonden uren declarabel zijn.

Samenvatting raad en pers: Het college heeft ingestemd met de inkoop van de dienst ‘Individuele behandeling MDFT’. Met de aanpak MDFT (Multi Dimensional Family Therapy), kunnen jongeren met ingewikkelde problemen geholpen worden. Deze aanpak werkt bewezen goed en voorkomt uithuisplaatsingen van jongeren. De dienst wordt nu ook beschikbaar gesteld vanuit de Jeugd- en Opvoedhulp. De druk op de wachtlijsten binnen de Specialistische GGZ wordt hierdoor minder.

Zaak - Doc.nr. Z/22/097094 - 224112

Onderwerp: Eenmalige verstrekking energietoelage

Besluit: 

De 'Beleidsregels Eenmalige Energietoeslag 2022' worden vastgesteld en treden in werking per 5 april 2022. De beleidsregels vervallen per 1 januari 2023.

Samenvatting raad en pers Door de flink gestegen energieprijzen hebben vooral de huishoudens met een laag inkomen moeite met het betalen van de maandelijkse vaste lasten. Gemeenten krijgen de mogelijkheid om hierin eenmalig te ondersteunen, door het verstrekken van een energietoelage. Daarom is besloten de Beleidsregels Eenmalige Energietoelage 2022 vast te stellen. De beleidsregels gelden vanaf 5 april 2022 tot 1 januari 2023. Aanvragen van de energietoelage kunnen uiterlijk vanaf 16 mei tot 1 december 2022 worden ingediend. Inwoners die al een uitkering of minimaregeling van de gemeente ontvangen krijgen de energietoelage automatisch op het bij de gemeente bekende rekeningnummer gestort.

Zaak - Doc.nr. Z/22/096155 - 221510

Onderwerp: Vaststelling subsidies 2020 Wadwijzer

Besluit:

De hardheidsclausule uit de ASV 2015 wordt toegepast voor de vaststelling van de Wadwijzer-subsidies 2020 aan Kwadraad, Palet Welzijn, Kernkracht, Kwintes en MEE: de Wadwijzersubsidies 2020 voor Kwadraad, Palet Welzijn, Kernkracht, Kwintes en MEE worden binnen de begroting en overeenkomstig de toekenning vastgesteld met een vaststellingsbeschikking.

Samenvatting raad en pers: Subsidies worden vastgesteld na afloop van de subsidieperiode. Voor de zes instellingen (Kwadraad, Kwintes, MEE, Palet Welzijn, Hecht (GGD) en Kernkracht) die een subsidie over het jaar 2020 hebben ontvangen voor hun participatie in Wadwijzer betekent dat, dat de subsidievaststelling in de eerste helft van 2021 gedaan had moeten worden. Door de intensieve werkzaamheden in 2021 rondom de implementatie van het nieuwe subsidiebeleid voor Wadwijzer en in het verlengde daarvan de toekenningen voor 2022 en 2023 is dat echter nog niet gebeurd. Om de subsidieverstrekkingen over 2020 helemaal af te wikkelen moeten de subsidies aan de genoemde instellingen voor hun rol en werkzaamheden in Wadwijzer in 2020, met uitzondering van de subsidie aan Hecht (GGD), nog formeel vastgesteld worden. Dat kan met een vaststellingsbeschikking. Daarvoor is een beroep op de hardheidsclausule in de ASV (Algemene Subsidie Verordening) 2015 nodig. De subsidie aan Hecht voor hun rol en werkzaamheden in Wadwijzer in 2020 is gelijktijdig met de vaststelling van meerdere andere subsidies aan Hecht meegenomen. Ook Civic participeert in Wadwijzer. Met Civic is er een inkooprelatie, waardoor een subsidievaststelling niet aan de orde is. Dit voorstel geldt daarom voor Kwadraad, Palet Welzijn, Kernkracht, Kwintes en MEE.

Zaak - Doc.nr. Z/20/051761 - 224438

Onderwerp: Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 29 maart 2022

Besluit:

Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.

Besluitenlijst B&W openbaar 29 maart 2022

Locatie: 't Suytende

Aanvang: 11.00 uur

Voorzitter: M. Kortleven

Openbaar: Ja

Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder) en C.J.M. Schippers (wethouder) en de heren M. Kortleven (wethouder) en A.J. Six (waarnemend secretaris)

Afwezig: Mevrouw A.B. Blomme (gemeentesecretaris) en de heer E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Zaak - Doc.nr.: Z/22/093936 - 214744

Onderwerp: Verzoek van Albert Heijn voor ontheffing winkeltijdenwet voorjaar 2022

Besluit:

Er wordt geen ontheffing aan Albert Heijn verleend voor ruimere openingstijden op de onderstaande data en tijden: Goede vrijdag 15 april - 08.00 uur tot 22.00 uur; 2e Paasdag 18 april - 08.00 uur tot 22.00 uur; Herdenkingsdag 4 mei - 08.00 uur tot 22.00 uur; Hemelvaartsdag 26 mei - 08.00 uur tot 22.00 uur; 2e Pinksterdag 6 juni - 08.00 uur tot 22.00 uur.

Samenvatting raad en pers: De regio coördinator van de Albert Heijn heeft een verzoek ingediend voor ruimere openingstijden van de Albert Heijn locaties op het Gouweplein en Koningin Wilhelminaplein tijdens een aantal feestdagen in het voorjaar. De voorjaarsperiode met feestdagen zoals Pasen en Pinksteren is volgens de supermarktketen traditiegetrouw een drukke tijd. Ook in de winkels verwacht men dat het extra druk wordt. Het verruimen van de openingstijden leidt er volgens de supermarktketen toe de er meer gespreid boodschappen gedaan kan worden, wat de veiligheid van de klanten en medewerkers ten goede komt. Het college van Burgemeester en Wethouders van Waddinxveen heeft besloten geen ontheffing te verlenen. Er is gekozen om aansluiting te zoeken bij de toegestane openingstijden volgens de Winkeltijdenverordening. De huidige positieve ontwikkelingen omtrent Covid-19 en het afschaffen van de coronaregels door het kabinet geven geen aanleiding om van de winkeltijdenverordening af te wijken. Ook zonder verruiming van de openingstijden kan men veilig boodschappen doen.

Zaak - Doc.nr.: Z/20/051761 - 222985

Onderwerp: Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 22 maart 2022

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.

Zaak - Doc.nr.: Z/21/074535 - 222852

Onderwerp: Advies bezwaarschriftencommissie over omgevingsvergunning voor voorbelasting en graven en dempen watergangen 't Suyt fase 2

Besluit:

 1. De overwegingen uit het advies van de commissie bezwaarschriften worden overgenomen, en het door en namens bezwaarmakers ingediende bezwaarschrift wordt ontvankelijk en ongegrond verklaard.
 2. Het verzoek van bezwaarmaker om een vergoeding van de proceskosten te ontvangen wordt afgewezen.
 3. Geheimhouding volgens art. 55 van de Gemeentewet wordt opgelegd op de bijlagen 1 t/m 4.

Samenvatting raad en pers: De gemeente Waddinxveen heeft op 19 april 2021 een omgevingsvergunning aangevraagd voor het tijdelijk aanbrengen van voorbelasting en het dempen en graven van watergangen (permanent) op de percelen gelegen nabij het gebied 't Suyt fase II. Op 27 mei 2021 heeft het college besloten de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. Tegen dit besluit is door een aantal omwonenden van ’t Suyt fase II bezwaar gemaakt. De commissie bezwaarschriften heeft over dit bezwaar een advies uitgebracht. Daarin geeft de commissie aan dat het besluit van het college rechtmatig en redelijk is en dat het college terecht heeft besloten de omgevingsvergunning te verlenen. Het college heeft het advies van de commissie overgenomen en besloten de bezwaren ongegrond te verklaren.

Besluitenlijst B&W openbaar 22 maart 2022

Locatie: 't Suytende

Aanvang: 10:00 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Openbaar: Ja

Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder) en C.J.M. Schippers (wethouder) en de heren M. Kortleven (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester) en A.J. Six (waarnemend secretaris)

Afwezig: Mevrouw A.B. Blomme (gemeentesecretaris)

Zaak - Doc.nr.: Z/21/086076 - 221228

Onderwerp: Voortgang regiotaken en afbakening JW en Wmo

Besluit:

 1. De voortgangsinformatie regionale taken sociaal domein wordt aan de gemeenteraad van Waddinxveen aangeboden.
 2. De uitgangspunten bij de interpretatie van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning worden regionaal vastgesteld in het kader van een uniforme afbakening van het wettelijk kader.

Samenvatting raad en pers: In oktober 2021 hebben de vijf gemeenteraden in Midden-Holland de regiovisie jeugd en Wmo ‘Scherper aan de wind’ vastgesteld. Eén van de doelen van de regiovisie is om de raden tussentijds over de regionale taken binnen het sociaal domein te informeren. Een ander doel is het maken van regionale keuzes bij het afbakenen van regionaal ingekochte diensten. Voor de afbakening zijn een paar uitgangspunten opgesteld voor een gezamenlijke visie op de interpretatie van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Voor het tussentijds informeren van de raad is een memo opgesteld met voortgangsinformatie. Dit is daarmee een eerste resultaat van de gezamenlijke afspraak, zoals benoemd in de regiovisie.

Zaak - Doc.nr.: Z/22/095034 - 218114

Onderwerp: Ontwerp-omgevingsvisie

Besluit:

 1. De ontwerp-omgevingsvisie wordt ter inzage gelegd en voor wettelijk verplicht vooroverleg vrijgegeven. 2. De ontwerp-omgevingsvisie wordt ter kennisneming aan de gemeenteraad aangeboden.

Samenvatting raad en pers: Het college van burgemeester en wethouders heeft op @@ maart ingestemd met de ontwerp-omgevingsvisie. De stukken worden voor een periode van zes weken ter inzage gelegd. In de omgevingsvisie wordt - samen met inwoners, partners en ondernemers - de koers van Waddinxveen uitgezet voor de toekomst, gericht op de fysieke leefomgeving. De bestaande kwaliteiten vormen daarbij het vertrekpunt.

Zaak - Doc.nr.: Z/20/053424 - 221332

Onderwerp: Advies commissie bezwaarschriften over een bezwaar tegen een besluit van burgemeester en wethouders waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor het realiseren van 8 appartementen bovenop een bestaand appartementengebouw

Besluit:

 1. De overwegingen uit het advies van de commissie bezwaarschriften worden overgenomen en het ingediende bezwaarschrift wordt ontvankelijk, maar ongegrond verklaard.
 2. Het bestreden besluit d.d. 13 augustus 2020 wordt in stand gelaten.
 3. Het verzoek tot toekenning van proceskostenvergoeding op grond van artikel 7:15 Awb wordt afgewezen.
 4. Geheimhouding volgens art. 55 van de Gemeentewet wordt opgelegd op bijlagen nrs. 1 t/m 4.

Samenvatting raad en pers: Op 13 augustus 2020 is een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van 8 appartementen bovenop een reeds bestaand appartementengebouw. Tegen dit besluit is door een omwonende bezwaar gemaakt. De commissie bezwaarschriften heeft over dit bezwaar een advies uitgebracht. Daarin geeft de commissie aan dat de omwonende ontvankelijk is in zijn bezwaar, het besluit van het college rechtmatig is en dat het besluit in stand kan blijven. Het college heeft het advies van de commissie overgenomen.

Zaak - Doc.nr.: Z/20/051761 - 221563

Onderwerp: Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 15 maart 2022

Besluit:

Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.