De gemeenteraad heeft op 12 oktober 2022 het bestemmingsplan Vredenburghzone vastgesteld. 

De gemeente Waddinxveen werkt aan de realisatie van de Vredenburghzone. De Vredenburghzone is een natuur- en recreatiegebied ten zuiden van de wijken Zuidplas en Triangel. Het gebied wordt voornamelijk ingericht met groen en water. De Vredenburghzone wordt in delen aangelegd omdat niet alle gronden in eigendom zijn van de gemeente. Er zijn nu 3 deelgebieden klaar om ingericht en gebruikt te worden. Het huidige bestemmingsplan 'Zuidplas Noord' maakt de gewenste inrichting en het gebruik niet mogelijk. Daarom is een nieuw bestemmingsplan nodig. 

Zienswijzen n.a.v. het ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 16 juni 2022 t/m 27 juli 2022. Er zijn geen reacties ontvangen. Tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan is er een QuickScan uitgevoerd naar mogelijk aanwezige soorten. Uit de QuickScan blijkt dat er soorten aanwezig kunnen zijn. Het gaat om de waterspitsmuis, ringslang en de rugstreeppad. De vergunningsplicht voor het uitvoeren van het werk is aangepast op basis van de uitkomst van de QuickScan. Hiermee zijn deze soorten voldoende beschermd. De toelichting van het bestemmingsplan is hierop aangepast. Verder is het bestemmingsplan niet gewijzigd. 

Wilt u het vastgestelde bestemmingsplan bekijken?

Dat kan vanaf 27 oktober 2022 tot en met 7 december 2022:

Bekijk het plan op Ruimtelijkeplannen.nl(externe link)

Hoe kunt u beroep instellen?

  • U kunt alleen in beroep gaan als u belanghebbende bent, èn:
  • als u eerder op tijd een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend, òf;
  • als u kunt aantonen dat u met reden niet in staat was om eerder op tijd een zienswijze in te dienen.  

U gaat in beroep door een brief te sturen aan de Raad van State. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Dit is de beroepstermijn. Stuur uw brief voor 7 december 2022 naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Wanneer treedt het besluit in werking?

Het besluit geldt vanaf 8 december 2022. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het besluit ingaat op 8 december 2022, dan moet u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit geldt dan pas nadat op uw verzoek is een besluit is genomen. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient, moet u daar ook griffierecht voor betalen.

Meer informatie

Voor meer informatie over het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het bestemmingsplan zelf kunt u contact opnemen met dhr. Leenheer via het telefoonnummer 14 0182 of via het e-mailadres x.leenheer@waddinxveen.nl.