De gemeenteraad heeft op 12 oktober 2022 het bestemmingsplan ‘Noordeinde 4, 46, 46bis en 46a’ vastgesteld. Het sierteeltbedrijf aan Noordeinde 4 wordt ontmanteld. De bedrijfswoning wordt een plattelandswoning. Een compensatiewoning wordt mogelijk gemaakt tussen Noordeinde 4 en 6. 

Aanpassingen van het ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan lag ter inzage van 5 mei 2022 t/m 15 juni 2022. Er zijn 4 zienswijzen ontvangen. Door de zienswijzen is het bestemmingsplan aangepast. Meer informatie over de veranderingen staat op www.officielebekendmakingen.nl(externe link).
Wilt u het vastgestelde bestemmingsplan bekijken?
Dat kan vanaf 27 oktober 2022 tot en met 7 december 2022:

Bekijk het plan op Ruimtelijkeplannen.nl(externe link)

Hoe kunt u beroep instellen?

U kunt alleen in beroep gaan als u belanghebbende bent, èn:

  • als u eerder op tijd een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend, òf;
  • als u kunt aantonen dat u met reden niet in staat was om eerder op tijd een zienswijze in te dienen.

U gaat in beroep door een brief te sturen aan de Raad van State. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Dit is de beroepstermijn. Stuur uw brief voor 23 november 2022 naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Wanneer treedt het besluit in werking?

Het besluit geldt vanaf 8 december 2022. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het besluit ingaat op 8 december 2022, dan moet u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit geldt dan pas nadat op uw verzoek een besluit is genomen. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient, moet u daar ook griffierecht voor betalen.

Meer informatie

Voor meer informatie over het besluit tot vaststelling van het addendum en bestemmingsplan en het addendum en het bestemmingsplan zelf kunt u contact opnemen met dhr. Van Braam via het telefoonnummer 14 0182 of via het e-mailadres m.vanbraam@waddinxveen.nl.