De gemeenteraad heeft op 21 april 2021 het bestemmingsplan ‘Oude Dreef naast 4’ vastgesteld. De aanleiding voor het bestemmingsplan ‘Oude Dreef naast 4’ is om de bebouwingsmogelijkheden voor het nieuwe Coenecoop College af te stemmen op de wensen van de school en de Gebiedsvisie Dreef – Oude Dreef. 

Het bestemmingsplan 

Dit bestemmingsplan dient als juridisch-planologisch kader om de bouw van het nieuwe Coenecoop College mogelijk te maken. In het bestemmingsplan ‘Oude Dreef naast 4’ is een maximale bouwhoogte van 16 meter opgenomen. Daarnaast biedt het bouwvlak voldoende mogelijkheden voor het Coenecoop college om een toekomstbestendige school te kunnen bouwen. Er blijft voldoende onbebouwde ruimte over voor een schoolplein en het stallen van de fietsen van de scholieren. De woningen aan de Kanaaldijk 1 en 3 maken onderdeel uit van dit bestemmingsplan en krijgen, net als de rest van het plangebied, een maatschappelijke bestemming. Ter plaatse van de woningen aan de Kanaaldijk 1 en 3 wordt een functieaanduiding opgenomen waardoor wonen toegestaan is. Er wordt een hogere waarde Geluid verleend conform de beleidsregel hogere waarden. Het besluit hogere waarden zal tegelijk met het bestemmingsplan ter inzage liggen. De publicatie hiervan wordt apart gedaan. 

Er zijn geen zienswijzen ingediend op het ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan heeft voor een periode van zes weken ter inzage gelegen van 3 december 2020 tot en met 13 januari 2021. Er zijn geen zienswijzen ingediend op het ontwerpbestemmingsplan. Er is een vooroverlegreactie ontvangen van de Veiligheidsregio. De reactie is belangrijk voor het bouwplan en de inrichting van het perceel, niet voor het bestemmingsplan. De reactie heeft niet geleid tot aanpassingen aan het bestemmingsplan.  

Wilt u het vastgestelde bestemmingsplan bekijken?

Bekijk het bestemmingsplan(externe link)

Of via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) (identificatienummer NL.IMRO.0627.BPOudeDreefnaast4-0401).

Bekijk besluit hogere waarden

Hoe kunt u beroep instellen?

U kunt alleen in beroep gaan als u belanghebbende bent, èn:

  • als u eerder op tijd  een zienswijze op het ontwerpbesluit heeft ingediend, òf;
  • als u kunt aantonen dat u met reden niet in staat was om eerder op tijd een zienswijze in te dienen.  

U gaat in beroep door een brief te sturen aan de Raad van State. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Dit is de beroepstermijn. Stuur uw brief voor 23 juni 2021 naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Wanneer treedt het besluit in werking?

Het besluit geldt vanaf 24 juni 2021. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het besluit ingaat op 24 juni 2021, dan moet u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit geldt dan pas nadat op uw verzoek is een besluit is genomen. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient, moet u daar ook griffierecht voor betalen.

Meer informatie

Voor meer informatie over het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het bestemmingsplan zelf kunt u contact opnemen met Ruimte via het telefoonnummer 14 0182 of via e-mailadres ro@waddinxveen.nl