De Gemeenteraad heeft op 21 juni 2022 het bestemmingsplan ‘Bredeweg achter 15, 16 en 17’ vastgesteld.

Het bestemmingsplan

Aan de Bredeweg 15, 16 en 17 staan drie (3) woningen. Achter deze woningen ligt een stuk grond van circa 3.522 m² dat in het bestemmingsplan Zuidplas Noord de bestemming ‘Agrarisch’ heeft. Het is niet realistisch om deze gronden nog voor agrarische doeleinden te gebruiken. Het ligt bovendien ingeklemd tussen de nieuwe infrastructuur (Arie Kempkesweg) en de woningbouwontwikkeling langs de Plasweg van het project Glasparel+. Omdat de bouw van drie woningen in strijd is met de geldende bestemming ‘Agrarisch’ is een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk. 

Dit bestemmingsplan maakt de bouw van 3 woningen, juridisch planologisch mogelijk achter de Bredeweg 15, 16 en 17. 

Er zijn geen zienswijzen ingediend op het ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan en het m.e.r. -beoordelingsbesluit lagen vanaf 18 november 2021 tot en met 30 december 2021, zes weken ter inzage. Er zijn geen zienswijzen ingediend op het ontwerpbestemmingsplan. 

Wilt u het vastgestelde bestemmingsplan bekijken?

Dat kan vanaf 7 juli 2022:

Hier is ook het Besluit hogere waarden Wet geluidhinder’ te vinden. Dit Besluit ligt tegelijk met het bestemmingsplan ter inzage. De publicatie hiervan wordt separaat aan deze publicatie gedaan.

Hoe kunt u beroep instellen?

U kunt alleen in beroep gaan als u belanghebbende bent, èn:

  • als u eerder op tijd een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend, òf;
  • als u kunt aantonen dat u met reden niet in staat was om eerder op tijd een zienswijze in te dienen.  

U gaat in beroep door een brief te sturen aan de Raad van State. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Dit is de beroepstermijn. Stuur uw brief uiterlijk 17 augustus 2022 naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Wanneer treedt het besluit in werking?

Het besluit geldt vanaf 18 augustus 2022. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het besluit ingaat op 18 augustus 2022, dan moet u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit geldt dan pas nadat op uw verzoek een besluit is genomen. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient, moet u daar ook griffierecht voor betalen.

Meer informatie

Voor meer informatie over het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met Ruimte via het telefoonnummer 14 0182 of via het e-mailadres ro@waddinxveen.nl.