Op deze pagina vindt u de openbare besluitenlijsten van de collegevergaderingen.

Wilt u oudere besluitenlijsten bekijken? Ga dan naar het Webarchief. Of neem contact op met het bestuurssecretariaat via 140182.

Besluitenlijst B&W openbaar 20 september 2022

Datum: 20 september 2022

Locatie: 't Suytende

Aanvang: 09:30 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Openbaar: Ja

Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder) en F. Vleij (wethouder) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester) en A.J. Six (waarnemend secretaris)

Afwezig: - 
 

Zaaknummer Z/20/051761 - 261764

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 13 september 2022

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.


Zaaknummer Z/22/111282 - 261719

Gemeentepolis: nieuw contract met Zorg&Zekerheid

Besluit:

 • Er wordt een contract aangegaan met Zorg & Zekerheid voor de verzorging van onze gemeentepolis.
 • De gemeente-basis polis wordt toegevoegd aan het pakket dat de gemeente aanbiedt aan de minima.
 • De gemeentelijke bijdrage aan de gemeentepolis wordt omgezet in een procentuele bijdrage.

Samenvatting raad en pers: Iedereen die in Nederland woont en werkt, is verplicht een zorgverzekering af te sluiten. De collectieve zorgverzekering die de gemeente Waddinxveen aanbiedt is bedoeld voor mensen met een laag inkomen (de minima doelgroep). De gemeente sluit ook voor komende jaren een contract af met Zorg & Zekerheid. Dit doen wij om zorgkosten voor minima te compenseren, zorgmijding en schulden te voorkomen en te werken aan de gezondheid van kwetsbare inwoners. Vanaf 2023 zal de gemeente naast de al bestaande opties, gemeente-standaard en gemeente-top, ook de gemeente-basis verzekering gaan aanbieden. Ook gaat in het vervolg de bijdrage van de gemeente aan deze zorgverzekeringen per jaar evenredig meestijgen met de kosten van de verzekeringen.

Zaaknummer Z/22/111270 - 261688

Aanpassen Beleidsregels Eenmalige Energietoeslag 2022

Besluit:

 • De bedragen genoemd in de beleidsregels Eenmalige Energietoeslag 2022 woorden verhoogd tot 1300 Euro.
 • In de aangepaste beleidsregels worden studenten als groep niet langer automatisch uitgesloten van de eenmalige energietoeslag.
 • De financiële gevolgen van dit besluit worden meegenomen bij de 2de Burap 2022.

Samenvatting raad en pers: Door de flink gestegen energieprijzen hebben vooral de huishoudens met een
laag inkomen moeite met het betalen van de maandelijkse vaste lasten. Gemeenten krijgen de mogelijkheid om hierin eenmalig te ondersteunen, door het verstrekken van een energietoelage. Het kabinet heeft besloten om de eenmalige energietoeslag te verhogen naar 1300 Euro. Daarom is besloten de Beleidsregels Eenmalige Energietoelage 2022 aan te passen en opnieuw vast te stellen. De beleidsregels gelden met terugwerkende kracht vanaf 5 april 2022 tot 1 januari 2023. Aanvragen van de energietoelage kunnen nog tot uiterlijk 1 december 2022 worden ingediend. Inwoners die de energietoeslag al hebben ontvangen zullen de extra 500 Euro automatisch uitgekeerd krijgen. Alle nieuwe aanvragen die goedgekeurd worden zullen gelijk het volledige bedrag van 1300 Euro ontvangen.


Zaaknummer Z/22/111227 - 261606

Verhogen looncomponent tarieven Wmo/Jeugd voor Wadwijzer

Besluit:

 • Er wordt een indexatie van 1,13% toegepast per 1 januari 2022 op de looncomponent van de welzijnsinstellingen van de gemeente.
 • De extra verleende subsidie wordt verwerkt in het subsidieregister 2022 op de website van de gemeente.
 • De financiële gevolgen van dit besluit worden verwerkt bij de 2e Burap 2022.

Samenvatting raad en pers: Het Rijk wil de salarissen in de zorg verbeteren en heeft besloten tot een stijging van de salarissen. De gemeenten zijn opgeroepen om de lonen bij maatschappelijke instellingen, die maatwerkdiensten Jeugd en Wmo aanbieden, te verhogen met 1,13%. Nu blijkt dat ook welzijnsinstellingen, die subsidie ontvangen van de gemeente, in aanmerking komen voor deze loonsverhoging. Daarom is besloten dat de gesubsidieerde welzijnsinstellingen die werkzaam zijn binnen de jeugdwet en Wmo, een verhoging van de loonkosten ontvangen van 1,13% over 2022 en verdere jaren.


Zaaknummer Z/22/105157 - 246163

Aanpassing inkoop- en aanbestedingsbeleid 2018 - drempelwaarde Werken

Besluit:

 • Het drempelbedrag voor een nationale openbare aanbesteding van het inkoopregiem Werken wordt verhoogd naar € 1.000.000,-.

Samenvatting raad en pers: Het inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Waddinxveen 2018 wordt aangepast. De aanpassing omvat het verhogen van het drempelbedrag voor een nationale openbare aanbesteding van het inkoopregiem Werken naar € 1.000.000,-.


Zaaknummer Z/22/110737 - 260362

Beantwoording schriftelijke vragen artikel 32 RvO van het CDA over ontwerpbestemmingsplan Raadhuisplein

Besluit: 

 • De schriftelijke vragen volgens artikel 32 van het Reglement van Orde van de raad van het CDA over het ontwerpbestemmingsplan worden met de brief in dit voorstel beantwoord.

Samenvatting raad en pers: Op 23 augustus 2022 stelde de fractie van het CDA schriftelijke vragen volgens artikel 32 van het Reglement van Orde van de raad over het ontwerpbestemmingsplan Raadhuisplein. De vragen worden met dit collegevoorstel/-besluit beantwoord.


Zaaknummer Z/22/110740 - 260361

Beantwoording schriftelijke vragen artikel 32 RvO van het CDA over verkoop sociale huurwoningen n.a.v. memo versnelling huisvesting statushouders

Besluit:

 • De schriftelijke vragen volgens artikel 32 van het Reglement van Orde van de raad van het CDA over verkoop sociale huurwoningen n.a.v. memo versnelling huisvesting statushouders worden met de brief in dit voorstel beantwoord.

Samenvatting raad en pers: Op 30 augustus 2022 stelde de fractie van het CDA schriftelijke vragen volgens
artikel 32 van het Reglement van Orde van de raad over de verkoop van sociale huurwoningen n.a.v. de memo versnelling huisvesting statushouders. De vragen worden met dit collegevoorstel/-besluit beantwoord.

Besluitenlijst B&W openbaar 13 september 2022

Locatie: 't Suytende

Aanvang: 09:30 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Openbaar: Ja

Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder) en F. Vleij (wethouder) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester) en A.J. Six (waarnemend secretaris)

Afwezig: -


Zaaknummer: Z/22/110393 - 260541

Beantwoording schriftelijke vragen artikel 32 RvO van het CDA over voorrang toewijzing woningen

Besluit:

 1. De schriftelijke vragen volgens artikel 32 van het Reglement van Orde van de raad van het CDA over voorrang bij toewijzing van woningen van nieuwbouwproject Beukenhof worden met de brief in dit voorstel beantwoord.

Samenvatting raad en pers: Op 16 augustus 2020 stelde de fractie van het CDA schriftelijke vragen volgens artikel 32 van het Reglement van Orde van de raad over voorrang bij toewijzen van woningen van het nieuwbouwproject Beukenhof. De vragen worden met dit collegevoorstel/-besluit beantwoord.


Zaaknummer: Z/22/109903 - 258038

Subsidieaanvraag 2022 Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie 2021-2027

Besluit:

 1. Er wordt ingestemd met de subsidieaanvraag 2022 van de werkregio Midden-Holland voor de Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie 2021-2027.

Samenvatting raad en pers: De werkregio Midden-Holland vraagt samen subsidie aan bij het Rijk voor het jaar 2022. Het gaat hier om subsidie van de ‘Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie 2021-2027’. De regeling is bedoeld om deze maatregelen binnen de regio Midden-Holland versneld uit te voeren. Het gaat hier om maatregelen die ervoor zorgen dat wij beter voorbereid zijn op klimaatverandering en de negatieve gevolgen van deze verandering zo klein mogelijk maken. Gemeente Waddinxveen zal haar bijdrage van het Rijk aanvragen tijdens de subsidieaanvraag van 2023. De reden hiervan is dat er op dit moment een verdiepend onderzoek naar klimaatadaptieve maatregelen voor de Gemeente Waddinxveen wordt uitgevoerd. Hiermee brengen we in beeld welke maatregelen we in de periode tot 2030 nemen om wateroverlast en de gevolgen van droogte, hitte en overstromingen te beperken of te voorkomen. De regeling van het Rijk wordt dan voor deze maatregelen worden gebruikt.


Zaaknummer: Z/22/095034 - 255150

Omgevingsvisie Waddinxveen 2050

Besluit:

De raad wordt voorgesteld:

 1. De Nota van beantwoording zienswijzen vast te stellen;
 2. De Omgevingsvisie Waddinxveen 2050 gewijzigd vast te stellen;
 3. De Structuurvisie ‘Waddinxveen 2030’ in te trekken.

Samenvatting raad en pers: Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 september 2022 ingestemd met de Omgevingsvisie Waddinxveen 2050. In de omgevingsvisie wordt - samen met inwoners, partners en ondernemers - de koers van Waddinxveen uitgezet voor de toekomst, gericht op de fysieke leefomgeving. De fysieke leefomgeving is datgene wat we zien, voelen en ruiken (dat zijn bijvoorbeeld gebouwen, wegen, parken, schone lucht, sloten, rivieren, bossen, enzovoort). De bestaande kwaliteiten vormen het vertrekpunt bij het uitzetten van de koers. De gemeenteraad besluit in oktober 2022 over de omgevingsvisie.


Zaaknummer: Z/22/110713 - 260244

Verklaring van geen bedenkingen Middelburgseweg 1a

Besluit: 

 1. De raad wordt voorgesteld de nota van beantwoording zienswijzen vast te stellen en de verklaring van geen bedenkingen (zoals bedoeld in artikel 2.12 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 5.20 en 6.5 Besluit omgevingsrecht) af te geven ten behoeve van:
 • transformatie van het perceel met kantoorgebouw aan de Middelburgseweg 1a naar 9 appartementen;
 • uitbreiding van de tweede bouwlaag (ten behoeve van de realisatie appartementen);
 • realisatie van bergingen buiten het bouwvlak;
 • realisatie van een erfafscheiding bij de bergingen.

Samenvatting raad en pers: De ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de ontwerp omgevingsvergunning voor de transformatie van een kantoorgebouw naar 9 appartementen aan de Middelburgseweg 1a in Waddinxveen hebben ter inzage gelegen. Het gebruik van het gebouw wordt gewijzigd, er wordt een tweede bouwlaag toegevoegd op een gedeelte van het gebouw en er worden bergingen en een erfafscheiding gerealiseerd. Om dit mogelijk te maken is een omgevingsvergunning nodig waarbij de raad verklaard geen bedenkingen te hebben. Er is besloten de raad voor te stellen de nota van beantwoording zienswijzen vast te stellen en de verklaring van geen bedenkingen af te geven.


Zaaknummer: Z/22/110705 - 260199

Vaststellen bestemmingsplan Noordeinde 4, 46, 46bis en 46a Waddinxveen

Besluit: 

 1. De raad wordt voorgesteld de nota van beantwoording zienswijzen vast te stellen en het bestemmingsplan ‘Noordeinde 4, 46, 46bis en 46a’ (NL.IMRO.0627.BPnoordeinde4en46-0401) gewijzigd vast te stellen.
 2. De raad wordt voorgesteld geen exploitatieplan vast te stellen.

Samenvatting raad en pers: Het ontwerpbestemmingsplan ‘Noordeinde 4, 46, 46bis en 46a’ heeft 6 weken ter inzage gelegen. Tijdens de ter inzagelegging zijn zienswijzen ontvangen. De zienswijzen zijn samengevat en beantwoord in de nota van beantwoording zienswijzen. In de nota van beantwoording zienswijzen is te lezen op welke onderdelen het bestemmingsplan aangepast is. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de nota van beantwoording zienswijzen en het bestemmingsplan ‘Noordeinde 4, 46, 46bis en 46a’ ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen.


Zaaknummer: Z/20/051761 - 260189

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 6 september 2022

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.


Zaaknummer: Z/22/110566 - 259784

Beantwoording schriftelijke vragen artikel 32 RvO van de VVD m.b.t. Chinese camera's

Besluit: 

 1. De schriftelijke vragen volgens artikel 32 van het Reglement van Orde van de raad van de VVD met betrekking tot de Chinese camera's worden met de brief in dit voorstel beantwoord.

Samenvatting raad en pers: Op 22 augustus 2022 stelde de fractie van de VVD schriftelijke vragen volgens artikel 32 va het Reglement van Orde van de raad met betrekking tot Chinese camera's. De vragen worden met dit collegevoorstel/-besluit beantwoord.


Zaaknummer: Z/22/109990 - 258199

Vaststellen bestemmingsplan Vredenburghzone

Besluit:

De raad wordt voorgesteld:

 1. Het bestemmingsplan Vredenburghzone (NL.IMRO.0627.BPVredenburghzone-0401) gewijzigd vast te stellen.
 2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Samenvatting raad en pers: Het college heeft besloten het bestemmingsplan Vredenburghzone ter besluitvorming aan te bieden aan de raad. Het bestemmingsplan is nodig om de 3 deelgebieden te gebruiken en in te richten als natuur- en recreatiegebied. Het ontwerpbestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn er geen zienswijzen ingediend.


Zaaknummer: Z/22/110140 - 259893

Gemeentebrede aanpak energiebesparing

Besluit: 

 1. Het Algemeen raamwerk wordt vastgesteld.
 2. Het Uitvoeringsprogramma 2022-2026 wordt vastgesteld.
 3. De ‘Gemeentebrede aanpak energiebesparing’ wordt ter kennisname aangeboden aan de raad.
 4. Het memo ‘Project energiearmoede 2022-2023’ wordt ter kennisname aangeboden aan de raad.

Samenvatting raad en pers: De ‘Gemeentebrede aanpak energiebesparing’ bestaat uit een ‘Algemeen raamwerk’ en een ‘Uitvoeringsprogramma 2022-2026’. De ‘Gemeentebrede aanpak energiebesparing’ beschrijft hoe we het energieverbruik in de bestaande woningvoorraad van de gemeente Waddinxveen gaan verminderen. Het college van burgemeester en wethouders heeft het ‘algemeen raamwerk’ en het ‘uitvoeringsprogramma 2022-2026’ vastgesteld. Beide documenten worden ter kennisname aangeboden aan de raad.


Zaaknummer: Z/22/110579 - 259852

Inzet sociale raadslieden in de gemeente

Besluit: 

 1. Een gedeelte van de POK-middelen vanuit het Rijk wordt van 2022 t/m 2025 aangewend voor het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening door o.a. de rechtsbescherming van inwoners te vergroten door meer inzet van sociale raadslieden en de ombudsfunctie te versterken.
 2. Het sociaal raadsliedenwerk en de ombudsfunctie wordt belegd bij Stichting Kwadraad als onderdeel van Wadwijzer.

Samenvatting raad en pers: In het kader van de POK middelen (Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag) heeft de gemeente Waddinxveen geld gekregen van het Rijk om de gemeentelijke dienstverlening te verbeteren door o.a. de rechtsbescherming van inwoners te vergroten door meer inzet van sociale raadslieden en de ombudsfunctie te versterken. Momenteel is er geen sociaal raadslid in de gemeente. Na uitgebreid onderzoek is gebleken dat vooral sociaaljuridische vraagstukken niet of nauwelijks worden opgepakt. Zo worden problemen onvoldoende voorkomen en zijn er hoge kosten voor de inwoners en de gemeente. Daarom is besloten een deel van de POK-middelen te gebruiken voor de inzet van het sociaal raadsliedenwerk en dit te laten uitvoeren door stichting Kwadraad.


Zaaknummer: Z/22/108679 - 255103

overdacht beheer en eigendom Beijerincklaan (N453 tussen kmp 1.4 en 1.8)

Besluit: 

De raad wordt voorgesteld:

 1. In te stemmen met het vanaf 2022 / 2023 zowel in eigendom als in beheer en onderhoud over nemen van het wegvak van de N453 (Beijerincklaan) tussen kmp 1.4 en kmp 1.8 (inclusief de daarbij behorende parallelweg Tweede Bloksweg).
 2. De afkoopsom te storten in de Z.002 Voorziening Groot Onderhoud.
 3. De bebouwde komgrens (onder voorbehoud van definitieve besluitvorming over de overdracht door Gedeputeerde Staten) te verplaatsen zodat de Beijerincklaan direct na de kruising met de Vredenburghlaan (N457) binnen de bebouwde kom ligt.

Samenvatting raad en pers: Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 september ingestemd met het in beheer en onderhoud overnemen van een deel van de Beijerincklaan. Het gaat hierbij om het deel tussen de Zuidelijke Rondweg en de Vredenburghlaan. Met de realisatie van de Vredenburghlaan verliest dit deel van de Beijerincklaan namelijk haar provinciale functie. In december 2022 besluit de gemeenteraad hierover.


Zaaknummer: Z/22/110926 - 260736

Voortzetting vertrouwenspersonen sociaal domein 2023 en 2024

Besluit:

 1. De inzet van vertrouwenspersonen sociaal domein wordt voortgezet in 2023 en 2024.
 2. Het aantal vertrouwenspersonen sociaal domein wordt teruggebracht van 4 naar 2 per 1 januari 2023.
 3. De onkostenvergoeding van € 125 per vertrouwenspersoon sociaal domein per maand wordt behouden.
 4. De vertrouwenspersonen sociaal domein krijgen vanaf 1 januari 2023 een budget van € 1.000 per jaar voor promotie en communicatie.
 5. De besparing van € 2.000 per jaar zal bij de 2e Burap 2022 worden verwerkt in de begroting.
 6. De inzet van de vertrouwenspersonen sociaal domein wordt voor 1 januari 2025 opnieuw geëvalueerd.

Samenvatting raad en pers: De gemeente Waddinxveen heeft 4 vertrouwenspersonen sociaal domein. Inwoners kunnen bij deze vertrouwenspersonen terecht als zij:

 • het niet eens zijn met een beslissing van de gemeente in het sociaal domein, bijvoorbeeld over werk, participatie, zorg, jeugd en schuldhulpverlening;
 • zich niet goed behandeld voelen door het Sociaal Team van de gemeente;
 • er via de normale regelingen van de gemeente, bijvoorbeeld via de klachten- of bezwarenprocedure, niet uitkomen.

Op korte termijn starten ook de sociaal raadslieden. Omdat de functies van de vertrouwenspersonen en de sociaal raadslieden in elkaars verlengde liggen, heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om het aantal vertrouwenspersonen terug te brengen van 4 naar 2. Meer informatie over de vertrouwenspersonen sociaal domein en hun contactgegevens vindt u op de website van de gemeente: www.waddinxveen.nl/vertrouwenspersonen-sociaal-domein.


Zaaknummer: Z/22/095538 - 259128

Vaststellen bestemmingsplan Stationsstraat 5

Besluit:

De raad wordt voorgesteld:

 1. De nota van beantwoording zienswijzen vast te stellen en het bestemmingsplan Stationsstraat 5 (NL.IMRO.0627.BPStationsstraat5-0401) gewijzigd vast te stellen.
 2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Samenvatting raad en pers: Het Bestemmingsplan Stationsstraat 5 en de nota van beantwoording zienswijzen wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Het college heeft op 13 september ingestemd met het de nota van beantwoording zienswijzen en het bestemmingsplan. Het college heeft daarnaast ingestemd met het besluit hogere waarden. Met dit bestemmingsplan worden maximaal 34 gestapelde woningen en een kleine horecavoorziening planologisch mogelijk gemaakt. Op 12 oktober besluit de raad om het bestemmingsplan al dan niet vast te stellen.

Besluitenlijst B&W openbaar 6 september 2022

Locatie: 't Suytende

Aanvang: 09:30 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Openbaar: Ja

Aanwezig: De dames I.C. Breedijk (loco-gemeentesecretaris), C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder) en F. Vleij (wethouder) en de heren A. Kerssies (wethouder) en E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Afwezig: De heer A.J. Six (waarnemend secretaris)

Zaaknummer: Z/22/110332 - 259147

Vaststellen uitwerkingsplan Deelplan J Park Triangel

Besluit: 

 1. Het uitwerkingsplan Deelplan J (NL.IMRO.0627.UPTriangelPlanJ-0401) wordt gewijzigd vastgesteld.

Samenvatting raad en pers: Het college van Burgemeester en wethouders heeft op 7 september 2022 besloten het uitwerkingsplan Deelplan J vast te stellen. Met dit uitwerkingsplan wordt de bouw van circa 160 woningen in Park Triangel mogelijk gemaakt. Het uitwerkingsplan wordt 6 weken ter inzage gelegd, dit is de beroepstermijn.

Zaaknummer: Z/20/051761 - 259037

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 30 augustus 2022

Besluit:

Akkoord.

Samenvatting raad en pers: niet van toepassing.

Zaaknummer: Z/22/109020 - 255674

Beantwoording schriftelijke vragen artikel 32 RvO van D66 over Openbare Scholen in Waddinxveen

Besluit:

 1. De schriftelijke vragen volgens artikel 32 van het Reglement van Orde van de raad over de Openbare Scholen in Waddinxveen worden met de brief in dit voorstel beantwoord.

Samenvatting raad en pers: De fractie van D66 heeft in augustus 2022 schriftelijke vragen volgens artikel 32 van het Reglement van Orde van de raad over het Openbaar Onderwijs in Waddinxveen gesteld. De vragen worden met dit collegebesluit beantwoord.

Besluitenlijst B&W openbaar 30 augustus 2022

Locatie: 't Suytende

Aanvang: 10:00 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Openbaar: Ja

Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder) en F. Vleij (wethouder) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester) en A.J. Six (waarnemend secretaris)

Afwezig: - 

Zaak - Doc.nr. Z/22/107797 - 252486

Onderwerp: Benoeming twee leden Raad van Toezicht Stichting Klasse.

Besluit:

 1. De gemeenteraad wordt voorgesteld in te stemmen met de benoeming van de heren S. Keulen en R. Looije als leden van de Raad van Toezicht Stichting Klasse.

Samenvatting raad en pers: De leden van de Raad van Toezicht Stichting Klasse (bestuur openbaar basisonderwijs Waddinxveen) worden benoemd door de gemeenteraden van de vier deelnemende gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Woerden. De gemeenteraad wordt voorgesteld in te stemmen met de benoeming van de heren S. Keulen en R. Looije tot leden van de Raad van Toezicht Stichting Klasse.

Zaak - Doc.nr. Z/22/109841 - 257836

Onderwerp: Vaststellen uitwerkingsplan Pater Jornaweg

Besluit: 

 1. Het uitwerkingsplan Pater Jornaweg (NL.IMRO.0627.BP85201-0401) wordt vastgesteld.

Samenvatting raad en pers: Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 augustus 2022 besloten het uitwerkingsplan Pater Jornaweg vast te stellen en voor 6 weken ter inzage te leggen. In dit uitwerkingsplan worden de huidige en toekomstige planologische situatie geborgd. Ook kan iedereen reageren op het hogere waardenbesluit vanwege wegverkeerslawaai.

Zaak - Doc.nr. Z/22/109729 - 257586

Onderwerp: Beslissing op bezwaar - ondergrondse restafvalcontainer

Besluit: 

 1. Besloten wordt, als beslissing op bezwaar, de afwijzing van het handhavingsverzoek in stand te laten.
 2. Geheimhouding op grond van artikel 55 van de Gemeentewet wordt opgelegd op bijlage 1 (de niet-geanonimiseerde versie van de beslissing op bezwaar).

Samenvatting raad en pers: Een inwoner van Waddinxveen heeft jaren geleden een handhavingsverzoek ingediend over een ondergrondse restafvalcontainer. Dit verzoek is in eerste instantie afgewezen, maar de bestuursrechter heeft in een uitspraak duidelijk gemaakt dat dit alleen had gekund indien de locatie van de container bij besluit van het college van burgemeester en wethouders was aangewezen. Onlangs heeft het college deze container alsnog bij besluit aangewezen. Daarom wordt nu, op basis van de uitspraak en dit recente aanwijzingsbesluit, alsnog in een nieuwe beslissing op bezwaar het handhavingsverzoek afgewezen.

Zaak - Doc.nr. Z/20/051761 - 257764

Onderwerp: Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 23 augustus 2022

Besluit: 

Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.

Zaak - Doc.nr. Z/22/109783 - 257716

Onderwerp: Actualisatie Personeelshandboek Gemeente Waddinxveen

Besluit:

 1. Er wordt ingestemd met het document ‘Spelregels werken vanuit het buitenland’.
 2. Er wordt ingestemd met het document ‘Beleid aandraagbonus’.
 3. Er wordt ingestemd met het geactualiseerde Personeelshandboek Gemeente Waddinxveen.
 4. Er wordt ingestemd om verwerkingen van wijzigingen in wet- en regelgeving/cao of tekst verduidelijkingen in het personeelshandboek te mandateren aan de gemeentesecretaris.

Samenvatting raad en pers: Bij de gemeente kunnen medewerkers hybride werken. Werken vanuit het buitenland is hiermee een mogelijke optie geworden. Om deze mogelijkheid in goede banen te leiden, zijn spelregels opgesteld. Deze spelregels worden opgenomen in het personeelshandboek. De krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat andere wervingsbronnen moeten worden benut. Eén van deze wervingsbronnen is het eigen personeel. Om medewerkers te stimuleren kandidaten aan te dragen voor een vacature gaat de gemeente een aandraagbonus uitkeren bij een succesvolle match. De regels voor de aandraagbonus worden opgenomen in het personeelshandboek. Het Personeelshandboek Gemeente Waddinxveen is op enkele onderdelen geactualiseerd. De actualisatie betreft uitwerkingen vanuit de Cao Gemeenten 2021 – 2022, aanvullende afspraken in verband met hybride werken en enkele lokale actualisaties. Tevens is besloten de gemeentesecretaris volmacht te verlenen om wijzigingen in het personeelshandboek die voortkomen uit wet- en regelgeving, cao of tekst verduidelijkingen vast te stellen. Het college van B&W heeft ingestemd met het geactualiseerde personeelshandboek.

Zaak - Doc.nr. Z/22/109094 - 255995

Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen artikel 32 RvO over de Beweegbrief 2022

Besluit:

 1. De schriftelijke vragen volgens artikel 32 van het Reglement van Orde van de raad van D66 over de Beweegbrief 2022 worden met de brief in dit voorstel beantwoord.

Samenvatting raad en pers: Onlangs stelde de fractie van D66 schriftelijke vragen volgens artikel 32 van het Reglement van Orde van de raad over de Beweegbrief 2022. De vragen worden met dit collegevoorstel/-besluit beantwoord.

Zaak - Doc.nr. Z/22/109211 - 256323

Onderwerp: Opdrachtformulering Bibliotheekwerk 2022-2026 gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Zuidplas en Waddinxveen

Besluit:

 1. De opdrachtformulering Bibliotheekwerk 2022-2026 gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Zuidplas en Waddinxveen wordt vastgesteld.
 2. De missie Taalpact wordt vastgesteld.
 3. Er wordt een volmacht verleend aan de portefeuillehouder Taal/Cultuur om het Taalpact namens de gemeente te ondertekenen.

Samenvatting raad en pers: In de regio is het plan 'Regionaal Educatiebeleid 2020-2024' opgesteld, waarbij het verbeteren van basisvaardigheden(zoals lezen, schrijven, rekenen of omgaan met de computer)/aanpak laaggeletterdheid op regionaal niveau steeds meer is afgestemd en er meer samenwerking tot stand is gekomen. In het bijzonder de samenwerking tussen de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Zuidplas en Waddinxveen. Reden hiervoor is dat de bibliotheek Groene Venen binnen deze drie gemeenten actief is. Daarom hebben de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Zuidplas en Waddinxveen in het najaar van 2021 besloten gezamenlijk de bibliotheek een aangepaste opdracht te geven.

Besluitenlijst B&W openbaar 23 augustus 2022

Locatie: 't Suytende

Aanvang: 09:30

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Openbaar: Ja

Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder) en F. Vleij (wethouder) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester) en A.J. Six (waarnemend secretaris)

Afwezig: -

Zaak - Doc.nr. Z/22/109395 - 256587

Onderwerp: Kennisnemen van het mislukken van de aanbesteding ‘Integrale realisatie basisschool - gymnastieklokaal, 8 permanente lokalen en kinderopvang - Park Triangel Waddinxveen’. En instemmen met het ontwikkelen van een nieuw plan voor de tijdelijke en permanente onderwijshuisvesting in samenwerking met de schoolbesturen, mede op basis van de leerlingenprognoses van juni 2022.

Besluit:

 1. Er wordt kennisgenomen van het mislukken van de aanbesteding.
 2. Er wordt ingestemd met het ontwikkelen van een nieuw plan voor de tijdelijke en permanente onderwijshuisvesting in samenwerking met de schoolbesturen, mede op basis van de leerlingenprognoses van juni 2022.

Samenvatting raad en pers: Het college van de gemeente Waddinxveen heeft kennisgenomen van de mislukte aanbesteding ‘Integrale realisatie basisschool - gymnastieklokaal, 8 permanente lokalen en kinderopvang - Park Triangel Waddinxveen’ en ingestemd met het ontwikkelen van een nieuw plan voor de tijdelijke en permanente onderwijshuisvesting in samenwerking met de schoolbesturen, mede op basis van de leerlingenprognoses van juni 2022.

Zaak - Doc.nr. Z/22/109367 - 256571

Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Bredeweg 7-11

Besluit:

 1. Het bestemmingsplan Bredeweg 7-11 wordt (NL.IMRO.0627.BPbredeweg9-0401) gewijzigd vastgesteld.
 2. Er wordt geen exploitatieplan vastgesteld.

Samenvatting raad en pers: De initiatiefnemer wenst een functiewijziging naar ‘Wonen’ aan de Bredeweg 7 – 11. In het huidige bestemmingsplan ‘Zuidplas Noord’ zijn de gronden bestemd als ‘Agrarisch’. Op dit moment zijn er op het perceel 4 arbeiderswoningen, een woonboerderij en bedrijfsbebouwing aanwezig. Initiatiefnemer wil de 4 kleine arbeiderswoningen slopen en deze groter herbouwen. De woonboerderij blijft behouden. De wens is wel om deze te splitsen naar 2 woningen. De bedrijfsbebouwing wordt gesloopt en hiervoor in de plaats komen 2 extra woningen. Dit bestemmingsplan maakt de realisatie van maximaal 8 woningen juridisch planologisch mogelijk. Gedurende de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan is een zienswijze ingediend door Provincie Zuid-Holland, deze reactie is verwerkt en is akkoord bevonden door Provincie Zuid-Holland. Aan de Raad wordt voorgesteld dit bestemmingsplan vast te stellen.

Zaak - Doc.nr. Z/22/109044 - 256048

Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan De Rank, Esdoornlaan 26, Waddinxveen

Besluit: 

 1. De raad wordt voorgesteld de nota van beantwoording zienswijzen vast te stellen en het bestemmingsplan ‘De Rank, Esdoornlaan 26, Waddinxveen’ (NL.IMRO.0627.BPesdoornlaan26-0401) gewijzigd vast te stellen.
 2. De raad wordt voorgesteld geen exploitatieplan vast te stellen.

Samenvatting raad en pers: Het ontwerpbestemmingsplan ‘De Rank, Esdoornlaan 26, Waddinxveen’ en het ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder hebben 6 weken ter inzage gelegen. Tijdens de ter inzagelegging zijn zienswijzen ontvangen. De zienswijzen zijn samengevat en beantwoord in de nota van beantwoording zienswijzen. In de nota van beantwoording zienswijzen is te lezen op welke onderdelen het bestemmingsplan aangepast is. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de nota van beantwoording zienswijzen en het bestemmingsplan ‘De Rank, Esdoornlaan 26, Waddinxveen’ ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen.

Zaak - Doc.nr. Z/22/109371 - 256551

Onderwerp: Principeverzoek Anna van Burenstraat 6

Besluit:

De bereidheid wordt uitgesproken om in principe medewerking te verlenen aan het plan voor de Anna van Burenstraat 6.

Samenvatting raad en pers: Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 augustus 2022 besloten in principe medewerking te verlenen aan het initiatief voor de Anna van Burenstraat 6. De initiatiefnemer heeft de wens om aan dit perceel 24 appartementen te realiseren.

Zaak - Doc.nr. Z/22/109228 - 256347

Onderwerp: Grondlevering Deelplan J, G3B en de Tweede Bloksweg aan GEM Park Triangel

Besluit: 

Er wordt besloten tot de verkoop van een deel van de gronden van deelplannen J, G3B en de Tweede Bloksweg aan GEM CV Park Triangel.

Samenvatting raad en pers: Het college heeft ingestemd met de verkoop van een deel van de gronden van deelplannen J, G3B de Tweede Bloksweg aan GEM CV Park Triangel. Dit is gebeurd op verzoek van GEM (gemeenschappelijke exploitatiemaatschappij) CV Park Triangel vanwege de ontwikkelingen in de wijk.

Zaak - Doc.nr. Z/22/109086 - 256184

Onderwerp: Regionaal Risicoprofiel 2023-2026 Veiligheidsregio Hollands Midden

Besluit: 

 1. Kennis wordt genomen van het Regionaal Risicoprofiel 2023-2026.
 2. De zienswijze wordt ter vaststelling aan de raad toegezonden.

Samenvatting raad en pers: Het Regionaal Risicoprofiel 2023-2026 heeft tot doel inzicht te krijgen in de risico’s die binnen de veiligheidsregio bestaan. Het Regionaal Risicoprofiel bestaat uit een inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio aanwezige risico’s, inclusief relevante risico’s uit aangrenzende gebieden. Op basis van de conclusies kan het bestuur van de veiligheidsregio strategische beleidskeuzes maken over de ambities voor de risico- en crisisbeheersing en de inspanningen van gemeenten en regio op elkaar afstemmen. Deze ambities worden vastgelegd in het beleidsplan van de veiligheidsregio.

Zaak - Doc.nr. Z/22/108097 - 253249

Onderwerp: Vaststellen Afvalstoffenverordening gemeente Waddinxveen 2022

Besluit:

De Raad wordt voorgesteld:

 1. De reactienota "Zienswijzen Concept Afvalstoffenverordening gemeente Waddinxveen 2022" vast te stellen.
 2. De Afvalstoffenverordening gemeente Waddinxveen 2022 vast te stellen.
 3. De Afvalstoffenverordening gemeente Waddinxveen 2004 in te trekken.

Samenvatting raad en pers: Volgens Artikel 10.23 van de Wet Milieubeheer (Wm) moet elke gemeente een Afvalstoffenverordening vaststellen. Het College stelt de Raad voor deze verordening vast te stellen.

Zaak - Doc.nr. Z/22/105816 - 256040

Onderwerp: Definitief aanwijzen locatie ondergrondse restafvalcontainer

Besluit: 

 1. De "Nota zienswijzen Ontwerp aanwijzingsbesluit plaatsen ondergrondse restafvalcontainer Chris Broersestraat" wordt vastgesteld.
 2. De locatie van de ondergrondse restafvalcontainer op de Chris Broersestraat wordt definitief aangewezen.

Samenvatting raad en pers: Belanghebbenden hebben 2 weken de gelegenheid gekregen zienswijzen in te dienen op het voornemen om de locatie van de ondergrondse restafvalcontainer aan de Chris Broerstraat aan te wijzen. De ontvangen zienswijzen zijn beschreven in de "Nota zienswijzen Ontwerp aanwijzingsbesluit plaatsen ondergrondse restafvalcontainer Chris Broersestraat". Op basis van de nota heef het college besloten de locatie van de ondergrondse container aan de Chris Broersestraat definitief aan te wijzen. Belanghebbenden hebben 6 weken de gelegenheid een bezwaarschrift in te dienen bij het college.

Zaak - Doc.nr. Z/22/108406 - 254358

Onderwerp: Gebruik tennishal

Besluit:

 1. De gemeenteraad wordt voorgesteld in te stemmen met het ‘eigen’ gemeentelijk gebruik van de tennishal voor de duur van 5 jaar (2023-2027).
 2. De gemeenteraad wordt voorgesteld in 2022 een investeringskrediet van € 77.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een nieuwe sportvloer en sport- en spelmaterialen.
 3. De gemeenteraad wordt voorgesteld voor de tennishal het huurtarief over te nemen van sporthal De Dreef (2022: overdag € 62,75 per uur/avond en weekend € 65,00 per uur).
 4. De gemeenteraad wordt voorgesteld om de jaarlijkse exploitatielasten voor het bedrag van € 98.000 vanaf 2023 te verwerken in de (meerjaren)begroting.

Samenvatting raad en pers: Het college heeft besloten om de gemeenteraad voor te stellen om de tennishal als gemeentelijke sportlocatie in gebruik te nemen tot 2028. We gaan de tennishal voor 'eigen' gebruik houden en verhuren aan het gymnastiekonderwijs en sportorganisaties.

Zaak - Doc.nr. Z/22/107953 - 252866

Onderwerp: Eerste wijziging beleidsnotitie ‘De gemeentelijke onderscheidingen Nieuwe Stijl’

Besluit:

 1. Er wordt ingestemd met de 1e wijziging van de beleidsnotitie ‘De gemeentelijke onderscheidingen Nieuwe Stijl’.
 2. De gewijzigde beleidsnotitie wordt vastgesteld als ‘De gemeentelijke onderscheidingen Nieuwe Stijl 2022 ‘en treedt in werking vanaf 1 september 2022.

Samenvatting raad en pers: Om een gemeentelijke onderscheiding te kunnen krijgen heeft het college van Burgemeester en wethouders in 2018 regels opgesteld. Die staan in de beleidsnotitie ‘De gemeentelijke onderscheidingen Nieuwe Stijl’. Nu zijn die regels voor een deel niet meer in lijn met de huidige praktijk. Het college heeft daarom ingestemd met de eerste wijziging van die beleidsnotitie . En heeft die notitie meteen een nieuwe naam gegeven (voortaan: ‘De gemeentelijke onderscheidingen Nieuwe Stijl 2022’). De reden hiervan is om met de wijzigingen meer samenhang en duidelijkheid te geven en deze nu in lijn te brengen met de huidige praktijk.

In de beleidsnotitie is toegevoegd:

 • aan het zilveren Hefje, de ambassadeursfunctie Dorpsdichter van Waddinxveen en
 • het aantal jaren van vrijwilligerswerk voor het verkrijgen van het vergulde Hefje is verhoogd naar 15 jaar om deze regel en de regels voor Koninklijke Onderscheidingen meer tot elkaar te brengen.

Zaak - Doc.nr. Z/22/107970 - 252892

Onderwerp: Aanvraag verlenging zendmachtiging lokale omroep

Besluit:

De gemeenteraad wordt voorgesteld om het Commissariaat voor de Media te adviseren om Stichting Omroep voor Radio en Televisie Waddinxveen met ingang van 14 januari 2023 voor 5 jaar aan te wijzen als lokale publieke omroep van Waddinxveen.

Samenvatting raad en pers: De stichting Omroep voor Radio en Televisie Waddinxveen (RTW) is al langere tijd door het Commissariaat voor de Media aangewezen als lokale publieke omroep. Deze aanwijzing loopt op 13 januari 2023 af. RTW heeft onlangs als enige partij op tijd aan het Commissariaat van de Media laten weten dat zij ook de komende 5 jaar publieke omroep in Waddinxveen wil blijven. Het Commissariaat gaat hier pas mee akkoord als de gemeenteraad hierover positief heeft geadviseerd. Het college van Burgemeester en wethouders heeft nu besloten de gemeenteraad voor te stellen om inderdaad positief te adviseren op de aanvraag van RTW. De RTW voldoet namelijk aan alle voorwaarden die in de Mediawet staan.

Zaak - Doc.nr. Z/22/108248 - 253896

Onderwerp: Vaststelling programma's, taakvelden en paragrafen begrotingsjaren 2023 - 2026

Besluit:

Ingestemd wordt met het raadsvoorstel vaststelling programma's en paragrafen begrotingsjaren 2023 - 2026.

Samenvatting raad en pers: Het college van B&W heeft Ingestemd met het raadsvoorstel vaststelling programma's en paragrafen begrotingsjaren 2023 - 2026. De basis hiervoor ligt in het Coalitieakkoord 2022 - 2026 'Groeien aan de Gouwe'. Een programma is een samenhangend geheel van activiteiten, ofwel taakvelden. Hiermee wil de raad onder andere bepaalde veranderingen in de samenleving bereiken, de maatschappelijke effecten. De paragrafen ondersteunen de programma's hierbij. De paragrafen zijn dus programma-overstijgend.

Zaak - Doc.nr. Z/22/104076 - 246941

Onderwerp: Uitkomsten Meicirculaire 2022 Gemeentefonds

Besluit: 

 1. De Memo Meicirculaire 2022 wordt aan de raad gestuurd.
 2. De financiële gevolgen van de Meicirculaire 2022 worden verwerkt in de 1e Burap 2022 en de Programmabegroting 2023 - 2026.

Samenvatting raad en pers: Het College van B&W heeft besloten de Memo Meicirculaire 2022 Gemeentefonds aan de Raad te sturen. De Meicirculaire 2022 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering en andere uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2022 en verder. De circulaire heeft voornamelijk betrekking op de gevolgen voor gemeenten van het Coalitieakkoord 2021 - 2025 van het kabinet Rutte IV en de invoering van een nieuwe verdeelmodel per 1 januari 2023. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn. De memo geeft samengevat inzicht in de gevolgen voor de gemeente Waddinxveen.

Zaak - Doc.nr. Z/22/103822 - 245094

Onderwerp: Actualiseren APV

Besluit:

De raad wordt voorgesteld de negende wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Waddinxveen 2009 (verder: APV), conform de twee bijgevoegde wijzigingsverordeningen, vast te stellen.

Samenvatting raad en pers: Het college stelt de raad voor de APV te wijzigen. De Omgevingswet treedt per 1 januari 2023 in werking en de Drank- en Horecawet is gewijzigd in de Alcoholwet. De APV is met dit voorstel aangepast aan de begrippen en wetsverwijzingen uit de Omgevingswet en de Alcoholwet. Ook is een lachgasverbod ingevoerd. Dit houdt in dat de gemeente kan handhaven bij onder meer verstoring van de openbare orde of hinder door lachgasgebruik. Het college kan plaatsen aanwijzen waarbinnen een verbod geldt voor het lachgasgebruik. Verder zijn de voorwaarden voor het houden van incidentele festiviteiten bij inrichtingen (feesten en evenementen georganiseerd door onder andere sport-, horeca- en recreatie-inrichtingen) aangepast. Het geluidsniveau bij incidentele festiviteiten kan nu ook gemeten worden in aangrenzende woningen en er is een eindtijd ingevoerd voor de incidentele festiviteiten. Het maximaal toegestane incidentele festiviteiten is verhoogd van vier naar acht maal per jaar per inrichting. Voor de horecaexploitatievergunning zijn er extra intrekkingsgronden toegevoegd. De gemeente heeft nu meer mogelijkheden om de horecaexploitatievergunning bij onwenselijke situaties in te trekken.

Zaak - Doc.nr. Z/20/051761 - 255887

Onderwerp: Concept openbare besluitenlijsten van de vergaderingen van B&W van 12, 19 en 26 juli en 2 augustus 2022

Besluit: 

Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.

Zaak - Doc.nr. Z/22/106060 - 247930

Onderwerp: 1ste Burap 2022

Besluit:

De Raad wordt voorgesteld:

 1. De eerste Burap 2022 en de structurele doorwerking in de begroting hiervan vast te stellen.
 2. De in de eerste Burap voorgestelde wijzigingen in reserves vast te stellen.
 3. De in de eerste Burap voorgestelde wijzigingen in de investeringskredieten vast te stellen.

Samenvatting raad en pers: Het College van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om de 1ste Bestuursrapportage (Burap) over 2022 op 21 september 2022 aan de gemeenteraad voor te leggen. Via deze Burap vertelt het college de raad of de (beleids)doestellingen uit de begroting 2022 volgens de planning verlopen.

Besluitenlijst B&W openbaar 2 augustus 2022

Locatie: Vergadering is schriftelijke afgedaan

Aanvang: 09:30

Voorzitter: F. Vleij

Openbaar: Ja

Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder) en F. Vleij (wethouder) en de heer A.J. Six (waarnemend secretaris)

Afwezig: De heren A. Kerssies (wethouder) en E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Zaak - Doc.nr. Z/22/107943 - 252839

Onderwerp: Beroep op onverdeeld krediet maatschappelijk vastgoed 2022 inzake Mauritslaan 55

Besluit:

Er wordt voorgesteld het krediet voor de Mauritslaan 55 met € 1.317.486 te verhogen tot € 3.383.270 en dit in mindering te brengen op het onverdeelde krediet Maatschappelijk vastgoed 2022 en de gevolgen hiervan mee te nemen in de 2e burap 2022.

Samenvatting raad en pers

Er wordt een beroep gedaan op het beschikbaar gestelde onverdeeld krediet projecten Maatschappelijk vastgoed 2022 voor de gunning van de Mauritslaan 55.

Besluitenlijst B&W openbaar 26 juli 2022

Locatie: Vergadering is schriftelijk afgedaan

Aanvang: 09:30

Voorzitter: F. Vleij

Openbaar: Ja

Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaris) en F. Vleij (wethouder) en de heer A.J. Six (waarnemend secretaris)

Afwezig: Mevrouw B.J.A. Leferink (wethouder) en de heren A. Kerssies (wethouder) en E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Zaak - Doc.nr. Z/22/107244 - 251192

Onderwerp: Besluit op grond van de Wet open overheid

Besluit:

 1. Een besluit wordt genomen op grond van de Wet open overheid, naar aanleiding van het Wob-verzoek ingediend op 27 mei 2021 (Z/21/072165-161290), om de gevraagde stukken niet openbaar te maken en om, voor zover erop geheimhouding is opgelegd, deze geheimhouding niet op te heffen.
 2. Geheimhouding op grond van artikel 55 van de Gemeentewet wordt opgelegd op bijlage 1.

Samenvatting raad en pers: Er is een verzoek ingediend tot openbaarmaking van stukken uit een planschadeprocedure. Omdat een betrokkene bij die planschadeprocedure openbaarmaking problematisch vindt en omdat een juridische procedure over deze planschade momenteel nog loopt, vindt het college van burgemeester en wethouders dat de stukken op dit moment niet openbaar gemaakt moeten worden.

Zaak - Doc.nr. Z/22/107224 - 251134

Onderwerp: Versnelling huisvesting statushouders

Besluit:

 1. Er wordt kennisgenomen van de inhoud van bijgevoegd raadsmemo.
 2. Bijgevoegd raadsmemo wordt verzonden aan de gemeenteraad.

Samenvatting raad en pers: De gemeente Waddinxveen moet voor 12 augustus 2022 10 statushouders een woning aanbieden Dit moet om de druk op het landelijke aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel te verminderen. Het Rijk heeft alle gemeenten de opdracht gegeven om de toegewezen statushouders sneller dan afgesproken te huisvesten. Het gaat hierbij om een versnelde uitvoering van de bestaande taakstelling. Het is alleen mogelijk om standaard sociale huurwoningen te gebruiken Dit komt door de korte tijd waarbinnen de gemeente de statushouders moet huisvesten. Voor Waddinxveen bevat het aantal van 10 personen ook een aantal gezinnen. In de praktijk betekent dit dat er weinig sociale huurwoningen beschikbaar hoeven te zijn om 10 personen te kunnen huisvesten. Het overgrote deel van de vrijkomende sociale huurwoningen kan Woonpartners op de normale manier verdelen. De versnellingsopgave heeft in Waddinxveen dus in beperkte mate effect op andere woningzoekenden. De Rijksoverheid bepaalt waar en hoeveel asielzoekers met een verblijfsvergunning (de statushouders) een plaats moeten krijgen om te wonen Dit gebeurt elk halfjaar en heet de 'taakstelling voor huisvesting statushouders'. De verdeling over de Nederlandse gemeenten hangt af van het aantal inwoners in de gemeente.

Besluitenlijst B&W openbaar 19 juli 2022

Locatie: Vergadering is schriftelijk afgedaan

Aanvang: 09:30

Voorzitter: F. Vleij

Openbaar: Ja

Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder) en F. Vleij (wethouder) en de heren A. Kerssies (wethouder) en A.J. Six (waarnemend secretaris)

Afwezig: De heer E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Zaak - Doc.nr. Z/22/107081 – 250644

Onderwerp: Vervangen van de gascontracten in de collectieve inkoop van groene energie Midden-Holland voor de periode 1 oktober 2022 - 31 december 2023

Besluit:

 1. Er wordt kennis genomen van de uitgangspuntennotitie inkoop klimaat gecompenseerd gas Midden-Holland (bijlage 1).
 2. Er wordt ingestemd met de gunning van de opdracht aan de leverancier(s) op basis van het gunningscriterium ‘laagste prijs’.
 3. Er wordt een volmacht en machtiging afgegeven aan de directeur van de ODMH om namens de gemeente Waddinxveen de aanbestedingsprocedure voor de inkoop af te handelen.
 4. Er wordt een bedrag van € 3.672,- beschikbaar gesteld aan de ODMH voor de uitvoeringskosten

Samenvatting raad en pers: De gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Nieuwkoop, Waddinxveen en Zuidplas kopen samen met de Omgevingsdienst Midden-Holland sinds 1 januari 2020 hun duurzame energie voor gemeentelijke aansluitingen in. Zij vormen het Inkoopcollectief groene energie Midden-Holland. Leveranciers zijn Gazprom Energy Nederland voor klimaatgecompenseerd gas en Eneco voor groene stroom. Het ministerie van Economisch Zaken en Klimaat (EZK) Nederlandse overheden heeft gemeld dat gasleveringen van Gazprom Energy Nederland onder het sanctieregime van de Europese Unie vallen. Dit in verband met de Russische inval in Oekraïne. Voor 11 oktober 2022 moeten overheden hun contract met Gazprom hebben beëindigd en een nieuwe gasleverancier hebben gevonden. Er wordt gestart met een aanbesteding voor de regio om voor de periode oktober 2022-december 2023 een klimaat gecompenseerde gasleverancier te vinden. Eneco blijft de groene stroom leveren. Daarnaast start het Inkoopcollectief Midden-Holland de voorbereidingen voor een reguliere Europese aanbesteding voor de inkoop van groene stroom en klimaat gecompenseerd gas vanaf 1 januari 2024.

Besluitenlijst B&W openbaar 12 juli 2022

Locatie: 't Suytende

Aanvang: 09:30

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Openbaar: Ja

Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder) en F. Vleij (wethouder) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester) en A.J. Six (waarnemend secretaris)

Afwezig: n.v.t.

Zaak - Doc.nr. Z/22/104534 - 244525

Onderwerp: Zienswijze: Herziening Omgevingsbeleid Module Energietransitie

Besluit:

De bijgevoegde brief wordt als zienswijze ingediend op de Ontwerp Herziening Omgevingsbeleid Module Energietransitie.

Samenvatting raad en pers: De provincie heeft de module Energietransitie van het omgevingsbeleid ter inzage gelegd voor zienswijzen. In de module Energietransitie staat de visie van de provincie Zuid-Holland op de energietransitie en zijn er richtlijnen opgenomen om de opwek van energie een plek te geven in de fysieke leefomgeving. Om te zorgen dat deze plannen verder uitgewerkt en uitgevoerd kunnen worden, wordt de module Energietransitie in het omgevingsbeleid van de Provincie Zuid-Holland gewijzigd. De RES regio Midden-Holland heeft gezamenlijk een zienswijze opgesteld voor de module energietransitie. De verstuurde zienswijze is gericht op die aspecten die niet geheel in overeenstemming zijn met de doelen uit de RES 1.0.

Zaak - Doc.nr. Z/22/105816 - 247194

Onderwerp: Ontwerp aanwijzingsbesluit plaatsen ondergrondse restafvalcontainer

Besluit:

 1. Het ontwerp aanwijzingsbesluit ondergrondse afvalcontainer Chris Broerestraat wordt gepubliceerd.
 2. De inwoners die overwegend van deze container gebruik moeten maken worden schriftelijk geïnformeerd.

Samenvatting raad en pers: Op grond van artikel 9 van de Afvalstoffenverordening kan het college van burgemeester en wethouders aanwijzen via welk inzamelmiddel of welke inzamelvoorziening de inzameling van een bepaalde categorie huishoudelijke afvalstoffen plaatsvindt. Het college wil een locatie van een ondergrondse container voor restafval in de Chris Broersestraat aanwijzen. Dit voornemen zal worden gepubliceerd op officiëlebekendmakingen.nl. Hierna hebben belanghebbenden twee weken de gelegenheid om een zienswijze in te dienen.

Zaak - Doc.nr. Z/22/106253 - 248327

Onderwerp: Pedagogische ondersteuning

Besluit:

 1. Ingestemd wordt met de eenmalig extra subsidie voor pedagogische ondersteuning aan Stichting Kwadraad.
 2. De financiële gevolgen van dit besluit worden verwerkt bij de 1ste Burap 2022.
 3. Vooruitlopend op goedkeuring van de 1ste Burap 2022 van de Raad, deze middelen nu alvast in te zetten.

Samenvatting raad en pers: Voor 2021 en 2022 hebben maatschappelijke organisaties subsidies aangevraagd. Naar aanleiding van effecten van de Corona crisis, dreigt een wachtlijst te ontstaan bij een van de subsidieaanvragers, Stichting Kwadraad. Het gaat hier om hulp bij het opvoeden voor ouders, soms in combinatie met kinderen en jongeren. Om deze wachtlijsten te voorkomen en omdat de activiteit aansluit bij het beleidskader Preventie, heeft het college besloten om in dit geval een extra subsidiebedrag van € 15.935,- beschikbaar te stellen voor de inzet van ondersteuning bij het opvoeden.

Zaak - Doc.nr. Z/22/098881 - 247541

Onderwerp: Aanvullende collegevoorstel Straatnamen

Besluit:

Het ‘Wijzigingsbesluit naamgeving openbare ruimte (Paul Rehorstweg en Arie Kempkespad)’, conform bijlage 1, wordt als bijlage toegevoegd aan het collegebesluit d.d. 24 mei 2022 (Z/22/098881-230422).

Samenvatting raad en pers: Door nieuwbouw ontwikkelingen ontstaan er nieuwe openbare ruimten. Volgens de wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (wet BAG) moeten aan deze openbare ruimten namen worden toegekend.

Zaak - Doc.nr. Z/22/106365 - 248646

Onderwerp: Principeverzoek Henegouwerweg 119a en b

Besluit:

De bereidheid wordt uitgesproken om in principe medewerking te verlenen aan het bouwplan aan de Henegouwerweg 119a en 119b.

Samenvatting raad en pers: Er is een principeverzoek ingediend voor Henegouwerweg 119a en 119b. De initiatiefnemer wil namelijk het bouwvlak vergroten en twee verouderde stallen vervangen voor één nieuwe stal met overdekte buitenuitloop en twee overige pluimveestallen voorzien van een overdekte buitenuitloop. Het college van Burgemeester en wethouders heeft besloten hier in principe bereid toe te zijn. De initiatiefnemer kan daarom nu de ruimtelijke procedure starten op basis van een uitgewerkt en definitief plan. In dat traject volgt een formele besluitvorming.

Zaak - Doc.nr. Z/22/106331 - 248580

Onderwerp: Verzoek om informatie in relatie tot coalitieakkoord

Besluit:

De tijdens het formatieproces aan de onderhandelende partijen verstrekte ambtelijke informatie wordt op verzoek van een raadslid gedeeld, waarbij de informatie verstrekt wordt aan de gehele raad.

Samenvatting raad en pers: Na de gemeenteraadsverkiezingen hebben coalitieonderhandelingen plaatsgevonden. Onderdeel daarvan was de totstandkoming van een nieuw coalitieakkoord. Gedurende dit proces is vanuit de organisatie, op verzoek van de onderhandelende partijen, een bijdrage geleverd. Deze bijdrage betrof een toets op uitvoerbaarheid van het concept coalitieakkoord en informatie over de onderwerpen Wonen, Duurzaamheid en Financiën. Op verzoek van een raadslid heeft het college van B&W besloten deze bijdrage met hem te delen en tegelijk te delen met de hele gemeenteraad.

Zaak - Doc.nr. Z/22/105829 – 247230

Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan Kantoorkavel – Centrum

Besluit:  

 1. Er wordt ingestemd met de vormvrije mer-beoordeling en het mer-beoordelingsbesluit wordt ondertekend en ter inzage gelegd;
 2. Het ontwerpbestemmingsplan Waddix (NL.IMRO.0627.WaddixOudedreef-0301) wordt ter inzage gelegd en voor wettelijk verplicht vooroverleg vrijgegeven.
 3. Het ontwerpbestemmingsplan Waddix wordt ter kennisneming aangeboden aan de gemeenteraad.

Samenvatting raad en pers: Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 juli 2022 ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Waddix en het mer-beoordelingsbesluit. De stukken liggen voor een periode van 6 weken ter inzage. Het bestemmingsplan maakt maximaal 54 woningen mogelijk. De woningen worden tussen de 40m² en 90m² groot. Door dit bouwplan kan dit deel van het centrum Gouweplein op een nette manier afgerond worden.

Zaak - Doc.nr. Z/22/105376 - 246399

Onderwerp: Subsidietoekenning 2022 Stichting Ondernemersfonds Waddinxveen

Besluit:

Er wordt ingestemd met het toekennen van een subsidie van € 100.000 aan de Stichting Ondernemersfonds Waddinxveen voor het jaar 2022.

Samenvatting raad en pers: De gemeente stelt sinds 2017 structureel jaarlijks € 100.000 beschikbaar voor het Ondernemersfonds Waddinxveen. Hiervan wordt € 50.000 door de ondernemers bijgedragen via de Onroerende Zaak Belasting (OZB) voor eigenaren/gebruikers niet woningen Het fonds biedt financiële ondersteuning aan lokale ondernemers en sportieve, culturele en leerzame verenigingen, die gezamenlijk een project willen uitvoeren om hun gebied, sector of de gemeente mooier, schoner, veiliger en gezelliger te maken. Deze projecten dragen bij aan een optimaal ondernemers- en leefklimaat in Waddinxveen. Er is daarom ingestemd met de subsidieaanvraag voor 2022 van € 100.000.

Zaak - Doc.nr. Z/22/106385 - 248743

Onderwerp: Beantwoording Art. 32 vragen RVO

Besluit:

De schriftelijke vragen volgens artikel 32 van het Reglement van Orde van de raad van WeWa over de voorzieningen voor jeugd- en jongeren in Waddinxveen worden met de brief in dit voorstel beantwoord.

Samenvatting raad en pers: Op 15 juni 2022 stelde de fractie van WeWa schriftelijke vragen volgens artikel 32 van het Reglement van Orde van de raad over de voorzieningen voor jeugd- en jongeren in Waddinxveen. De vragen worden met dit collegevoorstel/-besluit beantwoord.

Zaak - Doc.nr. Z/20/051761 - 248653

Onderwerp: Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 5 juli 2022

Besluit:

Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.

Besluitenlijst B&W openbaar 5 juli 2022

Locatie: 't Suytende

Aanvang: 09:30

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Openbaar: Ja

Aanwezig: De dames L. Jannes (bestuurssecretaresse), B.J.A. Leferink (wethouder) en F. Vleij (wethouder) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester) en A.J. Six (waarnemend secretaris)

Afwezig: mw. C.P. de Jong (directiesecretaris)

Zaak - Doc.nr. Z/22/103558 - 244363

Onderwerp: Voorstel subsidie stichting Wijkwallet

Besluit:

 1. Besloten wordt dat het college akkoord gaat met de subsidieaanvraag voor 2022 van € 20.000 met aftrek van de initiatieven/uitgaven voor sociale activiteiten van 1 januari 2022-1 juli 2022.
 2. Besloten wordt dat het college akkoord gaat met de subsidieaanvraag voor 2023 van € 30.000 omdat 2022 een overgangsjaar is.

Samenvatting raad en pers: Een gedeelte van het geld dat de gemeenteraad beschikbaar heeft gesteld voor leefbare wijken, gaat naar de nieuwe stichting Wijkwallet. Vanaf 1 juli worden alle aanvragen voor sociale activiteiten bij de stichting ingediend. Zij beoordelen de aanvragen en handelen de financiën met de aanvragers af. Het aanvragen van initiatieven voor de openbare ruimte (zoals bv groenadopties) blijft bij de gemeente, via Waddsup. Deze aanvragen blijven betaald worden uit het budget van leefbare wijken.

Zaak - Doc.nr. Z/22/103997 - 243033

Onderwerp: Huisvesting Taalklas Oekraïners

Besluit:

 1. Er wordt ingestemd met het huisvesten van het basisonderwijs voor Oekraïense vluchtelingenkinderen in het gebouw Wingerd 45;
 2. Er wordt ingestemd met het huisvesten van een Taalklas voor vluchtelingenkinderen in het gebouw Wingerd 45;
 3. Er wordt besloten om garant te staan voor de personeelskosten voor het eerste schooljaar 2022-2023.

Samenvatting raad en pers: De Theo Thijssenschool gaat vanaf het schooljaar 2022-2023 Oekraïense kinderen onderwijs geven in het gebouw Wingerd 45. Kinderen die vanuit Oekraïne naar Nederland zijn gekomen, hebben namelijk recht op onderwijs. Bij het onderwijs aan vluchtelingen uit Oekraïne zijn gemeenten verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting. Momenteel krijgen de Oekraïense kinderen tijdelijk onderwijs op de Rehobothschool en het Coenecoop College. De lokalen op de Rehoboth zijn vanaf volgend schooljaar niet meer beschikbaar door de groeiende reguliere onderwijsbehoefte op de Rehobothschool. Het Coenecoop is als middelbare school minder geschikt voor basisschoolleerlingen. Daarnaast heeft het college besloten om een Taalklas voor nieuwkomers op te richten in hetzelfde gebouw Hierdoor hoeven vluchtelingenkinderen uit Waddinxveen niet meer af te reizen naar Gouda. In eerste instantie wordt deze Taalklas gecombineerd met het onderwijs aan Oekraïense kinderen. In totaal gaat er gebruik gemaakt worden van twee lokalen in het gebouw aan de Wingerd 45.

Zaak - Doc.nr. Z/22/103497 - 241599

Onderwerp: Beroep op onverdeeld krediet maatschappelijk vastgoed 2022 inzake Gouwehal

Besluit:

 1. Er wordt voorgesteld het krediet voor de Gouwehal met € 1.682.514 te verhogen tot € 6.070.427 en dit in mindering te brengen op het onverdeelde krediet Maatschappelijk vastgoed 2022 en de gevolgen hiervan mee te nemen in de 1e burap 2022.
 2. Er wordt voorgesteld om tot gunning over te gaan onder voorbehoud dat de bouwvergunning verstrekt wordt om de Gouwehal te mogen bouwen.
 3. Er wordt voorgesteld om al voor de voordat de bouwvergunning is verstrekt de benodigde materialen te bestellen die een lange levertijd hebben.

Samenvatting raad en pers: Er wordt een beroep gedaan op het beschikbaar gestelde onverdeeld krediet projecten Maatschappelijk vastgoed 2022 voor de gunning van de Gouwehal.

Zaak - Doc.nr. Z/22/104574 - 244641

Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan Raadhuisplein 1

Besluit:

 1. Er wordt ingestemd met de vormvrije mer-beoordeling en het mer-beoordelingsbesluit wordt ondertekend en ter inzage gelegd;
 2. Het ontwerpbestemmingsplan Raadhuisplein 1 (NL.IMRO.0627.bpraadhuisplein-0301) wordt ter inzage gelegd en voor wettelijk verplicht vooroverleg vrijgegeven;
 3. Het ontwerpbestemmingsplan Raadhuisplein 1 wordt ter kennisneming aangeboden aan de gemeenteraad;
 4. Er wordt ingestemd met de intentieovereenkomst tussen gemeente Waddinxveen en Woonpartners Midden-Holland over de ontwikkeling van de locatie Raadhuisplein in het Sleutelkwartier;
 5. De intentieovereenkomst over de ontwikkeling van de locatie aan het Raadhuisplein wordt ondertekend;
 6. Op grond van artikel 55 lid 1 van de Gemeentewet juncto art. 5.1 lid 2 sub b van de Woo wordt er geheimhouding op bijlage 3 “Intentieovereenkomst Raadhuisplein” gelegd tot het moment dat de overeenkomst is uitgewerkt;
 7. De wethouder, mevrouw F. Vleij wordt volmacht gegeven om de overeenkomst namens de gemeente te ondertekenen.

Samenvatting raad en pers: Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 juli 2022 ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Raadhuisplein 1 en het mer-beoordelingsbesluit. De stukken liggen voor een periode van 6 weken ter inzage. Het bestemmingsplan maakt maximaal 37 woningen mogelijk. De woningen worden Woonpartners gebouwd en verhuurd. De woningen worden aangeboden in het sociale huursegment. Hierover maakt de gemeente afspraken met Woonpartners middels een overeenkomst. De gemeente heeft daarnaast een intentieovereenkomst gesloten met Woonpartners voor de ontwikkeling van het sociale woonprogramma op de locatie aan het Raadhuisplein.

Zaak - Doc.nr. Z/22/105591 - 246564

Onderwerp: Verdeling beheerprojecten 2022-3

Besluit:

Er wordt voorgesteld € 400.000 uitvoeringsbudget beschikbaar te stellen voor groot onderhoud aan de Dreef en de rotonde Beijerincklaan.

Samenvatting raad en pers: Voor de voorbereiding van diverse integrale en disciplinaire projecten in de openbare ruimte stelt het college budget beschikbaar. Het betreft groot onderhoud aan de Dreef en aan de rotonde Beijerincklaan. Dit betreft de 3e verdeling van beheerprojecten in 2022.

Zaak - Doc.nr. Z/22/103833 - 242567

Onderwerp: Afvalstoffenverordening gemeente Waddinxveen 2022

Besluit:

 1. De Raad wordt voorgesteld:
 2. De Reactienota zienswijzen "Concept Afvalstoffenverordening gemeente Waddinxveen 2022" vast te stellen;
 3. De Afvalstoffenverordening gemeente Waddinxveen 2022 vast te stellen;
 4. De Afvalstoffenverordening gemeente Waddinxveen 2004 in te trekken.
 5. Geheimhouding ex artikel 55 van de Gemeentewet wordt opgelegd op bijlage 2 (concept Raadsvoorstel) totdat het College heeft besloten dit voorstel aan de Raad voor te leggen;
 6. Geheimhouding ex artikel 55 van de Gemeentewet wordt opgelegd op bijlage 4 (concept Uitvoeringsbesluit) totdat het College het Uitvoeringsbesluit 2022 heeft vastgesteld.

Samenvatting raad en pers: Het College van Burgemeester en wethouders heeft op 12 april 2022 besloten de Concept Afvalstoffenverordening 2022 vrij te geven voor inspraak. In de periode van 29 april tot en met 13 juni zijn alle personen en organisaties die hiermee te maken hebben in de gelegenheid geweest om zienswijzen in te dienen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. Er zijn daarom geen wijzigingen doorgevoerd in de Afvalstoffenverordening gemeente Waddinxveen 2022. De Raad zal worden voorgesteld de Afvalstoffenverordening gemeente Waddinxveen 2022 vast te stellen.

Zaak - Doc.nr. Z/20/051761 - 246621

Onderwerp: Concept openbare besluitenlijsten van de vergaderingen van B&W van 14, 21 en 23 juni 2022

Besluit:

Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.