Op deze pagina vindt u de openbare besluitenlijsten van de collegevergaderingen.

Wilt u oudere besluitenlijsten bekijken? Ga dan naar het Webarchief. Of neem contact op met het bestuurssecretariaat via 140182.

Besluitenlijst B&W openbaar 8 juni 2021

Locatie: Gouwezaal

Aanvang: 09:30

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Openbaar: Ja

Aanwezig: De dames A.B. Blomme (gemeentesecretaris), C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder) en C.J.M. Schippers (wethouder) en de heren M. Kortleven (wethouder) en E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Afwezig: -

 

Zaakkenmerk: Z/20/051761
 

Onderwerp: Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 1 juni 2021

Besluit:

Akkoord.

Samenvatting raad en pers: N.v.t.

 

Zaakkenmerk: Z/21/070312

Onderwerp: Beantwoording motie vreemd stop biomassa

Besluit:

De motie vreemd 'stop biomassa' wordt met een memo aan de Raad afgehandeld.

Samenvatting raad en pers: Het college heeft besloten een memo aan de Raad te sturen als reactie op de motie vreemd 'stop biomassa'. De raad heeft gevraagd te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om verleende vergunningen voor biomassa-installaties in te trekken, wat de kosten daarvan zijn en of het rijk een vergoeding zal geven. Ook heeft het college gevraagd om met de bedrijven in gesprek te gaan. Het college heeft in een memo aan de Raad geantwoord dat er nog steeds diverse beroepsprocedures lopen bij de Rechtbank en dat de uitkomst van deze procedures wordt afgewacht.

 

Zaakkenmerk: Z/21/072566

Onderwerp: Covid- 19 Compensatie regeling voor culturele sector

Besluit:

 1. Het plafond van de subsidie op grond van de ‘Tijdelijke nadere regels Covid-19 Compensatie culturele sector Waddinxveen 2020-2021’ voor het jaar 2021 wordt vastgesteld op € 216.000 (afgerond).
 2. De subsidieverlening op grond van de ‘Tijdelijke nadere regels Covid-19 Compensatie culturele sector Waddinxveen 2020-2021’ voor het jaar 2021 wordt verdeeld over twee subsidierondes met elk een subsidieplafond zoals in de toelichting op dit besluit is bepaald.
 3. Dit collegebesluit wordt ter kennisgeving naar de gemeenteraad gestuurd.

Samenvatting raad en pers: Het college werkt in dit voorstel de financiële steun voor lokale culturele organisaties en verenigingen verder uit voor het jaar 2021. Het betreft aanvullende financiële compensatie vanuit het Rijk voor de organisaties en verenigingen die zijn getroffen door de coronacrisis. Hiermee blijft cultuur laagdrempelig en toegankelijk voor de inwoners.

Besluitenlijst B&W openbaar 1 juni 2021

Locatie: Raadzaal

Aanvang: 09:30

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Openbaar: Ja

Aanwezig: De dames A.B. Blomme (gemeentesecretaris), C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder) en C.J.M. Schippers (wethouder) en de heren M. Kortleven (wethouder) en E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Afwezig: -

Zaakkenmerk: Z/20/051761

Onderwerp: Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 25 mei 2021

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: N.v.t.

 

Zaakkenmerk: Z/21/068651

Onderwerp: Aanwijzing gemeentelijk monument Zuidkade 33

Besluit:

Voorgenomen wordt Zuidkade 33 (perceel D1875) aan te wijzen als gemeentelijk monument; 2. Dit advies wordt ter kennisneming aan de gemeenteraad aangeboden.

Samenvatting raad en pers: Het college is van plan Zuidkade 33 als gemeentelijk monument aan te wijzen. Na de bekendmaking ligt het voornemen zes weken ter inzage. In die periode kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen. Na de termijn van terinzagelegging neemt het college een definitief besluit.

 

Zaakkenmerk: Z/21/071804

Onderwerp: Zienswijze gemeente Waddinxveen op ontwerpbestemmingsplan “tuincentrum Van der Spek” te Zevenhuizen (gemeente Zuidplas)

Besluit:

 1. Er wordt een zienswijze ingediend op het ontwerpbestemmingsplan van de gemeente Zuidplas over het “tuincentrum Van der Spek” in Zevenhuizen.
 2. De zienswijze wordt door de burgemeester ondertekend.

Samenvatting raad en pers: Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een zienswijze in te dienen op het ontwerpbestemmingsplan “tuincentrum Van der Spek” in Zevenhuizen van de gemeente Zuidplas. De zienswijze van het college gaat vooral over de gegevens die de gemeente Zuidplas heeft gebruikt in het verkeersonderzoek. Volgens het college van de gemeente Waddinxveen zijn deze gegevens niet actueel. De cijfers in het verkeersonderzoek gaan uit van de bouw van 4.000 woningen in het nog te bouwen vijfde dorp. Inmiddels is duidelijk dat er 8.000 woningen in het vijfde dorp worden gebouwd. Ook vindt het college dat de hoeveelheid verkeersbewegingen bij tuincentrum Van der Spek onvoldoende is onderbouwd. Ten slotte verwacht het college dat de verkeersknelpunten bij de oprit van de A12 en de rotondes bij het tuincentrum op basis van het ontwerpbestemmingsplan toenemen. Hierdoor ontstaat er verkeersoverlast op de Beijerincklaan in Waddinxveen.

 

Zaakkenmerk: Z/21/071588

Onderwerp: Opheffen geheimhouding collegebesluiten

Besluit:
De door het college eerder opgelegde geheimhouding op de in de bijlage genoemde collegebesluiten (en de daarbij behorende bijlagen) wordt op grond van artikel 55 Gemeentewet opgeheven.

Samenvatting raad en pers: In artikel 55 Gemeentewet staat dat het college op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, omtrent het in een besloten vergadering behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan het college worden overgelegd, geheimhouding kan opleggen. In het verleden zijn dergelijke besluiten genomen. Collegebesluiten waarop een voorwaardelijke geheimhouding is gelegd, worden (nadat aan de voorwaarde(n) is voldaan) van rechtswege openbaar. Hier hoeft de geheimhouding dus niet door het college te worden opgeheven. Opheffing geheimhouding geldt alleen voor collegebesluiten waarop door het college een onvoorwaardelijke geheimhouding is opgelegd. In het kader van de transparantie heeft het college besloten om, als de grondslag voor oplegging geheimhouding zich niet langer voordoet, de geheimhouding op deze collegebesluiten opheffen.

 

Zaakkenmerk: Z/21/071985

Onderwerp: Memo Pater Jornaweg

Besluit:

De raad wordt met bijgevoegd memo geïnformeerd over de opgelegde bouwstop aan de Pater Jornaweg.

Samenvatting raad en pers: N.v.t.

 

Zaakkenmerk: Z/21/071547

Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan en Ontwerpbesluit E-hub

Besluit:

 1. De coördinatieregeling wordt toegepast op het bestemmingsplan 'Energy Hub' en de omgevingsvergunning voor het bouwen en gebruiken van de energy hub aan de Overslagweg.
 2. Het ontwerpbestemmingsplan 'Energy Hub' en het ontwerpbesluit 'Energy Hub' worden ter inzage gelegd.
 3. Het ontwerpbestemmingsplan 'Energy Hub' wordt ter kennisneming aangeboden aan de gemeenteraad.

Samenvatting raad en pers: Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten voor het bestemmingsplan 'Energy Hub' en de omgevingsvergunning 'Energy Hub' gebruik te maken van de coördinatieregeling. Het college legt het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit ter inzage voor de gebruikelijke periode van 6 weken. Het plan bestaat uit circa 76 vrachtwagenparkeerplaatsen en een tankstation in de hoek van de Overslagweg en de N457, waar zowel moderne als conventionele brandstoffen worden aangeboden. Zowel de vrachtwagenparkeerplaatsen als het tankstation worden via dezelfde weg ontsloten op de Overslagweg. Er is aandacht besteed aan de landschappelijke inpassing van de vrachtwagenparkeerplaatsen en het tankstation zodat er een nette, functionele afronding van het bedrijventerrein ontstaat.

 

Zaakkenmerk: Z/21/069980

Onderwerp: Uitvoeringsprogramma sociaal domein 2019 - 2023 - Waddinxveen samenredzaam

Besluit:

 1. Er wordt ingestemd met het uitvoeringsprogramma sociaal domein 2019-2023, Waddinxveen Samenredzaam.
 2. Er wordt ingestemd met het jaarlijks aanbieden van een voortgangsrapportage aan de gemeenteraad, in samenhang met de monitor sociaal domein.
 3. Er wordt ingestemd met het aan de raad ter kennisname toezenden van het uitvoeringsprogramma sociaal domein 2019-2023, Waddinxveen Samenredzaam.

Samenvatting raad en pers: De gemeenteraad stelde in november 2019 het Beleidskader Sociaal Domein vast. Daarna startte het college met de uitvoering van het programma om de doelen uit het beleidskader te halen. Met het aanbieden van het uitvoeringsprogramma informeert het college de gemeenteraad over de gezette stappen in de afgelopen periode tot en met het eerste kwartaal van 2021. Ook staat in het programma wat er nog gaat komen. Op een flink aantal punten is voortgang geboekt, maar de planning is soms aangepast door de coronamaatregelen. Er zijn geen activiteiten vervallen, maar soms wel uitgesteld. Kortom, het uitvoeringsprogramma laat zien wat we doen en wat we gaan doen. De gemeenteraad ontvangt het uitvoeringsprogramma nu ter kennisname. In het verdere vervolg wordt de raad geïnformeerd over de voortgang. Ook wordt er gewerkt aan een rapportage met informatie over de voortgang in combinatie met de jaarlijkse Monitor sociaal domein.

Besluitenlijst B&W openbaar 25 mei 2021

Locatie: Raadzaal

Aanvang: 09:30

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Openbaar: Ja

Aanwezig: De dames A.B. Blomme (gemeentesecretaris), C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder) en C.J.M. Schippers (wethouder) en de heren M. Kortleven (wethouder) en E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Afwezig: -

 

Zaakkenmerk: Z/21/071058

Onderwerp: Jaarstukken 2020

Besluit:

1. Ingestemd wordt met de Jaarstukken 2020.

2. De Jaarstukken 2020 worden aangeboden aan de raad voor de vaststelling in de raadsvergadering van 7 juli 2021.

3. De raad wordt voorgesteld:

  1. De jaarstukken over 2020, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening met een voordelig rekeningresultaat van € 5.111.054 vast te stellen;
  2. De onderuitputting op de implementatie omgevingswet voor een bedrag van € 99.668 toe te voegen aan de bestemmingsreserve invoering omgevingswet;
  3. Het saldo van de openeinderegelingen van de Participatiewet, Jeugd en Wmo voor een bedrag van € 44.812 toe te voegen aan de egalisatiereserve Sociaal Domein;
  4. Het saldo van de uitvoeringslasten TOZO voor een bedrag van € 15.775 toe te voegen aan de bestemmingsreserve uitvoeringslasten TOZO;
  5. Het saldo van het project Koplopergemeente cliëntondersteuning voor een bedrag van € 93.189 toe te voegen aan de bestemmingsreserve koplopergemeente cliëntondersteuning;
  6. Het saldo van de compensatie Corona voor een bedrag van € 20.422 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Corona;
  7. Het saldo voor de inzet van een regionaal projectleider openbaar vervoer voor een bedrag van € 8.167 toe te voegen aan de bestemmingsreserve investeren in vernieuwen;
  8. Het saldo voor het onderzoek Station Gouweknoop voor een bedrag van € 10.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve investeren in vernieuwen;
  9. De vrijval van de voorziening Grondbank voor een bedrag van € 191.933 toe te voegen aan de algemene reserve grondbedrijfsfunctie;
  10. Het vormen van een bestemmingsreserve Fysieke Leefomgeving en een bedrag van € 1.643.283 toe te voegen aan deze reserve;
  11. Het vormen van een bestemmingsreserve gedupeerden toeslagenproblematiek en een bedrag van € 19.308 toe te voegen aan deze reserve;
  12. Het resterende voordelige rekeningresultaat 2020 van € 2.964.497 toe te voegen aan de Algemene bedrijfsreserve algemene dienst;
  13. De onderhanden restantkredieten groot onderhoud en investeringen zoals opgenomen in de Paragraaf 3 – Onderhoud kapitaalgoederen en de Bijlage – Overzicht (restant) investeringskredieten over te hevelen naar het begrotingsjaar 2021.
  14. Op grond van artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet wordt geheimhouding gelegd op de geheime Bijlage risico’s grondbedrijf en de gemeenteraad wordt voorgesteld deze geheimhouding te bekrachtigen.

Samenvatting raad en pers: De werkzaamheden met betrekking tot het samenstellen van de Jaarstukken 2020 zijn afgerond. Het document bestaat uit het Jaarverslag, Jaarrekening en Overige stukken. Het Jaarverslag start met een voorwoord, waarin kort en bondig wordt ingegaan op de belangrijkste inhoudelijke en financiële ontwikkelingen in 2020. In de inleiding staat het voorstel bestemmingsresultaat beschreven. In het Jaarverslag wordt ingegaan op het gerealiseerde beleid en in de Jaarrekening op de financiële verantwoording.  

 

Zaakkenmerk: Z/20/051761

Onderwerp: Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 18 mei 2021

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: N.v.t.

 

Zaakkenmerk: Z/20/051761

Onderwerp: Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 11 mei 2021

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: N.v.t.

 

Zaakkenmerk: Z/21/071136

Onderwerp: Zienswijze begroting 2022 gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden-Holland

Besluit:

De raad wordt voorgesteld de zienswijze vast te stellen op de ontwerpbegroting 2022 van de Omgevingsdienst Midden-Holland. Samenvatting raad en pers: In de afgelopen weken zijn de ontwerpbegrotingen 2022 van de gemeenschappelijke regelingen (GR’en) aan de raad aangeboden met een verzoek om een zienswijze in te dienen. De raad ontvangt een memo die ingaat op de belangrijkste ontwikkelingen. Voor iedere gemeenschappelijke regeling is een zienswijze opgesteld. De raad wordt voorgesteld deze zienswijzen vast te stellen en aan de besturen van de betreffende gemeenschappelijke regelingen aan te bieden.

 

Zaakkenmerk: Z/21/070961

Onderwerp: Regionale Energie Strategie (RES) 1.0

Besluit:

 1. De RES 1.0 wordt vastgesteld als een strategische verkenning en gebruikt als basis voor een verdere uitwerking in de RES 2.0 en voor het aanpassen van het relevante omgevingsbeleid.
 2. De raad wordt voorgesteld de RES 1.0 Midden-Holland vast te stellen voor 1 juli 2021.

Samenvatting raad en pers: Het college heeft de RES 1.0 aan de raad ter besluitvorming aangeboden. De RES 1.0 is een verdieping op de concept-RES die in het najaar van 2020 is ingediend bij het Nationaal Programma (NP) RES. Deze concept-RES bevatte 1 gezamenlijk bod voor de opwek van energie vanuit de Regio Midden-Holland en denkbeelden over hoe deze energie opgewekt zou kunnen worden. In de RES 1.0 zijn deze denkbeelden op een kaart uitgewerkt tot zoekgebieden in de regio. Deze kaart met zoekgebieden is het resultaat van ruimtelijke onderzoeken en een uitgebreid participatietraject. De RES 1.0 moet door de gemeenten uit de Regio Midden-Holland, de Provincie Zuid-Holland en de 3 betrokken waterschappen worden vastgesteld voor 1 juli 2021.

 

Zaakkenmerk: Z/21/071430  

Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Triangel Zuid-Oost G3

Besluit:

 1. De raad wordt voorgesteld de Nota van beantwoording zienswijzen vast te stellen en het bestemmingsplan Triangel Zuid-Oost (NL.IMRO.0627.BPTriangelzuidoost-0401) gewijzigd vast te stellen.
 2. De raad wordt voorgesteld geen exploitatieplan vast te stellen.
 3. Het hogere waardenbesluit wegverkeers- en spoorweglawaai wordt genomen.

Samenvatting raad en pers: Het ontwerpbestemmingsplan Triangel Zuid-Oost (deelplan G3) heeft 6 weken ter inzage gelegen. In dit bestemmingsplan wordt de bouw van maximaal 100 woningen en een multifunctioneel gebouw mogelijk gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders heeft kennisgenomen van de ingediende zienswijzen. De nota van beantwoording zienswijzen en het bestemmingsplan worden aan de Raad gestuurd voor vaststelling in de vergadering op 23 juni 2021. Ook heeft het college een hogere waardenbesluit wegverkeers- en spoorweglawaai genomen voor woningbouw in Triangel Zuid-Oost. Er worden maatregelen voorgeschreven om de geluidsbelasting op deze woningen te beperken.

 

Zaakkenmerk: Z/21/070368

Onderwerp: Collegevoorstel zienswijze conceptbegroting Streekarchief Midden Holland 2022

Besluit:

De raad wordt voorgesteld de zienswijze vast te stellen op de concept programmabegroting 2022 van Streekarchief Midden-Holland.

Samenvatting raad en pers: In de afgelopen weken zijn de ontwerpbegrotingen 2022 van de gemeenschappelijke regelingen (GR’en) aan de raad aangeboden met een verzoek om een zienswijze in te dienen. Voor iedere gemeenschappelijke regeling is een zienswijze opgesteld. De raad wordt voorgesteld deze zienswijzen vast te stellen en aan de besturen van de betreffende gemeenschappelijke regelingen aan te bieden.

 

Zaakkenmerk: Z/21/070745

Onderwerp: Kaderbrief 2022 - 2025

Besluit:

 1. De raad wordt voorgesteld de Kaderbrief 2022 - 2025 vast te stellen als richtinggevend document voor de Programmabegroting 2022 - 2025.
 2. De raad wordt voorgesteld de in de Kaderbrief 2022 - 2025 opgenomen onderwerpen nieuw beleid (onderdeel 4) te verwerken in de Programmabegroting 2022 - 2025:

A. Tijdige signalering schulden

B. Wijziging woonplaatsbeginsel Jeugd

C. Regionale samenwerking sociaal domein

D. Woonzorgvisie

E. Aanvragen huisvestingsprogramma primair onderwijs

F. Extra bijdrage exploitatielasten Cultuurhuys de Kroon

G. Beleidskader cultuur Waddinxveen 2020 - 2024

H. Invoering Omgevingswet

I. Klimaatakkoord

J. Wet Kwaliteitsborging Bouwen (WKB)

K. Parapluplan archeologie en parkeren

L. Informatieplicht Wet Milieubeheer

M. Mobiliteitsplan

N. Verkeersveiligheidsacties

O. Logistieke samenwerking A12 corridor

P. Omgevingsveiligheid

Q. Ontwikkeling Noordkade

R. Landelijk afvalbeheerplan (LAP 3)

S. LED openbare verlichting

T. Motie bomen

U. Knelpunten regio Midden Holland

V. Jong geleerd is oud gedaan

W. Single Digital Gateway (SDG)

X. klachtenloket Aanbestedingswet

Y. Complexiteit van werkzaamheden

 

3. De raad wordt voorgesteld het in de Kaderbrief 2022 - 2025 opgenomen onderwerp Groei en formatie (onderdeel 6) te verwerken in de Programmabegroting 2022 - 2025.
4. De raad wordt voorgesteld het in de Kaderbrief 2022 - 2025 opgenomen onderwerp Tekorten Jeugd (onderdeel 7) te verwerken in de Programmabegroting 2022 - 2025.

Samenvatting raad en pers: Het College van B&W heeft besloten de raad voor te stellen de Kaderbrief 2022 - 2025 vast te stellen. De Kaderbrief geeft richting, maar nog nooit was deze richting omgeven met zoveel onzekerheden. Niet alleen de coronacrisis is hiervan de oorzaak, maar ook de doorgaande discussie over de tekorten in het sociaal domein, de herijking van de verdeling van het Gemeentefonds en de onduidelijke politieke situatie na de Tweede Kamerverkiezingen afgelopen maart. Het wachten is op een structurele oplossing van het nieuwe kabinet voor de negatieve ontwikkeling van de financiële positie van gemeenten. Dit om in de toekomst onze bestaande en nieuwe

 

Zaakkenmerk: Z/21/069165

Onderwerp: Maartbrief 2021 Gemeentefonds

Besluit:

 1. De memo Uitkomsten Maartbrief 2021 Gemeentefonds wordt aan de raad gestuurd.
 2. De financiële gevolgen van de Maartbrief 2021 worden verwerkt in de 1e Burap 2021.

Samenvatting raad en pers: Het college heeft besloten de memo Uitkomsten Maartbrief 2021 Gemeentefonds te verzenden aan de raad. De memo heeft betrekking op de verdeling van een 'vierde pakket' aan compensatiemaatregelen corona.

 

Zaakkenmerk: Z/21/070387

Onderwerp: Collegevoorstel zienswijze concept programmabegroting RDOG 2022

Besluit:

De raad wordt voorgesteld om de zienswijze vast te stellen op de concept programmabegroting 2022 van de RDOG HM.

Samenvatting raad en pers: In de afgelopen weken zijn de ontwerpbegrotingen 2022 van de gemeenschappelijke regelingen (GR’en) aan de raad aangeboden met een verzoek om een zienswijze in te dienen. De raad ontvangt een memo die ingaat op de belangrijkste ontwikkelingen. Voor iedere gemeenschappelijke regeling is een zienswijze opgesteld. De raad wordt voorgesteld deze zienswijzen vast te stellen en aan de besturen van de betreffende gemeenschappelijke regelingen aan te bieden.

 

Zaakkenmerk: Z/21/069234

Onderwerp: Zienswijze ontwerp-programmabegroting Regio Midden-Holland 2022-2025

Besluit:

De raad wordt voorgesteld de zienswijze vast te stellen op de ontwerp-begroting Regio Midden-Holland 2022-2025.

Samenvatting raad en pers: In de afgelopen weken zijn de ontwerpbegrotingen 2022 van de gemeenschappelijke regelingen (GR’en) aan de raad aangeboden met een verzoek om een zienswijze in te dienen. De raad ontvangt een memo die ingaat op de belangrijkste ontwikkelingen. Voor iedere gemeenschappelijke regeling is een zienswijze opgesteld. De raad wordt voorgesteld deze zienswijzen vast te stellen en aan de besturen van de betreffende gemeenschappelijke regelingen aan te bieden. Ook op de ontwerp-programmabegroting Regio Midden-Holland 2022-2025 wordt een zienswijze ter vaststelling aangeboden.

 

Zaakkenmerk: Z/21/071588

Onderwerp: Opheffen geheimhouding collegebesluiten

Besluit: Aangehouden.

Samenvatting raad en pers: In artikel 55 Gemeentewet staat dat het college op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, omtrent het in een besloten vergadering behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan het college worden overgelegd, geheimhouding kan opleggen. In het verleden zijn dergelijke besluiten genomen. Collegebesluiten waarop een voorwaardelijke geheimhouding is gelegd, worden (nadat aan de voorwaarde(n) is voldaan) van rechtswege openbaar. Hier hoeft de geheimhouding dus niet door het college te worden opgeheven. Opheffing geheimhouding geldt alleen voor collegebesluiten waarop door het college een onvoorwaardelijke geheimhouding is opgelegd. In het kader van de transparantie heeft het college besloten om, als de grondslag voor oplegging geheimhouding zich niet langer voordoet, de geheimhouding op deze collegebesluiten opheffen.

 

Zaakkenmerk: Z/21/071235

Onderwerp: Collegevoorstel vaststellen subsidies 2020 i.v.m. corona

Besluit:

Er wordt akkoord gegaan met het gebruik van de hardheidsclausule uit de Algemene Subsidieverordening Waddinxveen 2015 om subsidieontvangers die wegens corona niet hebben kunnen voldoen aan de prestatieafspraken, toch vast te stellen, voor zover de organisaties het subsidiebedrag hebben moeten aanwenden voor hun reguliere bedrijfsvoering.

Samenvatting raad en pers: Corona heeft ervoor gezorgd dat niet alle subsidiepartners aan de prestatieafspraken kunnen voldoen. De meeste organisaties hebben een alternatieve invulling kunnen geven of hebben de prestaties later ingehaald. Voor de subsidiepartners die hier niet in geslaagd zijn is door het College van B&W besloten de subsidies ook vast te stellen, voor zover de organisaties het subsidiebedrag hebben moeten aanwenden voor hun reguliere bedrijfsvoering. Dit is om te voorkomen dat er problemen in de bedrijfsvoering van deze organisaties ontstaan. Er zijn hier geen extra kosten voor de gemeente aan verbonden.

 

Zaakkenmerk: Z/21/066351

Onderwerp: Onderzoek evaluatie exploitatie Cultuurhuys De Kroon

Besluit:

Aan de organisatie wordt toestemming verleend om in 2021 alvast uitgaven te doen ten laste van het bij Burap 1-2021 gevraagde budget ten behoeve van de uitvoering van het onderzoek 'Evaluatie exploitatie Cultuurhuys De Kroon'.

Samenvatting raad en pers: Als vervolg op de vaststelling van de memo ‘Evaluatie exploitatie Cultuurhuys De Kroon’ besluit het college de benodigde uitgaven te doen, om vanaf juni te kunnen starten met het evaluatieonderzoek naar gebruik en beheer van De Kroon.

 

Zaakkenmerk: Z/21/071571

Onderwerp: Principeverzoek en anterieure overeenkomst locatie Stationsstraat / Jan Dorrekenskade – Oost (voormalig postsorteercentrum)

Besluit:

 1. Er wordt in principe ingestemd met het aangepaste plan voor de locatie Stationsstraat / Dorrekenskade – Oost (voormalig postsorteercentrum).
 2. Er wordt ingestemd met de anterieure overeenkomst voor de locatie Stationsstraat / Jan Dorrekenskade – Oost (voormalig postsorteercentrum), waarmee:  a. Er wordt ingestemd met verkoop van de gemeentelijke grond voor de in de overeenkomst genoemde verkoopprijs.
 3. Op de anterieure overeenkomst, inclusief de bijlagen, wordt geheimhouding opgelegd als bedoeld in artikel 55 van de gemeentewet, totdat het eigendom van de percelen notarieel is overgedragen.
 4. Dit collegevoorstel/-besluit wordt ter kennisgeving naar de gemeenteraad gestuurd.

Samenvatting raad en pers: Er is door de initiatiefnemer een verzoek ingediend voor het bouwen van een appartementengebouw op de oude PostNL locatie aan de Stationsstraat 5. Het gebouw bestaat uit 12 jongerenappartementen, 22 seniorenappartementen en 1 horecagelegenheid. Het college heeft in 2019 haar medewerking verleend aan de verdere uitwerking van het plan. De afgelopen maanden is het plan verder uitgewerkt en zijn er tussen de gemeente en de initiatiefnemer afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn nu vastgelegd in een overeenkomst.

 

Zaakkenmerk: Z/21/070627

Onderwerp: Zienswijze ontwerpprogrammabegroting 2022 Groenalliantie Midden-Holland e.o

Besluit:

De raad wordt voorgesteld de zienswijze vast te stellen op de ontwerpbegroting 2022 van Groenalliantie Midden-Holland en omstreken.

Samenvatting raad en pers: In de afgelopen weken zijn de ontwerpbegrotingen 2022 van de gemeenschappelijke regelingen (GR’en) aan de raad aangeboden met een verzoek om een zienswijze in te dienen. De raad ontvangt een memo die ingaat op de belangrijkste ontwikkelingen. Voor iedere gemeenschappelijke regeling is een zienswijze opgesteld. De raad wordt voorgesteld deze zienswijzen vast te stellen en aan de besturen van de betreffende gemeenschappelijke regelingen aan te bieden.

 

Zaakkenmerk: Z/21/071566

Onderwerp: Aanpassing grondexploitatie Centrumplan voor de kantoorkavel

Besluit:

 1. De raad wordt voorgesteld de grondexploitatie van het Centrumplan voor de ontwikkeling van fase 1B, de kantoorkavel aan te passen;
 2. De raad wordt voorgesteld de aanpassing van de grondexploitatie in de jaarrekening 2020 te verwerken;
 3. Voor de bijlagen bij dit voorstel, zijnde bijlage allonge en financiële effecten, wordt geheimhouding opgelegd als bedoeld in artikel 25 van de Gemeentewet;
 4. De raad wordt voorgesteld de geheimhouding te bekrachtigen als bedoeld in artikel 3.

Samenvatting raad en pers: Het college van B&W is akkoord met de aanvullende afspraken die zijn gemaakt met de ontwikkelaar van de kantoorkavel in het centrumplan. Met de aanvullende afspraken die zijn gemaakt, zijn partijen tot overeenstemming gekomen over de waarde van de grond en de uitgangspunten voor het gebouw. De functie kantoor verdwijnt en er komen woningen voor in de plaats. Belangrijke uitgangspunten zijn dat het ontwerp in dezelfde kwaliteit en uitstraling als de rest van het centrum worden uitgevoerd. Daarnaast worden er meer kleinere en daarmee goedkopere woningen gebouwd.

 

Zaakkenmerk: Z/21/070194

Onderwerp: Principeverzoek voor 62 woningen aan de Esdoornlaan 26

Besluit:

 1. De bereidheid wordt uitgesproken om in principe medewerking te verlenen aan een planologische procedure om de ontwikkeling van 62 woningen aan de Esdoornlaan 26 mogelijk te maken;
 2. Ingestemd wordt met de anterieure overeenkomst en deze wordt ondertekend.

Samenvatting raad en pers: Het college heeft in principe ingestemd met het verzoek om 62 woningen aan de Esdoornlaan 26 mogelijk te maken. Dit terrein ligt al een tijd braak. Woningbouw op deze plek is gewenst. Om dit mogelijk te maken wordt binnenkort een procedure voor een nieuw bestemmingsplan opgestart. Er is een overeenkomst gesloten met een ontwikkelaar.

 

Zaakkenmerk: Z/21/069980

Onderwerp: Uitvoeringsprogramma sociaal domein 2019 - 2023 - Waddinxveen samenredzaam

Besluit: Aangehouden.

Samenvatting raad en pers: De gemeenteraad stelde in november 2019 het Beleidskader Sociaal Domein vast. Daarna startte het college met de uitvoering van het programma om de doelen uit het beleidskader te halen. Met het aanbieden van het uitvoeringsprogramma informeert het college de gemeenteraad over de gezette stappen in de afgelopen periode tot en met het eerste kwartaal van 2021. Ook staat in het programma wat er nog gaat komen. Op een flink aantal punten is voortgang geboekt, maar de planning is soms aangepast door de coronamaatregelen. Er zijn geen activiteiten vervallen, maar soms wel uitgesteld. Kortom, het uitvoeringsprogramma laat zien wat we doen en wat we gaan doen. De gemeenteraad ontvangt het uitvoeringsprogramma nu ter kennisname. In het verdere vervolg wordt de raad geïnformeerd over de voortgang. Ook wordt er gewerkt aan een rapportage met informatie over de voortgang in combinatie met de jaarlijkse Monitor sociaal domein.

 

Zaakkenmerk: Z/21/070990

Onderwerp: Beantwoording raadsvragen Niet gesprongen explosieven

Besluit:

De schriftelijke vragen volgens artikel 32 van het Reglement van Orde van de raad van het CDA over de mogelijk aanwezige NGE in Triangel worden met de brief in dit voorstel beantwoord.

Samenvatting raad en pers: Op 21 april 2021 stelde de fractie van het CDA schriftelijke vragen volgens artikel 32 van het Reglement van Orde van de raad over de mogelijk aanwezige niet gesprongen explosieven in Triangel. De vragen worden met dit collegevoorstel/-besluit beantwoord.

 

Zaakkenmerk: Z/21/070203

Onderwerp: Zienswijze meerjarenbegroting 2022-2025 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Besluit:

De raad wordt voorgesteld de zienswijze vast te stellen op de meerjarenbegroting 2022-2025 van Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland.

Samenvatting raad en pers: In de afgelopen weken zijn de ontwerpbegrotingen 2022 van de gemeenschappelijke regelingen (GR'en) aan de raad aangeboden met een verzoek om een zienswijze in te dienen. De raad ontvangt een memo die ingaat op de belangrijkste ontwikkelingen. Voor iedere gemeenschappelijke regeling is een zienswijze opgesteld. De raad wordt voorgesteld deze zienswijzen vast te stellen en aan de besturen van de betreffende gemeenschappelijke regelingen aan te bieden.

 

Zaakkenmerk: Z/21/064734

Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Middelburgseweg 5

Besluit:

De raad wordt voorgesteld:

 1. Het bestemmingsplan 'Middelburgseweg 5' (NL.IMRO.0627.BPMiddelburgseweg5-0401) ongewijzigd vast te stellen;
 2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Samenvatting raad en pers: Het bestemmingsplan 'Middelburgseweg 5' maakt de bouw van een woning mogelijk. De nieuwe woning krijgt de functieaanduiding plattelandswoning omdat er geen binding meer is tussen de bestaande bedrijfswoning en de bedrijfsactiviteiten achter de woning. Hierdoor wordt het voor andere personen mogelijk om de woning te bewonen. De bestaande bedrijfswoning wordt gesloopt. Het ontwerpbestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn geen zienswijzen ontvangen. Oasen heeft een vooroverlegreactie ingediend die niet heeft geleid tot aanpassingen van het plan. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan 'Middelburgseweg 5' vast te stellen.

 

Zaakkenmerk: Z/21/070738

Onderwerp: Zienswijze Primitieve begroting Promen en Prowork 2022

Besluit:

 1. De raad wordt voorgesteld de zienswijze vast te stellen op de primitieve begroting 2022 van Werkvoorzieningschap Promen;
 2. De primitieve begroting Prowork 2022 wordt ter kennisname aan de raad voorgelegd.

Samenvatting raad en pers: In de afgelopen weken zijn de ontwerpbegrotingen 2022 van de gemeenschappelijke regelingen (GR’en) aan de raad aangeboden met een verzoek om een zienswijze in te dienen. De raad ontvangt een memo die ingaat op de belangrijkste ontwikkelingen. Voor iedere gemeenschappelijke regeling is een zienswijze opgesteld. De raad wordt voorgesteld deze zienswijzen vast te stellen en aan de besturen van de betreffende gemeenschappelijke regelingen aan te bieden. De primitieve begroting Prowork 2022 wordt ter kennisname aan de raad voorgelegd.

 

Zaakkenmerk: Z/21/069663

Onderwerp: Zienswijze begroting 2022 GR Grondbank

Besluit:

De raad wordt voorgesteld de zienswijze vast te stellen op de ontwerpbegroting 2022 van de GR Grondbank.

Samenvatting raad en pers: In de afgelopen weken zijn de ontwerpbegrotingen 2022 van de gemeenschappelijke regelingen (GR'en) aan de raad aangeboden met een verzoek om een zienswijze in te dienen. De raad ontvangt een memo die ingaat op de belangrijkste ontwikkelingen. Voor iedere gemeenschappelijke regeling is een zienswijze opgesteld. De raad wordt voorgesteld deze zienswijzen vast te stellen en aan de besturen van de betreffende gemeenschappelijke regelingen aan te bieden.

 

Zaakkenmerk: Z/21/069298

Onderwerp: Zienswijze begroting 2022 GR Bedrijvenschap Gouwe Park

Besluit:

De raad wordt voorgesteld de zienswijze vast te stellen op de ontwerpbegroting 2022 en 1e begrotingswijziging 2021 van de GR Bedrijvenschap Gouwe Park.

Samenvatting raad en pers: In de afgelopen weken zijn de ontwerpbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regelingen (GR'en) aan de raad aangeboden met een verzoek om een zienswijze in te dienen. De raad ontvangt een memo die ingaat op de belangrijkste ontwikkelingen. Voor iedere gemeenschappelijke regeling is een zienswijze opgesteld. De raad wordt voorgesteld deze zienswijzen vast te stellen en aan de besturen van de betreffende gemeenschappelijke regelingen aan te bieden.

Besluitenlijst B&W openbaar 18 mei 2021

Locatie: Raadzaal

Aanvang: 09:30

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis Openbaar: Ja Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder) en C.J.M. Schippers (wethouder) en de heren M. Kortleven (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester) en A.J. Six (1e loco-secretaris)

Afwezig: Mevrouw A.B. Blomme (gemeentesecretaris)


Zaakkenmerk: Z/21/070785

Onderwerp: Aanbesteding taaltrajecten nieuwe Wet inburgering

Besluit:

De leidraad voor de Europese aanbestedingsprocedure inzake de leerroutes voor de nieuwe Wet inburgering wordt vastgesteld.
Samenvatting raad en pers: De gemeente wordt, voor zover op dit moment bekend is, vanaf 1 januari 2022 verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering. Eén van de taken van de gemeente is het inkopen van inburgeringstrajecten voor haar inburgeraars. De arbeidsmarktregio Midden - Holland heeft ervoor gekozen om de voorbereiding op de nieuwe Wet gezamenlijk op te pakken. Voorgesteld wordt om inburgeringstrajecten in te kopen gericht op de voorbereiding op het inburgeringsexamen en maatschappelijke participatie. Gezien de omvang van de opdracht is de gemeente gehouden aan de regels voor het Europees aanbesteden van de opdracht De aanbesteding is erop gericht inburgeraars met of zonder gemeentelijke uitkering met succes het inburgeringsexamen af te laten leggen en hen in staat te stellen te participeren in de Nederlandse samenleving. Het college heeft besloten om ten behoeve van de aanbesteding leidraad voor de Europese aanbestedingsprocedure inzake de leerroutes voor de nieuwe Wet inburgering vast te stellen.


Zaakkenmerk: Z/21/070931

Onderwerp: Ondertekening bestuurlijke overeenkomst MKB-Deal 'Ondernemend Midden-Holland'

Besluit:

 1. Er wordt ingestemd met de ondertekening van de intentieovereenkomst 'Bestuurlijke overeenkomst MKB-Deal Ondernemend Midden-Holland;
 2. Er wordt mandaat verleend aan wethouder M. Kortleven voor het ondertekenen van de 'Bestuurlijke overeenkomst MKB-Deal Ondernemend Midden-Holland', als onderdeel van de MKB-Deal aanvraag van de regio Midden-Holland.

Samenvatting raad en pers: Voor de projectenagenda van de triple helixsamenwerking Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs (EOA) wordt een subsidieaanvraag voorbereid voor de MKB-deal Zuid-Holland. Vooruitlopend hierop is ondertekening gevraagd van de intentieovereenkomst hiervoor door de portefeuillehouders economische zaken die deelnemen aan het overleg Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs Midden-Holland triple helix. Wethouder Kortleven wordt gemandateerd deze overeenkomst te ondertekenen.


Zaakkenmerk: Z/21/067920

Onderwerp: Voorstel aanvullende huisvesting basisscholen, realisatie gymnastieklokaal en ruimte kinderopvang Park Triangel 2021 en beschikbaarstelling kredieten

 

Besluit:

 1. De raad wordt voorgesteld het plan "aanvullende huisvesting basisscholen, realisatie gymnastieklokaal en ruimte kinderopvang Park Triangel 2021" vast te stellen, overeenkomstig bijgaand concept raadsvoorstel en raadsbesluit.
 2. Op bijlage 1 wordt geheimhouding opgelegd op grond van artikel 25, lid 2 Gemeentewet juncto art. 10 van de Wob.

Samenvatting raad en pers: In de laatste maanden is het duidelijk geworden, dat het plan voor de aanvullende huisvesting van de scholen in Park Triangel moest worden gewijzigd. Mede op basis van informatie van de schoolbesturen en nieuwe leerlingenprognoses wordt nu ingezet op de realisatie van 8 permanente lokalen en 10 tijdelijke lokalen, samen met een gymnastieklokaal en ruimte voor kinderopvang. De bouwlocatie zijn de 2 kavels ("1 en 2") aan de "cbs TOV" (zuidoost) zijde van het hoofdgebouw Parklaan 3-7. Voor de afvlakking van de "piekbehoefte" wordt het gebouw Kerkstraat 13 ingezet. De raad wordt voorgesteld om het eerdere besluit om dit gebouw af te stoten, in te trekken. Het college gaat de raad voorstellen akkoord te gaan met de hoofdlijnen van dit plan en daarvoor de benodigde kredieten beschikbaar te stellen.


Zaakkenmerk: Z/21/070450

Onderwerp: Jaarstukken Promen en Prowork 2020

Besluit:

 1. Er wordt kennis genomen van de gewaarmerkte Jaarrekening Promen 2020;
 2. De raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen op de Jaarrekening Promen 2020;
 3. Het maatschappelijk jaarverslag van Prowork 2020 wordt ter kennisname aan de raad aangeboden.

Samenvatting raad en pers: Het jaar 2020 was voor Promen en Prowork een bewogen jaar. Desondanks is het afgesloten met een positief resultaat. Het college heeft kennis genomen van de jaarstukken over 2020 en stelt aan de raad voor hier geen zienswijze op in te dienen.

Zaakkenmerk: Z/20/051761

Onderwerp: Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 4 mei 2021

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: N.v.t.

Besluitenlijst B&W openbaar 11 mei 2021

Vergaderdatum: 11 mei 2021

Locatie: Vergadering is schriftelijk afgedaan

Aanvang: 09:30 Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Openbaar: Ja

Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder) en C.J.M. Schippers (wethouder) en de heren M. Kortleven (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester) en A.J. Six (1e loco-secretaris)

Afwezig: Mevrouw A.B. Blomme (gemeentesecretaris)

Zaakkenmerk: Z/21/070270 Onderwerp: Regiovisie hoofdstuk 6 voorbereiding vaststelling

Besluit:

 1. Het concept hoofdstuk 6 van de regiovisie jeugd en Wmo 2021-2024 ‘Scherper aan de wind’ (bijlage 1) wordt vastgesteld.
 2. Er wordt commitment gegeven op de financieringsopgave voor de regionale taken, inclusief de opgave die ontstaat vanwege wegvallende incidentele middelen (bijlage 2).
 3. Het concept hoofdstuk 6 inclusief raadsmemo (bijlage 3) wordt toegezonden aan de gemeenteraad om de gevoelens van de raad op te halen, nadat alle colleges in Midden-Holland gelijkluidend hebben besloten over het 1e en 2e besluitpunt.
 4. Het advies van de Participatie Adviesraad Sociaal Domein Waddinxveen (PAR) wordt toegezonden aan de gemeenteraad (bijlage 4).
 5. De samenwerkingsafspraken tussen de vijf gemeenten worden gezamenlijk voorbereid om de regionale taken en bovenregionale afstemming uit de regiovisie te kunnen uitvoeren.
 6. De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de zienswijze bij de raadsmemo inzake concepthoofdstuk 6 (bijlage 5).


Samenvatting raad en pers: De gemeente Waddinxveen bereidt samen met de andere vier gemeenten in de regio Midden-Holland een regiovisie voor waarin is opgenomen hoe zij zullen samenwerken op het gebied van Jeugdhulp en WMO. De eerste conceptversie is inmiddels aangeboden aan de adviesraad van Waddinxveen, de PAR. Regionale samenwerking binnen de Jeugdhulp en de WMO is niet nieuw. In deze fase ligt het accent op de wijze van bestuurlijke besluitvorming, democratische legitimering en financiering. Het doel van de regiovisie is om te komen tot betere en snellere beschikbare zorg voor inwoners met een zorg of hulpvraag.

Besluitenlijst B&W openbaar 4 mei 2021

Locatie: via Zoom

Aanvang: 09:30

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Openbaar: Ja

Aanwezig: De dames A.B. Blomme (gemeentesecretaris), C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder) en C.J.M. Schippers (wethouder) en de heren M. Kortleven (wethouder) en E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Afwezig: -

Zaak - Doc.nr. Z/21/068093 - 155681

Onderwerp: Eenjarige subsidies 2021

Besluit:

 1. Een subsidie wordt verstrekt aan de Stichting Platform Gehandicapten & Chronisch zieken Zuidplas voor het jaar 2021 van € 3.272,50 waarvan € 222,50 eenmalig.
 2. Er wordt een subsidie verstrekt aan Steunpunt Midden-Holland voor het jaar 2021 van € 15.000,00.
 3. Er wordt een structurele subsidie verstrekt aan de Stichting SafeWings voor het jaar 2021 van € 2.810,95.
 4. De overschrijding van de raming als gevolg van de subsidieverstrekking aan Stichting SafeWings ad € 1.310,95 wordt meegenomen bij de1ste Burap2021.

Samenvatting raad en pers: De gemeente Waddinxveen verleent jaarlijks subsidie aan maatschappelijke organisaties, die met hun activiteiten een bijdrage leveren aan het gemeentelijke beleidskader ‘Samen voor Waddinxveen”. Op de aanvragen van drie instellingen om een subsidie voor het jaar 2021 zijn nog geen besluiten genomen. Deze subsidieaanvragen zijn juridisch, financieel en beleidsmatig beoordeeld. Op basis daarvan heeft het college besloten over het toekennen van de aangevraagde subsidies.

 

Zaak - Doc.nr. Z/20/046464 - 153864

Onderwerp: Vaststellen Ontwikkelstrategie Noordkade

Besluit: 

 1. De Ontwikkelstrategie Noordkade wordt vastgesteld met daarbij de volgende uitgangspunten:  a) De ontwikkeling primair aan de markt over te laten (faciliterend grondbeleid). b) Het gebied te ontwikkelen als een dorps-stedelijk woonmilieu met tenminste 50 woningen per ha. en ruimte voor ondernemen. c)  deze ontwikkeling in een publiek private samenwerking (PPS) verder vorm te geven middels een samenwerkingsovereenkomst.
 2. Er wordt opdracht gegeven tot het voorbereiden van een intentieovereenkomst met de ontwikkelende partijen/grondeigenaren.
 3. Er wordt geheimhouding opgelegd op de Ontwikkelstrategie en de bijbehorende bijlagen conform de gemeentewet art. 55.

Samenvatting raad en pers: Het college van B&W heeft de ontwikkelstrategie Noordkade vastgesteld. Deze strategie is een bouwsteen in de verdere ontwikkeling van het gebied Noordkade. Met de vaststelling van de ontwikkelstrategie kan de gemeente gaan werken aan twee belangrijke vervolgstappen. De eerste stap is het opstellen van een stedenbouwkundige visie voor het gebied de tweede stap is het opstellen van een intentieovereenkomst. Alle stappen nemen we zoveel mogelijk samen met de partijen uit het gebied.

 

Zaak - Doc.nr. Z/21/070046 - 155061

Onderwerp: Regionale Detailhandelsstructuurvisie Midden-Holland 2020

Besluit:

 1. De Regionale Detailhandelsstructuurvisie Midden-Holland 2020 ‘een visie op vitale steden en dorpen’ wordt vastgesteld.
 2. De visie wordt ter informatie naar de raad gestuurd.

Samenvatting raad en pers: De samenwerkende partijen binnen de Triple Helix samenwerking Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs hebben een nieuwe regionale detailhandelsstructuurvisie opgesteld. Reden hiervoor zijn de snelle ontwikkelingen in het winkellandschap. Deze nieuwe visie geeft een beeld van de ontwikkeling van de winkelstructuur in de gemeenten van Midden-Holland en het door de gemeenten ontwikkelde beleid. Het college heeft op 4 mei de detailhandelsstructuurvisie vastgesteld en het document wordt ter informatie aangeboden aan de raad.

 

Zaak - Doc.nr. Z/20/051761 - 156305

Onderwerp: Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 26 april 2021

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: n.v.t.

Besluitenlijst B&W openbaar 26 april 2021

Locatie: via Zoom

Aanvang: 13:00

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Openbaar: Ja

Aanwezig: De dames A.B. Blomme (gemeentesecretaris), C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder) en C.J.M. Schippers (wethouder) en de heren M. Kortleven (wethouder) en E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Afwezig: -

Zaak - Doc.nr. Z/21/068657 - 153545

Onderwerp: Rapportage informatie- en archiefbeheer 2020

Besluit: 

 1. Het Verslag Kritische Prestatie Indicatoren Informatie- en archiefbeheer 2020 wordt vastgesteld. 
 2. Het Verslag Kritische Prestatie Indicatoren Informatie- en archiefbeheer 2020 wordt ter informatie aan de Raad aangeboden.

Samenvatting raad en pers: Volgens artikel 3 van de archiefverordening Waddinxveen 2018 doen Burgemeester en Wethouders tenminste eenmaal per jaar verslag aan de Raad over de uitoefening van de aan hen opgedragen zorg voor het archief- en informatiebeheer. Het door B&W vastgestelde Verslag Prestatie Indicatoren Informatie- en archiefbeheer 2020 is hiervan het resultaat.

Zaak - Doc.nr. Z/21/069567 - 153544

Onderwerp: Bestuurlijk standpunt regionale governance sociaal domein

Besluit: Het standpunt van het college van B&W over de regionale governance sociaal domein wordt met bijgevoegde brief kenbaar gemaakt aan de colleges van B&W van de gemeenten in de regio Midden-Holland.

Samenvatting raad en pers: Waddinxveen werkt voor de uitvoering van een groot aantal taken in het sociaal domein samen met de andere gemeenten in de Regio Midden-Holland. Het college wil deze samenwerking verder optimaliseren en stelt voor de samenwerking op onderdelen aan te passen. Doel is dat de positie van het college wordt versterkt en de mogelijkheden om te sturen op inhoud en kosten toenemen.

Zaak - Doc.nr. Z/21/068640 - 150570

Onderwerp: B&W Collegevoorstel ENSIA 2020

Besluit: 

 1. De Collegeverklaring ENSIA 2020 Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet Waddinxveen wordt vastgesteld, samen met de bijlagen: a. Collegeverklaring ENSIA 2020 Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet Waddinxveen - Bijlage 1 DigiD;  b. Collegeverklaring ENSIA 2020 Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet Waddinxveen - Bijlage 2 Suwinet.
 2. De ENSIA-Verantwoordingsrapportage-BAG-2020-Waddinxveen wordt vastgesteld.
 3. De ENSIA-Verantwoordingsrapportage-BGT-2020-Waddinxveen wordt vastgesteld.
 4. De ENSIA-Verantwoordingsrapportage-BRO-2020-Waddinxveen wordt vastgesteld.

Samenvatting raad en pers: De Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) helpt gemeenten in één keer slim verantwoording af te leggen aan gemeenteraad en toezichthouders over informatieveiligheid, gebaseerd op de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid). De collegeverklaring voor de Digitale persoonsidentificatie (DigiD) en de Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Suwinet) en de rapportages voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en Basisregistratie Ondergrond (BRO) zijn verplichte onderdelen van deze verantwoording. Het college heeft besloten de verklaring en rapportages vast te stellen.
 

Zaak - Doc.nr. Z/21/067984 - 154000
 

Onderwerp: Bestuursverklaring hardheidsclausule Tozo1

Besluit: 

 1. De bestuursverklaring TOZO 1 wordt ondertekend.
 2. Aan de Raad wordt voorgesteld de bestuursverklaring TOZO 1 eveneens te ondertekenen.
   

Samenvatting raad en pers: Begin 2020 - in de eerste maanden van de coronacrisis- hebben gemeenten op verzoek van het Rijk de eerste Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) uitgevoerd. Dat is één van de maatregelen van het Rijk om financiële ondersteuning te bieden aan ondernemers. Snelheid van uitvoering was belangrijk als eerste financiële maatregel die hoorde bij de crisisaanpak. De uitvoering is gestart na een zeer korte voorbereidingstijd, waarbij nog veel onduidelijkheden waren in de regelgeving. Ondanks dat de uitvoering zorgvuldig heeft plaatsgevonden kon op dat moment aan bepaalde rechtmatigheidseisen niet (volledig) worden voldaan. Het ministerie heeft dit onderkend en heeft daarom een beleidsregel in het leven geroepen waarbij voor bepaalde minder zwaar wegende rechtmatigheidseisen bij de uitvoering van de Tozo 1 de hardheidsclausule kan worden toegepast. Voor de toepassing van de hardheidsclausule is vereist dat de gemeente aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een bestuursverklaring doet toekomen. De bestuursverklaring is de uitkomst van de verantwoording die het College aan de gemeenteraad aflegt over de uitvoering van de Tozo. De bestuursverklaring moet worden ondertekend door zowel het college als de gemeenteraad. De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de bestuursverklaring toepassing hardheidsclausule uitvoering Tozo 1 en deze te ondertekenen.

Zaak - Doc.nr. Z/20/051761 - 154711
 

Onderwerp: Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 20 april 2021

Besluit: Akkoord.
Samenvatting raad en pers: N.v.t.

Besluitenlijst B&W openbaar 20 april 2021

Locatie: Gouwezaal

Aanvang: 09:30

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Openbaar: Ja

Aanwezig: De dames A.B. Blomme (gemeentesecretaris), C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder) en C.J.M. Schippers (wethouder) en de heren M. Kortleven (wethouder) en E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Afwezig: -

 

Zaak - Doc.nr. Z/20/051761 - 153297

Onderwerp: Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 13 april 2021

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: N.v.t.

 

Zaak - Doc.nr. Z/21/068920 - 151373

Onderwerp: Besteding niet uitgegeven OAB middelen 2021-2023

Besluit: 

 1. Er wordt ingestemd met de uitbreiding van de logopedische ondersteuning.
 2. Er wordt ingestemd met het voorstel om € 200.000 in de vorm van subsidie ter beschikking te stellen aan de kinderdagverblijven (KDV) en scholen. 
 3. Er wordt toestemming verleend om alvast extra uitgaven te doen ten laste van de OAB-middelen en deze te laten verwerken in 1e Burap.

Samenvatting raad en pers: Mede als gevolg van de coronacrisis zijn de onderwijsachterstanden landelijk opgelopen. Waddinxveen is geen uitzondering op deze trend. Daarom heeft het College van B&W besloten om niet eerder uitgegeven OAB-middelen in te zetten. Deze middelen zullen besteed worden aan de uitbreiding van logopedische screening en een subsidie voor KDV en scholen. Met behulp van de subsidieregeling kunnen KDV en scholen in Waddinxveen projecten opzetten om onderwijsachterstanden terug te dringen.

 

Zaak - Doc.nr. Z/21/066931 - 145067

Onderwerp: Mandatering toezichthouders kinderopvang i.h.k.v. tijdelijke maatregelen Covid-19

Besluit: 

 1. Er wordt ingestemd met het advies van de GGD om de Directeur Publieke Gezondheidszorg (DPG) aan te wijzen toezicht te houden op de naleving van de coronamaatregelen in de kinderopvang.
 2. Er wordt ingestemd met het voorstel om de handhavingsbevoegdheid bij overtreding van de coronaregels te delegeren naar de toezichthouder.

Samenvatting raad en pers: Om het toezicht op de naleving van de corona-maatregelen in de kinderopvang formeel te mogen handhaven wijst het college de DPG van de GGD aan als toezichthouder. Om snelle en effectieve handhaving te bevorderen wordt de bevoegdheid om te handhaven bij overtreding van de coronaregels in de kinderopvang gedelegeerd naar de toezichthouder.

 

Zaak - Doc.nr. Z/21/067803 - 147613

Onderwerp: Beleidskader cultuur Waddinxveen 2020-2024

Besluit: 

 1. De raad wordt voorgesteld om het Beleidskader cultuur Waddinxveen 2020-2024 vast te stellen. 
 2. De raad wordt voorgesteld om een bedrag van €85.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het in het Beleidskader cultuur Waddinxveen 2020-2024 opgenomen innovatiefonds Cultuur.

Samenvatting raad en pers: Het college heeft besloten om het Beleidskader cultuur Waddinxveen 2020-2024 vast te stellen. Deze kadernota is samen met inwoners en culturele partijen binnen de gemeente opgesteld. Met het Beleidskader worden de doelen van het gemeentelijke cultuurbeleid op lange termijn beschreven. Bovendien laat het zien hoe we deze doelen willen behalen in de vorm van een uitvoeringsprogramma. We willen dit programma starten na vaststelling van het Beleidskader in juni.

 

Zaak - Doc.nr. Z/21/068546 - 150116

Onderwerp: FG jaarverslag 2020

Besluit: Er wordt kennisgenomen van het jaarverslag 2020 van de Functionaris Gegevensbescherming.

Samenvatting raad en pers: De Functionaris Gegevensbescherming (FG) heeft zijn jaarverslag over 2020 opgeleverd. De FG is een onafhankelijk toezichthouder op het gebied van privacy binnen de gemeente. Gelet op de onafhankelijke positie van de FG is het jaarverslag een beschrijving van zijn bevindingen.