De gemeenteraad heeft op 21 september 2022 het bestemmingsplan ‘De Rank’, Esdoornlaan 26 vastgesteld. 

Het terrein aan de Esdoornlaan 26 ligt al een tijd braak. Jaren geleden heeft hier een huishoudschool/ schildersvakschool gestaan. Dit bestemmingsplan biedt het juridisch- planologisch kader om 62 woningen te bouwen. Het gaat om 10 dijkwoningen langs de Jan Dorrekenskade-west, 12 starterswoningen haaks op de Ieplaan, 7 stadswoningen en 33 levensloopbestendige appartementen langs de Esdoornlaan. De parkeerplaatsen komen op eigen terrein en onder het appartementengebouw. Verder komt er een openbare speelvoorziening, een kruidentuin en zal groen worden aangeplant.

Voor een deel van de woningen is het niet mogelijk om aan de gewenste waarde voor wegverkeerslawaai te voldoen. Daarom is voor deze woningen een hogere waarde verleend. Het besluit hogere waarden Geluidshinder ligt tegelijk met het bestemmingsplan ter inzage en wordt separaat gepubliceerd. 

Zienswijzen naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 23 december 2021 tot en met 2 februari 2022. Er zijn 9 zienswijzen ontvangen. Door de zienswijzen is het bestemmingsplan op onderdelen aangepast. Daarbij heeft een ambtelijke wijziging van het plan plaatsgevonden. Voor meer informatie over de beantwoording van de zienswijzen en de ambtelijke wijziging kunt u de nota van beantwoording zienswijzen (bijlage 7 bij het bestemmingsplan) en het vaststellingsbesluit bekijken.

Wilt u het vastgestelde bestemmingsplan bekijken?

Dat kan vanaf 13 oktober 2022 tot en met 23 november 2022 via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) (identificatienummer NL.IMRO.0627.BPesdoornlaan26-0401).

Bekijk de publicatie op officiëlebekendmakingen.nl(externe link)

Hoe kunt u beroep instellen?

U kunt alleen in beroep gaan als u belanghebbende bent, èn:

  • als u eerder op tijd een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend, òf;
  • als u kunt aantonen dat u met reden niet in staat was om eerder op tijd een zienswijze in te dienen.  

U gaat in beroep door een brief te sturen aan de Raad van State. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Dit is de beroepstermijn. Stuur uw brief voor 23 november 2022 naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Wanneer treedt het besluit in werking?

Het besluit geldt vanaf 24 november 2022. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het besluit ingaat op 24 november 2022, dan moet u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit geldt dan pas nadat op uw verzoek is een besluit is genomen. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient, moet u daar ook griffierecht voor betalen.

Meer informatie

Voor meer informatie over het besluit tot vaststelling van het addendum en bestemmingsplan en het addendum en het bestemmingsplan zelf kunt u contact opnemen met de heer Van Braam via het telefoonnummer 14 0182 of via het e-mailadres m.vanbraam@waddinxveen.nl.