B&W maken bekend dat op basis van artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 12 oktober jl. een voorbereidingsbesluit heeft vastgesteld als voorbereiding van een bestemmingsplan voor het gebied aan de Noordkade te Waddinxveen waarvoor op 26 januari 2022 de stedenbouwkundige visie door de gemeenteraad is vastgesteld.

Toelichting

De stedenbouwkundige visie bestaat uit de ontwikkeling van circa 1.400 woningen en aanvullende functies op het aan de Noordkade gelegen bedrijventerrein. Om het in de visie beoogde programma te uit te voeren is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. De huidige bestemming is divers maar bestaat vooral uit de bestemming bedrijventerrein. Deze bestemming gewijzigd worden naar hoofdzakelijk de bestemming wonen. Naar verwachting stelt het college van B&W het gewijzigde bestemmingsplan in 2023 vast en wordt dit ter inzage gelegd. Tot dat moment zou het huidige bestemmingsplan (met voornamelijk de bestemming bedrijventerrein) nog altijd van toepassing zijn.

Om activiteiten te voorkomen die niet passen binnen de door de gemeenteraad vastgestelde stedenbouwkundige visie, is door de gemeenteraad op 12 oktober jl. het voorbereidingsbesluit genomen.

Inwerkingtreding en werkingsduur

De inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit is bepaald op de eerste dag van deze bekendmaking. Het voorbereidingsbesluit gaat in werking met ingang van donderdag 20 oktober 2022. Het besluit heeft een werkingsduur van één jaar. Een voorbereidingsbesluit is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. U kunt tegen een voorbereidingsbesluit geen bezwaar maken of beroep instellen.

Inzage

Het voorbereidingsbesluit is digitaal raadpleegbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) (identificatienummer: NL.IMRO.0627.vbNoordkade-0401).