De Gemeenteraad heeft op 23 februari 2022 het bestemmingsplan “Bredeweg 4” vastgesteld.
 
Het bestemmingsplan

Op de hoek van de Bredeweg en Abraham Kroesweg is aan de Bredeweg 4 een aannemersbedrijf gevestigd. Ten noordwesten van het bedrijfspand ligt een bijbehorend bedrijfsperceel dat wordt gebruikt voor buitenopslag. Deze opslag is niet langer noodzakelijk. Daarvoor wordt een vervolgfunctie naar een gemengd gebied met wonen en werken voorgestaan, bestaande uit 3 woon-werkunits, zoals dat al eerder planologisch mogelijk is gemaakt aan de Bredeweg in het bestemmingsplan Glasparel+. Deze ontwikkeling wordt passend geacht voor de gebiedsontwikkeling in de Zuidplaspolder.

Dit bestemmingsplan maakt de combinatie wonen en werken, juridisch planologisch mogelijk aan de Bredeweg 4. 

Er zijn geen zienswijzen ingediend op het ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan en het m.e.r. -beoordelingsbesluit lagen vanaf 5 augustus 2021 tot met 15 september 2021, zes weken ter inzage. Er zijn geen zienswijzen ingediend op het ontwerpbestemmingsplan. 

Wilt u het vastgestelde bestemmingsplan bekijken?

Dat kan vanaf 7 april 2022:

Hier is ook het Besluit hogere waarden Wet geluidhinder te vinden. Dit Besluit ligt tegelijk met het bestemmingsplan ter inzage.

Hoe kunt u beroep instellen?

U kunt alleen in beroep gaan als u belanghebbende bent, èn:

  • als u eerder op tijd een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend, òf;
  • als u kunt aantonen dat u met reden niet in staat was om eerder op tijd een zienswijze in te dienen.  

U gaat in beroep door een brief te sturen aan de Raad van State. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Dit is de beroepstermijn. Stuur uw brief uiterlijk 18 mei 2022 naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Wanneer treedt het besluit in werking?

Het besluit geldt vanaf 19 mei 2022. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het besluit ingaat op 19 mei 2022, dan moet u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit geldt dan pas nadat op uw verzoek een besluit is genomen. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient, moet u daar ook griffierecht voor betalen.

Meer informatie

Voor meer informatie over het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan  kunt u contact opnemen met Ruimte via het telefoonnummer 14 0182 of via het e-mailadres ro@waddinxveen.nl.