Burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen maken bekend dat zij op 6 september 2022 hebben ingestemd met het vaststellen van het uitwerkingsplan Deelplan J, het besluit hogere waarden en de nota van beantwoording. 

Het uitwerkingsplan Deelplan J Park Triangel

Het uitwerkingsplan Deelplan J maakt de bouw van circa 160 woningen mogelijk. Voor Deelplan J is een apart stedenbouwkundig plan opgesteld. Zie hiervoor bijlage 1. Door de gemeenteraad is een specifiek welstandregime vastgelegd. Het stedenbouwkundig plan hoeft daarom niet als addendum op de welstandsnota te worden vastgesteld, maar als onderdeel van het uitwerkingsplan. In de verkaveling zijn appartementen, rijwoningen, vrijstaande woningen en twee-onder-een-kapwoningen opgenomen.

Besluit hogere waarden

Uit akoestisch onderzoek naar de geluidsbelasting van het spoorverkeer is gebleken dat de voorkeurswaarde wordt overschreden en dat hogere waarden nodig zijn. De Omgevingsdienst Midden-Holland is bevoegd om de hogere waarden te verlenen omdat wordt voldaan aan de Beleidsregel hogere waarden Regio Midden-Holland 2018.

Wilt u het vastgestelde uitwerkingsplan bekijken?

Dat kan vanaf 15 september 2022 tot en met 27 oktober 2022:

Hoe kunt u beroep instellen?

U kunt alleen in beroep gaan als u belanghebbende bent, èn:

  • als u eerder tijdig een zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders op het ontwerpbesluit naar voren heeft gebracht, òf;
  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was om eerder tijdig een zienswijze naar voren te brengen.  

U gaat in beroep door een brief te sturen aan de Raad van State. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Dit is de beroepstermijn. Stuur uw brief voor 28 oktober 2022 naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Wanneer treedt het besluit in werking? 

Het besluit treedt in werking met ingang van 28 oktober 2022. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het besluit in werking treedt op 28 oktober 2022, dan moet u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit treedt dan pas in werking nadat op uw verzoek is beslist. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient moet u daar ook griffierecht voor betalen.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze publicatie, het uitwerkingsplan en het besluit hogere waarden kunt u contact opnemen met de heer W. Verkaik, via 14 0182.