De gemeenteraad heeft op 22 september 2021 het bestemmingsplan ‘Polderweg 1’ vastgesteld. 

Bekijk het bestemmingsplan(externe link)

Het bestemmingsplan 

Het bestemmingsplan is opgesteld om woningen te kunnen bouwen waar vroeger een pluimveebedrijf was gevestigd. In dit bestemmingsplan worden 5 nieuwe woningen mogelijk gemaakt en in de toekomst onder voorwaarden nog 3. De bestemming ‘agrarisch-intensieve veehouderij’ wordt omgezet naar wonen. De bestaande woning, een schuur en eierautomaat zijn in de plannen meegenomen.

Er zijn zienswijzen ingediend op het ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan heeft voor een periode van zes weken ter inzage gelegen van 25 maart 2021 tot en met 5 mei 2021. Er zijn 5 reacties van vooroverlegpartners ontvangen. Er zijn 2 inhoudelijke reacties ontvangen. Naar aanleiding van de zienswijzen is paragraaf 4.2.2. van de toelichting van het bestemmingsplan aangepast. In de Nota van beantwoording zienswijzen kunt u meer lezen over de zienswijzen en de reactie daar op. 

Wilt u het vastgestelde bestemmingsplan bekijken?

Dat kan vanaf 4 november 2021:

Hoe kunt u beroep instellen?

U kunt alleen in beroep gaan als u belanghebbende bent, èn:

  • als u eerder op tijd  een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend, òf;
  • als u kunt aantonen dat u met reden niet in staat was om eerder op tijd een zienswijze in te dienen.  

U gaat in beroep door een brief te sturen aan de Raad van State. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Dit is de beroepstermijn. Stuur uw brief voor 15 december 2021 naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Wanneer treedt het besluit in werking?

Het besluit geldt vanaf 16 december 2021. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het besluit ingaat op 16 december 2021, dan moet u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit geldt dan pas nadat op uw verzoek een besluit is genomen. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient, moet u daar ook griffierecht voor betalen.

Meer informatie

Voor meer informatie over het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het bestemmingsplan zelf kunt u contact opnemen met Ruimte via het telefoonnummer 14 0182 of via het e-mailadres ro@waddinxveen.nl