De gemeenteraad heeft op 23 juni 2021 het bestemmingsplan ‘Middelburgseweg 5 vastgesteld. Het bestemmingsplan ‘Middelburgseweg 5’ maakt de bouw van een woning dichter bij de Middelburgseweg mogelijk. De nieuwe woning wordt als ‘Plattelandswoning’ bestemd omdat de binding tussen de bestaande bedrijfswoning en de achterliggende bedrijfsactiviteiten verloren zijn gegaan. De bestaande bedrijfswoning wordt gesloopt.

Bekijk het plan(externe link)

Geen zienswijzen naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan lag van 25 februari 2021 tot en met 7 april 2021 ter inzage. Er is 1 reactie binnengekomen. Dit is een reactie van vooroverlegpartner Oasen. Oasen heeft aangegeven  geen bezwaar tegen dit plan te hebben. Het bestemmingsplan is naar aanleiding van de reactie dan ook niet gewijzigd. 

Wilt u het vastgestelde bestemmingsplan bekijken?

Dat kan vanaf 8 juli 2021:

Hoe kunt u beroep instellen?

U kunt alleen in beroep gaan als u belanghebbende bent, èn:

  • als u op tijd een zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders op het ontwerpbesluit heeft ingediend, òf;
  • als u kunt aantonen dat u met reden niet in staat was om eerder op tijd een zienswijze in te dienen.  

U gaat in beroep door een brief te sturen aan de Raad van State. U heeft hiervoor zes weken de tijd, dus tot en met 18 augustus 2021. Dit is de beroepstermijn. Stuur uw brief voor 18 augustus 2021 naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Wanneer treedt het besluit in werking

Het besluit geldt vanaf 19 augustus 2021. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het besluit ingaat op 19 augustus? Dan moet u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit geldt dan pas nadat op uw verzoek een besluit is genomen. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient moet u daar ook griffierecht voor betalen.