B&W maken bekend dat zij op 29 oktober 2019 wijzigingsplan ‘Passage 208’ ongewijzigd hebben vastgesteld. Ter hoogte van Passage 208 is het bestemmingsplan ‘Passage’ van kracht. In het bestemmingsplan ‘Passage’ is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die het mogelijk maakt om de bestemming ‘Detailhandel’ te verwijderen. Met dit wijzigingsplan wordt de bestemming ’Detailhandel’ verwijderd.

Inkijken

Het wijzigingsplan ‘Passage 208’ met bijlagen ligt met ingang van 7 november 2019 gedurende 6 weken (t/m 18 december) ter inzage bij de Publieksbalie. Ook kunt u het plan inzien via www.waddinxveen.nl/bestemmingsplannen, onder het kopje ‘Op dit moment ter inzage’ of via www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer NL.IMRO.0627.WPPassage208-0401).

Beroep

Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet in staat zijn geweest een zienswijze in te dienen gedurende de termijn van terinzagelegging, kunnen schriftelijk beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan ‘Passage 208’. Het beroepschrift moet gezonden worden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Voor het in behandeling nemen van het beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking daags na afloop van voormelde beroepstermijn. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Ook voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte via telefoonnummer 14 0182 of via het e-mailadres ro@waddinxveen.nl.