De gemeenteraad heeft op 21 september 2022 het bestemmingsplan Bredeweg 7-11 vastgesteld. 
Het bestemmingsplan is opgesteld om 4 kleine arbeiderswoningen slopen en deze groter te herbouwen. De woonboerderij blijft behouden. Wens is om deze te splitsen naar 2 woningen. De bedrijfsbebouwing wordt gesloopt en hiervoor in de plaats komen 2 extra woningen. Dit bestemmingsplan maakt realisatie van max. 8 woningen juridisch planologisch mogelijk. De bestemming ‘agrarisch’ wordt omgezet naar wonen. Voor een aantal woningen is er besluit hogere waarde nodig. Het besluit Hogere Waarden ligt tegelijk met het bestemmingplan ter inzage.

Zienswijzen naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan lag ter inzage van 9 december 2021 tot en met 19 januari 2022. Er is 1 zienswijze ontvangen. De zienswijze ging over de aansluiting van dit plangebied met de percelen ernaast. Door de zienswijze is het bestemmingsplan op onderdelen aangepast. Voor meer informatie over de beantwoording van de zienswijze vindt u in hoofdstuk 9 van het bestemmingsplan.

Wilt u het vastgestelde bestemmingsplan bekijken?

Dat kan vanaf 29 september 2022 tot en met 9 november 2022 via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) (identificatienummer NL.IMRO.0627.BPbredeweg9-0401).

Bekijk de publicatie op www.officiëlebekendmakingen.nl(externe link)

Hoe kunt u beroep instellen?

U kunt alleen in beroep gaan als u belanghebbende bent, èn:

  • als u eerder op tijd een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend, òf;
  • als u kunt aantonen dat u met reden niet in staat was om eerder op tijd een zienswijze in te dienen.  

U gaat in beroep door een brief te sturen aan de Raad van State. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Dit is de beroepstermijn. Stuur uw brief uiterlijk 9 november 2022 naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Wanneer treedt het besluit in werking?

Het besluit geldt vanaf 10 november 2022. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het besluit ingaat op 10 november 2022, dan dient u een verzoek om voorlopige voorziening in bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit geldt dan pas nadat op uw verzoek een besluit is genomen. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient, moet u ook griffierecht betalen.

Meer informatie

Voor meer informatie over het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het bestemmingsplan zelf kunt u contact opnemen met dhr. Van der Starre via het telefoonnummer 14 0182 of via het e-mailadres k.vanderstarre@waddinxveen.nl.