Waddinxveen werkt veel samen met andere gemeenten. Een groot deel van de samenwerking met andere gemeenten vindt plaats in verbonden partijen. Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Hieronder staan de verbonden partijen van Waddinxveen.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN
Kerntaken

Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)

De VRHM is ingesteld om de multidisciplinaire crisisbeheersing in de regio te versterken, zodat burgers beter beschermd worden tegen de risico’s van rampen en crises. De kernactiviteit van de VRHM is het bevorderen van een veilige samenleving.

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG)

De RDOG bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden in zowel reguliere als crisisomstandigheden. Daarnaast probeert de RDOG de effecten van gezondheidsbedreigingen te beperken.

Regio Midden-Holland

Regio Midden-Holland is een netwerk van de samenwerkende gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas. De gemeenten werken samen op het gebied van:

 Economie, onderwijs, arbeidsmarkt

 Ruimte en wonen

 Verkeer en vervoer

 Duurzaamheid

 Sociaal domein

Omgevingsdienst Midden-Holland

Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Zij voeren de milieu- en de bouw- en woningtoezichttaken uit door aanvragen om omgevingsvergunning, Wet milieubeheer en aanverwante wetten te toetsen en de voorschriften te handhaven.

Werkvoorzieningschap Promen

De uitvoering van de WSW blijft in het kader van de GR de kerntaak van Promen in een afbouwconstructie. Daarnaast wordt onder de GR Promen een separate BV opgericht waarin de gemeenten op individuele maat en vraag diensten gaan afnemen in het kader van de uitvoering Participatiewet.

Streekarchief Midden-Holland

Het Streekarchief Midden-Holland is werkzaam als het historisch documentatiecentrum voor de aangesloten gemeenten en vloeit voort uit de eisen van de Archiefwet. Door informatie van gemeentelijke overheden toegankelijk te maken voor de burger zorgt het Streekarchief voor een van de voorwaarden van democratie. Daarnaast verleent het streekarchief aan inwoners en andere belangstellenden een complete dienst bij het opvragen van informatie.

Grondbank RZG Zuidplas

De Grondbank is per 1-1-2011 een zogenaamd stallingbedrijf met een looptijd tot 1-1-2025. De Grondbank beheert de (strategisch) verworven eigendommen en levert deze te zijner tijd door c.q. verkoopt deze aan bestaande organisaties of aan, in de Zuidplaspolder op te richten, nieuwe organisaties, die de ontwikkeling risicodragend op zich nemen.

Door de inbreng van de eigendommen draagt de Grondbank bij aan een effectieve realisatie van de ruimtelijke en sectorale doelstellingen, die geformuleerd staan in de Herijkingsstudie en de Visie Ruimte en Mobiliteit met betrekking tot de ontwikkeling van de Zuidplaspolder.

Bedrijvenschap Regio Gouda (Gouwe Park)

Het bedrijvenschap richt zich op het ontwikkelen van vestigingsmogelijkheden, primair voor bedrijven uit de regio Midden-Holland. Als locatie daarvoor wordt het bedrijventerrein Gouwe Park gerealiseerd. Het ontwikkelingsproces bestaat uit de verwerving, aanleg infrastructuur en de uitgifte van gronden en alles wat daarmee samenhangt.

Bij het sluiten van de grondexploitatie wordt het eigendom, beheer en onderhoud van de openbare ruimte overgedragen aan de gemeente Zuidplas.

Groenalliantie Midden-Holland en omstreken

De Groenalliantie heeft tot doel behartiging van de (boven)gemeentelijke belangen inzake het beheer en de ontwikkeling van groengebieden binnen het werkgebied van de Groenalliantie. Binnen de gemeente Waddinxveen is de Groenalliantie verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van het Gouwebos en natuurgebied ’t Weegje. Daarnaast heeft de Groenalliantie de versterking en het behoud van groene en recreatieve verbindingen, de leefbaarheid en de toeristische aantrekkingskracht, de landschappelijke kwaliteiten en de biodiversiteit binnen de groengebieden tot doel.

Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR)

BSGR is verantwoordelijk voor de heffing en invordering van alle belastingen en de meeste retributies voor de gemeente Waddinxveen.

VENNOOTSCHAPPEN
Kerntaken

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

De BNG is de bank van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Oasen

Oasen is een drinkwaterbedrijf met een maatschappelijke taak. Door sterk in te zetten op verbetering en innovatie wil het bedrijf een sprong op kwalitatief gebied maken: nog beter drinkwater, een nog beter transportsysteem en nog betere klantinteractie.

Cyclus

Cyclus is verantwoordelijk voor de afvalinzameling en verwerking. Daarnaast verzorgt Cyclus ook het klantencontact en de communicatie rondom afvalinzameling. Tot slot adviseert Cyclus de gemeente over de inrichting van de afvalinzameling om de gemeentelijke doelstellingen om in 2020 nog slechts gemiddeld 100 kg huishoudelijk restafval per persoon te produceren en 75% van het huishoudelijk afval gescheiden in te zamelen.

Triangel

De GEM CV Park Triangel is als ontwikkelingsorganisatie verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de woonwijk Park Triangel, de grootste uitbreidingslocatie van Waddinxveen met ca. 2.700 woningen, voorzieningen en bedrijvigheid.

STICHTINGEN EN VERENIGINGEN
Kerntaken

Stichting Greenport regio Boskoop

De stichting heeft ten doel:

1. het versterken van de boomteeltsector en de daarmee aanverwante bedrijven in de regio Boskoop;

2. het bevorderen dat deze sector en regio, zowel nationaal als internationaal, worden (h)erkend als een aantrekkelijke markt- en vestigingsplaats en kennisbron;

3. het verantwoord inpassen van de boomteeltsector in de regio, waarbij optimaal rekening wordt gehouden met andere functies, zoals wonen, water, natuur, recreatie en landschap;

4. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.