B&W maken bekend dat de raad op 16 december 2020 het bestemmingsplan ‘Kanaaldijk 6’ ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om op het perceel twee extra woningen te bouwen. De oude bebouwing wordt gesloopt. De karakteristieke boerderij blijft behouden. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is het bestemmingsplan ‘Kanaaldijk 6’ opgesteld.

Wilt u het vastgestelde bestemmingsplan bekijken?

Dat kan vanaf 4 februari 2021 tot en met 17 maart 2021 via:

Hoe kunt u beroep instellen?

U kunt alleen in beroep gaan als u belanghebbende bent, èn:

  • als u op tijd een zienswijze bij de gemeenteraad op het ontwerpbesluit heeft ingediend, òf;
  • als u kunt aantonen dat u met reden niet in staat was om eerder op tijd een zienswijze in te dienen.  

U gaat in beroep door een brief te sturen aan de Raad van State. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Dit is de beroepstermijn. Stuur uw brief voor 4 maart 2021 naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Wanneer treedt het besluit in werking

Het besluit geldt vanaf 4 maart 2021. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het besluit ingaat op 4 maart 2021. Dan moet u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit geldt dan pas nadat op uw verzoek een besluit is genomen. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient moet u daar ook griffierecht voor betalen.