De gemeenteraad heeft op 18 september 2019 het bestemmingsplan ‘Otweg 3’ vastgesteld.

Het bestemmingsplan maakt de omzetting van bedrijfswoning naar reguliere woning mogelijk. Het gaat om een planologische omzetting, er wordt niet gebouwd. De bedrijfswoning en de achterliggende bedrijvigheid zijn niet meer aan elkaar verbonden. Een reguliere woning maakt het mogelijk dat derden de woning kunnen betrekken. Voor meer informatie verwijs ik u door naar het bestemmingsplan met bijbehoren. Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen van 6 juni t/m 17 juli 2019. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. Het ontwerp is ook opgestuurd naar overlegpartners in het kader van het wettelijke vooroverleg. Alleen de Veiligheidsregio Hollands Midden heeft een inhoudelijke reactie gegeven. Deze zienswijze heeft geleid tot een aanvulling van de toelichting in paragraaf 5.4.2. De volledige reactie en beantwoording zijn te lezen in de Nota van beantwoording ontwerpbestemmingsplan ‘Otweg 3’. Het bestemmingsplan voldoet aan de wettelijke, beleidsmatige en digitale eisen.

Terinzagelegging

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het bestemmingsplan met bijbehoren liggen met ingang van 26 september 2019 gedurende 6 weken (t/m 6 november 2019) ter inzage.

De stukken zijn te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer NL.IMRO.0627.BPotweg3-0401). U kunt het bestemmingsplan ook raadplegen via de computer bij de Publieksbalie.

Beroep

Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet in staat zijn geweest een zienswijze in te dienen gedurende de termijn van terinzagelegging, kunnen schriftelijk beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Otweg 3’. Het beroepschrift moet gezonden worden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Voor het in behandeling nemen van het beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van voormelde beroepstermijn. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Ook voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van vermelde beroepstermijn. Als tijdens de beroepstermijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voor meer informatie over deze publicatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte via telefoonnummer 14 0182 of via het e-mailadres RO@waddinxveen.nl