Abr. Kroesweg 16 

Op 11 juli 2022 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens de gemeente Waddinxveen een besluit genomen om (gewijzigde) maatwerkvoorschriften vast te stellen. De voorschriften hebben betrekking op een verzoek om verlenging ontheffing brijn lozingen ter plaatse van de Abr. Kroesweg 16 in Waddinxveen. De procedure heeft het kenmerk 2022148456.

Bredeweg 1A 

Op 13 juli 2022 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens de gemeente Waddinxveen een besluit genomen om maatwerk vast te stellen. Het besluit heeft betrekking op de verlenging van de ontheffing voor het lozen van brijn afkomstig van omgekeerde osmose ter plaatse van de Bredeweg 1A in Waddinxveen. De procedure heeft het kenmerk 2022148151.

Abr. Kroesweg 29

Op 13 juli 2022 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens de gemeente Waddinxveen het besluit genomen om maatwerk vast te stellen. De voorschriften hebben betrekking op de verlenging van de ontheffing voor het lozen van brijn uit omgekeerde osmose ter plaatse van de Abr. Kroesweg 29 in Waddinxveen. De procedure heeft het kenmerk 2022147983.

G. van Dort Kroonweg 6 

Op 11 juli 2022 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens de gemeente Waddinxveen een ontheffing verleend voor het lozen van brijn. De ontheffing heeft betrekking op het verlengen van de maatwerkvoorschriften ter plaatse van de G. van Dort Kroonweg 6 in Waddinxveen. De procedure heeft het kenmerk 2022154802.

Plasweg 28A 

Op 11 juli 2022 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens de gemeente Waddinxveen een ontheffing verleend om de bestaande maatwerkvoorschriften te verlengen. De ontheffing heeft betrekking op het lozen van brijn ter plaatse van de Plasweg 28A in Waddinxveen. De procedure heeft het kenmerk 2022161771.

Zesde Tochtweg 6 

Op 11 juli 2022 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens de gemeente Waddinxveen ontheffing verleend om de bestaande maatwerkvoorschriften te verlengen. De ontheffing heeft betrekking op het lozen van brijn ter plaatse van de Zesde Tochtweg 6 in Waddinxveen. De procedure heeft het kenmerk 2022147844.

Abr. Kroesweg 27 

Op 11 juli 2022 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens de gemeente Waddinxveen een ontheffing verleend om bestaande maatwerkvoorschriften te verlengen. De ontheffing heeft betrekking op het lozen van brijn plaatse van de Abr. Kroesweg 27 in Waddinxveen. De procedure heeft het kenmerk 2022147836.

Abr. Kroesweg 6 

Op 11 juli 2022 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens de gemeente Waddinxveen een ontheffing verleend om de bestaande maatwerkvoorschriften te verlengen. De ontheffing heeft betrekking op het lozen van brijn ter plaatse van de Abr. Kroesweg 6 Waddinxveen. De procedure heeft het kenmerk 2022143049.

Abr. Kroesweg 54 

Op 11 juli 2022 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens de gemeente Waddinxveen een ontheffing verleend om de bestaande maatwerkvoorschriften te verlengen. De ontheffing heeft betrekking op het lozen van brijn ter plaatse van de Abr. Kroesweg 54 Waddinxveen. De procedure heeft het kenmerk 2022127662.

Inzage

De stukken liggen niet formeel ter inzage. De besluiten en de daarbij behorende stukken kunt u op afspraak ingezien bij de gemeente Waddinxveen via telefoonnummer 14 0182.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen deze besluiten een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen. De termijn voor het indienen van een bezwaar bedraagt 6 weken en start op:

  • Abr. Kroesweg 16 - 12 juli 2022  
  • Bredeweg 1A - 14 juli 2022 
  • Abr. Kroesweg 29 - 14 juli 2022
  • G. van Dort Kroonweg 6 - 12 juli 2022
  • Plasweg 28A - 12 juli 2022
  • Zesde Tochtweg 6 - 12 juli 2022
  • Abr. Kroesweg 27 - 12 juli 2022
  • Abr. Kroesweg 6 - 12 juli 2022
  • Abr. Kroesweg 54 - 12 juli 2022

Het besluit blijft ook bij het indienen van een bezwaarschrift gewoon geldig.

Het bezwaarschrift kan per post worden gestuurd naar College van burgemeester en wethouders van Waddinxveen, t.a.v. de commissie bezwaarschriften, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Het bezwaarschrift kan ook worden ingediend via www.waddinxveen.nl/bezwaar. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste naam en adres, de dagtekening, een omschrijving en kenmerk van dit besluit en de motivering van de bezwaren. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Voorlopige voorziening 

Indien er een spoedeisend belang is kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van het verzoek bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. Er kan alleen een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend als ook bezwaar is gemaakt.

Een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden aangevraagd op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link). Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Team Vergunningen milieu van de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.