Door de gemeenteraad is op 12 oktober 2022 het bestemmingsplan Stationsstraat vastgesteld. 
Dit bestemmingsplan maakt maximaal 34 appartementen en een kleine horecavoorziening juridisch-planologisch mogelijk. De Stationsstraat 5 is direct tegenover het station gelegen, tussen het Spoorpad, de Stationsstraat en de Jan Dorrekenskade-Oost. Het planvoornemen is in strijd met het bestaande bestemmingsplan. Daarom is een nieuw bestemmingsplan nodig. Voor de woningen is het niet mogelijk om aan de gewenste waarde voor spoorweglawaai te voldoen. Daarom is voor de woningen een hogere waarde verleend. Het besluit hogere waarden Geluidshinder ligt tegelijk met het bestemmingsplan ter inzage en wordt separaat gepubliceerd. 

Bekijk het plan op Ruimtelijkeplannen.nl (externe link)

Zienswijzen naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 28 april 2022 tot en met 8 juni 2022. Er zijn 3 zienswijzen ontvangen. De zienswijzen gingen over het beschermen van een 50 kV-kabelverbinding, trillinghinder en verkeersbewegingen. Door de zienswijzen is het ontwerpbestemmingsplan op onderdelen aangepast. Voor meer informatie over de beantwoording van de zienswijzen kunt u de nota van beantwoording zienswijzen bekijken.
Wilt u het vastgestelde bestemmingsplan bekijken?
Dat kan vanaf 27 oktober 2022 tot en met 7 december 2022:

Hoe kunt u beroep instellen?

U kunt alleen in beroep gaan als u belanghebbende bent, èn:

  • als u eerder op tijd een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend, òf;
  • als u kunt aantonen dat u met reden niet in staat was om eerder op tijd een zienswijze in te dienen.  

U gaat in beroep door een brief te sturen aan de Raad van State. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Dit is de beroepstermijn. Stuur uw brief voor 7 december 2022 naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Wanneer treedt het besluit in werking?

Het besluit geldt vanaf 8 december 2022. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het besluit ingaat op 8 december 2022, dan moet u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afd. bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit geldt dan pas nadat op uw verzoek een besluit is genomen. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient, moet u daar ook griffierecht voor betalen.

Meer informatie

Voor meer informatie over het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het bestemmingsplan zelf kunt u contact opnemen met dhr. Leenheer via het telefoonnummer 14 0182 of via het e-mailadres x.leenheer@waddinxveen.nl.