De gemeenteraad van de gemeente Waddinxveen heeft op 23 juni 2021 het bestemmingsplan ‘Triangel Zuid-oost’ gewijzigd vastgesteld. In dit bestemmingsplan worden maximaal 100 gestapelde woningen in de middeldure huursector mogelijk gemaakt in een multifunctioneel gebouw. Het plan ligt aan de Parklaan in deelplan G3 van Park Triangel. Er worden parkeerplaatsen aangelegd en er komen bomen tussen de woningen en de Parklaan in.

Bekijk het plan(externe link)

Zienswijzen naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan lag van 28 januari 2021 tot en met 11 maart 2021 ter inzage. Er zijn 5 reacties binnengekomen. Hiervan waren er 3 van vooroverlegpartners (Veiligheidsregio Midden-Holland, Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard en Prorail) en 2 van omwonenden (waarvan 1 zienswijze door 29 bewoners was ondertekend). In de Nota van beantwoording zienswijzen kunt u lezen wat de reactie is op de zienswijzen. Ook is in de nota beschreven op welke wijze de zienswijzen tot aanpassingen in het bestemmingsplan hebben geleid. Ook kunt u lezen welke ambtshalve wijzigingen zijn doorgevoerd. U vindt de nota in de bijlagen bij het bestemmingsplan.

Wilt u het vastgestelde bestemmingsplan bekijken?

Dat kan vanaf 8 juli 2021:

Hoe kunt u beroep instellen?

U kunt alleen in beroep gaan als u belanghebbende bent, èn:

  • als u op tijd een zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders op het ontwerpbesluit heeft ingediend, òf;
  • als u kunt aantonen dat u met reden niet in staat was om eerder op tijd een zienswijze in te dienen.  

U gaat in beroep door een brief te sturen aan de Raad van State. U heeft hiervoor zes weken de tijd, dus tot en met 18 augustus 2021. Dit is de beroepstermijn. Stuur uw brief voor 18 augustus 2021 naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Wanneer treedt het besluit in werking

Het besluit geldt vanaf 19 augustus 2021. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het besluit ingaat op 19 augustus? Dan moet u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit geldt dan pas nadat op uw verzoek een besluit is genomen. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient moet u daar ook griffierecht voor betalen.