De Gemeenteraad heeft op 23 februari 2022 het bestemmingsplan “Plasweg 24, 24a, 41 en Polderweg 2” vastgesteld. 

Het bestemmingsplan

Op het adres Polderweg 2 is het voornemen om twee (2) bedrijfsloodsen te bouwen. Op Plasweg 24 wordt een overkapping met een (1) gevelwand gebouwd voor de bestaande paardenhouderij. Hiermee worden de verdwenen mogelijkheden van Plasweg 18, als gevolg van de aanleg van de Vredenburghlaan, gecompenseerd. 

Deze bedrijfsbebouwing in een lichte milieucategorie ligt in een overgangsgebied naast het in ontwikkeling zijnde bedrijventerrein Glasparel+, waar bedrijven zijn toegestaan in hogere milieu categorieën.
Gelijktijdig wordt een vergroting van het agrarisch bouwvlak van de paardenhouderij annex paardenpension aan de Plasweg 24 mogelijk gemaakt om een vergunde, maar niet gerealiseerde, agrarische schuur achter het perceel Plasweg 18 buiten het huidige bouwvlak te kunnen realiseren. Hierdoor kan de agrarische bedrijfsvoering van de paardenhouderij worden verbeterd.

Dit bestemmingsplan maakt de bedrijfsverplaatsing naar de vervangende locatie aan Polderweg 2 en de bouw van een overkapping met een (1) gevelwand aan Plasweg 24 juridisch planologisch mogelijk.

Er zijn zienswijzen ingediend op het ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan en het m.e.r. -beoordelingsbesluit lagen van 15 juli 2021 t/m 25 augustus 2021, 6 weken ter inzage. Er zijn 2 zienswijzen ingediend op het ontwerpbestemmingsplan. In de Nota van beantwoording zienswijzen kunt u lezen over de zienswijzen en de reactie daar op. 

Wilt u het vastgestelde bestemmingsplan bekijken?

Dat kan vanaf 31 maart 2022:

Hoe kunt u beroep instellen?

U kunt alleen in beroep gaan als u belanghebbende bent, èn:

  • als u eerder op tijd een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend, òf;
  • als u kunt aantonen dat u met reden niet in staat was om eerder op tijd een zienswijze in te dienen.  

U gaat in beroep door een brief te sturen aan de Raad van State. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Dit is de beroepstermijn. Stuur uw brief uiterlijk 11 mei 2022 naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Wanneer treedt het besluit in werking?

Het besluit geldt vanaf 12 mei 2022. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het besluit ingaat op 12 mei 2022, dan moet u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit geldt dan pas nadat op uw verzoek een besluit is genomen. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient, moet u daar ook griffierecht voor betalen.

Meer informatie

Voor meer informatie over het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met Ruimte via het telefoonnummer 14 0182 of via het e-mailadres ro@waddinxveen.nl